Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny Informacje dla rodziców uczniów klas trzecich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny Informacje dla rodziców uczniów klas trzecich"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny Informacje dla rodziców uczniów klas trzecich
Egzamin * kwiecień * 2015r.

2 Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). § 32.2 W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

3 Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015
Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie Komisji Centralnej nie póżniej niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 1 dzień egzaminów -21 kwietnia 2015r. (wtorek) – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut; – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

4 2 dzień egzaminów – 22 kwietnia 2015r. (środa)
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut; – z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 90 minut · dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

5 3 dzień egzaminów – 23 kwietnia 2015r. (czwartek):
z języka obcego nowożytnego – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut; – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 60 minut egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

6 Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. uczeń, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków. Deklarację, składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

7 Poziom III.0 oznacza naukę języka obcego „od podstaw” w gimnazjum – uczeń nie uczył się tego języka w szkole podstawowej jako obowiązkowego. Poziom III.1 oznacza naukę języka obcego w gimnazjum jako kontynuację tego języka, którego uczył się w szkole podstawowej jako obowiązkowego. Deklarując zdawanie języka obcego na egzaminie z poziomu III.1 uczeń zdaje ten język na poziomie podstawowym i obowiązkowo na poziomie rozszerzonym. na egzaminie z poziomu III.0 uczeń zdaje ten język na poziomie podstawowym. Może jednak przystąpić do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) (deklaracja pisemna również do 30 września). Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 21 stycznia pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji, w przypadku wyboru języka III.0 również mogą złożyć rezygnację ze zdawania języka na poziomie rozszerzonym. Dyrektor szkoły przekazuje informacje do dyrektora OKE do 22 stycznia 2015r.

8 Dostosowanie warunków egzaminacyjnych, odbywa się zgodnie z
Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015r.

9 Dostosowanie, warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczy uczniów posiadających: opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w czasie, gdy uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum; - opinię w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

10 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia (słuchacza) chorego lub niesprawnego czasowo; pozytywną opinię rady pedagogicznej w sprawie przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

11 W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu lub odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia lub w porozumieniu ze słuchaczem przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej części egzaminu.

12 Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu nie później niż do 30 września 2014r. Do 24 listopada 2014r. Dyrektor informuje na piśmie ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Rodzice (prawni opiekunowie) składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowie dostosowań do 28 listopada 2014r.

13 Uczniowie, których stan zdrowia wymaga przyjmowania leku lub zjedzenia posiłku w trakcie trwania egzaminu muszą dostarczyć do dyrektora szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające takie zalecenie.

14 Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie zdaje egzamin w terminach dodatkowych. Część humanistyczna – 1 czerwca 2015r. – poniedziałek; Część matematyczno – przyrodnicza – 2 czerwca 2015r. wtorek; Część z języka obcego – 3 czerwca 2015r. – środa.

15 Wyniki egzaminu Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach: • język polski • historia i wiedza o społeczeństwie • matematyka • przedmioty przyrodnicze • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym. Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum.

16 • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. O wyniku egzaminu uczeń może dowiedzieć się wcześniej logując się na stronę OKE (login i hasło uczeń otrzyma od dyrektora szkoły). Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

17 Informacje na temat egzaminu znajdą Państwo na stronach internetowych:
znajdują się tam: -informator gimnazjalny; przykładowe zadania; -procedury; -komunikaty dyrektora CKE (dostosowanie warunków… , terminy)


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny Informacje dla rodziców uczniów klas trzecich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google