Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego nazywamy FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego nazywamy FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego nazywamy FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego i wektor indukcji magnetycznej są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Istnienie fali elektromagnetycznej przewidział James Clerk Maxwell w roku 1861. Pierwszej emisji i odbioru fal elektromagnetycznych dokonał Heinrich Hertz w roku 1886

3 Promieniowanie elektromagnetyczne rozchodząc się objawia swe wasności falowe zachowując sięjak każda fala, ulega interferencji, dyfrakcji, spełnia prawo odbicia i załamania. Własności promieniowania elektromagnetycznego silnie zależą od długości fali (częstotliwości promieniowania) i dlatego dokonano podziału promieniowania elektromagnetycznego ze względu na jego częstotliwość. Fala elektromagnetyczna rozchodzi się również w próżni.

4 PasmoCzęstotliwość faliDługość fali Energia pojedynczego kwantu promieniowania (fotonu) Fale radiowedo 300 MHzpowyżej 1 mponiżej 1.24 μeV Mikrofaleod 300 MHz do 300 GHzod 1 m do 1 mmod 1.24 μeV do 1.24 meV Podczerwieńod 300 GHz do 400 THzod 1mm do 780 nmod 1.24 meV do 1.6 eV Światło widzialneod 400 THz do 789 THzod 780 nm do 380 nmod 1.6 eV do 3.4 eV Ultrafioletod 789 THz do 30 PHz380 nm do 10 nmod 3.4 eV do 124 eV Promieniowanie rentgenowskie od 30 PHz do 60 EHz10 nm do 5 pmod 124 eV do 250 keV Promieniowanie gammapowyżej 60 EHzponiżej 5 pmpowyżej 250 keV Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce. Jeden elektronowolt jest to energia, jaką uzyskuje elektron, który jest przyspieszany napięciem równym 1 woltowi

5 Granice poszczególnych zakresów promieniowania elektromagnetycznego są umowne i nieostre. Dlatego promieniowanie o tej samej długości może być nazywane falą Radiową lub mikrofalą -w zależności od zastosowania. Graniczne promieniowanie gamma i promieniowanie rentgenowskie rozróżnia się z kolei ze względu na źródło tego promieniowania. Najdokładniej określone są granice dla światła widzialnego. Są one zdeterminowane fizjologią ludzkiego oka.

6 fale, których długośćjest większa od 2000 metrów nie mają żadnego zastosowania.

7 Podstawowe zastosowania mikrofal to łączność (na przykład telefonia komórkowa, radiolinie, bezprzewodowe sieci komputerowe) oraz technika radarowa. Wiele dielektryków mocno absorbuje mikrofale, co powoduje ich rozgrzewanie i jest wykorzystywane w kuchenkach mikrofalowych, przemysłowych urządzeniach grzejnych i w medycynie. W elektronice mikrofalowej rozmiary elementów i urządzeń są porównywalne z długością fali przenoszonego sygnału od 1 milimetra do 1 metra Pole mikrofalowe może w niekorzystny sposób oddziaływać na organizmy żywe. Przede wszystkim obserwuje się podwyższenie temperatury ciała, ogólne zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia pamięci i apatię. Do takiej sytuacji może dojść gdy średnia gęstość strumienia mocy stacjonarnej mikrofal przekroczy wartość 0,1 W/m. Wartość ta uważana jest za graniczną dla strefy bezpieczeństwa.

8 Podczerwień Promieniowanie podczerwone jest nazywane również cieplnym, szczególnie gdy jego źródłem są nagrzane ciała. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje takie promieniowanie. W paśmie promieniowania podczerwonego są prowadzone obserwacje astronomiczne i meteorologiczne. Jest ono używane w technice grzewczej. Promieniowanie podczerwone również jest stosowane do przekazu informacji - do transmisji. Spektroskopia w podczerwieni umożliwia identyfikację organicznych związków chemicznych i badanie ich struktury.

9

10 Ultrafiolet Promieniowanie ultrafioletowe jest zaliczane do promieniowania jonizującego, czyli ma zdolność odrywania elektronów od atomów i cząsteczek. Obserwacje astronomiczne w ultrafiolecie rozwinęły się dopiero po wyniesieniu ponad atmosferę przyrządów astronomicznych. W technice ultrafiolet stosowany jest powszechnie. Powoduje świecenie (fluorescencję) wielu substancji chemicznych. Niektóre owady, na przykład pszczoły, widzą w bliskiej światłu widzialnemu części widma promieniowania ultrafioletowego, również rośliny posiadają receptory ultrafioletu Dzięki swym właściwością znajduje szerokie zastosowanie w medycynie (fizykoterapia, sterylizacja), biologii (badania mikroskopowe tkanek i komórek), mineralogii (analiza minerałów formacji)

11 Słońce w ultrafiolecie W lampie jarzeniowej ultrafiolet wytwarzany jest z użyciem rozprężonych par rtęci, przez które płynie prąd elektryczny. Luminofor pochłania to promieniowanie i emituje światło białe. Obserwacja ciał niebieskich emitujących ultrafiolet- za pomocą teleskopu Hubble'a

12 Promieniowanie rentgenowskie Technicznie promieniowanie rentgenowskie uzyskuje się przeważnie poprzez wyhamowywanie rozpędzonych cząstek naładowanych. Źródłem wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego są również przyspieszane w akceleratorach cząstki naładowane. Promieniowanie rentgenowskie jest wykorzystywane do wykonywania zdjęć rentgenowskich do celów defektoskopii i diagnostyki medycznej. W zakresie promieniowania rentgenowskiego są również prowadzone obserwacje astronomiczne.

13 Promieniowanie gamma Promieniowania gamma jest promieniowaniem jonizującym. Promieniowanie gamma towarzyszy reakcjom jądrowym powstaje w wyniku anihilacji czyli zderzenie cząstek, oraz rozpad cząstek elementarnych Niekiedy bywa nazywane wysokoenergetycznym promieniowaniem rentgenowskim. Promienie gamma mogą służyć do sterylizacji żywności i sprzętu medycznego. W medycynie używa się ich w radioterapii oraz w diagnostyce. Zastosowanie w przemyśle obejmują badania defektoskopowe.

14 Zastosowanie - sterylizacja sprzętu medycznego jak również produktów spożywczych - w medycynie: radioterapia (tzw. bomba kobaltowa) do leczenia raka, oraz w diagnostyce np. pozytywna emisyjna tomografia komputerowa, -pomiar grubości gorących blach stalowych, -w badaniach procesów przemysłowych (np. przepływu miesznin wielofazowych, przeróbki rudy miedzi).

15


Pobierz ppt "Rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego nazywamy FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google