Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji mi ę dzy jej uczestnikami. Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji mi ę dzy jej uczestnikami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji mi ę dzy jej uczestnikami. Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji mi ę dzy jej uczestnikami."— Zapis prezentacji:

1

2 Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji mi ę dzy jej uczestnikami. Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji mi ę dzy jej uczestnikami. informacji

3 Na podstawie sposobu przekazu informacji wyró ż niamy 2 podstawowe typy komunikacji:

4 *gesty *mimika twarzy *obrazy *d ź wi ę ki *teksty *obrazy

5 Polega ona na przekazywaniu informacji z u ż yciem j ę zyka naturalnego, czyli mowy jako no ś nikiem danych.

6 Do aktu komunikacji dojdzie jedynie wtedy, gdy spe ł nione zostan ą nast ę puj ą ce warunki: *informacja zostanie przekazana w j ę zyku zrozumia ł ym dla obu komunikuj ą cych si ę stron, *zaistnieje skuteczny no ś nik tej informacji, *przekaz pozostanie czysty od zniekszta ł ce ń przez czynniki zewn ę trzne (tzw. szum), *przekaz spotka si ę z odbiorem, *informacja w za ł o ż eniu b ę dzie przeznaczona dla danego odbiorcy.

7 Bariery komunikacyjne to czynniki, które utrudniaj ą zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi (o charakterze fizycznym i psychologicznym). Mog ą to by ć : *utrudnienia percepcyjne *wybiórczo ść uwagi *brak umiej ę tno ś ci decentracji (przyj ę cie perspektywy rozmówcy) ró ż nice kulturowe *stereotypy (ch ę tniej s ł uchamy osób o wysokim statusie spo ł ecznym) samopoczucie

8 KIEDY Ś I DZI Ś

9 Niegdy ś przenoszone przez pos ł a ń ców, dzisiaj przez nowoczesny system pocztowy.

10 Wynalezienie pr ą du elektrycznego umo ż liwi ł o przesy ł anie informacji teksowych bez potrzeby kontaktowania si ę twarz ą w twarz.

11 Rozwini ę cie idei telegrafu, umo ż liwi ł przesy ł anie dzwi ę ków na odleg ł o ść.

12 Kolejna ewolucja telekomunikacji umo ż liwi łą przesy ł anie obrazu (pocz ą tkowo bez, a pó ź niej z d ź wi ę kiem).

13 Rozwój telefonów komórkowych umo ż liwi ł now ą, krótk ą form ę komunikacji za pomoc ą wiadomo ś ci tekstowych.

14 Wraz z rozpowszechnianiem komputerów i ich udoskonalaniem, stworzono globaln ą sie ć, niewyczerpany magazyn informacji oraz sposób komunikacji-najpierw poprzez poczt ę elektroniczn ą, potem przez aplikacje takie jak Gadu-Gadu i Skype, a aktualnie serwisy spo ł eczno ś ciowe.


Pobierz ppt "Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji mi ę dzy jej uczestnikami. Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji mi ę dzy jej uczestnikami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google