Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM TRANZYTOWY NCTS Informacje nt. systemu Przygotował: Krzysztof Wic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM TRANZYTOWY NCTS Informacje nt. systemu Przygotował: Krzysztof Wic."— Zapis prezentacji:

1 NOWY SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM TRANZYTOWY NCTS Informacje nt. systemu Przygotował: Krzysztof Wic

2 2 W trzech zdaniach: Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS, zwany w skrócie od angielskiej nazwy the New Computerized Transit System - jest systemem informatycznym do obsługi wspólnotowej i wspólnej procedury tranzytowej.

3 3 Koncepcja opracowania systemu informatycznego zrodziła się w ramach przeprowadzanej w UE reformy tranzytu służącej uproszczeniu procedury i ograniczeniu nadużyć.

4 4 Wspólne zasady działania systemu zostały wypracowane przez kraje uczestniczące w przedsięwzięciu, a każda administracja celna prowadzi prace wdrożeniowe we własnym zakresie lub z pomocą zewnętrznych kontrahentów - wyspecjalizowanych firm IT.

5 5 Jaki jest jego cel: Celem wdrożenia NCTS jest pełna komputeryzacja operacji tranzytowej w urzędach celnych: wyjścia, tranzytowych i przeznaczenia. Pełna komputeryzacja oznacza, że operacja tranzytowa jest od początku, tj. od momentu złożenia zgłoszenia celnego, do końca, tj. do zamknięcia operacji tranzytowej, przetwarzana i monitorowana przez system.

6 6 Jak działa: System polega na wymianie w czasie rzeczywistym informacji o operacji tranzytowej za pomocą elektronicznych komunikatów.

7 7 Komunikaty wymieniać będą pomiędzy sobą urzędy celne w obszarze międzynarodowym, co umożliwi szybki dostęp do informacji o operacji tranzytowej w każdym miejscu jej realizacji. W obszarze krajowym informacje o operacjach dostępne będą dla wszystkich urzędów celnych.

8 8 Wymiana komunikatów następować będzie również pomiędzy urzędami celnymi a podmiotami realizującymi operacje tranzytowe w systemie.

9 9 Dla kogo jest przeznaczony: Z systemu korzystać będą funkcjonariusze celni - podczas przetwarzania zgłoszenia celnego i monitorowania operacji tranzytowej oraz podmioty gospodarcze - na etapie składania zgłoszenia celnego, unieważnienia zgłoszenia celnego, zwalniania towarów do tranzytu, zakończenia operacji tranzytowej w urzędzie przeznaczenia oraz zamykania operacji w urzędzie wyjścia.

10 10 System obsługiwać będzie zarówno operacje: w procedurze standardowej, tj. gdy towar przedstawiany jest w urzędzie celnym wyjścia lub przeznaczenia oraz realizowane w systemie uproszczeń celnych.

11 11 Zakres funkcjonalny systemu: Do 1 maja 2004r. system obsługiwać będzie w Polsce wspólną procedurę tranzytową. Po dniu akcesji do UE system obsługiwać będzie wspólnotową i wspólną procedurę tranzytową.

12 12 Korzyści z systemu dla firm: Szybsze składnie zgłoszeń tranzytowych System umożliwia składnie zgłoszeń tranzytowych w formie elektronicznego komunikatu. Także unieważnienia zgłoszenia będzie można także dokonywać w formie elektronicznej.

13 13 Automatyzacja zwalniania towarów do tranzytu Zgłoszenie tranzytowe będzie przetwarzane przez system. Wiele działań związanych z przetwarzaniem danych przeprowadzanych będzie w sposób automatyczny.

14 14 Sprawniejsze przekraczanie granicy w urzędzie celnym tranzytowym W momencie przedstawienia towarów na granicy, deklarowany urząd celny tranzytowy dysponować będzie danymi o operacji tranzytowej, co przyśpieszy proces obsługi towarów w urzędzie tranzytowym. Szybkie wyświetlenie zgłoszenia na ekranie funkcjonariusza nastąpi po wprowadzeniu do systemu numeru zgłoszenia za pomocą czytnika kodu paskowego.

15 15 Sprawniejsze zakończenie operacji tranzytowej w urzędzie przeznaczenia W deklarowanym urzędzie przeznaczenia dane o operacji tranzytowej są dostępne w systemie zanim towary zostaną przedstawione w tym urzędzie. System wspomaga funkcjonariusza celnego w procesie zakończenia operacji tranzytowej.

16 16 Zwolnienie zabezpieczenia w urzędzie wyjścia po zakończeniu operacji tranzytowej Niezwłocznie po zakończeniu operacji tranzytowej w urzędzie przeznaczenia, urząd wyjścia informowany będzie komunikatem elektronicznym o wynikach kontroli i na tej podstawie będzie mógł zamknąć operację, o ile została ona zakończona prawidłowo, i zwolnić zabezpieczenie.

17 17 Szybkość przeprowadzenia operacji tranzytowej przełoży się na zmniejszenie kosztów obsługi operacji Szybkie zwalnianie gwarancji wpłynie na poprawę płynności finansowej firmy przez szybszy dostęp do środków.

18 18 System wprowadza dodatkowe korzyści dla stosujących procedurę uproszczoną Upoważniony nadawca / odbiorca korzystać będzie z tzw. timerów, które jeszcze bardziej automatyzują obsługę operacji tranzytowej w urzędzie celnym.

19 19 Historia i zakres geograficzny: Decyzję o wdrożeniu systemu podjęły kraje UE oraz kraje – Strony Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej w 1994r. Przystępując do ww. Konwencji w 1996r. Polska została zobowiązana do wdrożenia systemu na swoim obszarze.

20 20 System budowany jest w: krajach UE i krajach kandydujących do UE, krajach EFTA (po 1.05.2004r. - Norwegia, Szwajcaria, Islandia), krajach kandydujących do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej: Bułgarii, Rumunii i Turcji.

21 21 Aktualnie /15.11.2003/ system działa w Europie w 2311 urzędach celnych: wszystkich krajach UE (we wszystkich urzędach celnych), Czechach (we wszystkich urzędach celnych), Węgrzech (w niektórych urzędach celnych), Norwegii (we wszystkich urzędach celnych), Szwajcarii (we wszystkich urzędach celnych).

22 22 W Polsce system zostanie uruchomiony w dniu 30 grudnia 2003r. – jednocześnie we wszystkich urzędach celnych, które będą funkcjonować po dniu akcesji do UE

23 23 Ostatecznie system musi być wdrożony we wszystkich krajach EU we wszystkich urzędach celnych do dnia 1 maja 2004r.

24 24 W połowie 2004r. we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie NCTS rozpocznie się budowa dodatkowych funkcji systemu, tj. – zarządzanie gwarancjami tranzytowymi, - obsługa procedury poszukiwawczej, - obsługa zapytania o upoważnionego odbiorcę. Planowane jest, że do połowy 2005r. dodatkowe funkcje zostaną wdrożone we wszystkich krajach.

25 25 Jak jest zbudowany: System posiada architekturę klient/serwer składającą się z: zlokalizowanego w Łodzi centralnego węzła do zarządzania i administrowania systemem na całym obszarze Polski oraz sieci użytkowników.

26 26 Komunikację polskiego odcinka systemu z systemami innych krajów oraz centrum w Brukseli umożliwia zainstalowany w Warszawie gateway, (zwany też eurobramką) - specjalnie skonfigurowany i oprogramowany komputer o dużej przepustowości i mocy.

27 27 Komunikaty przeznaczone dla zagranicznych urzędów celnych przekazywane są przez paneuropejską Wspólną Sieć Komunikacyjną (CCN/CSI).

28 28 Interfejs użytkownika, czyli aplikacja MCC klient, instalowana jest tylko na komputerach w placówkach celnych Firmy chcące korzystać z systemu tworzą własne oprogramowanie na podstawie udostępnionych przez administrację celną specyfikacji.

29 29 Kto może wymieniać komunikaty: Każdy podmiot gospodarczy, korzystający z aplikacji spełniającej określone warunki techniczne umożliwiające komunikację z interfejsem celnym. Aplikacja taka musi być zgodna ze specyfikacjami technicznymi, które zostaną udostępnione firmom.

30 30 Kto musi wymieniać komunikaty elektroniczne z administracją celną w systemie? Firmy korzystające z procedury uproszczonej, czyli upoważnieni nadawcy i odbiorcy. Są oni zobowiązani do rozpoczęcia wymiany komunikatów z systemem najpóźniej do dnia 1 maja 2004r.

31 31 Opracowana została wspólna dla systemów CELINA i NCTS specyfikacja XML, czyli jednolity dla obu systemów standard komunikacji, na podstawie którego zostanie zaprojektowany, a następnie wdrożony podsystem wymiany komunikatów po stronie administracji celnej, a także który będzie stanowić podstawę do budowy aplikacji przez firmy zainteresowane komunikowaniem się z systemem.

32 32 Specyfikacja zgłoszenia celnego XML zostanie opublikowana na stronie internetowej służby celnej (adres: www.mf.gov.pl).www.mf.gov.pl Na stronie internetowej Izby Celnej w Krakowie znajduje się aktualna robocza wersja specyfikacji (adres: www.krakow.uc.gov.pl ) www.krakow.uc.gov.pl

33 33


Pobierz ppt "NOWY SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM TRANZYTOWY NCTS Informacje nt. systemu Przygotował: Krzysztof Wic."

Podobne prezentacje


Reklamy Google