Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wspkorczak.eu RAPORT Z BADAŃ opartych na analizie wyników testów kompetencyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń w związku z realizacją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wspkorczak.eu RAPORT Z BADAŃ opartych na analizie wyników testów kompetencyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń w związku z realizacją."— Zapis prezentacji:

1 www.wspkorczak.eu RAPORT Z BADAŃ opartych na analizie wyników testów kompetencyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń w związku z realizacją projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego” Opracowała: Anna Daria Nowicka Warszawa, listopad 2013 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

2 www.wspkorczak.eu ETAP TESTOWANIA PRODUKTU Każde 40 godzinne szkolenie „Zagrożenia cyberprzestrzeni” składało się z czterech 8 godzinnych modułów: 1. zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego 2. zagrożenia społeczno – wychowawcze 3. zagrożenia związane z uzależnieniami 4 cyberprzestępczość i nadużycia; Szkolenia odbywały się od 23 VIII 2013 do 22 XI 2013; Zorganizowano 15 grup szkoleniowych liczących średnio po kilkanaście osób. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

3 www.wspkorczak.eu METODYKA TESTÓW KOMPETENCYJNYCH PRE-TEST zawierał metryczkę socjo – demograficzną uczestnika; PRE-TEST i POST-TEST stanowiło 20 pytań opracowanych na podstawie podręcznika „Zagrożenia cyberprzestrzeni - kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”; Zgodnie z metodyką testy składały się ze zbiorów pytań zawierających opis sytuacji oraz możliwe sposoby działania; Maksymalnie można było uzyskać 20 punktów za prawidłowe odpowiedzi; Każdy PRE-TEST i POST-TEST był imiennie przyporządkowany do danej osoby; PRE-TESTY były wypełniane przez uczestników na początku szkolenia, a POST-TESTY na zakończenie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

4 www.wspkorczak.eu PROFIL SOCJO – DEMOGRAFICZNY UCZESTNIKÓW W szkoleniach łącznie wzięło udział 155 uczestników; 25 mężczyzn i 130 kobiet. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

5 www.wspkorczak.eu Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PROFIL SOCJO – DEMOGRAFICZNY UCZESTNIKÓW Do szkolenia mogli przystąpić pracownicy służb społecznych, którzy ukończyli 25 lat; 21 % uczestników była w wieku 25 – 30 lat; 41 % uczestników była w wieku 31 – 40 lat; 24 % uczestników była w wieku 41 – 50 lat; 13 % uczestników była w wieku powyżej 50 lat; 1 % brak odpowiedzi.

6 www.wspkorczak.eu PROFIL SOCJO – DEMOGRAFICZNY UCZESTNIKÓW 8 % uczestników mieszka w mieście do 10 tys. mieszkańców; 15 % uczestników mieszka w mieście od 10 do 100 tys. mieszkańców; 4 % uczestników mieszka w mieście od 100 do 500 tys. mieszkańców; 59 % uczestników mieszka w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców; 13 % uczestników mieszka na wsi; 1 % brak odpowiedzi. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

7 www.wspkorczak.eu PROFIL SOCJO – DEMOGRAFICZNY UCZESTNIKÓW Podział wg wykształcenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

8 www.wspkorczak.eu PROFIL SOCJO – DEMOGRAFICZNY UCZESTNIKÓW Podział wg stażu pracy w służbach społecznych: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

9 www.wspkorczak.eu PROFIL SOCJO – DEMOGRAFICZNY UCZESTNIKÓW Podział wg stopnia specjalizacji dot. pracowników socjalnych: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

10 www.wspkorczak.eu PROFIL SOCJO – DEMOGRAFICZNY UCZESTNIKÓW Samoocena stopnia posługiwania się Internetem: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

11 www.wspkorczak.eu Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie RÓŻNICE MIĘDZY WYNIKAMI W PRE I POST TESTACH W PRE – TESTACH padło aż 85,6 % trafnych odpowiedzi; W POST – TESTACH odsetek trafnych odpowiedzi wzrósł jeszcze aż do poziomu 91,6%. POWYŻSZE WYNIKI OZNACZAJĄ PRZEDE WSZYSTKIM, ŻE : W szkoleniu wzięły udział osoby zainteresowane zagadnieniami dot. zagrożeń cyberprzestrzeni i posiadające już wysoki poziom wiedzy w tym zakresie; Uczestnicy osiągnęli bardzo wysoki poziom kompetencji w tym obszarze tematycznym.

12 www.wspkorczak.eu Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie RÓŻNICE W ODPOWIEDZIACH MIĘDZY WYNIKAMI W PRE I POST TESTACH

13 www.wspkorczak.eu ŚREDNIA WYNIKÓW W PRE I POST – TESTACH Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

14 www.wspkorczak.eu ŚREDNIA WYNIKÓW W PRE I POST – TESTACH GŁÓWNE WNIOSKI W PRE – TEŚCIE najgorzej wypadł pierwszy blok tematyczny (dotyczący zagrożeń zdrowia psychicznego i fizycznego) – średnio 3,93 punktu i mimo tego jest to wysoki wynik, gdyż oznacza, że średnio uczestnicy zdobyli 77% możliwych punktów. Najwięcej punktów uczestnicy otrzymali za trzeci blok tematyczny (dotyczący cyberprzestępczość i nadużyć) – 4,75 punktu, czyli 95% możliwych do uzyskania punktów; W POST – TEŚCIE najsłabiej wypadły odpowiedzi w drugim bloku pytań (dotyczącym zagrożeń społeczno-wychowawczych), jednak było to 4,26 punktów, czyli 85%, (czyli o 8% lepiej niż w najsłabszym bloku w PRE – TEŚCIE), co pokazuje, że pomiędzy PRE I POST – TESTEM nastąpił przyrost wiedzy. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

15 www.wspkorczak.eu MEDIANA WYNIKÓW W PRE I POST – TESTACH Wnioski z analizy średniej wyników potwierdza analiza mediany (czyli tego, jakie wyniki w jakim przedziale osiągnęła połowa uczestników – czyli 50% najsłabszych); Połowa uczestników osiągnęła wynik w PRE – TEŚCIE nie niższy niż 18 na 20 punktów (czyli 90%); W POST – TEŚCIE wynik ten wzrósł aż do 19 na 20 punktów (95%). Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

16 www.wspkorczak.eu ANALIZA I KWARTYLA WYNIKÓW Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

17 www.wspkorczak.eu ANALIZA I KWARTYLA WYNIKÓW GŁÓWNE WNIOSKI 75% uczestników osiągnęło w PRE – TEŚCIE wynik nie mniejszy niż 16 punktów na 20 możliwych, co jest bardzo wysokim wynikiem; 25% najsłabszych uczestników posiadało już przed szkoleniem dość wysoki poziom wiedzy z zagrożeń w cyberprzestrzeni; Wśród tych 25% najsłabszych osób nastąpił wzrost wiedzy pomiędzy PRE I POST – TESTEM; W PRE – TEŚCIE 75% osób uzyskało wynik 16 lub więcej punktów; W POST – TEŚCIE wynik ten wzrósł do 18 z 20 możliwych punktów, co oznacza, że aż 75% uczestników uzyskało wynik w POST – TEŚCIE 90% prawidłowych odpowiedzi lub więcej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

18 www.wspkorczak.eu PŁEĆ A ZMIANA WYNIKU W PRE I POST - TESTACH Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

19 www.wspkorczak.eu WYKSZTAŁCENIE A ZMIANA WYNIKU W PRE I POST - TESTACH Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

20 www.wspkorczak.eu Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie ZMIANA WYNIKU W PRE I POST – TESTACH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA SPECJALIZACJI

21 www.wspkorczak.eu ZMIANA WYNIKU W PRE I POST – TESTACH A PŁEĆ Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 17,28 18,25 16,24 18,60 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 Średnia z Pre-testŚrednia z Post-testŚrednia z Pre-testŚrednia z Post-test KobietyMężczyźni

22 www.wspkorczak.eu ZMIANA WYNIKU W PRE I POST – TESTACH A WIEK Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

23 www.wspkorczak.eu Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie ZMIANA WYNIKU W PRE I POST – TESTACH A STAŻ PRACY W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

24 www.wspkorczak.eu ZMIANA WYNIKU W PRE I POST – TESTACH A MIEJSCE ZAMIESZKANIA Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

25 www.wspkorczak.eu ZMIANA WYNIKU W PRE I POST – TESTACH A WYKSZTAŁCENIE Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

26 www.wspkorczak.eu ZMIANA WYNIKU W PRE I POST – TESTACH A STOPIEŃ SPECJALIZACJI Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

27 www.wspkorczak.eu ZMIANA WYNIKU W PRE I POST – TESTACH A STOPIEŃ SPRAWNOŚCI W POSŁUGIWANIU SIĘ INTERNETEM Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

28 www.wspkorczak.eu PODSUMOWANIE Kobiety stanowiły aż 84% uczestników wszystkich szkoleń; Uczestnicy szkolenia stanowili zróżnicowaną grupę pod względem wieku, miejsca zamieszkania, stażu pracy w służbach społecznych, stopnia biegłości w posługiwaniu się Internetem, co świadczy o cennej umiejętności organizatora dotyczącej przyciągnięcia na szkolenie osób z różnych grup. W PRE – TESTACH ogółem uzyskano aż 85,6 % trafnych odpowiedzi; W POST – TESTACH ilość trafnych odpowiedzi wzrosła aż do poziomu 91,6%; Tak wysokie wskaźniki świadczą o tym, że na szkolenie przyszły osoby faktycznie zainteresowane zagadnieniami zagrożeń cyberprzestrzeni i posiadające wysoki poziom wiedzy w tym zakresie, i jednocześnie dzięki szkoleniom ten poziom wiedzy został jeszcze podwyższony; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

29 www.wspkorczak.eu PODSUMOWANIE 91 osób (czyli 59%) osiągnęło przyrost wiedzy pomiędzy PRE I POST TESTEM; 22 osoby (czyli 14%) utrzymały się na takim samym poziomie WYNIK PRE I POST TESTU; 10 osób (czyli ponad 6%) już w PRE - TEŚCIE otrzymało maksymalny wynik 100% trafnych odpowiedzi i utrzymało go w POST – TEŚCIE, co oznacza, że nie było możliwości przyrostu wiedzy; Średnio kobiety osiągnęły w PRE – TEŚCIE nieznacznie lepszy wynik niż mężczyźni (o 1 punkt), natomiast w POST – TEŚCIE wyniki kobiet i mężczyzn są niemal identyczne; We wszystkich grupach wiekowych nastąpił przyrost wiedzy pomiędzy PRE i POST – TESTEM; Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania największy przyrost wiedzy nastąpił wśród mieszkańców wsi: z 16,50 punktu w PRE – TEŚCIE do 18,45 punktu w POST – TEŚCIE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie


Pobierz ppt "Www.wspkorczak.eu RAPORT Z BADAŃ opartych na analizie wyników testów kompetencyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń w związku z realizacją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google