Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZED SESJĄ SPRAWDZIANU 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 luty 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZED SESJĄ SPRAWDZIANU 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 luty 2016."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZED SESJĄ SPRAWDZIANU 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 luty 2016

2 Sprawdzian w roku szkolnym 2015/2016 [wg komunikatu Dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów zewnętrznych w roku 2015] luty 2016 Termin sprawdzianu główny 5 kwietnia (godz. 9:00; 11.45) dodatkowy 2 czerwca (godz. 9:00; 11.45)

3 Przeszkolenie uczniów przystępujących do sprawdzianu przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego 03.03.- 23.03.2016 Uczniowie powinni zostać zapoznani: z Informacją dla ucznia przystępującego do sprawdzianu Komunikatem o przyborach z informacjami z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego Wychowawcy klas rozdają uczniom indywidualne identyfikatory nadesłane przez OKE do logowania się na stronie OKE w Serwisie dla ucznia. luty 2016

4 Serwis dla uczniów na stronie internetowej OKE w Gdańsku Logowanie: - wprowadzić otrzymany w szkole identyfikator i hasło (numer PESEL ucznia). Funkcjonalność serwisu: - sprawdzenie poprawności wprowadzonych do aplikacji zgłoszeniowej Hermes swoich danych osobowych oraz danych egzaminacyjnych: - informacji o typie zamówionego zestawu i występowaniu lub nie – specyficznych trudności w uczeniu się - zapoznanie się z liczbą punktów uzyskaną przez siebie na egzaminie z rozbiciem na obszary standardów (możliwe od dnia uwolnienia wyników sprawdzianu, czyli 27.05.2016r.). luty 2016

5 Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz typy zestawów, które wystąpią w SP48 standardowy – s.106 (14u),110 (12u), 111 (13u),114 (12u) S-A1 luty 2016 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się s.116 (8D) S-A1 dla uczniów słabosłyszących – s.112 – 6u. S-A7 dla uczniów słabosłyszących+dysl. – s.117 – 1u. S-A7

6 Przygotowanie sal egzaminacyjnych do sprawdzianu prawidłowo ustawione oddzielne stoliki (ławki) dla każdego ucznia kartki z numerami stolików i kartki do losowania nr stolików przez uczniów kartki z nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz kodem zdającego, naklejki przygotowane przez OKE odtwarzacz płyt CD i/lub głośniki, gwarantujące wysoką jakość dźwięku podczas przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu miejsca dla członków Zespołu Nadzorującego i obserwatorów sprawny zegar tablica/plansza do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu zapasowe przybory do pisania brak wszelkich pomocy dydaktycznych luty 2016

7 Specjalne dostosowanie warunków sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja – arkusz S-A1 – s.116) - udzielanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; uczeń zaznacza wybraną odpowiedź znakiem X; jeśli się pomyli, otacza znak X kółkiem i zaznacza inną odpowiedź ─ przedłużenie czasu sprawdzianu nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego-I cz.sprawdzianu do 120’- II cz.do 70’. ─ przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali w przypadku gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu sprawdzianu ─ korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który przed przystąpieniem do pracy przez ucznia jeden raz głośno odczytuje po kolei wszystkie teksty liczące 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań sprawdzianu. - kodowanie zestawu przez członków ZN luty 2016

8 Specjalne dostosowanie warunków sprawdzianu dla uczniów słabosłyszących (arkusz S-A7 – s.112) ─ zestaw egzaminacyjny dostosowany do dysfunkcji – S-A7 - uczniowie, pracują w obu częściach sprawdzianu z arkuszem egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań i kartę odpowiedzi (w arkuszach dostosowanych nie ma kart rozwiązań zadań otwartych). ─ przedłużenie czasu sprawdzianu nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego-I cz.sprawdzianu do 120’- II cz.do 70’. ─ przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali w przypadku gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu sprawdzianu ─ kodowanie zestawu przez członków ZN ─ obecność w zespole nadzorującym surdopedagoga luty 2016

9 Do przeprowadzenia sprawdzianu wykorzystuje się arkusze egzaminacyjne, w skład których wchodzą: a) w części pierwszej (język polski i matematyka) – zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, karta rozwiązań zadań otwartych z matematyki wraz z kartą odpowiedzi b) w części drugiej (język obcy nowożytny) – zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi. Do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy uczniów słabosłyszących – s.112). Na płycie znajdują się dwukrotnie odczytane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta.

10 Czynności organizacyjne PZN Przed rozdaniem uczniom zestawów PZN przypomina o: o zasadach zachowania się podczas sprawdzianu obowiązku samodzielnej pracy z zestawem zakazie używania telefonów komórkowych, kalkulatorów, korektorów,słowników wypełnianiu zestawu wyłącznie czarnym tuszem/atramentem używaniu ołówków tylko do rysowania Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. Wraz z członkami ZN rozdaje zestawy egzaminacyjne uczniom. Uwaga: Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE – godz.9.00., 11.45. Po rozdaniu uczniom zestawów PZN poleca w I i II części: a) uważne zapoznanie się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego b) sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE d) zapisanie ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych dwóch miejscach: na zeszycie zadań oraz na karcie odpowiedzi e) zwraca uwagę uczniom na: - odpowiednie zaznaczenie wybranych odpowiedzi do zadań zamkniętych - przeniesienie rozwiązań zapisanych w brudnopisie w miejsca wyznaczone na te rozwiązania w arkuszu f) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) g) o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

11 Zadania zespołu nadzorującego sprawdzian Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą pozostałych członków zespołu i odpowiada za sprawny oraz zgodny z rozporządzeniem przebieg sprawdzianu w danej sali, a w szczególności: - wyznacza członkom zespołu nadzorującego szczegółowe zadania w zakresie zapewnienia uczniom (a) niezbędnej pomocy przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i oddawaniu arkusza po zakończeniu pracy oraz (b) warunków do samodzielnej pracy w trakcie sprawdzianu - odpowiada za właściwe przygotowanie sali do przeprowadzenia sprawdzianu, - odpowiada za właściwe przygotowanie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu w danej sali (odtwarzacza płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku - przeprowadza odpowiednio wcześnie przed egzaminem próbę odsłuchu przykładowego nagrania w salach wyznaczonych do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu (zalecane jest przeprowadzenie odsłuchu na podstawie nagranej rozmowy, nie utworu muzycznego). - odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje o uczniach mających zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie sprawdzianu i przestrzega wykonania tych zaleceń, - odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu piszących sprawdzian w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed sprawdzianem sprawdza, czy warunki te zostały spełnione,

12 c.d. - w dniu sprawdzianu w obecności członka zespołu oraz przedstawicieli uczniów odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali - odpowiada za to, aby w sali znajdowali się tylko zdający przydzieleni do danej sali, - nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu (w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego), - razem z członkiem zespołu rozdaje uczniom arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL zdającego, - zamieszcza w protokole przebiegu sprawdzianu informacje o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi i pilnuje, by uczeń, którego wymiana dotyczyła, podpisał ten protokół, - zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu, - w przypadku części drugiej sprawdzianu bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia dopilnowuje, by nastąpiło odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań, - odpowiada za to, by w czasie trwania sprawdzianu zachowana była cisza, by nie została zakłócona w żaden sposób praca uczniów, - odpowiada za to, by obecność obserwatorów nie zakłócała pracy zdających,

13 c.d. - w uzasadnionej sytuacji zezwala zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej, - w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu przez zdającego, powiadamia przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który podejmuje decyzję o przerwaniu sprawdzianu danemu uczniowi unieważnieniu mu sprawdzianu - dopilnowuje, aby unieważnienie zdającemu sprawdzianu zostało odnotowane w protokole, - dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu danej części sprawdzianu (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi) - po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, przeznaczając na tę czynność 5 minut (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi), a następnie poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika.

14 c.d. - przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy i sam odbiera (lub wyznacza do tej czynności członka zespołu nadzorującego) jego arkusz egzaminacyjny; jeżeli uczeń zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego sprawdza kompletność arkusza oraz czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi) - zaznacza – w przypadku uczniów, którym zgodnie z komunikatem dyrektora CKE przyznano prawo do dostosowania warunków sprawdzianu polegające na zastosowaniu szczegółowych kryteriów oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę – przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole - dopilnowuje, aby lista uczniów i protokół przeprowadzenia sprawdzianu zostały dokładnie wypełnione i podpisane przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, - dopilnowuje, aby przedstawiciele zdających byli obecni w sali aż do momentu zamknięcia kopert ze spakowanymi materiałami egzaminacyjnymi, - po zakończeniu sprawdzianu i uzupełnieniu kodowania prac uczniów przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego spakowane zestawy egzaminacyjne i dokumentację - podpisuje zbiorczy protokół przebiegu sprawdzianu

15 Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających, odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego: a) odpowiednią liczbę i rodzaj materiałów egzaminacyjnych, tzn. arkuszy egzaminacyjnych oraz płyt CD (w przypadku części drugiej sprawdzianu), bezpośrednio przed daną częścią sprawdzianu b) listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE c) druk protokołu przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu w danej sali (Załącznik nr 8) d) naklejki z nadanym przez OKE kodem e) zwrotne koperty do spakowania materiałów egzaminacyjnych przekazywanych do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

16 Wymiana wadliwego zestawu zadań luty 2016 Uczeń: zgłasza PZN braki dostrzeżone w otrzymanym zestawie odbiera kompletny zestaw egzaminacyjny potwierdza wymianę zestawu, podpisując się w Protokole przebiegu sprawdzianu. PSZE: decyduje o przyznaniu uczniowi zestawu rezerwowego odnotowuje w Zbiorczym protokole przebiegu sprawdzianu liczbę i rodzaj wymienionych zestawów oraz numer sali. PZN: informuje PSZE o konieczności wymiany zestawu odbiera od ucznia wadliwy zestaw i wręcza mu kompletny odnotowuje liczbę wymienionych zestawów w Protokole przebiegu sprawdzianu dopilnowuje, aby uczeń potwierdził podpisem wymianę zestawu w Protokole przebiegu sprawdzianu.

17 Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas części drugiej sprawdzianu 1.Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki. 2.Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. 3. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) i/lub odtwarzacza płyt CD przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem egzaminacyjnym, poleca uczniom (słuchaczom) zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby uczniowie (słuchacze) zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej i/lub rezerwowego odtwarzacza płyt CD. 4. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem – pełne 45 minut (w przypadku uczniów (słuchaczy), którzy rozwiązują zadania w arkuszach dostosowanych – 70 minut). Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza płytę rezerwową. 5. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego: zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD; wymienia płytę CD na rezerwową zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD (por. pkt 1. powyżej), i odtwarza nagranie. 6. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt 4. 7. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu sprawdzianu.

18 Członkowie zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu kodują zestawy egzaminacyjne wszystkim uczniom uprawnionym do dostosowania warunków i formy sprawdzianu, czyli: uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja) - (S-A1) – s.116 uczniom słabosłyszącym – (S-A7) – s.112 Kodowanie zestawu egzaminacyjnego przez członków ZN uczniom korzystającym z dostosowań luty 2016

19 Arkusze przekazywane do OKE: a) z części pierwszej sprawdzianu: ─ wypełnione przez zdających zeszyty zadań wraz z kartami odpowiedzi (niezależnie od rodzaju arkusza i grupy zdających) b) z części drugiej sprawdzianu: ─ wypełnione przez zdających karty odpowiedzi ─ w przypadku zdających, którym nie przysługuje prawo do arkuszy dostosowanych i którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie oraz uczniów, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich/części odpowiedzi na kartę – wypełnione przez zdających zeszyty zadań wraz z kartami odpowiedzi ─ w przypadku zdających mających prawo do arkuszy dostosowanych (tj. S..-..2, S..-..4, S..-..5, S..-..6, S..-..7, S..-..8) – wypełnione przez zdających zeszyty zadań wraz z kartami odpowiedzi Uwaga! W przypadku ucznia, który w drugiej części sprawdzianu zgłasza, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zespół nadzorujący pakuje do bezpiecznej koperty jego zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi. Na kopercie wpisuje adnotację zgodnie z instrukcją okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zaistniały fakt odnotowuje się w protokołach przebiegu sprawdzianu (w danej sali oraz zbiorczym). luty 2016

20 Przekazanie wyników sprawdzianu Indywidualne zaświadczenia o wynikach szóstoklasistów przekazanie uczniom przez dyrektora szkoły – wraz ze świadectwami ukończenia szkoły (24 czerwca 2016) luty 2016 przekazanie szkole przez OKE – nie później niż na 7 dni przed końcem zajęć

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ http://www.cke.edu.pl/ Zakładka : Sprawdzian w klasie VI – Informacje o sprawdzianie


Pobierz ppt "SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZED SESJĄ SPRAWDZIANU 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 luty 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google