Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POTRZEBY UCZNIA CUDZOZIEMCA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POTRZEBY UCZNIA CUDZOZIEMCA"— Zapis prezentacji:

1 POTRZEBY UCZNIA CUDZOZIEMCA
praca dydaktyczno- wychowawcza z uczniami obcojęzycznymi

2 Uczeń z zaburzoną komunikacją językową
uczeń cudzoziemiec dzieci należące do mniejszości narodowych uczeń powracający uczeń z różnego typu defektami powodującymi zaburzoną komunikację językową

3 DOKUMENTY Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. [ ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458)] (Rozdz. 9, Art.94a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka polskiego i kultury kraju pochodzenia (Dz.. U. nr 57, poz. 361)

4 Działania warszawskiej edukacji na rzecz ucznia cudzoziemca
Kurs doskonalący - EDUKACJA CUDZOZIEMCÓW maj czerwiec 2012 (10 edycji) - Postawy nauczania języka polskiego jako drugiego - Podstawy nauczania w wielokulturowej klasie REZULTATY Każda szkoła podstawowa i gimnazjalna na terenie m.st. Warszawy otrzymała wsparcie w zakresie edukacji cudzoziemców (przeszkolenie dwóch nauczycieli z każdej placówki).

5 Potrzeby ucznia cudzoziemca -zadania opiekuńcze i wychowawcze
Uświadomienie własnych stereotypów. Dostrzeżenie w różnorodności kulturowej wartości i źródła ciekawych doświadczeń. Zadbanie o dobre relacje między uczniami Polakami i uczniami cudzoziemcami np. przygotowanie klasy na przyjęcie kolegi cudzoziemca , ustalenie zasad panujących w szkole i klasie, stała praca nad integracją klasy, aranżowanie pracy zespołowej w mieszanych grupach, stwarzanie okazji do poznawania przez polskich uczniów kultury zagranicznych kolegów.

6 Jak pracować z uczniem z barierą językową- zadania dydaktyczne(1)
Współpraca zespołu nauczycieli z nauczycielem języka polskiego jako drugiego . Ustalenie wymagań koniecznych dla ucznia cudzoziemca do każdej lekcji. Stosowanie języka instrukcji w komunikacji z uczniem cudzoziemcem (posługiwanie się krótkimi jasnymi komunikatami, np. przeczytaj tekst, podkreśl…, ułóż…, narysuj…).

7 Jak pracować z uczniem z barierą językową?(2)
Konsekwentne stosowanie tekstów preparowanych, tzn. specjalnie przygotowanych dla ucznia cudzoziemca na bazie tekstów, np. z podręcznika, lektur, zapisanych w bardzo prosty zrozumiały dla ucznia sposób. Stosowanie bogatego materiału ikonograficznego (zdjęcia, ilustracje, mapy, wykresy, schematy) przy wyjaśnianiu zagadnień tematycznych.

8 Jak pracować z uczniem z barierą językową?(3)
Włączanie ucznia cudzoziemca w pracę zespołową i traktowanie go jak pełnoprawnego uczestnika zajęć. Przygotowywanie dla ucznia cudzoziemca instrukcji zadań w sposób krótki, jasny i prosty. Umożliwianie uczniowi cudzoziemcowi wykazania się wiedzą i umiejętnościami z danego tematu i poprzez dobór odpowiednich rodzajów zadań.

9 Jak pracować z uczniem z barierą językową?(4)
Formułowanie pytań skierowanych do ucznia cudzoziemca w sposób jasny, krótki oraz dostosowany do poziomu znajomości języka polskiego Akceptowanie każdej formy wypowiedzi świadczącej o zrozumieniu zagadnienia. Włączanie ucznia cudzoziemca do pracy w grupie i dostosowywanie instrukcji do jego językowych umiejętności.

10 Jak pracować z uczniem z barierą językową?(5)
Udzielanie uczniowi cudzoziemcowi informacji zwrotnej podczas lekcji.  Monitorowanie pracy ucznia podczas lekcji. Dostosowanie pracy domowej do umiejętności językowych ucznia cudzoziemskiego.

11 Ważne zagadnienia w nauczaniu i ocenianiu
Należy: na podstawie materiałów programowych przygotowywać krótkie, jasne i proste streszczenia lektur i innych tekstów ; gramatykę traktować tylko funkcjonalnie; zaakceptować każdą prawidłową odpowiedź ucznia (nawet jednowyrazową czy błędną gramatycznie);  w wypowiedziach pisemnych oceniać komunikacyjność;

12 Ważne zagadnienia w nauczaniu i ocenianiu
Należy: rozwijać sprawność mówienia i pisania (niezbędna współpraca z nauczycielem języka polskiego jako drugiego); oceniać takie umiejętności jak: czytanie ze zrozumieniem (tylko teksty spreparowane), wyszukiwanie informacji, ogólne rozumienie tematyki i problematyki (np. lektur); elementy charakterystyki i oceny postaci (na podstawie tekstów preparowanych) i inne dostosowane do możliwości uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem stopnia opanowania języka polskiego); stosować język instrukcji – krótkie, proste, jasne komunikaty oraz krótkie pytania (np. Kto jest bohaterem? Co robi bohater? Jaki jest bohater?); umożliwić korzystanie podczas lekcji ze słownika dwujęzycznego

13 Ważne zagadnienia w nauczaniu i ocenianiu
NIE należy: wymagać czytania tekstów zapisanych w podstawie programowej, czytania i interpretacji utworów lirycznych; oceniać umiejętności gramatycznych; wymagać pisania dłuższych form wypowiedzi. Uwaga! Sprawdzanie osiągnięć ucznia cudzoziemca nie odnosimy w żaden sposób do egzaminów zewnętrznych czy egzaminów próbnych (wewnętrznych).

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Barbara Janik-Płocińska


Pobierz ppt "POTRZEBY UCZNIA CUDZOZIEMCA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google