Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury egzaminu gimnazjalnego 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury egzaminu gimnazjalnego 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Procedury egzaminu gimnazjalnego 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego w Warszawie

2 Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich w r. szk. 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poź. zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).

3 Terminarz egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna: - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie odbędzie się 18 kwietnia (poniedziałek) o godz. 9 00 egzamin trwa 60 minut; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przerwa dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 80 minut. przerwa.

4 Terminarz egzaminu gimnazjalnego 11:00 Godz. 11:00 - z zakresu języka polskiego 90 - z zakresu języka polskiego egzamin trwa 90 minut; specjalnymi potrzebami edukacyjnymi135 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 135 minut.

5 Terminarz egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno – przyrodnicza - z zakresu przedmiotów przyrodniczych odbędzie się 19 kwietnia (wtorek) o godz. 9 00 egzamin trwa 60 minut; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 80 minut przerwa przerwa

6 Terminarz egzaminu gimnazjalnego 11:00 Godz. 11:00 - z zakresu matematyki - z zakresu matematyki 90 egzamin trwa 90 minut; specjalnymi potrzebami edukacyjnymi135 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 135 minut.

7 Terminarz egzaminu gimnazjalnego Część z języka obcego nowożytnego Część z języka obcego nowożytnego - na poziomie podstawowym odbędzie się 20 kwietnia (środa) o godz. 9 00 egzamin trwa 60 minut; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 80 minut przerwa przerwa

8 Terminarz egzaminu gimnazjalnego 11:00 Godz. 11:00 - na poziomie rozszerzonym egzamin trwa 60 minut; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 90 minut.

9 Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno – psychologicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń, lekarstw lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego). Uwaga!

10 Laureaci i finaliści olimpiad/konkursów 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej[…] oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, […] organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony: w przypadku ucznia gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego – z części trzeciej egzaminu 2. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia, które przedkłada się dyrektorowi szkoły do dnia 1.04 z języka obcego i do 10.04 z pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych

11 Dodatkowy termin egzaminu Uczeń który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny przystępuje do niego: 1 czerwca (środa) część humanistyczna, godz. 9:00 2 czerwca (czwartek) część matematyczno - przyrodnicza, godz. 9:00 3 czerwca (piątek) j. obcy nowożytny, godz. 9:00

12 Ubiór ucznia: Obowiązuje strój szkolny, galowy: biała bluzka (koszula), ciemne spodnie, spódnica, szkolny krawat

13 Należy zabrać ze sobą 1. Legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. 2. Na egzaminie z matematyki każdy uczeń powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno używać kalkulatora. 3. Długopis z czarnym tuszem uczeń otrzyma w szkole.

14 Procedury egzaminu Uczeń zgłasza się na egzamin o godz. 8 30 O godzinie 8 40 zdający wchodzą do sali pojedynczo, wg kolejności na liście, losują numer stolika i zajmują miejsca, które wylosowali. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 9 00 Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

15 Procedury egzaminu Po napisaniu pierwszej części egzaminu (dotyczy to każdej części egzaminu w danym dniu), uczniowie wychodzą na przerwę, następnie wracają na drugą część egzaminu, tak aby znaleźć się na swoim miejscu 15 minut przed jego rozpoczęciem.

16 Zachowanie się ucznia Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych.

17 Przewodniczący zespołu przypomina: o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu sposobie kodowania obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją na pierwszej stronie Rozdanie przez członków zespołu zestawów egzaminacyjnych zdającym.

18 Czynności uczniów uczniowie sprawdzają, czy zestawy egzaminacyjne są kompletne, zdający kodują swoje prace zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu, naklejają naklejki z numerem PESEL w wyznaczonych miejscach (nie dotyczy dyslektyków – te czynności wykonuje zespół nadzorujący) członkowie zespołu udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem Instrukcji dla ucznia.

19 Czynności ucznia Zdający zapisuje swój indywidualny kod i nr ewidencyjny PESEL w wyznaczonym miejscu zestawu egzaminacyjnego, sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości może poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedź w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem z czarnym tuszem.

20 Zachowanie się ucznia W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: - nie opuszcza sali egzaminacyjnej, - nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, - nie wypowiada uwag i komentarzy, - nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, - nie korzysta z żadnych środków łączności, - nie przynosi żadnych maskotek, amuletów itp. rzeczy.

21 Zakończenie egzaminu: Zdający, który ukończył pracę przed czasem, zgłasza to poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN sprawdza czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi (nie dotyczy dyslektyków i uczniów z dostosowaniami) i odbiera pracę. Po uzyskaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

22 Ostrzeżenie! 1.W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia mu egzamin (część egzaminu) i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu. 2. Unieważnioną pracę załącza się do protokołu.

23 3. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 4. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „0%.”

24 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego – przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików oraz odbiór zaświadczeń.

25 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Wynik egzaminu w skali procentowej ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. W przypadku zwolnienia ucznia z części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych – wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. Wynik egzaminu ustalony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną jest ostateczny.

26 17 czerwca 2016 r. – informacja o wyniku egzaminu gimnazjalnego 24 czerwca 2016 r. – wydanie zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego

27 - Rodzice mają prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej swojego dziecka. - Składają w tym celu podanie do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. - Wgląd do pracy egzaminacyjnej nie skutkuje zmianą oceny. Prawa Rodziców

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Procedury egzaminu gimnazjalnego 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google