Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5 kwietnia 2016 r. (wtorek) część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 (80 minut – arkusz standardowy lub 120 minut – czas wydłużony) część 2. –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5 kwietnia 2016 r. (wtorek) część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 (80 minut – arkusz standardowy lub 120 minut – czas wydłużony) część 2. –"— Zapis prezentacji:

1 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 (80 minut – arkusz standardowy lub 120 minut – czas wydłużony) część 2. – język angielski – godz. 11:45 (45 minut – arkusz standardowy lub 70 minut – czas wydłużony)

2 Prawa i obowiązki ucznia Reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (DzU z 2015 r., poz. 357) Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego (DzU z 2015 r. poz. 959) Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 893, ze zm.)

3 Przebieg sprawdzianu Uczeń zgłasza się na każdą część sprawdzianu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, wg kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Uczniowie wchodząc, otrzymują dwie naklejki z kodem kreskowym i PESELEM Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.

4 Co należy przynieść na sprawdzian Na część pierwszą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – uczeń wykonuje długopisem/piórem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Na część drugą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno wnosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5 Co można jeszcze wnieść do sali egzaminacyjnej ? Uczeń może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń nie zalał materiałów egzaminacyjnych

6 Obowiązki ucznia po otrzymaniu arkusza: Zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie Sprawdzenie, czy arkusz jest kompletny Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach Zapisanie trzyznakowego kodu i numeru PESEL Umieszczenie naklejki we właściwym miejscu

7 Praca z arkuszem Uczeń na pytania otwarte udziela odpowiedzi w arkuszu, a odpowiedzi na pytania zamknięte zaznacza na karcie odpowiedzi. Dyslektycy wszystko zaznaczają w arkuszu i nie przenoszą na kartę odpowiedzi. Uwaga! Uczniowie niczego nie odrywają w swoich arkuszach.

8 Naklejki, które należy przykleić w wyznaczone miejsca

9 Kodowanie arkusza

10

11 Czas pracy z arkuszem Część pierwsza – 80 minut Język polski Matematyka (Uczniowie z wydłużonym czasem pracy – 120 minut) PRZERWA

12 Czas pracy z arkuszem Część druga – 45 minut Język angielski (Uczniowie z wydłużonym czasem pracy – 70 minut)

13 Czas pracy z arkuszem Czas pracy liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy W przypadku drugiej części, po zapisaniu czasu rozpoczęcia, uczeń wysłuchuje nagrania z płyty CD Uczeń nie opuszcza swojego miejsca w czasie pracy Uczeń nie porozumiewa się z innymi zdającymi Uczeń nie wypowiada uwag i komentarzy Uczeń nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

14 Przerwanie pracy z arkuszem Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań Wniesienie do sali urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego w sali egzaminacyjnej Zakłócenie prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom W tych sytuacjach uczniowi zostaje przerwana praca i unieważniona. Uczeń opuszcza salę.

15 Koniec pracy z arkuszem Zdający, który skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki i czeka na podejście nauczyciela. Nauczyciel sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca uczniowi przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dostosowaniem). Po otrzymaniu pozwolenia uczeń opuszcza salę, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

16 Koniec pracy z arkuszem Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą odpowiedzi na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań. Uczeń, który nie zdąży przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłasza ten fakt nauczycielowi. Uczniowie opuszczają salę. Druga część sprawdzianu rozpoczyna się po przerwie.

17 Zgłoszenie zastrzeżeń Jeśli uczeń uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, on lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenie do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

18 Unieważnienie sprawdzianu Stwierdzenie podczas sprawdzania prac niesamodzielnego rozwiązania zadań przez ucznia skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części sprawdzianu Uczeń przystępuje ponownie do tej części sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora CKE W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań w terminie dodatkowym dyrektor CKE unieważnia sprawdzian ucznia, a w miejscu wyników wpisuje się „0%”

19 Czas Uczniowie w dniu sprawdzianu (5 kwietnia 2016 r.) powinni przyjść do szkoły nie później niż o godz. 8.30 Uczniowie wchodzą do wyznaczonych klas w kolejności zgodnej z listą i losują miejsce Po przerwie wracają do sal na wcześniej wylosowane miejsce, nie później niż o godz. 11.25

20 Dodatkowy termin sprawdzianu 2 czerwca 2016 r. (czwartek) część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 (80 minut – arkusz standardowy lub 120 minut – czas wydłużony) część 2. – język angielski – godz. 11:45 (45 minut – arkusz standardowy lub 70 minut – czas wydłużony)

21 Odbiór wyników i zaświadczeń 27 maja 2016 r. – przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików 24 czerwca 2016 r. – odbiór zaświadczeń


Pobierz ppt "5 kwietnia 2016 r. (wtorek) część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 (80 minut – arkusz standardowy lub 120 minut – czas wydłużony) część 2. –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google