Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA"— Zapis prezentacji:

1 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
SKUTECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

2 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Rozdział 6) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i  egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 903) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 3 lutego r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411, Dz.U. z 2005 r. Nr 66, poz. 580, Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1649, Dz.U. z 2007 r. Nr 207, poz. 1497) w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

3 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Art. 9. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 3) szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e) i f), d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

4 Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Terminy egzaminów Terminy ogłoszenia informatorów Rozpoczęcie kształcenia VI 2007 VIII 2006 IX 2004 uzupełniające Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2,5 roku VI 2006 1 rok VIII 2005 IX 2005 I 2007 1½ roku Szkoła policealna I 2008 2 lata I 2006 2½ roku IX 2002 VI 2005 4 lata 3 lata VIII 2004 VI 2004 VIII 2003

5 Wdrażanie zewnętrznych egzaminów zawodowych a zmiany w systemie kształcenia zawodowego
Przygotowanie, weryfikacja i ogłoszenie w formie rozporządzenia standardów wymagań egzaminacyjnych Przygotowanie propozycji zadań i testów zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego Przygotowanie i opublikowanie informatorów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Przegląd, zgodnie z wymogami standardów, wyposażenia szkół i placówek, ubiegających się o upoważnienie do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Ustalenie wzoru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zakresu informacji w nim zawartych Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń kandydatów na egzaminatorów

6 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

7 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zalicza co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów Etap zdany jeśli zaliczone są obie części ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zalicza co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów Egzamin zdany jeśli zaliczone są oba etapy Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) (ZSZ) lub zadaniem o treści ogólnej (T) Zalicza co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów ETAP PRAKTYCZNY

8 Ustalenie wzoru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zakresu informacji w nim zawartych
rozdział uprawnień w zakresie oceniania: szkoła – świadectwo ukończenia, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zakres informacji o wynikach zdanego egzaminu komunikowany na dyplomie.

9 SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się suplement (Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 217)

10 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum w skali kraju w 2007 r. w 59 zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych DYPLOMY otrzymało: * (56,4%)* przystąpiło: dyplom otrzymało: 35 321* 28 717* (81,3%)* w 97 zawodach w technikach i szkołach policealnych * 81 582* (50,9%)* * uwzględniono absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu

11 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum w skali kraju w 2008 r. w 64 zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych DYPLOMY otrzymało: * (56,4%)* przystąpiło: dyplom otrzymało: 37 940* 30 160* (79,5%)* w 99 zawodach w technikach i szkołach policealnych 158 862* 80 821* (50,9%)* * uwzględniono absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu

12 Porównanie zdawalności na poziomie technikum w sesji letniej 2007 i 2008

13 Porównanie zdawalności na poziomie zsz w sesji letniej 2007 i 2008

14 Porównanie zdawalności na poziomie technikum w wybranych zawodach z podziałem na typy szkół

15 Absencja absolwentów na egzaminie zawodowym w wybranych zawodach w odniesieniu do zgłoszonych

16 Porównanie wyników egzaminu zawodowego
technik ekonomista technik rachunkowości Do egzaminu zostało zgłoszonych: Przystąpiło łącznie: 24 193 2 779 21 922 2 079 ETAP PISEMNY przystąpiło: 21 402 2 069 zdało: (73,8%) (83,6%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło: 21 073 1 941 zdało: (55,9%) 705 (36,3%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: (51,0%) 685 (35,5%)

17 Porównanie wyników egzaminu zawodowego
technik mechanik lotniczy technik mechanik okrętowy technik mechanik Do egzaminu zostało zgłoszonych: Przystąpiło łącznie: 14 668 45 100 13 042 42 73 ETAP PISEMNY przystąpiło: 12 472 42 73 zdało: 10 323 (82,8%) 35 (83,3%) 66 (90,4%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło: 12 538 41 75 zdało: 3 109 (24,8%) 30 (73,2%) 30 (40,3%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: 2 928 (24,5%) 25 (61,0%) 29 (40,3%)

18 Porównanie wyników egzaminu zawodowego
technik elektroniki medycznej technik elektronik technik awionik Do egzaminu zostało zgłoszonych: Przystąpiło łącznie: 11 668 14 15 10 568 13 15 ETAP PISEMNY przystąpiło: 10 070 13 15 zdało: 4 324 (42,9%) 13 (92,2%) 13 (86,7%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło: 9 856 13 14 zdało: 3 149 (32,0%) 10 (76,9%) 6 (42,9%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: 2 333 (24,9%) 9 (69,2%) 6 (42,9%)

19 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

20 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

21 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

22 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Pobierz ppt "CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google