Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Ariadna Koniuch ć Daniel Małozięć KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 2: Rozwój pożaru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Ariadna Koniuch ć Daniel Małozięć KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 2: Rozwój pożaru."— Zapis prezentacji:

1 Autorzy: Ariadna Koniuch ć Daniel Małozięć KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 2: Rozwój pożaru

2 Procesy spalania materiałów palnych spalanie ciał stałych, spalanie cieczy, spalanie gazów. Wybuch fizyczny (dot. cieczy): wyrzut, wykipienie.

3 Wyrzut-nagły wzrost ciśnienia w otwartym zbiorniku spowodowany przemianą wody usytuowanej na dnie zbiornika w parę w czasie długotrwałego stacjonarnego spalania ciekłych mieszanin paliw wieloskładnikowych. Warunki wyrzutu (jednoczesne ich spełnienie): pożar otwarty zbiornika utworzenie się warstwy przegrzanej w cieczy warstwy wody na dnie zbiornika Wykipienie- przelewanie się emulsji wodno-paliwowej tworzącej się w czasie pożarów zbiorników zawierających ciekłe mieszaniny paliw wieloskładnikowych. Poprzedza wyrzut

4 Granice wybuchowości dolna granica wybuchowości - minimalna zawartość składnika palnego w mieszaninie z powietrzem, przy której zapłon jest już możliwy, górna granica wybuchowości - maksymalna zawartość składnika palnego w mieszaninie z powietrzem, przy której zapłon jest jeszcze możliwy.

5 Granice wybuchowości 0 % DGW GGW 100 % Zapłon jest możliwy Niedobór składnika palnego Nadmiar składnika palnego Zapłon nie jest już możliwy Zapłon nie jest jeszcze możliwy Stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem

6 Dolna i górna granica wybuchowości niektórych palnych gazów, par i cieczy Palne pary cieczy i gazy Granice wybuchowości w % obj. dolnagórna Acetylen2,382 Benzyna samochodowa 0,767,6 Benzyna ekstrakcyjna1,11,5 Butan1,58,5 Cyjanowodór5,641 Dwusiarczek węgla150 Gaz miejski5,340 Gaz ziemny4,315 Metan4,915,4 Nafta1,47,5 Olej napędowy1,36,0 Wodór475

7 Pyły Nie tylko mieszaniny gazów i par palnych cieczy z powietrzem mogą wybuchać, ale również mieszaniny pyłów z powietrzem. Pyły stwarzają zarówno zagrożenie pożarowe jak i wybuchowe. Zagrożenie pożarowe – pyły osiadłe, Zagrożenie wybuchowe – chmury pyłowe.

8

9 Charakterystyka pyłów pochodzenia organicznego Nazwa materiału pylącego DGW [g/m 3 ] P max [bar] Szybkość wzrostu ciśnienia [bar/s] E z [mJ] ZIEMNIAK458,556025 CUKIER507,646010 LIGNINA407,135030 KAKAO358,029080 MLEKO W PROSZKU 506,716050 TYTOŃ40003,7282000

10 Podział pożarów PRZESTRZENNY POŻAR WEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNY UKRYTY OTWARTY BLOKOWY

11 Rodzaje pożarów mały średni duży bardzo duży 301÷1000 m 2 1501÷5000 m 3 10÷100 ha 13÷36 prądów gaśniczych 71÷300 m 2 351÷1500 m 3 1÷10 ha 5÷12 prądów gaśniczych do 70 m 2 do 350 m 3 do 1 ha do 4 prądów gaśniczych ponad 1000 m 2 ponad 5000 m 3 ponad 100 ha POŻAR

12 Zjawiska towarzyszące rozwojowi pożaru wewnętrznego i zewnętrznego TRANSPORT CIEPŁA PRZEWODZENIE (KONDUKCJA) UNOSZENIE (KONWEKCJA) PROMIRNIOWANIE (RADIACJA)

13 Zjawiska towarzyszące rozwojowi pożaru wewnętrznego i zewnętrznego c.d. przewodzenie – kondukcja: wymiana ciepła polegająca na przekazywaniu energii cieplnej między punktami ośrodka, np.: w szybie okiennej lub w ścianie budynku.

14 Zjawiska towarzyszące rozwojowi pożaru wewnętrznego i zewnętrznego c.d. unoszenie – konwekcja: wymiana ciepła polegająca na przepływie ciepła spowodowanym naturalnym lub wymuszonym przemieszczaniu się m.in. gazu.

15 Zjawiska towarzyszące rozwojowi pożaru wewnętrznego i zewnętrznego c.d. promieniowanie – radiacja: jest dominującym sposobem przenoszenia ciepła przy pożarach.

16 Pożar pomieszczenia Pożar występujący w zamkniętej objętości (pomieszczeniu) lub podobnej przestrzeni ograniczonej przegrodami budowlanymi. Ograniczenie przestrzeni powoduje gromadzenie się w górnej części pomieszczenia gorących produktów rozkładu termicznego powodując powiększanie się gorącej podsufitowej warstwy gazów. Prowadzi to do zwiększenia strumienia energii zwróconej do materiałów palnych. Następnie dochodzi do wzrostu szybkości wydzielania lotnych produktów rozkładu, które ulegając spalaniu tworzą coraz większe ilości gorących produktów spalania, w postaci dymu i związków toksycznych.

17 Przebieg zmian temperatury w czasie trwania pożaru pomieszczenia ROZGORZENIEROZGORZENIE T0T0 T o – temperatura otoczenia

18 Fazy pożaru pomieszczenia faza wzrostu pożaru, faza w pełni rozwiniętego pożaru, faza gaśnięcia pożaru.

19 Fazy pożaru pomieszczenia c.d. Faza wzrostu pożaru: charakteryzuje się wzrostem temperatury i wielkości pożaru w funkcji czasu. Wzrost ten zależy przede wszystkim od: typu paliwa znajdującego się w pomieszczeniu, typu konstrukcji budynku (pomieszczenia), sposobu spalania się materiałów, dostępu tlenu.

20 Fazy pożaru pomieszczenia c.d. Palne gazy i pary, wydzielające się ze wszystkich elementów wyeksponowanych na działanie promieniowania cieplnego, mieszają się z powietrzem tworząc palną mieszaninę. Gdy temperatura gazów w strefie podsufitowej osiągnie temperaturę ich samozapłonu, wymieszane z powietrzem gazy zapalają się. Efekt ten ma początkowo miejsce tylko w małych objętościach, co objawia się obecnością języków ognia nazywanych „ognistymi aniołami”. Pojawienie się ich stanowi ostatnie ostrzeżenie przed nadchodzącym rozgorzeniem.

21 Fazy pożaru pomieszczenia c.d. Płonąca strefa podsufitowa wypromieniowuje dużą porcję energii. Skutkiem tego promieniowania jest dalszy wzrost temperatury w pobliżu palnych elementów. Wzrost temperatury do wartości temperatury zapłonu i zapalenie się wszystkich palnych materiałów w pomieszczeniu powoduje, że przedmioty te zaczynają płonąć. Zjawisko takie nazywamy rozgorzeniem.

22 Fazy pożaru pomieszczenia c.d. Rozgorzenie (flashover) określa się jako moment przejścia z etapu wzrostu pożaru do etapu pożaru w pełni rozwiniętego.

23 Fazy pożaru pomieszczenia c.d. zapalenia wszystkich palnych materiałów narażenie na działanie wysokiej temperatury W momencie wystąpienia rozgorzenia dochodzi do zapalenia wszystkich palnych materiałów w pomieszczeniu, co z kolei prowadzi do wzrostu temperatury nawet do 1100 °C. Z faktem tym związane jest podstawowe niebezpieczeństwo dla strażaka: narażenie na działanie wysokiej temperatury. W takiej sytuacji ucieczka z pomieszczenia, w którym doszło do rozgorzenia, jest praktycznie niemożliwa.

24 Rozgorzenie- nagłe rozprzestrzenianie się płomienia poprzez niespalone pary i gazy zebrane pod sufitem; przejście ze spalania powierzchniowego w spalanie powierzchniowo-przestrzenne. Rozgorzenie - jest to przejście do w pełni rozwiniętego pożaru, polegające na szybkim rozprzestrzenieniu się ognia z obszaru miejscowego spalania na powierzchnię wszystkich palnych materiałów, znajdujących się w granicach pomieszczenia. Rozgorzenie

25 Rozgorzenie (film)

26 Wsteczny ciąg płomieni (Backdraft)

27 Wsteczny ciąg płomieni Wsteczny ciąg płomieni to bardzo niebezpieczne zjawisko pożarowe, stanowiące poważne niebezpieczeństwo dla strażaków. Nazywane ono też bywa "ognistym podmuchem". Zjawisko wstecznego ciągu płomienia powstaje w warunkach niecałkowitego spalania, przy małej objętości płomieni lub wręcz ich braku, przy występującym żarzeniu w słabo wentylowanych pomieszczeniach. Gazy pożarowe są chłodne i wypełniają całe pomieszczenie. Powstały one w wyniku spalania podczas pierwszej fazy pożaru, kiedy była dostateczna ilość tlenu. W czasie trwania pożaru stężenie tlenu w słabo wentylowanych pomieszczeniach maleje. Powoduje to powstanie nie spalonych, z powodu niedostatku tlenu, produktów rozkładu termicznego materiałów palnych, między innymi tlenku węgla - CO, który jest gazem palnym. Brak tlenu powoduje, że rozmiary płomienia maleją, płomienie rwą się, a bardzo często proces spalania płomieniowego przechodzi w tlenie. Załóżmy że w tej sytuacji strażacy otwierają drzwi i wchodzą do środka. W chwili otwarcia drzwi do pomieszczenia dostaje się silny strumień powietrza, formując strugę. W strudze mieszają się gazy pożarowe z powietrzem. Tworzy się rozszerzający się kanał palnej mieszanki od drzwi w głąb pomieszczenia. Mieszanka ta dociera do powierzchni żarzącej się. Następuje zapłon. Gazy pożarowe wymieszane z tlenem zaczynają się palić i płomień wędruje w stronę przeciwną do ruchu powietrza, czyli w miejsce skąd dociera świeże powietrze (czyli w tym przypadku są to otwarte przez strażaków drzwi). Ruch płomienia jest przyspieszony, czym bliżej drzwi, tym więcej tlenu. Osiąga maksymalną prędkość. Towarzyszy mu huk, dźwięk przypominający pociąg jadący w tunelu. Przelatuje drzwi - tu ulega urwaniu, jeżeli nie ma dalej gazów pożarowych (w korytarzu lub sąsiadującym pomieszczeniu mogą być zebrane już gazy pożarowe, które mogą ulec zapaleniu).

28

29 Fazy pożaru pomieszczenia c.d. Etap w pełni rozwiniętego pożaru jest to okres czasu, w którym szybkość wydzielania ciepła osiąga wartość maksymalną. W etapie tym następuje szybkie zmniejszanie stężenia tlenu, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia szybkości spalania.

30 Fazy pożaru pomieszczenia c.d. Etap wygasania pożaru (gaśnięcia) – w wyniku intensywnego spalania zmniejsza się ilość materiałów palnych, co prowadzi do zmniejszenia szybkości wydzielania ciepła i temperatury pożaru. Jeśli stężenie gazów palnych w przestrzeni objętej pożarem obniży się poniżej dolnej granicy wybuchowości składnika mieszaniny lotnej o najniższej dolnej granicy wybuchowości, spalanie przestrzenne pożaru przerywa się i pożar przechodzi w stan określany jako gaśnięcie.

31 Fazy pożaru pomieszczenia c.d. Szybkość przechodzenia pożaru z jednej fazy w drugą, zależy od bardzo wielu czynników, takich m.in. jak: rodzaj i ilość materiałów palnych, stopień rozdrobnienia materiałów palnych, zdolność materiałów do wytwarzania palnych par i gazów, prędkość przepływu powietrza, warunków atmosferycznych, warunków budowlanych, czasu trwania pożaru i podjęcia działań gaśniczych.

32 Wykorzystano: Bielicki P., Podstawy taktyki gaszenia pożarów, Kraków 1996. Bińkowski R., Analiza literaturowa teoretycznych i praktycznych aspektów zjawisk rozgorzenia (flashover) i backdraft, Warszawa 2000. Drysdale D., An introdaction to fire dynamics, New York, Wiley 1990. Pofit – Szczepańska M., Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów, SA PSP, Kraków 1994. Praca zbiorowa, Fizykochemia spalania i wybuchów, SGSP, Warszawa 1996. Roure J.F., Baily J.L., Le Gouguec C., Bacdraft et Flashover, Journal Des Sapeurs – Pompier Suisses, 4/1997. www.apclima.pl www.nist.gov www.azom.com

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Autorzy: Ariadna Koniuch ć Daniel Małozięć KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 2: Rozwój pożaru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google