Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Edukacji Statystycznej URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BAZA DEMOGRAFIA podstawowe informacje i funkcjonalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Edukacji Statystycznej URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BAZA DEMOGRAFIA podstawowe informacje i funkcjonalności."— Zapis prezentacji:

1 System Edukacji Statystycznej URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BAZA DEMOGRAFIA podstawowe informacje i funkcjonalności

2 System Edukacji Statystycznej  Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki i łatwy dostęp do danych statystycznych za pośrednictwem strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl http://stat.gov.pl  Umożliwiają one tworzenie zestawień danych odpowiadającym indywidualnym potrzebom użytkowników. Banki i bazy danych GUS

3 System Edukacji Statystycznej Banki i bazy danych GUS

4 System Edukacji Statystycznej Podstawowe banki i bazy danych:  Demografia,  Bank Danych Lokalnych,  Statystyczne Vademecum Samorządowca,  System Monitorowania Rozwoju STRATEG,  Portal Geostatystyczny,  Dziedzinowe Bazy Wiedzy. Banki i bazy danych GUS

5 System Edukacji Statystycznej Do Bazy Demografia można się dostać przez stronę Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl Podstawowe informacje na temat Bazy Demografia

6 System Edukacji Statystycznej  Baza Demografia została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce.  Baza stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji. Podstawowe informacje na temat Bazy Demografia

7 System Edukacji Statystycznej  Baza umożliwia zestawienie danych obrazujących dynamikę zachodzących zmian w populacji ludności oraz prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych. Informacje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane. Podstawowe informacje na temat Bazy Demografia

8 System Edukacji Statystycznej Główne menu nawigacyjne Generowanie tablic wynikowych Menu informacyjne

9 System Edukacji Statystycznej  Baza umożliwia pobieranie i generowanie zestawień danych będących wynikami bieżących badań w zakresie:  stanu i struktury ludności,  ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony),  migracji ludności (emigracje, imigracje, migracje wewnętrzne).  Baza umożliwia pobieranie zestawień danych w zakresie:  prognozy ludności,  trwania życia,  ludności w gminach wg stanu w dniu 31.12.2011. Przekrój informacji znajdujących się w Bazie Demografia

10 System Edukacji Statystycznej  W Bazie dostępne są informacje w przekroju terytorialnym:  kraj,  województwa,  podregiony,  powiaty,  gminy.  Zakres czasowy prezentowanych danych sięga 2002 r. Przekrój informacji znajdujących się w Bazie Demografia

11 System Edukacji Statystycznej  Dane prezentowane są w postaci tablic o ustalonym układzie Przekrój informacji znajdujących się w Bazie Demografia

12 System Edukacji Statystycznej  Przedmiotem badań demograficznych jest ludność zamieszkująca badane terytorium.  Badania dotyczące ludności i procesów demograficznych prowadzone przez statystykę publiczną mają na celu wykrywanie prawidłowości zachodzących w zakresie zjawisk ludnościowych o charakterze masowym. Podstawowe informacje dotyczące statystycznych badań demograficznych

13 System Edukacji Statystycznej Wybrane badania w zakresie ludności i procesów demograficznych:  Urodzenia. Dzietność;  Małżeństwa. Rozwody. Separacje;  Migracje wewnętrzne ludności;  Migracje zagraniczne ludności;  Zgony. Umieralność. Trwanie życia;  Prognozy demograficzne. Podstawowe informacje dotyczące statystycznych badań demograficznych

14 System Edukacji Statystycznej Wykaz realizowanych corocznie badań określony jest w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej ustalanym na każdy rok w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W Programie określone są m.in.:  cel badania,  zakres podmiotowy,  źródła danych,  rodzaje wynikowych informacji statystycznych,  terminy i formy udostępnienia. Podstawowe informacje dotyczące statystycznych badań demograficznych

15 System Edukacji Statystycznej Źródłem danych demograficznych są zbiory i systemy informacyjne podmiotów przekazujących dane statystyczne. Do podmiotów tych należą m.in.:  urzędy stanu cywilnego,  urzędy gmin,  sądy okręgowe,  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  Komenda Główna Straży Granicznej,  Urząd do Spraw Cudzoziemców. Podstawowe informacje dotyczące statystycznych badań demograficznych

16 System Edukacji Statystycznej Częstotliwość pozyskiwania danych określona jest w Programie Badań odrębnie dla każdego badania:  miesięczna,  kwartalna,  półroczna,  roczna. Podstawowe informacje dotyczące statystycznych badań demograficznych

17 System Edukacji Statystycznej W oparciu o zgromadzone wyniki badań udostępnianie są informacje oraz wyliczane wskaźniki:  Przeciętne (średnie) dalsze trwanie życia - wskaźnik liczony w oparciu o jednolitą metodologię zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia WHO. Wyraża on średnią liczbę lat, jaką w danych warunkach umieralności ma jeszcze do przeżycia osoba pochodząca z określonej zbiorowości (Jerzy Z. Holzer „Demografia” PWE 2003). Podstawowe informacje dotyczące statystycznych badań demograficznych

18 System Edukacji Statystycznej  Tablice trwania życia - składają się z kilku funkcji względem wieku, związanych ze sobą matematycznie (m.in. liczba dożywających, liczba zmarłych, prawdopodobieństwo zgonu, przeciętne dalsze trwanie życia), określających teoretyczny proces wymierania populacji w miarę jej starzenia się. Podstawowe informacje dotyczące statystycznych badań demograficznych

19 System Edukacji Statystycznej  Szacunki liczby ludności dla okresów międzyspisowych - zakłada się przyjęcie wyników ostatniego spisu powszechnego za bazę wyjściową dla gminy, a następnie naliczenie danych metodą bilansową wg następującego schematu : stan ludności na początek okresu (roku, kwartału) w gminie + urodzenia żywe - zgony + zameldowania na pobyt stały (z innych gmin i z zagranicy) - wymeldowania z pobytu stałego (do innych gmin i za granicę) + (-) przesunięcia ludności z tytułu zmian administracyjnych = stan ludności na końcu okresu (roku, kwartału) w gminie. Podstawowe informacje dotyczące statystycznych badań demograficznych

20 System Edukacji Statystycznej  Dane o stanie i strukturze ludności w przekroju terytorialnym – od 2010 r. opracowywane są według faktycznego miejsca zamieszkania. Do ludności faktycznie zamieszkałej w danej jednostce podziału terytorialnego zalicza się ludność zameldowaną na pobyt stały i faktycznie tam zamieszkałą oraz ludność przebywającą tam czasowo [zameldowaną w danej jednostce podziału terytorialnego na pobyt czasowy ponad 2 miesiące, a od 2006 r. (stan w dniu 31 XII) – ponad 3 miesiące]. Podstawowe informacje dotyczące statystycznych badań demograficznych

21 System Edukacji Statystycznej Główne menu nawigacyjne Menu informacyjne

22 System Edukacji Statystycznej  Tablice o ustalonym układzie – Tablice wynikowe:  Wyniki badań bieżących;  Prognoza ludności;  Trwanie życia;  Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. – bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011. Funkcjonalności Bazy Demografia

23 System Edukacji Statystycznej Wybór gotowych tablic do pobrania Wyszukiwarka TABLICE WYNIKOWE – WYNIKI BADAŃ BIEŻĄCYCH TABLICE WYNIKOWE – WYNIKI BADAŃ BIEŻĄCYCH

24 System Edukacji Statystycznej TABLICE WYNIKOWE – PROGNOZA LUDNOŚCI TABLICE WYNIKOWE – PROGNOZA LUDNOŚCI Wybór gotowych tablic do pobrania Publikacja GUS „Prognoza ludności na lata 2014-2050”

25 System Edukacji Statystycznej TABLICE WYNIKOWE – TRWANIE ŻYCIA TABLICE WYNIKOWE – TRWANIE ŻYCIA Wybór gotowych tablic do pobrania Publikacja GUS „Trwanie życia”

26 System Edukacji Statystycznej TABLICE WYNIKOWE – LUDNOŚĆ W GMINACH WEDŁUG STANU W DNIU 31.12.2011 R. – BILANS OPRACOWANY W OPARCIU O WYNIKI NSP 2011 TABLICE WYNIKOWE – LUDNOŚĆ W GMINACH WEDŁUG STANU W DNIU 31.12.2011 R. – BILANS OPRACOWANY W OPARCIU O WYNIKI NSP 2011

27 System Edukacji Statystycznej Funkcjonalności Bazy Demografia  Tablice w układzie wskazanym przez użytkownika – wyniki badań bieżących – zakładka Generowanie zestawień.

28 System Edukacji Statystycznej Funkcjonalności cd.

29 System Edukacji Statystycznej Wybór bloku tematycznego DZIEDZINOWA BAZA WIEDZY DEMOGRAFIA

30 System Edukacji Statystycznej Wybór parametrów Forma przedstawienia danych TABLICA

31 System Edukacji Statystycznej WYKRES

32 System Edukacji Statystycznej Funkcjonalności cd. MAPA

33 System Edukacji Statystycznej Funkcjonalności cd. METADANE

34 System Edukacji Statystycznej Funkcjonalności cd. Akcje: Drukuj/Eksportuj

35 System Edukacji Statystycznej METADANE

36 System Edukacji Statystycznej  Główny Urząd Statystyczny – Portal Informacyjny  http://stat.gov.pl  Bank Danych Lokalnych  http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks  Urząd do Spraw Cudzoziemców – statystyki  http://www.udsc.gov.pl/Statystyki,229.html  Baza danych EUROSTAT  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page  Baza danych OECD  http://www.oecd.org/statistics/  Baza danych WHO  http://www.who.int/research/en/  Baza danych ONZ  http://www.un.org/en/databases/#civil Dodatkowe informacje DODATKOWE INFORMACJE

37 www.stat.gov.pl/portal-edukacyjny www.e-learning.stat.gov.pl


Pobierz ppt "System Edukacji Statystycznej URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BAZA DEMOGRAFIA podstawowe informacje i funkcjonalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google