Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEZ egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEZ egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2007."— Zapis prezentacji:

1 WEZ egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2007

2 WEZ "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważne jest kilka tych chwil, tych na które czekamy" M. Grechuta

3 WEZ EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE wykonanie zadania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w odpowiednie maszyny i sprzęt T i SPolZSZ i SPol Harmonogram ustali OKE od 25 czerwca 2007 r. 20 i 21 czerwca 2007 r. ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 19 czerwca 2007 r. godz. 9.00 rozwiązanie testu pisemnego wykonanie zadania praktycznego w formie projektu realizacji prac Wykonanie na stanowisku wyposażonym w odpowiedni sprzęt w zawodach: - Technik informatyk - Technik mechanizacji rolnictwa - Technik rachunkowości - Fototechnik - Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych - Asystent operatora dźwięku - Technik prac biurowych (z wyk. komputera) - Ratownik medyczny (?)

4 WEZ Zestawienie liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu zawodowego Liczba uczniów ZSZ Liczba zawodów Liczba uczniów T i SPol Liczba zawodów lubelskie 3108281217454 małopolskie 5461381916267 podkarpackie 3704331281854 razem 12273454415475

5 WEZ Zawody kształcone w ZSZ

6 WEZ

7 Zawody kształcone w T i SPol

8 WEZ

9

10 Cele konferencji Przekazanie biuletynów Przekazanie upoważnień Przypomnienie procedury przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu zawodowego Przybliżenie procedury przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego Zapoznanie z planem prac

11 WEZ przekazanie uczniom / absolwentom potwierdzenie przyjęcia deklaracji wraz z informacją dla zdającego: –informacja- EZ-072-2ab - dla wszystkich –informacja EZ-072-2a - dla uczniów/absolwentów ZSZ i SPol –informacja EZ-072-2b - dla uczniów/absolwentów T i SPol pisemną informację o terminie i miejscu egzaminu pisemną informację o dokumentach i innych materiałach, które absolwent musi przynieść ze sobą na egzamin

12 WEZ przekazanie do OKE informacji o miejscu przeprowadzania egzaminu

13 WEZORGANIZACJA ETAPU PISEMNEGO egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

14 WEZ Etap pisemny egzaminu zawodowego odbywa się w szkole, którą zdający ukończył. Przewodniczący Szkolnego Zespołu Nadzorującego (którym jest dyrektor szkoły lub placówki) odpowiada za organizację i przebieg egzaminu.

15 WEZ Organizacja etapu pisemnego obejmuje między innymi: przygotowanie szkoły i sal do egzaminu powołanie i zorganizowanie pracy ZN przygotowanie dokumentacji

16 WEZ przygotowanie sal na egzamin w jednej sali mogą pisać egzamin zdający w różnych zawodach, z różnych typów szkół zdający, którym przysługuje prawo wydłużenia czasu piszą egzamin w oddzielnej sali odległość między stolikami musi zapewnić samodzielność pracy stoliki muszą być zwrócone w jedną stronę na sali musi być zegar widoczny dla wszystkich zdających oraz tablica do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

17 WEZ powołanie ZN (druk EZ-072-3) każdy zespół nadzorujący składa się z nauczycieli zajęć edukacyjnych nie objętych egzaminem, w skład zespołów nadzorujących nie mogą wchodzić nauczyciele – wychowawcy /opiekunowie zdających, liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego nie może być mniejsza niż 3, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających, w każdym zespole nadzorującym jest co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki, powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

18 WEZ przygotowanie dokumentacji list zdających w salach (OBIEG lub wg wzoru EZ-072-7) druków protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sali (wzór EZ-072-8) nieopisanej papierowej koperty A-4 na niewykorzystane, niekompletne i błędnie wydrukowane materiały egzaminacyjne papierowych kopert na karty odpowiedzi (zgodnie ze wzorem na str. 9 biuletynu) koperty A4 na dokumentację z egzaminu opisaną zgodnie ze wzorem na str. 11

19 WEZ Odebranie zestawów naklejek - zostaną przesłane pocztą można je rozdać zdającym: –zaraz po otrzymaniu –przed wejściem na salę egzaminacyjną

20 WEZ od dystrybutora przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi jeden dzień przed egzaminem 18.06.2007 r. w godz. 8.00-14.00 Przesyłka powinna zawierać: specyfikację zawartości arkusze egzaminacyjne karty odpowiedzi bezpieczną kopertę Nie wolno otwierać żadnego pakietu Odebranie

21 WEZ PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO 1 godzinę przed egzaminem PSZN: sprawdza, czy ZN są kompletne sprawdza uprawnienia osób z zewnątrz do pełnienia funkcji obserwatora przeprowadza odprawę Zespołu Nadzorującego przekazuje przewodniczącym ZN: druk protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w sali listę zdających w sali kopert zestaw naklejek dla zdających (o ile nie zostały rozdane wcześniej) Najpóźniej 30 minut przed egzaminem ZN rozchodzą się do sal 19 czerwca godz. 8.00

22 WEZ przypomina zdającym, że do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać sprawdza przed wejściem na salę tożsamość każdego zdającego (według listy zdających) na podstawie dowodu tożsamości odnotowuje na liście zdających obecność każdego zdającego przekazuje zdającemu zestaw naklejek (o ile nie zostały rozdane wcześniej) wskazuje zdającemu miejsce w sali (np. przez losowanie) wybiera 2 przedstawicieli zdających, którzy będą uczestniczyli w odbiorze materiałów egzaminacyjnych i udaje się z nimi do PSZN PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO 30 minut przed egzaminem PZN: godz. 8.30

23 WEZ Podczas przekazywania arkuszy należy sprawdzić w obecności przedstawicieli zdających: zabezpieczenie arkuszy i kart odpowiedzi, liczbę arkuszy i kart odpowiedzi Po przeniesieniu materiałów egzaminacyjnych na salę PZN rozdaje zdającym karty odpowiedzi i poleca zdającym: wpisanie (przepisanie z naklejki): - symbolu cyfrowego zawodu - daty urodzenia - numeru PESEL naklejenie naklejki z kodem szkoły i naklejki z nr PESEL i kodem zawodu PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO

24 WEZ Naklejka z kodem szkoły Naklejka z numerem PESEL kodem zawodu Wpisuje zdający przed egzaminem wersję zaznacza zdający po otrzymaniu arkusza biuletyn str. 34 NIE NALEŻY KODOWAĆ KART ODPOWIEDZI DLA OSÓB NIEOBECNYCH

25 WEZ PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO rozpoczęcie egzaminu - PZN: Rozdaje zdającym arkusze egzaminacyjne (po rozdaniu arkuszy spóźnieni nie zostają wpuszczeni na egzamin) Poleca zdającym przeczytanie „informacji dla zdającego”, która znajduje się na pierwszej stronie arkusza Poleca zdającym otworzenie arkusza egzaminacyjnego i sprawdzenie jego kompletności Ogłasza rozpoczęcie egzaminu i zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu Pakuje do papierowej koperty niewykorzystane, niekompletne lub błędnie wydrukowane arkusze i karty odpowiedzi i zakleja kopertę godz. 9.00

26 WEZ PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO W czasie trwania egzaminu - PZN: Dba, aby w sali, w której odbywa się egzamin: obecni byli wszyscy powołani do tej sali członkowie ZN członkowie ZN zachowywali ciszę, nie zaglądali do prac zdających, w żaden sposób nie zakłócali pracy zdającym zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym zdający nie używali kalkulatorów, telefonów komórkowych (lub innych środków łączności) Przyjmuje od zdających zgłoszenia wcześniejszego zakończenia pracy i zezwala na wyjście z sali (zdający, który ukończył egzamin przed upływem czasu pozostawia na swoim miejscu kartę odpowiedzi odwróconą stroną zapisaną do dołu oraz arkusz egzaminacyjny)

27 WEZ PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO W czasie trwania egzaminu - PZN: Powiadamia PSZN o przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu. PSZN decyduje o unieważnieniu pracy zdającego. Informuje zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 15 minut przed upływem czasu egzaminu. Ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zdającym: pozostawienie na stoliku kart odpowiedzi, arkuszy egzaminacyjnych, opuszczenie sali egzaminacyjnej:  do czasu zakończenia pracy ZN na sali powinni pozostać przedstawiciele zdających,  po opuszczeniu sali przez ZN, zdający mogą zabrać swoje arkusze egzaminacyjne.

28 WEZ PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO Po zakończeniu egzaminu - PZN i CZN w obecności przedstawicieli zdających Zbierają karty odpowiedzi (arkusze egzaminacyjne zdających pozostają na stolikach) – osobno dla każdej szkoły, jeżeli na sali pisali egzamin zdający z różnych szkół Segregują karty odpowiedzi według zawodów, a następnie w obrębie zawodu według wersji arkusza Przeliczają karty odpowiedzi i pakują je do przygotowanych kopert A4 ( z obciętymi rogami) Na kopercie PZN wpisuje liczbę kart odpowiedzi PZN wypełnia protokół przebiegu etapu pisemnego egzaminu w sali i wszyscy czytelnie go podpisują PZN i CZN przekazują całą dokumentację egzaminu PSZN

29 WEZ PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO Po zakończeniu egzaminu - PSZN Odbiera koperty z kartami odpowiedzi i pozostałą dokumentację Pakuje do bezpiecznej koperty papierowe koperty z kartami odpowiedzi i zakleja kopertę bezpieczną w obecności PZN i CZN Sprawdza poprawność wypełnienia protokołów i wpisów na listach zdających w sali Wykonuje kserokopie: decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu list zdających w salach protokołów przebiegu etapu pisemnego w salach Sporządza protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu w serwisie OBIEG w dwóch egzemplarzach i podpisuje go

30 WEZ PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO Po zakończeniu egzaminu - PSZN Pakuje do koperty papierowej z napisem „dokumentacja”: oryginał decyzji o przerwaniu egzaminu wraz z arkuszem i kartą odpowiedzi zdającego oryginały listy zdających w sali oryginały protokołów przebiegu egzaminu w salach jeden egzemplarz protokołu zbiorczego etapu pisemnego egzaminu Pakuje jako jedną paczkę: bezpieczną kopertę z kartami odpowiedzi kopertę z dokumentacją kopertę z niewykorzystanymi, niekopletnymi lub błędnie wydrukowanymi arkuszami i kartami odpowiedzi

31 WEZ PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO Po zakończeniu egzaminu - PSZN Wzywa firmę kurierską i nadaje przesyłkę na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Os. Szkolne 37 31-978 Kraków Zabezpiecza dokumentację pozostałą w szkole

32 WEZ Laureaci i finaliści olimpiad i turniejów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad ogłasza Dyrektor CKE i zamieszcza na stronie www.cke.edu.pl.

33 WEZ Rozp. MEN i S w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad § 8. Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników następujący zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności … § 10. Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół średnich zawodowych mogą być organizowane turnieje, jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, obejmujące problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej. § 13. Komitet główny olimpiady lub turnieju wydaje laureatowi lub finaliście zaświadczenie, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

34 WEZ Kserokopię zaświadczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do protokołu zbiorczego etapu pisemnego egzaminu

35 WEZ Za organizację i przebieg odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego, którym jest dyrektor upoważnionej szkoły lub placówki albo upoważniony pracodawca lub wskazany przez niego i upoważniony przez komisję okręgową pracownik Etap praktyczny egzaminu T i SPol Etap praktyczny egzaminu technika i szkoły policealne

36 WEZ Kierownik ośrodka egzaminacyjnego może powołać zastępcę kierownika OE, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole/placówce, a w przypadku pracodawcy – spośród zatrudnionych u niego pracowników. Etap praktyczny egzaminu

37 WEZ Zaplanowanie sal - podgląd przydziału uczniów/absolwentów do OE w serwisie obieg od 2 kwietnia 2007 r. Zgłoszenie propozycji składu ZNEP W skład ZNEP wchodzi: –egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – jako przewodniczący, –co najmniej dwóch nauczycieli – jako członkowie. Członkami ZNEP nie mogą być nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy uczyli zdających. W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, w skład ZNEP powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela na każdych kolejnych 10 zdających. Przygotowanie do egzaminu Zadaniem KO jest: Zgłaszanie propozycji składu ZNEP w serwisie OBIEG w terminie 20-27 kwietnia 2007 r.

38 WEZ Przygotowanie sal: –każdy zdający pracuje przy oddzielnym stanowisku, –zdający, którzy korzystają z prawa do wydłużonego czasu trwania etapu praktycznego piszą egzamin w oddzielnej sali, –stanowiska są usytuowane tak, aby zapewnić samodzielność pracy zdających –w każdej sali znajduje się zegar i tablica do zapisania czasu trwania egzaminu. Przygotowanie techniczne szkoły, w tym m.in. łączności telefonicznej (faksu) oraz kserografu. Wyposażenie stanowisk do wykonania zadań, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE. Przygotowanie ośrodka do egzaminu Zadaniem KO jest:

39 WEZ druków protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu w danej sali, listy zdających w danej sali (osobno dla każdego zawodu), na której potwierdza się odbiór arkuszy egzaminacyjnych i prac egzaminacyjnych od zdających, zestawów naklejek dla każdego zdającego w sali, przezroczystych „koszulek” na prace zdających, nieopisanej papierowej koperty A4 na niewykorzystane, niekompletne i błędnie wydrukowane arkusze egzaminacyjne, koperty A4 na dokumentację z egzaminu. Przygotowanie dokumentacji Zadaniem KO jestprzygotowanie:

40 WEZ Odbiór przesyłki w przeddzień egzaminu między godz. 8.00 -14.00 Sprawdzenie zawartości przesyłki, która powinna zawierać: –szczegółową specyfikację zawartości, –puste bezpieczne koperty, –instrukcję zawierającą informacje o sposobie komunikowania się z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej, –pakiety materiałów egzaminacyjnych. Odbiór zestawów egzaminacyjnych Zadaniem KO jest

41 WEZ Arkusz egzaminacyjny Pakiet materiałów egzaminacyjnych Karta pracy egzaminacyjnej, ewentualnie druki, formularze Karta oceny

42 WEZ Arkusz egzaminacyjny Pakiet materiałów egzaminacyjnych Karta pracy egzaminacyjnej, ewentualnie druki, formularze Karta oceny

43 WEZ Arkusz egzaminacyjny Pakiet materiałów egzaminacyjnych Karta pracy egzaminacyjnej, ewentualnie druki, formularze Karta oceny

44 WEZ Przebieg egzaminu

45 WEZ Sprawdzić, czy zespoły nadzorujące etap praktyczny egzaminu są kompletne. Sprawdzić uprawnienia obserwatorów. Przeprowadzić odprawę z członkami ZNEP. Przekazać PZNEP dokumentację: –druki protokołu przebiegu etapu praktycznego egzaminu w sali, –listy zdających w danej sali (osobno dla każdego zawodu), –zestawy naklejek dla każdego zdającego w sali, –przezroczyste „koszulki” na prace zdających, –nieopisaną papierową kopertę A4 na niewykorzystane, niekompletne i błędnie wydrukowane arkusze egzaminacyjne, –puste bezpieczne koperty (otrzymanych z CKE) w liczbie wynikającej z liczby zdających i liczby zawodów z których absolwenci będą zdawać egzamin na danej sali egzaminacyjnej. 60-30 minut przed rozpoczęciem egzaminu 60-30 minut przed egzaminem Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego powinien

46 WEZ 60-30 minut przed egzaminem Nadzorować wraz z członkami ZNEP wejście zdających do sali egzaminacyjnej: –poinformować zdających o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, –sprawdzić, według listy, tożsamość każdego zdającego na podstawie przedstawionego przez niego dowodu tożsamości, –odnotować na liście zdających obecność każdego zdającego, –przekazać każdemu zdającemu zestaw naklejek i przezroczystą „koszulkę” na pracę egzaminacyjną, –wskazać zdającemu miejsce w sali. Zaprosić przedstawicieli zdających do sprawdzenia nienaruszalności kopert z materiałami egzaminacyjnymi. Przewodniczący ZNEP powinien

47 WEZ Rozdać każdemu zdającemu pakiet materiałów egzaminacyjnych. Zestawy egzaminacyjne osób, które nie zgłosiły się na egzamin, muszą pozostać nienaruszone, należy je zwrócić KOE po zakończeniu egzaminu. Zwrócić uwagę zdającym, aby nic nie podpisywali imieniem i nazwiskiem. Polecić zdającym zakodowanie KARTY OCENY, czyli: –przyklejenie naklejki z zakodowanym numerem PESEL i symbolem cyfrowym zawodu, –przyklejenie naklejki z kodem ośrodka egzaminacyjnego, –wpisanie (przepisanie z naklejki) daty urodzenia, symbolu cyfrowego zawodu, numeru PESEL, –włożenie KARTY OCENY do „koszulki”. Przed rozpoczęciem etapu praktycznego w sali, w której odbywa się egzamin Przewodniczący ZNEP powinien Przed rozpoczęciem egzaminu w sali

48 WEZ 8 7 0 3 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 9 8 7 3 1 1 2 2 Przykleić naklejkę zdającego Wpisać numer PESEL Przykleić naklejkę z kodem OE Wpisać datę urodzenia Wpisać symbol cyfrowy zawodu Zaznaczyć numer zadania

49 WEZ Polecić zdającym zakodowanie KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ, czyli: –wpisanie (przepisanie z naklejki) numeru PESEL i daty urodzenia, –przyklejenie naklejki z kodem ośrodka egzaminacyjnego, –przyklejenie naklejki z zakodowanym numerem PESEL i symbolem cyfrowym zawodu. Przewodniczący ZNEP powinien Przed rozpoczęciem egzaminu w sali

50 WEZ 8 7 0 3 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 9 8 7 Wpisać numer PESEL Wpisać datę urodzenia Przykleić naklejkę z kodem OE Przykleić naklejkę zdającego

51 WEZ Polecić zdającym przejrzenie arkusza egzaminacyjnego, sprawdzenie jego kompletności. –zdający, który zgłosi braki w arkuszu egzaminacyjnym powinien otrzymać nowy arkusz spośród arkuszy niewykorzystanych bądź kserokopię arkusza pobraną od KOE, –w protokole należy wpisać imię nazwisko zdającego, któremu wymieniono arkusz lub kartę pracy egzaminacyjnej, a zdający powinien potwierdzić ten fakt podpisem, –Zestawy egzaminacyjne niewykorzystane, niekompletne, uszkodzone należy umieścić w kopercie i zakleić ją. Przewodniczący ZNEP powinien Przed rozpoczęciem egzaminu w sali

52 WEZ Polecić zdającym przeczytanie „Informacji dla zdającego”, która znajduje się na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. Wyjaśnić zdającym zasady pisania pracy egzaminacyjnej - instrukcja „Wskazówki do rozwiązania zadania, które należy przekazać zdającym przed rozpoczęciem etapu praktycznego egzaminu”. Ogłosić rozpoczęcie egzaminu i zapisać w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu. Przewodniczący ZNEP powinien Przed rozpoczęciem egzaminu w sali W zawodach technik mechanizacji rolnictwa, technik informatyk, technik rachunkowości, fototechnik, korektor stroiciel instrumentów muzycznych, asystent operatora dźwięku zdający ma do dyspozycji 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania, dokumentacją, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

53 WEZ Zapewnić, aby w sali, w której odbywa się egzamin: –znajdowali się tylko zdający przydzieleni do tej sali, zgodnie z listą zdających, –obecni byli wszyscy powołani do tej sali członkowie ZNEP, –członkowie ZNEP zachowali ciszę, nie zaglądali do prac zdających i w żaden inny sposób nie zakłócali pracy zdającym. Dopilnować, aby zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym. Czuwać nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem egzaminu. W czasie trwania egzaminu Przewodniczący ZNEP powinien W czasie trwania egzaminu

54 WEZ Reagować, w sposób określony procedurami na: –niesamodzielne wykonywanie prac, przypadki naruszania zasad bhp oraz inne nieprawidłowości, –sygnały zdających dotyczące np. zaistniałej awarii, zakłóceń przebiegu egzaminu itp., –przypadki zasłabnięcia, choroby zdającego lub wypadki przy pracy. W przypadku rezygnacji zdającego lub przerwania zdającemu egzaminu, należy: –odebrać od niego wszystkie materiały egzaminacyjne, –odebrać od zdającego oświadczenie o rezygnacji lub wypełnić druk decyzji o przerwaniu zdającemu egzaminu, –na liście zdających odnotować rezygnację lub przerwanie egzaminu (w rubryce Uwagi). Przewodniczący ZNEP powinien W czasie trwania egzaminu

55 WEZ Przyjmować od zdających zgłoszenia wcześniejszego zakończenia pracy: –odebrać od niego wszystkie materiały egzaminacyjne, –zezwolić na wyjście z sali. Zezwolić zdającemu (w szczególnie uzasadnionej sytuacji) na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W czasie trwania egzaminu Przewodniczący ZNEP powinien

56 WEZ W czasie trwania egzaminu Przewodniczący ZNEP powinien Poinformować zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 30 minut przed upływem czasu egzaminu. Ogłosić zakończenie egzaminu i polecić zdającym: –sprawdzenie, czy wszystkie zapisane strony pracy egzaminacyjnej są ponumerowane i czy liczba zapisanych stron pracy została wpisana na pierwszej stronie KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ, Druki, formularze powinny być numerowane kolejnymi numerami stron pracy egzaminacyjnej i opisane numerem PESEL. –włożenie do „koszulki”: karty pracy egzaminacyjnej, karty oceny, arkusza egzaminacyjnego i pozostałych naklejek.

57 WEZ –Należy zorganizować punkt odbioru prac, przy którym jeden z członków ZNEP i przewodniczący ZNEP będą odbierać prace od poszczególnych osób –Zdający oczekujący na oddanie pracy: pozostają na swoich miejscach, nie zaglądają do pracy, nie uzupełniają zapisów. –członek ZNEP wskazuje zdającego, który podchodzi do CZNEP przekazuje mu „koszulkę” z materiałami egzaminacyjnymi, –w obecności zdającego CZNEP wyciąga z „koszulki” wszystkie materiały, a następnie sprawdza poprawność wpisania liczby stron na karcie pracy egzaminacyjnej, podpisuje ją i przekazuje wszystkie materiały PZNEP –w obecności zdającego PZNEP podpisuje kartę pracy egzaminacyjnej, Po zakończeniu egzaminu Procedura odbioru materiałów egzaminacyjnych od zdających Po zakończeniu egzaminu

58 WEZ Członek i przewodniczący ZNEP powinien Sprawdzić wpisanie danych Wpisać ewentualne uwagi Sprawdzić wpisaną liczbę stron Podpisać się czytelnie - PZNEP 5 2 Wykonywał pomiary Podpisać się czytelnie - CZNEP Jan Kowalski Ewa Nowak

59 WEZ Procedura odbioru materiałów egzaminacyjnych od zdających Po zakończeniu egzaminu zakleja „koszulkę” naklejką z kodem zdającego, w obecności zdającego PZNEP wkłada do „koszulki”: kartę pracy egzaminacyjnej, kartę oceny, uzupełnia na liście zdających numer zadania, które rozwiązywał zdający oraz potwierdza odbiór materiałów egzaminacyjnych, zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Do czasu zakończenia pracy zespołu nadzorującego na sali muszą pozostać przedstawiciele zdających.

60 WEZ Posegregować prace zdających według zawodów, a następnie uporządkowanie w obrębie zawodu według numeru zadania (praca zdającego to karta pracy egzaminacyjnej i karta oceny spakowane w koszulce). Przeliczyć prace zdających (należy sprawdzić, czy liczba prac z danego zawodu jest zgodna z liczbą osób, które zgłosiły się na egzamin w tym zawodzie). Zapakować prace zdających do kopert bezpiecznych w obecności przedstawicieli zdających. –uzupełnić zapisy na kopercie bezpiecznej dostarczonej z CKE, –zakleić kopertę bezpieczną. Wypełnić i czytelne podpisać protokół przebiegu egzaminu. Po zakończeniu egzaminu Przewodniczący ZNEP powinien Po zakończeniu egzaminu

61 WEZ Odebrać od Przewodniczących ZNEP: –opisane i zaklejone bezpieczne koperty zawierających prace zdających, –koperty z arkuszami i kartami uszkodzonymi lub niewykorzystanymi, –prace zdających, którym przerwano egzamin wraz z decyzją o przerwaniu, –prace zdających, którzy przerwali egzamin wraz z oświadczeniem zdającego o rezygnacji z egzaminu, –listy zdających z poszczególnych sal, –protokoły przebiegu etapu praktycznego egzaminu w salach. Sprawdzić w obecności Przewodniczących ZNEP: –kompletność dokumentacji egzaminacyjnej, –poprawność wypełnienia protokołów przebiegu etapu praktycznego egzaminu w poszczególnych salach. Po zakończeniu egzaminu Kierownik OE powinien Po zakończeniu egzaminu

62 WEZ Wykonać kserokopie dokumentów: –decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego, –oświadczeń o rezygnacji z kontynuowania egzaminu, –protokołów przebiegu etapu praktycznego egzaminu w poszczególnych salach, –list zdających w poszczególnych salach. Zapakować do papierowej koperty –oryginały decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego wraz z pracami zdających, –oryginały oświadczeń o rezygnacji z kontynuowania egzaminu wraz z pracami zdających, –oryginały protokołów przebiegu etapu praktycznego egzaminu w poszczególnych salach, –oryginały list zdających w poszczególnych salach. –1 egzemplarza protokołu zbiorczego etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Po zakończeniu egzaminu Kierownik OE powinien

63 WEZ Sporządzić protokół zbiorczy – –zalogować się do serwisu OBIEG (kodem i kluczem ośrodka egzaminacyjnego), –wypełnić elektronicznie odpowiedni formularz, –wydrukować go w 2 egzemplarzach, –podpisać czytelnie. Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu należy sporządzić po zakończeniu w ośrodku wszystkich egzaminów dla absolwentów techników i szkół policealnych. Protokół należy dołączyć do ostatniej przesyłki wysyłanej z ośrodka po zakończeniu egzaminów w technikach szkołach policealnych. Po zakończeniu egzaminu Kierownik OE powinien

64 WEZ Zapakować do jednego pudełka/koperty: –opisane bezpieczne koperty z pracami zdających, –arkusze egzaminacyjne, –kopertę z dokumentacją, –koperty z niewykorzystanymi, niekompletnymi i błędnie wydrukowanymi arkuszami egzaminacyjnymi, kartami pracy egzaminacyjnej i kartami oceny, –niewykorzystane bezpieczne koperty. Przekazać przesyłkę do OKE w Krakowie: –wezwać firmę kurierską, –nadać przesyłkę na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków –odebrać potwierdzenie nadania przesyłki. Po zakończeniu egzaminu Kierownik OE powinien

65 WEZ Europass – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe SERWIS OBIEG – czerwiec 2007 r.

66 WEZ

67 SERWIS OBIEG

68 WEZ Aktualizacja danych Czy szkoła jest w zespole? Czy numer telefonu, adres poczty e-mail jest aktualny? Czy imię i nazwisko dyrektora jest aktualne? Zgłosić jeżeli szkoła wygasła, jest zlikwidowana, przekształcona

69 WEZ MOODLE dla egzaminatorów Trwa rekrutacja egzaminatorów do oceniania etapu praktycznego egzaminu w zawodach kształconych w ZSZ można się zgłaszać do 30 marca

70 WEZ Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów Pracownia szkoleń tel.: 012 68 32 141 - 144

71 WEZ Jak wszyscy, którzy usiłują wyczerpać temat wyczerpał swoich słuchaczy Oscar Wilde

72 WEZ Dziękujemy za uwagę Telefony do OKE – Wydział Egzaminów Zawodowych (012) 68 32 100 – kierownik WEZ Pracownia ds. Współpracy z OE (012) 68 32 105 – kierownik Pracowni ds. WOE (012) 68 32 106-110 – Pracownia WOE Pracownia Narzędzi Pomiaru Dydaktycznego (012) 68 32 120 – kierownik Pracowni NPD (012) 68 32 121-123 –Pracownia NPD earaminowicz@ oke.krakow.pl mbednarek@oke.krakow.pl tfilek@oke.krakow.pl


Pobierz ppt "WEZ egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google