Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jest ich coraz wi ę cej i przenosz ą coraz wi ę cej informacji. Czym s ą, jak dzia ł aj ą i do czego si ę przydaj ą kody QR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jest ich coraz wi ę cej i przenosz ą coraz wi ę cej informacji. Czym s ą, jak dzia ł aj ą i do czego si ę przydaj ą kody QR."— Zapis prezentacji:

1 Jest ich coraz wi ę cej i przenosz ą coraz wi ę cej informacji. Czym s ą, jak dzia ł aj ą i do czego si ę przydaj ą kody QR.

2  Do tego, ż e kasjerka w sklepie nie wbija na kasie ceny dla ka ż dego produktu, tylko przesuwa go nad specjalnym czytnikiem, zd ąż yli ś my si ę ju ż przyzwyczai ć.  Ale oprócz zwyk ł ych kodów kreskowych, coraz cz ęś ciej spotykamy inne - kwadratowe, z charakterystyczn ą pl ą tanin ą czarnych i bia ł ych pól.  Wykorzystywane s ą one na billboardach, banerach internetowych, a coraz ch ę tniej tak ż e w prasie, na wizytówkach i etykietach ró ż nych produktów.

3

4

5

6

7

8

9  Dla porównania zwyk ł y kod kreskowy przechowuje zaledwie 13 cyfr. Dzi ę ki korekcji b łę dów kod QR mo ż e by ć odczytany nawet wówczas, je ś li fragment kodu zosta ł zniszczony lub jest nieczytelny. Stosuje si ę cztery typy korekcji: L (standardowa), M, Q i H. Zapewniaj ą one odszyfrowanie kodu, gdy nieczytelnych jest odpowiednio 7, 15, 25 i 30 procent obrazka z kodem. Oczywi ś cie im lepsza korekcja, tym mniej danych mo ż na zapisa ć. Przyk ł adowo, w wersji 40 kodu QR przy korekcji L mo ż na zapisa ć 4296 znaków, a przy skuteczniejszym mechanizmie korekcji H - zaledwie 1852 znaki.  Na marginesie: kody QR nie musz ą by ć czarno-bia ł e. Wa ż ne jest jednak, aby pomi ę dzy obszarami jasnymi i ciemnymi by ł jak najwi ę kszy kontrast.

10  Co mo ż na zapisa ć w kodach QR  Zasada generalna jest prosta - w kodzie mo ż emy zapisa ć cyfry, litery i symbole. Jednak tekst mo ż e by ć tak sformatowany, ż e czytnik kodów po odczytaniu kodu wykona odpowiedni ą akcj ę - na przyk ł ad otworzy zapisany w kodzie adres strony WWW. Jednak nie ka ż de oprogramowanie (czytnik kodów) obs ł u ż y wszystkie formaty. W ramce znajdziemy przyk ł adowe kody QR w czterech ró ż nych formatach – s ą to kody z danymi redakcji miesi ę cznika Komputer Ś wiat.

11

12  Oto wszystkie najpopularniejsze formaty:  Adres internetowy: Kody w gazetach i reklamach najcz ęś ciej zawieraj ą adresy stron WWW. Pozwalaj ą one u ż ytkownikom na bezproblemowe otwarcie witryny, na której znajduj ą si ę informacje o reklamowanym czy opisywanym produkcie. Ostatnio coraz popularniejsze s ą linki do serwisów spo ł eczno ś ciowych (Facebooka, NK).  Dane kontaktowe: Szybk ą popularno ść zyskuj ą kody z danymi kontaktowymi, które mog ą stanowi ć ł atw ą do przeniesienia do telefonu wizytówk ę - wystarczy skierowa ć na ni ą obiektyw cyfrówki telefonu i po chwili mo ż na zapisa ć dane w ksi ąż ce adresowej bez ryzyka wpisania w nich b łę du.  E-mail: Kod mo ż e zawiera ć wiadomo ść e-mail - zarówno jej tre ść, jak równie ż gotowy ju ż adres odbiorcy. Dzi ę ki temu u ż ytkownik mo ż e b ł yskawicznie wys ł a ć e-mail i wzi ąć w ten sposób udzia ł na przyk ł ad w konkursie.  SMS: Podobne zastosowanie jak kodu z e-mailem mo ż e mie ć kod QR z gotowym SMS-em. Zamiast r ę cznie wysy ł a ć wiadomo ść na okre ś lony numer, wystarczy zeskanowa ć kod i zatwierdzi ć jej wys ł anie.

13  Oto wszystkie najpopularniejsze formaty:  Pozycja geograficzna: W kodzie QR mo ż na tak ż e zapisa ć dane geolokalizacyjne. Dzi ę ki temu jedno klikni ę cie wystarczy, aby w telefonie wy ś wietli ć map ę konkretnej lokalizacji (na przyk ł ad hotelu czy atrakcji turystycznej).  Tekst: Format ten jest odpowiedni do ró ż nego rodzaju zastosowa ń - w kodzie mo ż na zapisa ć na przyk ł ad bilet wst ę pu czy krótki wiersz.  Numer telefonu: Za pomoc ą kodu QR przechowuj ą cego numer telefonu mo ż e by ć automatycznie realizowane po łą czenie - o ile czytnik kodów obs ł uguje tego typu akcj ę.  Wydarzenie: Organizator imprezy chce b ł yskawicznie przekaza ć informacje na jej temat? Wystarczy, ż e stworzy kod QR przechowuj ą cy tytu ł, dat ę i dodatkowe dane na temat wydarzenia. Czytnik kodów automatycznie doda imprez ę do kalendarza w telefonie.  Dane sieci Wi-Fi: W kodzie QR mo ż na te ż zapisa ć dane niezb ę dne do zalogowania do sieci Wi-Fi. Rozwi ą zanie idealne do kafejek internetowych i lokali z hot spotami. Niestety, niewiele czytników obs ł uguje na razie ten format.

14  Co jest potrzebne do czytania kodów QR  Telefon komórkowy lub komputer, laptop czy tablet z kamer ą internetow ą. Niezb ę dna jest jeszcze odpowiednia aplikacja.  Aplikacj ę do smartfonu bez problemu znajdziemy w odpowiednim dla naszego systemu sklepie (na przyk ł ad App Store czy Android Market), wpisuj ą c w pole wyszukiwania skrót QR.  Przyk ł adowy program:  Barcode Scanner

15  Jak stworzy ć kody QR  To dosy ć proste. Korzystanie z kodów QR nie wymaga ż adnej licencji, wi ę c ka ż dy mo ż e je tworzy ć i wykorzystywa ć za darmo. Niezb ę dny jest tylko odpowiedni generator. W internecie bez problemu znajdziemy darmowe generatory online. Mo ż na skorzysta ć z jednego z takich narz ę dzi - generatora GoQR. (http://goqr.me/).http://goqr.me/  Warto te ż wypróbowa ć http://qrcode.kaywa.com/  Mo ż liwo ść generacji daj ą te ż niektóre aplikacje na telefon - na przyk ł ad androidowy program QR Droid.  Poniewa ż kod QR mo ż na zapisa ć jako plik graficzny (JPG, PNG, GIF, TIFF), mo ż emy z nim zrobi ć niemal wszystko - wydrukowa ć na drukarce atramentowej lub laserowej, umie ś ci ć na w ł asnej stronie WWW, wys ł a ć e-mailem, nadrukowa ć na koszulk ę lub kubek czy ustawi ć jako wygaszacz ekranu, koduj ą c w kodzie na przyk ł ad tekst: MATURA WKRÓTCE !!!.

16  Jaki rozmiar powinien mie ć kod QR  Wymiary nie maj ą w zasadzie ż adnych ogranicze ń. Wa ż ne jest tylko, aby by ł czytelny dla czytnika kodów. Olbrzymi kod na ś cianie czy billboardzie mo ż na odczyta ć, staj ą c w du ż ej odleg ł o ś ci od niego.  Odczytanie zbyt ma ł ego kodu mo ż e jednak sprawia ć trudno ś ci niektórym telefonom z kiepskiej jako ś ci cyfrówk ą. Dlatego nawet je ś li kod QR zawiera tylko jeden adres internetowy, powinien mie ć co najmniej rozmiar 2,5x2,5 centymetra. Oczywi ś cie im kod zawiera wi ę cej informacji, to jego poszczególne modu ł y s ą mniejsze. Aby wi ę c jego odczytanie nie sprawia ł o k ł opotów, wielko ść obrazka z kodem powinna by ć odpowiednio wi ę ksza.

17  Jak wygenerowa ć kod?  W internecie znajdziemy kilka darmowych generatorów kodów QR. Jednym z najprostszych w obs ł udze jest GOQR.ME. Zobaczmy, w jaki sposób z niego korzysta ć. 1. Otwieramy adres http://goqr.me/. Pojawia si ę generator kodów QR, domy ś lnie w formacie tekstowym (format zmieniamy, klikaj ą c na jedn ą z zak ł adek ). Aby wygenerowa ć kod QR z tekstem, wpisujemy go w pole. Po chwili obok pojawia si ę gotowy kod QR.GOQR.MEhttp://goqr.me/

18

19

20  Jak wygenerowa ć kod?  Do wygenerowania kodu mo ż emy tak ż e skorzysta ć ze strony KAYWA QR Code http://qrcode.kaywa.com/http://qrcode.kaywa.com/  Mo ż emy na niej wygenerowa ć dwa rodzaje znaku - sta ł y oraz dynamiczny. Ten pierwszy po wygenerowaniu zawsze b ę dzie kierowa ł w to miejsce, które wybrali ś my przy tworzeniu - nie mamy mo ż liwo ś ci jego pó ź niejszej edycji. Z kolei dynamiczny kod QR mo ż emy w dowolnej chwili edytowa ć, dzi ę ki czemu obrazek pozostanie taki sam, ale miejsce, do którego kieruje, si ę zmieni.  Aby tworzy ć dynamiczne kody QR musimy jednak posiada ć konto w serwisie KAYWA QR Code. Darmowe konto pozwala na stworzenie, utrzymanie i modyfikowanie jednego dynamicznego kodu QR.

21

22


Pobierz ppt "Jest ich coraz wi ę cej i przenosz ą coraz wi ę cej informacji. Czym s ą, jak dzia ł aj ą i do czego si ę przydaj ą kody QR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google