Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Istota pomiarów wysokościowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Istota pomiarów wysokościowych."— Zapis prezentacji:

1 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Istota pomiarów wysokościowych

2 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Niwelację Niwelację, czyli pomiary wysokościowe wykonuje się w celu określenia różnic wysokości między punktami, co w efekcie daje obraz ukształtowania powierzchni terenu (rzeźby terenu).

3 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wysokości, na których znajdują się konkretne punkty terenu, dzielimy na: wysokość bezwzględnawysokość bezwzględna danego punktu jest jego odległością od powierzchni tzw. bezwzględnego zera, czyli powierzchni średniego poziomu morza, wysokość względnawysokość względna jest to wysokość danego punktu nad dowolnym punktem przyjętym umownie za poziom odniesienia

4 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

5 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Całe terytorium kraju pokryte jest siecią punktów o znanych wysokościach (rzędnych). Do obliczenia rzędnych dowolnej liczby punktów wystarczy znajomość rzędnej reperu położonego na (lub w pobliżu) zdejmowanego terenu.

6 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W wyniku przeprowadzonej niwelacji powierzchni otrzymuje się plan wysokościowy terenu. Wysokości podane są w postaci rzędnych, czyli liczb wskazujących odległość punktu od płaszczyzny rzutu, lub w postaci warstwic, czyli linii łączących punkty o tej samej wysokości.

7 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Na podstawie planu warstwicowego można wykonać przekrój przez teren, obliczyć wysokość, na jakiej znajduje się punkt X położony pomiędzy dwoma warstwicami

8 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Chcąc wyznaczyć punkt X leżący między warstwicami, prowadzi się przez niego prostą pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego do najbliżej położonych warstwic i wykonuje się przekrój przez teren na znalezionym w ten sposób odcinku. Znając rożnicę wysokości pomiędzy warstwicami, odległość odcinaka i korzystając z podobieństwa trójkątów, można ułożyć proporcję x/a=c/b

9 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rodzaje niwelacji terenu

10 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Pomiary wysokościowe można prowadzić metodą: − niwelacji geometrycznej (za pomocą niwelatora), w której rząd dokładności wyników to milimetry, − niwelacji trygonometrycznej (za pomocą tachimetru), w której dokładność wyników wynosi do kilku centymetrów, − niwelacji barometrycznej – dokładność pomiaru do 2 lub 3 m, − niwelacji hydrostatycznej, − niwelacji fotogrametrycznej.

11 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Niwelacja geometryczna dokładny pomiar różnic wysokości, sporządzony za pomocą niwelatora i łat niwelacyjnych, na których wykonuj się odczyt

12 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO lusterko libella okular lunety okular spodarka śruby poziomujące obiektyw śruba ogniskująca leniwka pozioma lunetka systemu odczytowego Niwelator

13 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Łata niwelacyjna

14 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Metoda niwelacji ze środka. Aby zmierzyć różnicę wysokości między punktami A i B, musimy ustawić na nich łaty niwelacyjne i umieścić niwelator mniej więcej na środku odcinka AB. Potem trzeba kolejno: wycelować lunetą niwelatora w łatę A i wykonać odczyt NA, nazywany odczytem wstecz, wycelować w łatę B i wykonać odczyt NB, czyli odczyt w przód.

15 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

16 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Odczyty NA i NB to wysokość płaszczyzny celowej nad punktami A i B. Różnica wysokości tych punktów jest równa różnicy odczytów na obu łatach. Może to być wartość dodatnia (gdy teren się wznosi) lub ujemna (gdy teren opada).

17 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Niwelacja w przód W tej metodzie pomiaru niwelator trzeba ustawić nad punktem A, stanowiącym jeden z końców niwelowanego odcinka. Dokładność ustawienia niwelatora sprawdza się pionem. Pomiar należy rozpocząć od zmierzenia iA, czyli wysokości poziomej płaszczyzny celowej instrumentu, zwanej wysokością instrumentu. Potem trzeba ustawić łatę niwelacyjną w punkcie B, wycelować w nią lunetą niwelatora i wykonać odczyt NB. Różnica wysokości punktów A i B jest równa różnicy wysokości instrumentu iA i odczytu NB

18 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

19 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Niwelacja barometryczna polega na określeniu różnic wysokości w oparciu o pomiar ciśnienia powietrza za pomocą barometru, przy jednoczesnym pomiarze temperatury i czasu. różnicę wysokości odczytuje się z tablic stosowana w terenach trudno dostępnych, np. górach

20 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Niwelacja schodkowa stosowana do pomiarów wysokości bardzo stromych powierzchni, z wykorzystaniem łat niwelacyjnych i pionu

21 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Niwelacja hydrostatyczna polega na określeniu różnic wysokości na podstawie porównania i zmierzenia poziomu hydrostatycznego cieczy w naczyniach połączonych, np. przezroczysty wąż, zakończony rurkami z tworzywa sztucznego i zaznaczoną podziałką

22 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zasady wykonywania niwelacji trasy

23 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Niwelacja trasy polega na: 1.wytyczeniu na gruncie osi trasy i na znalezieniu jej spadków podłużnych i załamań terenowych 2.zmierzeniu i wbiciu (na osi trasy) co 100 m kołka ze „świadkiem”. Punkty położone w odległościach stumetrowych nazywa się pikietami głównymi trasy lub hektometrami 3.poza tym, należy wyznaczyć wzdłuż trasy punkty charakterystyczne, zwane plusami (np. najniższe, najwyższe, przecięcia się trasy z osiami dróg itp.) 4.wyznaczenie przekrojów poprzecznych trasy, za pomocą węgielnicy, wyznacza się linie proste do trasy, na których oznacza się punkty charakterystyczne

24 Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 5.równocześnie z tyczeniem i pikietowaniem trasy wykonuje się szkic trasy niwelacyjnej 6.pomiarów niwelatorem dokonuje się najczęściej metodą z środka Wynikiem niwelacji jest profil podłużny trasy


Pobierz ppt "Jestem na T-A-K II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Istota pomiarów wysokościowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google