Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA."— Zapis prezentacji:

1 SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

2 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Rozdział 6) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 903) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411, Dz.U. z 2005 r. Nr 66, poz. 580, Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1649, Dz.U. z 2007 r. Nr 207, poz. 1497) w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

3 Art Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 3) szkoły ponadgimnazjalne : a)zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e) i f), d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, f)trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, g)szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

4 Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Terminy egzaminów Terminy ogłoszenia informatorów Rozpoczęcie kształcenia VI 2007 VIII 2006 IX 2004 Technikum uzupełniające Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2,5 roku VI 2007 VI rok VIII 2005 IX 2005 I ½ roku Szkoła policealna I lata I 2006 VIII 2006 I ½ roku IX 2002 VI 2006 VI lata 3 lata VIII 2004 VIII 2005 VI lata VIII 2003 Technikum 3 lata

5 Wdrażanie zewnętrznych egzaminów zawodowych a zmiany w systemie kształcenia zawodowego Przygotowanie, weryfikacja i ogłoszenie w formie rozporządzenia standardów wymagań egzaminacyjnych Przygotowanie propozycji zadań i testów zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego Przygotowanie i opublikowanie informatorów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Przegląd, zgodnie z wymogami standardów, wyposażenia szkół i placówek, ubiegających się o upoważnienie do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Ustalenie wzoru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zakresu informacji w nim zawartych Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń kandydatów na egzaminatorów

6 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

7 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zalicza co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów ETAP PISEMNY Etap zdany jeśli zaliczone są obie części Etap praktyczny Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) (ZSZ) lub zadaniem o treści ogólnej (T) Zalicza co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów Egzamin zdany jeśli zaliczone są oba etapy Część I Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zalicza co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów ETAP PRAKTYCZNY

8 Ustalenie wzoru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zakresu informacji w nim zawartych rozdział uprawnień w zakresie oceniania: szkoła – świadectwo ukończenia, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zakres informacji o wynikach zdanego egzaminu komunikowany na dyplomie.

9 Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się suplement (Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 217) SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

10 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum w skali kraju w 2007 r. * uwzględniono absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu w 59 zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych DYPLOMY otrzymało: * (56,4%)* przystąpiło:dyplom otrzymało: * * (81,3%)* w 97 zawodach w technikach i szkołach policealnych przystąpiło:dyplom otrzymało: * * (50,9%)*

11 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum w skali kraju w 2008 r. * uwzględniono absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu w 64 zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych DYPLOMY otrzymało: * (56,4%)* przystąpiło:dyplom otrzymało: * * (79,5%)* w 99 zawodach w technikach i szkołach policealnych przystąpiło:dyplom otrzymało: * * (50,9%)*

12 Porównanie zdawalności na poziomie technikum w sesji letniej 2007 i 2008

13 Porównanie zdawalności na poziomie zsz w sesji letniej 2007 i 2008

14 Porównanie zdawalności na poziomie technikum w wybranych zawodach z podziałem na typy szkół

15 Absencja absolwentów na egzaminie zawodowym w wybranych zawodach w odniesieniu do zgłoszonych

16 Porównanie wyników egzaminu zawodowego ETAP PISEMNY (51,0%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: przystąpiło: zdało: (73,8%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło: zdało: (55,9%) Do egzaminu zostało zgłoszonych: Przystąpiło łącznie: (83,6%) (36,3%) 685 (35,5%) technik ekonomista technik rachunkowości

17 Porównanie wyników egzaminu zawodowego ETAP PISEMNY (24,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: przystąpiło: zdało: (82,8%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło: zdało: (24,8%) Do egzaminu zostało zgłoszonych: Przystąpiło łącznie: (90,4%) (40,3%) 29 (40,3%) technik mechanik technik mechanik lotniczy (83,3%) (73,2%) 25 (61,0%) technik mechanik okrętowy

18 Porównanie wyników egzaminu zawodowego ETAP PISEMNY (24,9%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: przystąpiło: zdało: (42,9%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło: zdało: (32,0%) Do egzaminu zostało zgłoszonych: Przystąpiło łącznie: (86,7%) 14 6 (42,9%) 6 (42,9%) technik elektronik technik awionik (92,2%) (76,9%) 9 (69,2%) technik elektroniki medycznej

19 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

20 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

21 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

22 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Pobierz ppt "SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google