Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona przeciwpożarowa w szkole dla uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona przeciwpożarowa w szkole dla uczniów"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona przeciwpożarowa w szkole dla uczniów

2

3 Ustawa Kodeks pracy: Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

4 Znaki ochrony przeciwpożarowej - atest

5 Znaki ewakuacyjne w naszej szkole !!!

6 U nas … Dzwonek Gaśnica Instrukcja P-poż Hydrant

7 Spalanie a pożar Podstawowe pojęcia

8 Pożar to: - niekontrolowane spalanie, - w miejscu do tego nie przeznaczonym, - powodujące zagrożenie dla życia - i straty materialne. Materiałem palnym mogą być ciała stałe (rozdrobnienie ułatwia spalanie), ciecze oraz gazy lub pary. Proces spalania zachodzi zawsze fazie parowo‑powietrznej, dlatego też materiały ciekłe i stałe podlegają przemianom fazowym, w konsekwencji prowadzącym do wydzielania lotnych produktów palnych. Przemiany fazowe najlepiej widać w spalaniu świecy. Wpływ stanu skupienia na szybkość spalania. Utleniaczem najczęściej jest tlen z powietrza (20% składu, poniżej 14% tlenu spalanie płomieniowe zanika). Spalanie bezpłomieniowe, inaczej tlenie, następuje bez dostępu powietrza - to spalanie z tlenem zawartym w materiale palnym w postaci związków chemicznych lub porach materiału. Drewno zawiera 40 – 50 % tlenu. Inne utleniacze to chlor, fluor i związki tych pierwiastków. Bodziec energetyczny może pochodzić od płomienia, iskry elektrycznej, nagrzanego elementu (przewodu). Proces spalania może być zainicjowany przez zapalenie (podgrzanie całej masy do temperatury zapalenia), zapłon (punktowy bodziec energetyczny), samozapalenie biologiczne lub chemiczne. Raz rozpoczęty proces spalania sam wytwarza ciepło do dalszego spalania.

9 Spalanie jest związane ze spełnieniem warunków trójkąta spalania.
Brak jednego elementu uniemożliwia wystąpienie spalania.

10 C – pożary gazów (metan, gaz ziemny, acetylen).
Grupy pożarów: A – pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, podczas których występuje tlenie (drewno, papier, węgiel, itp.). B – pożary cieczy palnych i ciał stałych topiących się podczas spalania (ropopochodne, alkohole, oleje i tłuszcze). C – pożary gazów (metan, gaz ziemny, acetylen). D – Pożary metali (sód, potas, magnez) F – pożar oleju jadalnego

11 Pożar, wypadek - jak się zachować?! Pomyśl – co masz zrobić

12 Jeżeli zobaczysz dym lub ogień, wypadek:
Zaalarmuj innych ludzi (w tym przełożonych) o zagrożeniu i w razie potrzeby pomóż im opuścić zagrożone pomieszczenia; Zawiadom Dyrektora, (straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe) Dyspozytorowi powiedz: rodzaj zdarzenia (pożar, wypadek, inne zagrożenie); co się pali (np. rodzaj obiektu, ilość kondygnacji), gdzie się pali - dokładny adres zdarzenia i jeżeli to możliwe drogę dojazdu, czy są zagrożeni ludzie np. uwięzieni w pomieszczeniach, na których kondygnacjach? czy w obrębie pożaru mogą znajdować się substancje łatwo zapalne lub niebezpieczne? swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz, nie rozłączaj się aż dyspozytor nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia.

13 W szkole Najważniejsze zasady, jakimi należy się kierować, gdy w szkole zostanie ogłoszony alarm: Słuchaj uważnie poleceń nauczyciela i wykonuj je bardzo dokładnie; Zachowaj spokój, nie ulegaj panice, nie krzycz, nie wprowadzaj niepotrzebnego zamieszania; dzięki odpowiedniemu zachowaniu akcja ewakuacyjna będzie przebiegała sprawnie; Udaj się z klasa i nauczycielem na miejsce zbiórki, gdzie zostanie sprawdzona lista obecności

14 W razie ogłoszenia alarmu…
Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w trakcie lekcji, uczniowie powinni pozostawić plecaki i inne przedmioty w klasie i ustawić się w szeregu przy wyjściu z Sali. Gdy alarm rozpoczął się podczas przerwy, uczniowie powinni jak najszybciej udać się w kierunku sali, w której miała się odbyć lekcja. Po korytarzach należy się poruszać prawą stroną. Uczniowie nie powinni biegać i głośno krzyczeć.

15 Uczniowie są zobowiązani do uważnego słuchania poleceń nauczyciela i bezwzględnego podporządkowania się między innymi: W momencie ogłoszenia alarmu wszyscy powinni się ewakuować do wyjścia najkrótszą, przeznaczoną do tego drogą.

16 Dyspozytor może oddzwonić celem sprawdzenia autentyczności zgłoszenia lub uzyskania bardziej szczegółowych danych Jeżeli sytuacja pozwala - przystąp do gaszenia pożaru gaśnicą lub wodą z hydrantu (wcześniej odłącz zasilanie prądu i gazu), ale bez narażania życia lub zdrowia na niebezpieczeństwo.

17 O tym trzeba pamiętać: Pożar – opanuj się; nie biegnij; nie używaj wind; Gaśnicą można ugasić niewielki pożar; Nie ryzykuj życia i zdrowia dla ratowania mienia; Staraj się zejść na piętro niżej lub wyjść na zewnątrz budynku – dym unosi się do góry. Nie otwieraj drzwi, przez które wydobywa się dym, tlen może spowodować rozwój pożaru i płomienie mogą poparzyć; Jeżeli pali się na kimś ubranie - zmuś go do położenia się, owiń lub przykryj go kocem, kurtką lub podobną rzeczą, tłumiąc płomienie; (w szczególnych sytuacjach możesz użyć wody).

18 Udziel poparzonemu pierwszej pomocy: sprawdź, czy jest przytomny, jeśli nie ma ran postaraj się schłodzić poparzone miejsca wodą, zawiadom pogotowie ratunkowe. Nie gaś płonącego gazu, wyłącz jego dopływ i schłodź otoczenie rozproszoną wodą (np. butle gazowe). Nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, najpierw odłącz zasilanie; (np. drewnianym kijem od szczotki), wykręć bezpieczniki.

19 Nie ryzykuj – jeśli nie jesteś w stanie opanować pożaru - opuść budynek, pomóż innym
Jeżeli w pomieszczeniach, w których panuje wysoka temperatura i silne zadymienie, znajdują się ciecze łatwopalne lub inne niebezpieczne materiały (np. pirotechniczne, trujące itp.) nie próbuj sam gasić pożaru – zawiadom o tym straż pożarną. Zwracaj uwagę, czy nie zostanie odcięta droga ucieczki (np. przez zapalenie się mebli lub innych materiałów palnych ustawionych na drodze ewakuacyjnej).

20 Jeżeli nie możesz opuścić zagrożonych pomieszczeń (np
Jeżeli nie możesz opuścić zagrożonych pomieszczeń (np. wskutek silnego zadymienia klatki schodowej) zamknij drzwi (nie na klucz - utrudni to dostęp ratowników), w miarę możliwości uszczelnij szpary w drzwiach mokrymi ręcznikami lub kocem, pozostań przy oknie i czekaj na pomoc straży pożarnej. Nie wdychaj dymu – zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe, zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, bawełny). Przy podłodze jest mniej dymu i niższa temperatura, dlatego przyjęcie "niskiej pozycji" umożliwi lepszą widoczność i ułatwi oddychanie.

21 Podstawowe zasady ewakuacji
Bezpieczna ewakuacja ludzi jest możliwa przy zachowaniu odpowiednich warunków dla dróg ewakuacyjnych i elementów wystroju wnętrz oraz ustaleniu zasad ewakuacji. Plan ewakuacji jest elementem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Ewakuację podejmuje się tylko, gdy w ocenie kierującego akcją ratowniczą (zarządzającego obiektem), rzeczywiście istnieje taka potrzeba. Obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą. Osoby powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku.

22 W drugiej kolejności ewakuuje się zwierzęta – cierpienie.
Następnie materiały niebezpieczne pożarowo: pirotechniczne, butle z gazami palnymi, łatwopalne chemikalia, itp., Materiały wartościowe: biżuteria, dokumenty, elektronika. Mienie niezbędne do przetrwania ludzi: odzież, pościel, żywność. Nie ewakuuje się przedmiotów ciężkich i o dużych wymiarach – sejfy, szafy, łóżka itp.

23 Postępowanie w ewakuacji
Pojedyncza osoba, niewielkie zadymienie - mokry tampon na drogi oddechowe Ewakuacja grupy osób

24 Przy silnym zadymieniu
cenzura

25 Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej
Akcję ratowniczą organizuje i kieruje nią PSP. Strażacy, w zakresie niezbędnym, mają prawo korzystania z: 1) dróg, gruntów i zbiorników wodnych, 2) ujęć wodnych i środków gaśniczych. W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia: 1) ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą, 2) koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, 3) wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, 4) udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej, 5) zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej. Ponadto, kierujący akcją ma prawo: 1) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli, 2) odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne.

26 Środki gaśnicze. Podręczny sprzęt gaśniczy

27 Szafka hydrantowa Hydrant wewnętrzny

28 Środki gaśnicze i sprzęt do ich podawania
Środek gaśniczy - substancja, której podanie z wymaganą intensywnością zgodnie z grupą pożaru umożliwia jego ugaszenie. Środki gaśnicze · woda · piana gaśnicza · proszki gaśnicze · halony · dwutlenek węgla (CO2) i inne gazy obojętne pożarowo. Efekty gaśnicze: chłodzenie materiału palnego np. woda chłodzenie strefy spalania ( prąd wody mgłowy, CO2) izolowanie materiału palnego od utleniacza np. piana inhibicja procesów w strefie spalania (halon, proszek) rozrzedzanie gazów palnych, zmniejszanie stężenia tlenu (CO2, para wodna, spaliny, gazy obojętne) rozcieńczanie alkoholi palnych (woda), zdmuchnięcie płomienia – prąd wody, materiał wybuch.

29 Podręczny sprzęt gaśniczy jest to lekki, przenośny sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie służący do zwalczania pożarów w początkowej fazie hydronetka - przenośny pojemnik wyposażony w zbiornik, pompkę tłoczną i wężyk z prądowniczką. Zawiera ok. 15 l wody. gaśnica pianowa - należy wbić zbijak i odwrócić do góry dnem. Działania gaśnicy nie można przerwać. Gasimy pożary grupy A i B gaśnica śniegowa - zawiera skroplony CO2. Uruchamiamy przez odkręcenie kurka, a gaśnica jest koloru srebrnego. Podczas gaszenia gaśnica staje się bardzo zimna, dlatego należy trzymać za uchwyty. gaśnica halonowa - wypełniona cieczą o bardzo niskiej temperaturze parowania. W trakcie gaszenia halon spowalnia reakcję spalania. Obecnie wycofuje się z użycia gaśnice halonowe ze względu na niszczenie ozonu. gaśnica proszkowa - zawiera proszek gaśniczy i gaz pod ciśnieniem np. azot, który znajduje się w zbiorniku głównym lub w dodatkowym zbiorniku. koc gaśniczy - wykonany z tkaniny niepalnej o powierzchni ok. 2 m2. Kocem okrywamy źródło ognia, a obrzeża dokładnie dociskamy do podłoża, dzięki czemu ograniczamy dostęp tlenu do palącego się materiału agregat gaśniczy - sprzęt gaśniczy mający zapas środków w ilości większej niż 20 kg (od 25 kg do 750 kg). Są wyposażone w kółka. Dzielimy na agregaty: pianowe, halonowe, proszkowe i śniegowe.

30 Przykładowe gaśnice i agregaty
Agregat proszkowy 50kg Gaśnica proszkowa z manometrem Gaśnica proszkowa 9 kg proszku Gaśnica śniegowa 5 kg CO2 Gaśnica pianowa Agregat śniegowy

31 GP-1x/n BC proszkowa (powder) waga: 2,0 kg
Gaśnica z manometrem, który umożliwia bieżącą kontrolę sprawności gaśnicy.

32 GS-2x waga: 8,0 kg; GS-5x waga: 17,0 kg
Gaśnice śniegowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC. Stosowane w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, hotelach, biurach, warsztatach, magazynach, hurtowniach, stacjach paliw

33

34 Opiekun Grupy Projektowej
Przygotowali Zdjęcia Gabriel Żółtak Montaż Nikodem Polit Czytał Michał Mazur Muzyka Jakub Baryła Opiekun Grupy Projektowej Grażyna Rzeszutek


Pobierz ppt "Ochrona przeciwpożarowa w szkole dla uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google