Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian 2016r. Informacje dla uczniów i rodziców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian 2016r. Informacje dla uczniów i rodziców."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian 2016r. Informacje dla uczniów i rodziców

2 Podstawa prawna Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu zapisano w rozdziale 3b ustawy o systemie oświaty (DzU z 2015 r. poz. 2156, zm. Z 2016r. poz. 35)

3 Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia.

4

5 Zadania na sprawdzianie Zadania do części pierwszej sprawdzianu z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz. Zadania te mają formę zamkniętą i otwartą. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania do części drugiej sprawdzianu - z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych.

6 Do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu wykorzystuje się także płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy sprawdzianu dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących). Termin sprawdzianu:5 kwietnia 2016r. ( wtorek) godzina 9:00- pierwsza część ( j. polski, matematyka) czas – 80 minut (z wydłużeniem do 120 minut) godzina 11:45- druga część ( j. obcy) czas – 45 minut (z wydłużeniem do 70 minut)

7 Uczeń zgłasza się na sprawdzian od godz. 8:00 do 8:30 i przechodzi do wyznaczonej sali: klasa 6a- sala nr 21 na parterze klasa 6b- sala nr 2 na parterze Uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją jeżeli zostanie o to poproszony. Uczeń może wnieść do sali małą butelkę wody mineralnej. W czasie pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze. Zdający wnoszą do sali tylko długopis/ pióro z czarnym tuszem/ atramentem i linijkę, którą wykorzystują w pierwszej części sprawdzianu.

8 Zdający nie korzystają z kalkulatorów i słowników. Nie wolno wnosić na salę z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. O godzinie 8:50 zdający losują numery stolików, odbierają kartki z imieniem i nazwiskiem, kodem ucznia i numerem PESEL oraz naklejki z kodem kreskowym. W sali egzaminacyjnej przewodniczący ZN przypomina zdającym o: -obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie zestawu, -konieczności sprawdzenia kompletności zestawu oraz numeru PESEL na naklejkach,

9 -zasadach kodowania prac –wpisaniu trzyznakowego kodu oraz numeru PESEL, umieszczeniu naklejek w wyznaczonych miejscach, -konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, - zasadach zachowania się podczas sprawdzianu, -na 10 minut przed zakończeniem sprawdzianu o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, -dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, po zakończeniu czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań. Członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania przez uczniów prac egzaminacyjnych.

10 W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( D) zestawy kodują członkowie ZN przed rozpoczęciem sprawdzianu.

11 Kodowanie arkuszy Pierwsza strona arkusza – kodowanie przez ucznia

12 Kodowanie arkuszy Karta odpowiedzi - kodowanie przez ucznia

13 Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący w widocznym miejscu zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawami egzaminacyjnymi. Decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego( dyrektor szkoły), jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN, w obecności zdającego, sprawdza kompletność materiałów i przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Praca zdającego pozostaje na stoliku.

14 Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę, przewodniczący ZN przypomina o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Po czasie przeznaczonym na pracę z arkuszem, przewodniczący ZN: - informuje uczniów o zakończeniu sprawdzianu, -wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi, -poleca zamknięcie zestawów egzaminacyjnych i odłożenie ich na brzeg stolika.

15 W obecności zdających, przewodniczący lub członek ZN sprawdza kompletność materiałów, poprawność kodowania i pozwala zdającym na opuszczenie sali (z wyjątkiem uczniów, którzy mają być obecni, podczas pakowania prac).Prace zdających pozostają na stolikach. Członkowie ZN w obecności przedstawiciela uczniów: -odnotowują na liście oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających, -w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, naklejają w pole „dostosowane kryteria oceniania” na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi (w obu częściach sprawdzianu) literę D, - zamalowują pole „nieprzenoszenie na kartę odpowiedzi” na arkuszu i karcie odpowiedzi (w obu częściach sprawdzianu).

16 Po sprawdzianie Zespół nadzorujący zaznacza dostosowania : D C, A, ZK, ZA, P zamalowanie pola

17 Uczeń, który: - z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, - przerwał sprawdzian, - uczeń, któremu PSZE unieważnił daną część sprawdzianu z powodu: -niesamodzielnej pracy, - wniesienia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, - zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu w terminie dodatkowym- 2 czerwca 2016r. Unieważnić sprawdzian lub jego część może także egzaminator OKE

18 WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJN Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej.

19 Informację o wynikach sprawdzianu zdający otrzymują około 27 maja. Zaświadczenia o wynikach sprawdzianu uczniowie otrzymują w ostatnim tygodniu nauki. Uczeń, który przystąpił do sprawdzianu jednak nie ukończy szkoły, nie otrzymuje zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. Uczeń taki otrzymuje informację o wynikach sprawdzianu.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sprawdzian 2016r. Informacje dla uczniów i rodziców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google