Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od wykazu publikacji do narzędzia parametryzacji – dokumentacja dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Zintegrowanym Systemie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od wykazu publikacji do narzędzia parametryzacji – dokumentacja dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Zintegrowanym Systemie."— Zapis prezentacji:

1 Od wykazu publikacji do narzędzia parametryzacji – dokumentacja dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią. Barbara Woźniak, Małgorzata Ziółkowska Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 70 ROCZNICY POWSTANIA BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.

2 Plan prezentacji o Zarys działalności dokumentacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMCS. o Ogólnouczelniane podmiotowe wykazy publikacji UMCS. o Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS w SAP-Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią. BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.

3 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Schemat działalności dokumentacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMCS

4 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Ogólnouczelniane podmiotowe wykazy publikacji UMCS Wykaz publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłoszonych w latach 1944-1954 Wykazy publikacji pracowników UMCS w …r. za lata 1972-1988 z przerwą w l. 1980/1981, 1983/1984. Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS (BPP UMCS) Ogólnouczelniane podmiotowe wykazy publikacji UMCS to instytucjonalne bibliografie zespołów osobowych. Bibliografia zespołów osobowych – spis rejestrujący prace zespołów osób będących członkami jednej instytucji lub organizacji, bądź osób tworzących określoną grupę społeczną. Dembowska M., Bibliografie osobowe, [w:] Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych. Praca zbiorowa pod red. Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka, Warszawa, 1963, s. 32. Należą do grupy bibliografii specjalnych. Gromadzą, rejestrują i udostępniają wiadomości na temat osiągnięć naukowych UMCS.

5 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Wykaz publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłoszonych w latach 1944-1954 W najbliższym czasie w kolekcji Biblioteki Cyfrowej UMCS.

6 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Wykaz Publikacji Pracowników UMCS w …r. Przykład bieżącej bibliografii, rejestrującej w kolejnych rocznikach piśmiennictwo z lat 1972-1988* Układ spisów dostosowano do struktury organizacyjnej Uczelni Dostępne w Bibliotece Cyfrowej UMCS

7 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Pierwotna wersja Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS (BPP UMC S) jako Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS (BDN UMCS) została zainicjowana decyzją władz rektorskich w 2000 r.

8 Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Kryteria doboru materiału bibliograficznego: BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. zasięg autorski dorobek piśmienniczy pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych, technicznych i bibliotekarskich, pracowników emerytowanych i rencistów oraz osób czasowo zatrudnionych na Uczelni (np. staż naukowy), doktorantów, studentów, prace oryginalne autorskie, redagowane, tłumaczone, opatrzone przedmową oraz współautorskie; wywiady, tłumaczenia zasięg formalno-wydawniczy publikacje zwarte i ciągłe: książki, czasopisma utwory: artykuły, referaty, recenzje, komunikaty, sprawozdania, tłumaczenia, inne (w tym ilustracje, scenariusze, noty, zestawienia bibliograficzne, nuty itp.) doktoraty i habilitacje nie uwzględnia piśmiennictwa zamieszczonego w prasie codziennej klasyfikowane w bazie jako odrębne TYPY PUBLIKACJI

9 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Kryteria doboru materiału bibliograficznego: zasięg językowy i terytorialny – nieograniczony zasięg chronologiczny – publikacje od 1989 r., rozprawy doktorskie i habilitacyjne – od 1995 r.

10 Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Bibliografia aktualizowana jest na bieżąco, nie odzwierciedla jednak w pełni działalności piśmienniczej pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Przyczyny niekompletności bazy: szybki przyrost piśmiennictwa, problemy związane z gromadzeniem materiału bibliograficznego reorganizacja systemu i zespołu redakcyjnego bazy Liczba rekordów dostępnych w wersji internetowej bazy – ogółem 31 872 dodatkowo 882 opisy – w trakcie korekty (stan na 17.09.2014 r.)

11 Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Sposoby gromadzenia materiału bibliograficznego: BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Fragment listy publikacji Instytutu Archeologii Przykłady źródeł bibliograficznych

12 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Formularze zgłoszeniowe publikacji

13 Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Opis bibliograficzny BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.

14 Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS System informacyjno-wyszukiwawczy BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Wyniki wyszukiwania tematycznego poprzez hasło przedmiotowe.

15 Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Przyjęte założenia dotyczące zakresu i zasięgu bazy, etapów jej tworzenia (od gromadzenia poprzez rejestrację do upowszechnienia) oraz system wyszukiwawczy, gwarantują uzyskanie wieloaspektowej oraz wiarygodnej i szczegółowej informacji bibliograficznej. Pozwalają na wykorzystanie bazy nie tylko jako narzędzia bibliograficzno- informacyjnego, ale również bibliometrycznego i parametrycznego. BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Z zastrzeżeniem – Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS musi być kompletna.

16 Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Analiza bibliometryczna Moduł Analiza bibliometryczna pozwala generować – w formie tabelarycznej i graficznej – analizy i statystyki bibliometryczne dla całej uczelni, wydziałów, jednostek (katedr, zakładów, pracowni) i autorów Umożliwia prześledzenie aktywności piśmienniczej pod względem formalno- wydawniczym, zasięgu terytorialnego. Dostarcza dane o pracach m.in.: afiliowanych, wieloośrodkowych z czasopism indeksowanych w ISI Master Journal List, czasopism posiadających wartość IF i punktację ministerialną. W przypadku czasopism z IF i punktacją ministerstwa – określa ich procentowy udział oraz łączną i średnią wartość w stosunku do liczby ogólnej. Przekazuje dane statystyczne oraz informacje na temat tzw. oddziaływania publikacji. BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Analiza bibliometryczna UMCS za lata 2010-2013 wg typów publikacji

17 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Analiza bibliometryczna Analiza bibliometryczna Wydział Humanistyczny – łączna liczba publikacji wg typów publikacji za lata 2010-2013. Analiza bibliometryczna Wydział Biologii i Biotechnologii Łączna liczba prac wg typów publikacji, obecności na liście filadelfijskiej i wartości IF oraz prace z punktacją ministerstwa i łączną wartością punktacji za lata 2011-2013

18 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Analiza bibliometryczna Analiza bibliometryczna Autor Ryczkowski Janusz Łączna liczba prac wg typów publikacji, obecności na liście filadelfijskiej i wartości IF oraz prace z punktacją ministerstwa i łączną wartością punktacji Analiza bibliometryczna Autor Tosiek Piotr Łączna liczba prac wg typów publikacji, obecności na liście filadelfijskiej i wartości IF oraz prace z punktacją ministerstwa i łączną wartością punktacji za lata 2010-2013

19 Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Rankingi BPP UMCS umożliwia tworzenie rankingów: autorów (w obrębie jednostek, wydziałów czy całej uczelni), wydziałów i jednostek organizacyjnych. Klasyfikacja przeprowadzana jest według wyselekcjonowanych kryteriów tj.: liczby prac ogółem, wartości wskaźnika Impact Factor, wartości punktacji MNiSW, liczby prac ze wskaźnikiem IF oraz liczby prac punktowanych przez MNiSW. Rankingi tworzone są z zawężeniem do jednego roku. BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Ranking wydziałów pod względem ogólnej liczby publikacji Ranking wydziałów pod względem wartości wskaźnika IF

20 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Rankingi Ranking wydziałów z liczbą prac punktowanych przez MNiSW Ranking jednostek organizacyjnych według łącznej liczby prac

21 Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS w SAP – Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. W strukturze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Baza Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS jest elementem modułu Obsługi Badań Naukowych z Bazą Ekspertów. Pełni funkcję informacji bibliograficznej.

22 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. SAP - Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

23 SAP - Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej SAP – zaawansowany system informatyczny klasy ERP ( ang. enterprise resource planning). Umożliwia wielopłaszczyznową obsługę instytucji i przedsiębiorstw. Ma budowę modułową – składa się z wielu różnorodnych aplikacji, które pozwalają efektywnie zarządzać takimi obszarami działalności, jak obszar kadr, płac, kontrolingu czy badań naukowych. Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią (ZISZU) ma zoptymalizować administrowanie UMCS, wpłynąć na jakość kształcenia, umożliwić szerszą promocję i współpracę w dziedzinie badań naukowych. Źródło: O SAP (online) http://umcs.pl/pl/o-sap.htm [dostęp 01.09.2014]http://umcs.pl/pl/o-sap.htm BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.

24 Baza Ekspertów BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Baza Ekspertów – aplikacja mająca udostępnić w Internecie informacje na temat ekspertów UMCS, ich osiągnięć naukowych i oferty dla współpracy z biznesem. Służy komercjalizacji badań. Nie gromadzi żadnych danych – w całości opiera się na informacjach umieszczonych w systemie SAP ERP, z którym jest połączona. Źródło: Koncepcja biznesowa modułu Baza Ekspertów, oprac. zespół wdrożeniowy: Wirginia Gieryng-Cieplak (kierownik zesp.), Urszula Poślada et al., s. 10. Okno wyszukiwawcze w Bazie Ekspertów.

25 Baza Ekspertów – Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Specjalista/ekspert – „osoba pozostająca w stosunku pracy z UMCS w Lublinie o gruntownej teoretycznej i praktycznej znajomości danego tematu oraz z uznanym dorobkiem i doświadczeniem naukowym w danych dziedzinach nauk.” Źródło: Koncepcja biznesowa modułu Baza Ekspertów, oprac. zespół wdrożeniowy: Wirginia Gieryng-Cieplak (kierownik zesp.), Urszula Poślada et al., s. 10. Profil specjalisty w Bazie Ekspertów tworzą m.in.: Dane podstawowe, Obszar zainteresowań badawczych, Publikacje, Patenty, Innowacje. Informacje o publikacjach pochodzą bezpośrednio z Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS, umiejscowionej na portalu bibliotecznym.

26 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Baza Ekspertów – Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS Okno z listą publikacji autora Profil Eksperta z wyróżnieniem podstrony Publikacje

27 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Ekspert/specjalista edytując swój profil ma możliwość – po rejestracji i logowaniu – wprowadzenia własnej bibliografii korzystając z formularzy zgłoszeniowych. Baza Ekspertów – Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS. Podstrona PUBLIKACJE Bazy Ekspertów z dostępem do dodawania opisów bibliograficznych

28 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. Działalność dokumentacyjną Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej charakteryzuje długoletnia tradycja sporządzania spisów, dopracowane założenia metodyczne oraz bogaty zbiór informacji bibliograficznej. Szczególne miejsce zajmują podmiotowe bibliografie dorobku naukowego Uczelni. Ewoluowały od prostego wykazu ( Wykaz publikacji pracowników UMCS … ) do rozbudowanej, wielozadaniowej bazy danych Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS skonsolidowanej z SAP-Zintegrowanym Systemem Zarządzania Uczelnią w ramach modułu Bazy Ekspertów. Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS jako narzędzie wielozadaniowe:  dostarcza informacje bibliograficzne  wspomaga proces naukowo-dydaktyczny i komunikację naukową  uzupełnia bieżącą bibliografię narodową, bibliografie dziedzinowe i Bibliografię Lubelszczyzny  propaguje wiedzę  promuje Uczelnię  przekazuje informację (obecnie fragmentaryczną) do analiz bibliometrycznych oraz parametrycznych  spełnia częściowo funkcję repozytorium, gromadząc i udostępniając poza opisem bibliograficznym teksty dokumentów. Wnioski

29 BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. W Bazie Ekspertów pełni rolę informacyjno-bibliograficzną, skupiając dane o publikacjach specjalistów UMCS. Informacje bibliograficzne dostarczane za pośrednictwem Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS są :  uporządkowane i właściwie sklasyfikowanej pod względem formalnym oraz merytorycznym  wielodziedzinowe (zgodne z profilem Uczelni)  szczegółowe  wiarygodne i rzetelne (sporządzone z autopsji, autoryzowane)  dostępne w sposób nieograniczony  stale aktualizowane  o zasięgu chronologicznym obejmującym piśmiennictwo od 1989, dla dysertacji od 1995 r. (poprzez podlinkowanie do Wykazów Publikacji Pracowników UMCS w …r. oraz Rozpraw doktorskich i habilitacyjnych … w dostępnych w Bibliotece Cyfrowej UMCS zasięg ten sięgnie w rezultacie dla publikacji 1972 r.; dysertacji 1944 r.) Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS w tym momencie nie jest kompletna. Pomocne mogą okazać się: formularze zgłoszeniowe publikacji, powiązanie BPP UMCS z Bazą Ekspertów w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią oraz wewnętrzne uregulowania w postaci zarządzeń rektora popartych zapisem w statucie. Ważne jest rozbudowanie bibliografii o moduł cytowań – powiązanie z Web of Science, Google Scholar. Wnioski

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.


Pobierz ppt "Od wykazu publikacji do narzędzia parametryzacji – dokumentacja dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Zintegrowanym Systemie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google