Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA."— Zapis prezentacji:

1 SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

2 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Rozdział 6) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 903) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411, Dz.U. z 2005 r. Nr 66, poz. 580, Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1649, Dz.U. z 2007 r. Nr 207, poz. 1497) w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

3 Art. 9. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 3) szkoły ponadgimnazjalne : a)zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e) i f), d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, f)trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, g)szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

4 Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Terminy egzaminów Terminy ogłoszenia informatorów Rozpoczęcie kształcenia VI 2007 VIII 2006 IX 2004 Technikum uzupełniające Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2,5 roku VI 2007 VI 2006 1 rok VIII 2005 IX 2005 I 2007 1½ roku Szkoła policealna I 2008 2 lata I 2006 VIII 2006 I 2007 2½ roku IX 2002 VI 2006 VI 2005 4 lata 3 lata VIII 2004 VIII 2005 VI 2004 2 lata VIII 2003 Technikum 3 lata

5 Wdrażanie zewnętrznych egzaminów zawodowych a zmiany w systemie kształcenia zawodowego Przygotowanie, weryfikacja i ogłoszenie w formie rozporządzenia standardów wymagań egzaminacyjnych Przygotowanie propozycji zadań i testów zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego Przygotowanie i opublikowanie informatorów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Przegląd, zgodnie z wymogami standardów, wyposażenia szkół i placówek, ubiegających się o upoważnienie do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Ustalenie wzoru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zakresu informacji w nim zawartych Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń kandydatów na egzaminatorów

6 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

7 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zalicza co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów ETAP PISEMNY Etap zdany jeśli zaliczone są obie części Etap praktyczny Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) (ZSZ) lub zadaniem o treści ogólnej (T) Zalicza co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów Egzamin zdany jeśli zaliczone są oba etapy Część I Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zalicza co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów ETAP PRAKTYCZNY

8 Ustalenie wzoru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zakresu informacji w nim zawartych rozdział uprawnień w zakresie oceniania: szkoła – świadectwo ukończenia, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zakres informacji o wynikach zdanego egzaminu komunikowany na dyplomie.

9 Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się suplement (Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 217) SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

10 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum w skali kraju w 2007 r. * uwzględniono absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu w 59 zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych DYPLOMY otrzymało: 110 299* (56,4%)* przystąpiło:dyplom otrzymało: 35 321* 28 717* (81,3%)* w 97 zawodach w technikach i szkołach policealnych przystąpiło:dyplom otrzymało: 160 228* 81 582* (50,9%)*

11 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum w skali kraju w 2008 r. * uwzględniono absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu w 64 zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych DYPLOMY otrzymało: 110 981* (56,4%)* przystąpiło:dyplom otrzymało: 37 940* 30 160* (79,5%)* w 99 zawodach w technikach i szkołach policealnych przystąpiło:dyplom otrzymało: 158 862* 80 821* (50,9%)*

12 Porównanie zdawalności na poziomie technikum w sesji letniej 2007 i 2008

13 Porównanie zdawalności na poziomie zsz w sesji letniej 2007 i 2008

14 Porównanie zdawalności na poziomie technikum w wybranych zawodach z podziałem na typy szkół

15 Absencja absolwentów na egzaminie zawodowym w wybranych zawodach w odniesieniu do zgłoszonych

16 Porównanie wyników egzaminu zawodowego ETAP PISEMNY 10 492 (51,0%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: przystąpiło: zdało: 21 402 15 788 (73,8%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło: zdało: 21 073 11 773 (55,9%) 24 193 21 922 2 779 2 079 Do egzaminu zostało zgłoszonych: Przystąpiło łącznie: 2 069 1 730 (83,6%) 1 941 705 (36,3%) 685 (35,5%) technik ekonomista technik rachunkowości

17 Porównanie wyników egzaminu zawodowego ETAP PISEMNY 2 928 (24,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: przystąpiło: zdało: 12 472 10 323 (82,8%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło: zdało: 12 538 3 109 (24,8%) 14 668 13 042 100 73 Do egzaminu zostało zgłoszonych: Przystąpiło łącznie: 73 66 (90,4%) 75 30 (40,3%) 29 (40,3%) technik mechanik technik mechanik lotniczy 45 42 35 (83,3%) 41 30 (73,2%) 25 (61,0%) technik mechanik okrętowy

18 Porównanie wyników egzaminu zawodowego ETAP PISEMNY 2 333 (24,9%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: przystąpiło: zdało: 10 070 4 324 (42,9%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło: zdało: 9 856 3 149 (32,0%) 11 668 10 568 15 Do egzaminu zostało zgłoszonych: Przystąpiło łącznie: 15 13 (86,7%) 14 6 (42,9%) 6 (42,9%) technik elektronik technik awionik 14 13 (92,2%) 13 10 (76,9%) 9 (69,2%) technik elektroniki medycznej

19 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe www.cke.edu.pl

20 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe www.cke.edu.pl

21 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe www.cke.edu.pl

22 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe www.cke.edu.pl


Pobierz ppt "SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google