Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP
TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Andrzej Szymański

2 Podstawowym zadaniem statutowym ochotniczych straży pożarnych jest branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu człowieka oraz środowisku naturalnemu.

3 Katalog działań ratowniczych OSP jako wiodących społecznych organizacji ratowniczych jest bardzo szeroki i obejmuje: ratownictwo podczas pożarów; ratownictwo techniczne w tym komunikacyjne; ratownictwo medyczne; ratownictwo wodne; ratownictwo chemiczne; ratownictwo ekologiczne; ratownictwo podczas powodzi i innych katastrof naturalnych; inne rodzaje ratownictwa.

4 Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT)
Do prowadzenia działań ratowniczych każda OSP powinna mieć wyłoniony oddział ratowniczy określany w statucie jako JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA – JOT. Przez jednostkę operacyjno-techniczną ochotniczej straży pożarnej zwaną dalej JOT należy rozumieć powołany spośród członków czynnych pododdział strażaków ratowników OSP przeznaczony do działań ratowniczych. Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) .

5 czas dysponowania – czas ustalony w gminnym lub powiatowym planie ratowniczym liczony w minutach od zadysponowania do wyjazdu zadysponowanych załóg. działania zabezpieczające – czynności nie związane bezpośrednio z działaniami ratowniczymi likwidującymi skutek zdarzenia lecz uprzedzające zdarzenie lub ograniczające pośrednio jego skutki np. monitorowanie terenu, oznakowanie i oświetlenie terenu zagrożonego, poszukiwanie osób zaginionych, informowanie ludności itp., a także różne formy ochrony ludności i pomocy humanitarnej. własny teren chroniony – teren, na którym JOT zobowiązana jest podjąć działania z dyspozycji własnej lub uprawnionego ośrodka dyspozycyjnego zastęp – pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego sekcja – pododdział w sile dwóch zastępów, w tym dowódca pluton – pododdział w sile od 3 do 4 zastępów, w tym dowódca załoga – normatywna obsada osobowa samochodu (pojazdu, środka transportu) ratownik OSP – członek OSP powołany do JOT posiadający niezbędne wyszkolenie oraz badania lekarskie, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wykonywania zadań statutowych.

6 Kategoryzacja jednostek
Uchwała nr 95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16grudnia 2004r. zmienione Uchwałą nr 144/25/2005 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2005 r. Wprowadza I-IV kategorie jednostek operacyjno- technicznych

7 Kategoria I JOT zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min.
działania ratownicze w czasie pożarów działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych działania ratownicze w czasie jednego z n/w zagrożeń: zagrożenia powodziowego i wodnego zagrożenia chemicznego i ekologicznego udzielenie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej (Kwalifikowanej pomocy medycznej) działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych. JOT w sile plutonu (3-4 zastępy w tym dowódca) z własnym obszarem chronionym obejmującym teren powiatu

8 Kategoria I – wymogi organizacyjno techniczne

9 Kategoria II JOT zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min. n/w działań: działania ratownicze w czasie pożarów działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych JOT w sile plutonu z własnym obszarem chronionym obejmującym teren powiatu.

10 Kategoria II – wymogi organizacyjno techniczne

11 Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min. n/w działań: działania ratownicze w czasie pożarów udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej czynności zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych JOT w sile sekcji z własnym obszarem chronionym obejmującym teren gminy.

12 Kategoria III – wymogi organizacyjno techniczne

13 Kategoria IV JOT w OSP lokalnego działania zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 10 min. ograniczonych działań ratowniczych w czasie pożarów oraz ograniczonych działań zabezpieczających. JOT w sile sekcji z własnym obszarem chronionym obejmującym teren miejscowości będącej siedzibą OSP.

14 Kategoria IV – wymogi organizacyjno techniczne

15 Obszar chroniony jednostek OSP
Kwestę ustalania obszarów chronionych jednostek ochrony przeciwpożarowej reguluje Rozporządzenie MSWIA z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów [Dz. U. Nr 94, poz. 598] znowelizowane rozporządzeniem z dnia 4 lipca r. [Dz.U. Nr 56, poz. 673]

16 W rozporządzeniu zapisano, że terenem własnego działania jest odpowiednio:
Dla ochotniczej straży pożarnej – teren gminy, w której została ona utworzona, oraz obszar ustalony między wójtami sąsiednich gmin, w porozumieniu z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej straży Pożarnej, właściwym ze względu na teren działania Dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – teren powiatu, w którym jednostka ma swoją siedzibę.

17 Koszty akcji ratowniczych
Istotne są zapisy rozporządzenia określające koszty poniesione w związku udziałem jednostki w akcjach ratowniczych poza własnym obszarem chronionym. Otóż jednostka uczestnicząca w działaniach ratowniczych poza własnym obszarem chronionym w terminie do 30 dni od dnia zakończenia działań ratowniczych może wystąpić do organu Państwowej Straży Pożarnej, który wezwał jednostkę do udzielenia pomocy, o zwrot poniesionych kosztów.

18 W związku z występującym formalnym utrudnieniem Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy doprowadził do podpisania porozumienia z wójtami gmin, burmistrzami oraz Prezydentem Miasta Legnica w sprawie ustalenia dla wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu legnickiego i miasta Legnica wspólnego obszaru chronionego obejmującego obszar chroniony Komendy Miejskie PSP w Legnicy.

19 Strony porozumienia zgodnie ustalają, że Państwowa Straż Pożarna nie będzie ponosić kosztów uczestnictwa jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych na obszarze chronionym KM PSP Legnica Wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta na obszarze którego prowadzone są działania ratownicze zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia dla wszystkich członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach, po upływie 6 godzin od chwili wejścia jednostki do działań.

20

21 Formalne aspekty powołania JOT
Zarząd OSP powołuje JOT uchwałą spośród członków czynnych zaproponowanych przez naczelnika oraz uchwala jej regulamin organizacyjny.

22 Niezbędne dokumenty niezbędne do powołania JOT
Wniosek Naczelnika Wniosek powinien zawierać podstawy prawne, określenie proponowanej kategorii oraz zapis dotyczący nadania regulaminu organizacyjnego. Regulamin JOT Regulamin jest opracowaniem wzorcowym dla zarządów OSP. Załączniki - Imienny wykaz członków OSP tworzących JOT Wykaz kwalifikacji członków Kwalifikacje JOT do danej kategorii Regulamin organizacyjny JOT cel, zasady powołania i funkcjonowania, zadania i zakres działania, zasady kierowania, obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność ratowników, wymagania stawiana ratownikom JOT Struktura organizacyjna JOT Wyposażenie sprzętowe i indywidualne Uchwała zarządu o powołaniu JOT

23 Wniosek naczelnika

24 Wykaz członków OSP

25 Wykaz kwalifikacji członków OSP

26 Kwalifikacje JOT do danej kategorii

27 Struktura organizacyjna JOT

28 Uchwała zarządu o powołaniu JOT
Po opracowaniu dokumentów należy je przedstawić do zatwierdzenia w drodze uchwały Zarządowi OSP. Uchwała powinna zawierać zapis mówiący o dniu wejścia jej w życie tj. wskazanie dnia, z którym powołana zostaje JOT oraz o zatwierdzeniu i nadaniu jej z tym samym dniem regulaminu organizacyjnego.

29 Ewidencja wyjazdów

30 Regulamin organizacyjny JOT
Zarząd OSP na podstawie statutu OSP powołuje na wniosek naczelnika jednostkę operacyjno-techniczną i ustala dla niej regulamin organizacyjny. Podjęta przez zarząd uchwała w tym przedmiocie jest wewnętrznym aktem prawnym obowiązującym w danej OSP. Regulamin JOT określa: cel oraz zasady powołania i funkcjonowania JOT, zakres działania JOT i jej zadania, kierowanie (dowodzenie) JOT – uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność dowódców, obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność strażaków ratowników OSP powołanych do JOT oraz stawiane im wymagania.

31 JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców zastępów (załóg). Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za: przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie bezpieczeństwa strażaków ratowników OSP.

32 ZADANIA JOT Udział w akcjach ratowniczych
Rozpoznawanie zagrożeń oraz podejmowanie czynności ograniczających ich skutki Utrzymanie w należytym stanie posiadanego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego do działań ratowniczych i zabezpieczających Współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczym Prowadzenie szkoleń dla ratowników OSP Współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę Uczestniczenie w rekrutacji oraz przygotowaniu nowych członków OSP do służby

33 Do obowiązków naczelnika należy:
kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową, typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT, dysponowanie siłami i środkami JOT, dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających, współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji, zapewnienie zgłoszenia do właściwego ośrodka dyspozycyjnego każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,

34 Obowiązki naczelnika cd.
dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających, zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego ośrodka dyspozycyjnego niezdolności do działań załogi JOT, nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach, planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,

35 Obowiązki naczelnika cd.
nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą, utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo, nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP, informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia, dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

36 Do obowiązków d-cy zastępu (załogi) należy:
wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, dowódcy plutonu i dowódcy sekcji, sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę, zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia, nadzór nad bezpiecznym dojazdem i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego o zaistniałym wypadku lub innej przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji, zameldowanie kierującemu akcją przybycia zastępu na miejsce zdarzenia oraz do strażnicy,

37 Obowiązki d-cy zastępu cd.
dowodzenie na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania, współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym, utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym, zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom uczestniczącym w akcji,

38 Obowiązki d-cy zastępu cd.
zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody zapewnienie bezpiecznego powrotu do strażnicy, zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu oraz naczelnikowi OSP o powrocie z akcji, ćwiczeń, itp., dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu, sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.

39 Wymagania stawiane strażakom ratownikom OSP powołanym do JOT:
wiek 18 – 60 lat, wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe, dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do działań ratowniczych, odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych, zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności, zdolność podejmowania szybkich decyzji, stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania, koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie, wyszkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP,

40 Wymagania stawiane strażakom ratownikom OSP powołanym do JOT cd.
wyszkolenie specjalistyczne – przewidziane do specjalnych działań ratowniczych lub obsługi sprzętu ratowniczego, przeszkolenie z zakresu BHP oraz obsługi sprzętu dróg oddechowych, samokształcenie doskonalące. Strażak ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień regulaminu,

41 Wymagania stawiane strażakom ratownikom OSP powołanym do JOT cd.
Strażak ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub uprawnionym do prowadzenia innego środka transportu jest odpowiedzialny za: sprawność powierzonego mu środka transportu, zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów, obsługę w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników,

42 Wymagania stawiane strażakom ratownikom OSP powołanym do JOT cd.
doprowadzenie środka transportu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej sprawności, utrzymanie powierzonego środka transportu w należytej czystości i konserwacji, zgłoszenie naczelnikowi OSP upływu terminu ważności dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania.

43 Aneksowanie porozumień z jednostkami włączonymi do KSRG
Większość jednostek zostało włączonych do KSRG w r. W 2011 r. Komendant Miejski PSP w Legnicy sporządził aneksy do porozumień, przystosowując zapisy do współczesnych wymagań. Ustalono między innymi: - minimalne normy wyposażenia JOT w sprzęt ratowniczy, - minimalne wyposażenie indywidualne strażaków JOT - minimalna ilość wyszkolonych ratowników - wymagania kwalifikacyjne dla funkcyjnych w JOT

44 Minimalna ilość przeszkolonych ratowników JOT OSP Prochowice
Rodzaj szkolenia Minimalna ilość wyszkolonych Szkolenie podstawowe 12 Szkolenie dowódców 2 Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 4 Szkolenie konserwatorów sprzętu 3 Szkolenie uzupełniające z zakresu współpracy z LPR Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 6 Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach Szkolenie naczelników OSP Szkolenie sternika lub steromotorzysty

45 Ratownictwo specjalistyczne
Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym – lipiec 2013 Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym – lipiec 2013 Zasady organizacji ratownictwa wodno-nurkowego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym – lipiec 2013 Zasady organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym – lipiec 2013 Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym – lipiec 2013 Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym – lipiec 2013

46 W każdym rodzaju ratownictwa specjalistycznego określony jest poziom podstawowy i specjalistyczny.
Poziom podstawowy mają obowiązek realizować: Wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym OSP włączone do KSRG, które zadeklarowały w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji tych zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia

47 Ratownictwo chemiczno-ekologiczne – zakres podstawowy
Rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia. Podjęcie próby identyfikacji zagrożenia – źródło informacji np.: kierowca, konwojent, maszynista, pracownicy zakładu, oznakowanie pojazdów i opakowań, dokumenty przewozowe, dokumentacja techniczno – ruchowa, plany ratownicze itp. Ewakuację poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt poza strefę zagrożenia. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się. Przeprowadzanie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów. Ograniczanie skutków wycieku substancji ropopochodnych. Stawianie kurtyn wodnych. Prowadzenie czynności w zakresie dekontaminacji wstępnej ludzi na granicy strefy zagrożenia przy użyciu dostępnego sprzętu Kwalifikowana pierwsza pomoc poza strefę zagrożenia. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi, w tym z SGR CHEM – EKO lub ZRCHEM. Wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy, w danym zakresie.

48

49 Ratownictwo wodno-nurkowe zakres podstawowy
rozpoznanie i ocena zagrożenia: życia i zdrowia, środowiska i mienia niesienie pomocy tonącym (w tym na akwenach zalodzonych) poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia – poszkodowanych zespołom PRM ratowanie życia ludzi na wodach powodziowych, poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych osób oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuację poza strefę zagrożenia, zabezpieczenie działań ratowniczych na lodzie oraz innym obszarze wodnym, z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio na wodzie (lodzie) oraz w jego sąsiedztwie (brzegu, ewakuację ludzi z terenów zalanych, kry lodowej, obszaru wodnego, łodzi, pojazdów lub obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, ewakuację zwierząt, likwidację lub ograniczenie nagłych zagrożeń wywołanych przez substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla środowiska, współdziałanie z innymi podmiotami KSRG realizującymi podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze współdziałanie z WOPR jak również z innymi podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

50

51 Ratownictwo wysokościowe – poziom podstawowy
Dotarcie ratownika w dół za pomocą dostępnego sprzętu: Drabin Z asekuracją z użyciem np.: szelek bezpieczeństwa (uprzęży asekuracyjnych), karabinków, lin, pętli stanowiskowych, itp. Zjazd lub opuszczanie ratownika (narzędzi itp.) z wykorzystaniem np. lin i węzłów, linkowych urządzeń ratowniczych Dotarcie ratownika na wysokość z wykorzystaniem: Lin i sprzętu do asekuracji lub autoasekuracji (np.: po konstrukcji stalowej) Drabin pożarniczych i podnośników Dostępnych stałych zabezpieczeń np.: wózki, drabiny z koszem asekuracyjnym lub ze spocznikami Praca ratownika w podparciu poprzez: Bezpośrednie wpięcie w stały punkt asekuracyjny lub stanowisko (np. za szczebel drabiny) Wpięcie do liny pionowej, Wpięcie do liny poziomej Zabezpieczenie poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej Ewakuacja osób, zwierząt i mienia przez: Wyciągnięcie lub opuszczenie z asekuracją z wykorzystaniem linkowego urządzenia ratowniczego i trójnogu ratowniczego lub opcjonalnie dwóch przęseł drabiny nasadkowej ustawionych jako trójnóg Użycie ruchomego bloczka lub wielokrążka Użycie węzła Użycie skokochronu Współdziałanie z innymi podmiotami KSRG Współdziałanie z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG

52

53 Ratownictwo techniczne – poziom podstawowy
Rozpoznanie i ocena zagrożenia dla Życia i zdrowia Środowiska i mienia Niesienie pomocy uwięzionym osobom poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia – poszkodowanych zespołom PRM Zabezpieczenie działań ratowniczych z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio w strefie zagrożenia oraz w jego sąsiedztwie Stabilizacja, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przemieszczanie elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu z likwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia w ramach posiadanego wyposażenia Ewakuacja ludzi z miejsc gdzie występuje zagrożenie dla życia i zdrowia Ewakuacja zwierząt Likwidacja lub ograniczenie niewielkich, nagłych zagrożeń wywołanych przez substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla środowiska Współdziałanie z innymi podmiotami KSRG realizującymi podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze Współdziałanie z innymi podmiotami zdolnymi do wykonywania ratownictwa technicznego

54

55 Działania poszukiwawczo ratownicze – poziom podstawowy
Rozpoznanie, w tym identyfikacja zagrożeń oraz określenie wielkości strefy zagrożenia Wstępne ustalenie liczby osób zaginionych Zabezpieczenie, w tym oświetlenie miejsca zdarzenia Lokalizacja osób znajdujących się w miejscach niedostępnych (bez stosowania elektronicznego sprzętu lokalizacyjnego i psów ratowniczych) Dotarcie do poszkodowanych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ewakuacja osób poszkodowanych i zagrożonych ze strefy zagrożenia Zabezpieczenie konstrukcji w zakresie niezbędnych dla bezpieczeństwa ratowników prowadzących działania ratownicze i dla ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu Zabezpieczenie instalacji technicznych w obiekcie Wykonywanie dostępu do zlokalizowanych poszkodowanych, niewymagające wykonywania złożonych prac rozbiórkowych, przekopów, itp. Z wykorzystaniem posiadanego sprzętu Ewakuacja zwierząt i mienia Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi

56

57 Wymagania kwalifikacyjne
Minimalne kwalifikacje ratowników OSP realizujących zadania ratownictwa specjalistycznego na poziomie pdostawowym Lp. Rodzaj Wymagania kwalifikacyjne 1 Ratownictwo chemiczno-ekologiczne Członkowie OSP przewidziani do realizacji zadań ratownictwa chemiczno-ekologicznego, powinni nabyć umiejętności w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego w ramach systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 2 Ratownictwo wodne Członkowie OSP przewidziani do realizacji zadań ratownictwa wodnego, powinni nabyć umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego w ramach systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, z wyjątkiem tych strażaków – ochotników OSP, którzy posiadają już kwalifikacje nabyte w procesie szkolenia organizowanego przez WOPR, PSP lub inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego.

58 Wymagania kwalifikacyjne
Lp. Rodzaj Wymagania kwalifikacyjne 3 Ratownictwo wysokościowe Członkowie OSP w ramach systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Kompensowanie różnic wyszkolenia na poziomie podstawowym należy realizować w ramach doskonalenia zawodowego. 4 Ratownictwo techniczne Członkowie OSP przewidziani do realizacji zadań ratownictwa technicznego powinni nabyć umiejętności w ramach systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 5 Dzialania poszukiwawczo-ratownicze Członkowie OSP przewidziani do realizacji zadań poszukiwawczo-ratowniczych powinni nabyć umiejętności w ramach systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

59 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google