Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA POWTÓRZENIE MATERIAŁU. CESARSTWO WSCHODNIE (BIZANTYJSKIE)  Po podziale cesarstwa rzymskiego, część wschodnią zaczęto nazywać cesarstwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA POWTÓRZENIE MATERIAŁU. CESARSTWO WSCHODNIE (BIZANTYJSKIE)  Po podziale cesarstwa rzymskiego, część wschodnią zaczęto nazywać cesarstwem."— Zapis prezentacji:

1 POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA POWTÓRZENIE MATERIAŁU

2 CESARSTWO WSCHODNIE (BIZANTYJSKIE)  Po podziale cesarstwa rzymskiego, część wschodnią zaczęto nazywać cesarstwem bizantyjskim (Bizancjum).  Jej stolicą było miasto Konstantynopol położone na pograniczu Europy i Azji, słynące z handlu.

3 CESARSTWO WSCHODNIE (BIZANTYJSKIE)  Rządzący w VI w. n.e. cesarz Justynian I Wielki marzył o odbudowie dawnego imperium rzymskiego.  W tym celu podbił Italię, Afrykę Płn. i część Hiszpanii.  Kazał także spisać wszystkie prawa w tzw. Kodeksie Justyniana.

4 KONSTANTYNOPOL  Miasto otoczone było potężnymi murami, wewnątrz znajdował się m.in. ogromny pałac cesarski, oraz kościół Mądrości Bożej (Hagia Sophia) zbudowany w VI w. przez cesarza Justyniana.  Konstantynopol był nazywany „Nowym Rzymem”.

5 ROZŁAM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSTW O KATOLICYZMPRAWOSŁAWIE  W 1054 r. doszło do rozłamu w Kościele (wielka schizma wschodnia).

6 ROZŁAM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE katolicyzmprawosławie zasięgzachódwschód stolicaRzymKonstantynopol głowapapieżpatriarcha świątyniakościółcerkiew duchownyksiądzpop język liturgii łacińskigrecki

7 PRAWOSŁAWIE cerkwieikony

8 BIZANCJUM dromonyogień grecki

9 NARODZINY ISLAMU  Islam powstał w VII w na Półwyspie Arabskim za sprawą Mahometa.  Ogłosił się on prorokiem jedynego boga Allacha.  Wyznawcy islamu to muzułmanie, a święta księga – Koran.  Era muzułmańska zaczyna się od 622 r. (hidżra)

10 Obowiązki muzułmanów  V FILARÓW WIARY:  modlitwa 5 razy dziennie  wyznanie wiary w Allacha  dawanie jałmużny  post w okresie miesiąca ramadan  pielgrzymka do Mekki (raz w życiu) Dodatkowo nakazywano im udział w świętej wojnie z niewiernymi (dżihad).

11 Architektura i sztuka islamu meczetarabeski

12 ARABOWIE - pojęcia  hidżra –ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny w 622 r., kiedy prorokowi groziła śmierć, muzułmanie uznali to wydarzenie za początek nowej ery, od niego liczyli lata  kalifowie – współpracownicy i następcy Mahometa, (nie miał on synów), posiadali oni najwyższą władzę religijną i świecką, podbijając sąsiednie ziemie stworzyli ogromne państwo  państwo teokratyczne – to takie państwo w którym rządzą duchowni np. w państwie arabskim kalifowie byli najwyższymi duchownymi i jednocześnie władcami państwa

13 PAŃSTWO FRANKÓW  Frankowie –plemię germańskie, które we wczesnym średniowieczu zajęło Galię, zajmowało się głównie rolnictwem.  Przedstawiciel rządzącego rodu Merowingów Chlodwig przyjął chrzest w 496 r.

14 PAŃSTWO FRANKÓW  Początkowo państwem Franków rządzili Merowingowie.  Stopniowo tracili jednak władzę (dlatego nazywano ich „królami gnuśnymi”) na rzecz zarządców dworu tzw. majordomów.  W VIII w. jeden z nich Karol Młot z rodu Karolingów pokonał Arabów pod Poitiers, a jego syn Pepin Mały przejął władzę i koronował się na króla.

15 KAROL WIELKI  Syn Pepina Małego Karol Wielki powiększył i zreformował państwo. W 800 r. koronował się w Rzymie na cesarza, czym odnowił cesarstwo na Zachodzie.

16 ROZWÓJ PAŃSTWA FRANKÓW

17 Frankowie – hrabstwa i marchie  hrabstwa –okręgi w państwie Karola Wielkiego, znajdowały się one z dala od granic i były zarządzane przez urzędników zwanych hrabiami  marchie – okręgi w państwie Karola Wielkiego, które znajdowały się przy granicach państwa, zarządzali nimi margrabiowie, którzy mieli większe niż hrabiowie uprawnienia wojskowe konieczne do zorganizowania obrony granic

18 Frankowie – renesans karoliński  renesans karoliński – odrodzenie nauki i szkolnictwa za czasów Karola Wielkiego po okresie wielkiego upadku, zakładano szkoły kościelne, na dworze w Akwizgranie powstała akademia, odszukiwano i przepisywano dawne utwory, odradzała się starożytna sztuka, język, literatura

19 Podział państwa Franków  traktat w Verdun (843 r.) – ustalono tam podział Państwa Franków pomiędzy 3 wnuków Karola Wielkiego: Ludwika Niemieckiego, Karola Łysego i Lotariusza.  Podział ten dał początek 3 nowym państwom: Niemcom, Francji i Włochom.

20 Podział państwa Franków PAŃSTWO FRANKÓW (Ludwik Pobożny) cz. zachodnia (Karol Łysy) FRANCJA cz. środkowa (Lotariusz) WŁOCHY cz. wschodnia (Ludwik Niemiecki) NIEMCY

21 Powstanie Rzeszy Niemieckiej  Państwo Ludwika Niemieckiego rozpadło się później na drobne księstwa. Po wygaśnięciu rodu Karolingów książęta wybierali spośród siebie króla Niemiec (Rzeszy Niemieckiej – to związek księstw niemieckich).  Gdy królem wybrano Ottona I w 962 r. koronował się on na cesarza, czym wskrzesił cesarstwo na Zachodzie.

22 Imperium uniwersalne Ottona III  imperium uniwersalne – czyli powszechne było marzeniem cesarza Ottona III, imperium to miało się składać z 4 równoprawnych prowincji: Germanii, Galii, Italii i Słowiańszczyzny, nie udało się go stworzyć, rychła śmierć cesarza przerwała te plany.

23 Normanowie - wikingowie  Normanowie – plemiona żyjące w Skandynawii.  Zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem, rzemiosłem.  Wierzyli w wielu bogów: m.in. Odyna, Thora.  Z powodu braku żywności organizowali wyprawy handlowe i rabunkowe.

24 Łodzie wikingów drakkarysnekkary

25 Normanowie - wikingowie  Wikingowie dzięki łodziom o płaskich dnach o płytkim zanurzeniu pływali nie tylko po morzach, ale i po rzekach. Rabowali więc także osady w głębi lądów.  Stworzyli też pismo runiczne.

26 Najazdy wikingów

27  Normanowie stworzyli 3 państwa: -Norwegię -Danię -Szwecję Podboje Normanów: -założyli osady na wybrzeżu Francji (Normandia), w Irlandii; -odkryli i zasiedlili Islandię i Grenlandię;

28 Najazdy wikingów -jako pierwsi dotarli do Ameryki (Leif Eriksson); -wikingowie z Normandii podbili też Anglię (bitwa pod Hastings – 1066, Wilhelm Zdobywca); -pokonali Arabów i Bizancjum na Morzu Śródziemnym (Robert Guiscard); -uczestniczyli w założeniu pierwszych księstw na Rusi. Na zdj. Kosciół klepkowy.

29 SŁOWIANIE  Słowianie – grupa ludów, która przybyła do Europy Śr. – Wsch. w okresie wędrówki ludów (V w.), wierzyli w wielu bogów (np. Światowit), czcili siły przyrody (np. słońce), byli zorganizowani we wspólnoty, na czele których stał wiec, w razie zagrożenia łączyli się w plemiona, na czele których stał wódz (książę)

30 PODZIAŁ SŁOWIAN SŁOWIANIE ZACHODNI Polacy Czesi POŁUDNIOWI Bułgarzy Serbowie Chorwaci WSCHODNI Rusini

31 Pierwsze państwa słowiańskie  Państwo Samona (pierwsze)  Państwo Wielkomorawskie (misja Cyryla i Metodego - cyrylica)  Ruś Kijowska (Włodzimierz Wielki – chrzest w 988 r. - prawosławie)  Sąsiadami Słowian byli Węgrzy (chrzest – Stefan Wielki)

32 Spór papieża z cesarzem o władzę (tzw. spór o inwestyturę) papież Grzegorz VIIcesarz Henryk IV

33 Spór papieża z cesarzem  Grzegorz VII ogłaszając reformę Kościoła sprzeciwił się inwestyturze duchownych przez władców świeckich w dokumencie „Dictatus papae” z 1075 r.  Henryk IV chciał unieważnić wybór papieża, za co ten rzucił na niego klątwę, zwalniając jego poddanych z posłuszeństwa dla cesarza.

34 Spór papieża z cesarzem  Henryk IV musiał się upokorzyć przed papieżem. W 1077 r. przybył do zamku w Canossie i przeprosił papieża.  Grzegorz zdjął z niego klątwę, później jednak cesarz usunął z tronu papieża.

35 Spór papieża z cesarzem  Spór zakończył się kompromisem w konkordacie wormackim (1122) - duchownych mianował papież, a władcy świeccy mogli nadać im ziemię.


Pobierz ppt "POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA POWTÓRZENIE MATERIAŁU. CESARSTWO WSCHODNIE (BIZANTYJSKIE)  Po podziale cesarstwa rzymskiego, część wschodnią zaczęto nazywać cesarstwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google