Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rozliczania projektów Oś Priorytetowa V PO WER Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13 lipca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rozliczania projektów Oś Priorytetowa V PO WER Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13 lipca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady rozliczania projektów Oś Priorytetowa V PO WER Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13 lipca 2016 r.

2 2 CELE DO OSIĄGNIĘCIA Istotny element dzisiejszego spotkania Bardzo ważny element każdego projektu Korekty i nieprawidłowości Zabezpieczenie realizacji projektu, rachunek bankowy, ewidencja wydatków Wniosek o płatność Harmonogram płatności

3 3 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu Ustawa Prawo wekslowe – 1936 r.

4 Beneficjent jest zobligowany do prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu rachunku bankowego Konto projektu nie może być zasilane środkami innych rachunków bankowych W przypadku braku środków dofinansowania, Beneficjent może finansować wydatki z rachunku bieżącego jednostki → refundacja z konta projektu 4 Rachunek bankowy projektu

5 5 Wpływy Odsetki bankowe Środki dotacji celowej (budżet państwa – przelew z MZ) Środki EFS (finansowanie UE – przelew z BGK) Płatności Koszty pośrednie Płatności na rzecz projektu Refundacje wydatków

6 Dofinansowanie otrzymane z budżetu Unii Europejskiej (BGK) nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane są zgodnie z terminem wynikającym z Umowy o dofinansowanie Dofinansowanie otrzymane przez Beneficjenta w formie dotacji celowej (MZ) podlega rozliczeniu i zwrotowi do budżetu państwa w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym (art. 168 Ustawy o finansach publicznych) Termin zwrotu dotacji celowej: Postanowienia Umowy o dofinansowanie 6 Rachunek bankowy projektu

7 Beneficjent jest zobligowany do prowadzenia ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich Zasady ewidencji wydatków projektu należy wprowadzić do ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 7 Ewidencja wydatków projektu

8 Dokumenty, które tylko w części dotyczą projektu należy ująć w księgach rachunkowych w podziale na: W przypadku, gdy wydatek zostanie uznany za niekwalifikowalny, Beneficjent powinien bezzwłocznie wyksięgować tę pozycję z ewidencji projektu 8 Ewidencja wydatków projektu Związane z realizacją projektu – ewidencjonowane na wyodrębnionych kontach projektu Wydatki niezwiązane z projektem – ewidencjonowane na odrębnych kontach księgowych

9 9 Finansowe aspekty realizacji projektu Wniosek o dofinansowanieUmowa o dofinansowanieWnioski o płatność

10 Obligatoryjna zgoda IP 1.Zgłoszenie propozycji zmian do IP w SL2014 oraz Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu 2.Wystąpienie oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie Poinformowanie IP o zmianie Przesunięcie w budżecie projektu w obowiązującym wniosku o dofinansowanie do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki, jak i do zadania, na które przesuwane są środki: a.Zadanie 1 – suma 100.000,00 PLN b.Zadanie 2 – suma 200.000,00 PLN Możliwe przesunięcie: 10.000,00 PLN 10 Zmiana budżetu we wniosku o dofinansowanie

11 Zmiany pomiędzy zadaniami do 10% nie mogą: zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zadań zleconych dotyczyć kosztów pośrednich spowodować przekroczenia limitu ustalonego na wydatki w zakresie cross-financing oraz środków trwałych 11 Zmiana budżetu we wniosku o dofinansowanie

12 Ocena kwalifikowalności projektu ≠ ocena kwalifikowalności wydatków Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone Punktem wyjścia dla weryfikacji kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji projektu jest zatwierdzony wniosek o dofinansowanie, ale to nie wszystko …. 12 Wytyczne a budżet projektu

13 13 Elementy podlegające sprawdzeniu Elementy podlegające sprawdzeniu Czy wydatek został przewidziany we wniosku o dofinansowanie Zgodność z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego Zasadność poniesienia wydatku Efektywność wydatku Czy wydatek został rzeczywiście poniesiony Udokumentowanie wydatku

14 Złożenie wniosku o płatność, jak i komunikacja z IP odbywa się wyłącznie za pośrednictwem SL2014 Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przesłanie wniosku o płatność, należy przygotować i złożyć papierową wersję wniosku o płatność zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 Po otrzymaniu informacji od IP o uruchomieniu systemu należy uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów złożonych w wersji papierowej, w terminie 5 dni roboczych 14 Wniosek o płatność

15 Rozliczeniem zaliczki jest również jej zwrot – § 5. ust 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 18 grudnia 2009 r. 15 Rodzaje wniosków o płatność Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Ubieganie się o zaliczkę na realizację zadań projektu Refundacja poniesionych wydatków Rozliczenie wcześniej otrzymanej zaliczki Przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu Ostatni wniosek rozliczający projekt Beneficjent nie wnioskuje o zaliczkę Możliwość złożenia wniosku o zaliczkę i refundację oraz rozliczającego zaliczkę i refundację

16 Wniosek o płatność jest składany do IP nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał zgodnie z harmonogramem płatności określonym w Umowie o dofinansowanie, jednak nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego Pierwszy wniosek o płatność może być złożony za dłuższy okres niż 3 miesiące i jest składany niezwłocznie po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu W przypadku Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych (art. 9 Ustawy o finansach publicznych), każdy wydatek kwalifikowalny należy ująć we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia 16 Wniosek o płatność

17 konieczność zawarcia odpowiednich zapisów w umowach partnerskich – w innym przypadku brak możliwości sporządzania częściowych wniosków o płatność dokonywanie zmian we wnioskach częściowych partnerów przez Lidera – konieczność dodania wśród osób uprawnionych po stronie partnera przedstawiciela Lidera 17 Wnioski o płatność w projektach partnerskich Lider projektu – wniosek częściowy oraz scalanie wszystkich wniosków częściowych Partner 1 – wniosek i harmonogram częściowy Partner 2 – wniosek i harmonogram częściowy Partner 3 – wniosek i harmonogram częściowy

18 18 Wniosek o płatność a harmonogram płatności Harmonogram płatności Informuje o terminach przedkładania kolejnych wniosków o płatność Stanowi podstawę stosowania art. 189 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych Stanowi odrębny moduł w SL2014 i nie ma konieczności składania go każdorazowo z wnioskiem o płatność

19 19 Wniosek o płatność a harmonogram płatności Wniosek o zaliczkę Wniosek rozliczający zaliczkę i Wniosek o zaliczkę Wniosek o płatność końcową

20 W celu zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków, w trakcie weryfikacji wniosku o płatność dokonywana jest pogłębiona analiza, polegająca na weryfikacji dokumentów źródłowych Zgodnie z przepisami Wytycznych w zakresie kontroli dla PO WER 2014- 2020 Minimum 5% pozycji wydatków (wynagrodzenie personelu, wydatki powyżej 20.000,00 PLN, wydatki związane z umowami cywilnoprawnymi) Obligatoryjnie dokumenty związane z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp IP oraz Beneficjent – 5 dni robocz ych 20 Wniosek o płatność – pogłębiona analiza Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. : a. 135 000 euro/209 000 euro dla dostaw lub usług b. 5 225 000 euro dla robót budowlanych

21 Przykłady wymaganych dokumentów 21 Wniosek o płatność – weryfikacja dokumentów źródłowych Wynagrodzenie personelu Wydatki powyżej 20.000,00 PLN Polecenie księgowania Przyjęcie środka trwałego (OT) Dowody zapłaty Umowy Faktury Potwierdzenia odbioru Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku Zakres obowiązków Opis stanowisk Listy płac Umowa o pracę/umowa cywilnoprawna

22 Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich musza być opisane w taki sposób, aby widoczny był ich związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: numer Umowy o dofinansowanie informację, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nazwę zadania/zadań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w ramach którego/których wydatek jest ponoszony kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w podziale na zadania informację o poprawności formalnej, merytorycznej i rachunkowej dane o formie zamówienia wykonawcy (przetarg – forma przetargu, zapytanie ofertowe, rozeznanie rynku) Opis należy umieścić na oryginale dokumentu 22 Opis dokumentów księgowych

23 Pierwszy wniosek o płatność – 5 dni roboczych Kolejne wnioski o płatność: Do terminu weryfikacji wniosku nie wlicza się terminu oczekiwania IP na dokumenty przekazywane przez beneficjenta w ramach pogłębionej próby 23 Wniosek o płatność – termin weryfikacji

24 24 Korekty i nieprawidłowości Uchybienia/błędy/omyłki/ korekty finansowe zwrócone zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Nieprawidłowości na etapie weryfikacji wniosku o płatność Nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność Wydatki niekwalifikowalne

25 25 Korekty i nieprawidłowości Korekty finansowe zgłaszane przez Beneficjenta Zgłaszane we wnioskach o płatność (ZWROTY/KOREKTY) Podlegają zwrotowi bez odsetek na podstawie Umowy o dofinasowanie Omyłkowo wykazany wydatek w zawyżonej wysokości w stosunku do wydatku z dokumentu księgowego (wykryty przez Beneficjenta)

26 Nieprawidłowości na etapie weryfikacji wniosku o płatność IP pomniejsza kwotę wydatków kwalifikowalnych o wydatki uznane za niekwalifikowalne na etapie weryfikacji wniosku o płatność Możliwość zastąpienia nieprawidłowych wydatków „wydatkami czystymi”, a jeśli brak takich wydatków następuje obniżenie współfinansowania dla projektu Zwrot należności głównej bez odsetek Istnieje jednak możliwość wniesienia zastrzeżeń do ustaleń IP. Jak wnieść zastrzeżenia? 26 Korekty i nieprawidłowości

27 27 Korekty i nieprawidłowości Zastrzeżenia 14 dni od dnia otrzymania informacji z IP System SL2014 Pozytywne rozpatrzenie zastrzeżeń IP koryguje wniosek o płatność System SL Negatywne rozpatrzenie zastrzeżeń Wezwanie do zwrotu należności głównej i odsetek System SL2014 Brak zwrotu lub nie wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnej transzy Pisemne wydanie decyzji na podstawie art. 207 Ufp

28 Nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność Obniżenie współfinansowania Brak możliwości zastąpienia nieprawidłowych wydatków „wydatkami czystymi” Wezwanie Beneficjenta do zwrotu dofinansowania lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności W przypadku braku zwrotu/zgody – wydanie decyzji na podstawie art. 207 Ustawy o finansach publicznych 28 Korekty i nieprawidłowości

29 Składanie wniosków o płatność za pełne miesiące (np. za okres 01.VII – 30.IX, a nie 06.VII – 17.VIII) Rozliczanie wydatków związanych z angażowaniem personelu po opłaceniu wszystkich składników wynagrodzenia Przedstawianie wraz z wnioskiem o płatność zestawienia z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia (netto, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) Dołączenie do wniosku o płatność zaktualizowanego wykazu podpisanych w ramach projektu kontraktów wraz ze wskazaniem podstawy wyboru wykonawcy Aktualizacja przygotowanej przez IP tabeli przedstawiającej podział rozliczanych wydatków na kategorie wydatków: a.bieżące b.majątkowe niebudowlane, których koszt jednostkowy przekracza 3.500,00 PLN netto c.majątkowe budowlane (cross-finanscing) 29 Rekomendacje IP w zakresie przygotowania wniosków o płatność

30 30 Niezbędne dokumenty do prawidłowego rozliczenia projektu Niezbędne dokumenty do prawidłowego rozliczenia projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 2014-2020 Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020 Centralny system teleinformatyczny SL2014 – Podręcznik Beneficjenta Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER Podręcznik dobrych praktyk przygotowany przez IP (w opracowaniu) Zalecenia i interpretacje MR (IZ) oraz MZ (IP)

31 Dziękuję za uwagę! Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Wydział Finansowy Ministerstwo Zdrowia WWW.ZDROWIE.GOV.PL 31 NA ZAKOŃCZENIE


Pobierz ppt "Zasady rozliczania projektów Oś Priorytetowa V PO WER Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13 lipca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google