Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUKCES W KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM PRAWA, ZOBOWIĄZANIA, WYZWANIA Jolanta Urbanikowa Pełnomocnik Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych i realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUKCES W KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM PRAWA, ZOBOWIĄZANIA, WYZWANIA Jolanta Urbanikowa Pełnomocnik Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych i realizacji."— Zapis prezentacji:

1 SUKCES W KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM PRAWA, ZOBOWIĄZANIA, WYZWANIA Jolanta Urbanikowa Pełnomocnik Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych i realizacji Procesu Bolońskiego

2 SUKCES Jolanta Urbanikowa, UW2

3 SUKCES = osiągnięcie celu  Cele kształcenia językowego zdefiniowane w polityce językowej uczelni w regulacjach państwowych – charakter normatywny w innych regulacjach – charakter perswazyjny Jolanta Urbanikowa, UW3

4 UKŁAD TRÓJSTRONNY SUKCES UCZĄCY SIĘ NAUCZYCIEL INSTYTUCJA Jolanta Urbanikowa, UW4

5 UCZĄCY SIĘ  Świadomy  Zmotywowany  Pro-aktywny  Umiejący się uczyć (przez całe życie) Jolanta Urbanikowa, UW5

6 NAUCZYCIEL  Mediator  Motywujący  Pro-aktywny i reaktywny  Uczący się (przez całe życie)  Refleksyjny praktyk Jolanta Urbanikowa, UW6

7 INSTYTUCJA  Dostrzegająca wagę kształcenia językowego i międzykulturowego  Uznająca trzecią misję za równie ważną co badania i dydaktyka  Posiadająca politykę językową  Ucząca się, zdolna do zmian  Przyjazna, otwarta na potrzeby studentów Jolanta Urbanikowa, UW7

8 POLITYKA JĘZYKOWA Polityka językowa, w rozumieniu Rady Europy i Unii Europejskiej, to zestaw założeń i priorytetów w systemie kształcenia. Wyznaczają one sposób podejmowania decyzji w takich kwestiach, jak:  Dobór języków, ich liczba i wybór w ofercie edukacyjnej  Status języków obcych i mniejszości narodowych  Zasady i procedury nauczania, w tym cele, programy i metody pracy nad językiem  Egzaminy certyfikacyjne  Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (Komorowska, 2004) Jolanta Urbanikowa, UW8

9 POLITYKA JĘZYKOWA UCZELNI  Zestaw założeń i priorytetów odnoszących się do takich kwestii jak: Oferta dydaktyczna i jej aktualizacja Mechanizmy badania potrzeb Organizacja kształcenia i dostępność zajęć (uprawnienia i zasady dostępu) Status zajęć w programach kształcenia Cele, metody, programy kształcenia Potwierdzanie nabytych kompetencji Jakość oferty dydaktycznej i procesu kształcenia doskonalenie nauczycieli Wspomaganie systemu (infrastruktura, zasoby, środki finansowe etc) Udział studentów w podejmowaniu decyzji i feedback Jolanta Urbanikowa, UW9

10 POLITYKA JĘZYKOWA UCZELNI  Określa decyzje uczelni co do języka wykładowego oferowanych programów kształcenia nauki języka polskiego jako obcego (dla celów akademickich) wymagań rekrutacyjnych (wobec studentów i nauczycieli akademickich) dla L1 i L2 współpracy w zakresie wspólnych programów kształcenia językowego i międzykulturowego przygotowania studentów mobilnych  Integralny element strategii umiędzynarodowienia uczelni (wynika ze strategii rozwoju uczelni i misji) Jolanta Urbanikowa, UW10

11 UNIWERSYTET HELSIŃSKI University language policy:  The University’s multilingual environment and internationalisation are sources of enrichment for all and are a necessity for the international comparability of its research performance;  Language skills are a means to understanding foreign cultures and for making the Finnish culture known to others. The University promotes the language proficiency of its students and staff as well as supports their knowledge of different cultures. Multilingual and multicultural communities promote creative thinking. Jolanta Urbanikowa, UW11

12 UNIWERSYET W GŐTEBORGU The overall aim of this language policy is to increase language awareness among all those who study or work at the university. Jolanta Urbanikowa, UW12

13 THE UNIVERSITY SHOULD  contribute to the development of students’ language proficiency, to the development of the academic use of language and to the students’ ability to communicate in different languages, their knowledge also to people outside the academic world  promote mobility, employability and competitiveness on the job market among its students and staff by encouraging language studies and the use of languages other than Swedish  promote linguistic diversity in its organisation  be an attractive university to international researchers, teachers and students  communicate information via home pages and relevant documents and publications in languages other than Swedish, primarily in English, which is most widely spread internationally Jolanta Urbanikowa, UW13

14 UNIVERSITY OF OSLO The University of Oslo shall promote so- called parallel-lingualism. This means that Norwegian is to be nurtured as the primary language at the University, at the same time as linguistic diversity is encouraged, with English as the main foreign language. The University is also bound by the provisions in the Act relating to Language Usage in the Civil Service. Jolanta Urbanikowa, UW14

15 UNIVERSITY OF OSLO Main objectives:  The University’s language policy shall be designed to promote and develop use of Norwegian and technical terminology  English or other foreign languages shall be used when appropriate or necessary for academic reasons  Scholarly works shall be published in the language most relevant for the individual academic employee  In teaching and other academic communication, language proficiency shall be considered a part of the learning outcome Jolanta Urbanikowa, UW15

16 UNIVERSITY OF JYVäSKYLä Expected learning outcomes in language and cultural studies will be included in the outcomes descriptions of the degrees. Students will be guided via personal study plans (PSP/HOPS) to systematically develop their language and communication competences as part of their expertise in the scientific field in question. In this way, language and communication studies become an integral part of their pathway through discipline-specific studies. Jolanta Urbanikowa, UW16

17 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Centrum Językowe: Misja Strategia Koncepcja kształcenia Jolanta Urbanikowa, UW17

18 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Jolanta Urbanikowa, UW18

19 UCHWAŁA SENATU UW, 2012 „Władze Uniwersytetu powinny wspierać organizacyjnie i finansowo tworzenie, kontynuowanie i rozwijanie programów i kursów prowadzonych w językach obcych, przeznaczonych zarówno dla studentów polskich, jak i chętnych z całego świata, jak również podejmować systemowe starania, aby uniwersytet stał się środowiskiem przyjaznym i otwartym dla cudzoziemców nieposługujących się biegle językiem polskim.” Jolanta Urbanikowa, UW19

20 REGULACJE UCZELNIANE  Polityka językowa i cele: Uchwała Senatu w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych i certyfikacji biegłości językowej (2005, 2009) Uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia kierunków studiów i efektów kształcenia dla programów kształcenia (na podstawie znowelizowanej w 2011 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia MNiSW w sprawie krajowych ram kwalifikacji, Rozporządzenia o warunkach prowadzenia studiów) Jolanta Urbanikowa, UW20

21 USNJO – ( USOS ) 1.Rozdzielne procesy: 1.Nauczanie i uczenie się – I stopień studiów 1.Język/i, poziom, forma, termin – wybór studenta 2.240 h 3.Polski jako obcy, Polski Język Migowy 2.Certyfikacja – do III r. studiów 1.Język, min. B2 – wybór studenta 2.Zajęcia w jęz. obcych – II stopień studiów 1.EK – przedmiotowe, językowe (B2+) Jolanta Urbanikowa, UW21

22 SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH http://szjo.uw.edu.pl/misja Misją Szkoły Języków Obcych UW, zgodnie z misją Uniwersytetu Warszawskiego, jest rzetelne i profesjonalne kształcenie językowe studentów na poziomach określonych w dokumencie Rady Europy z 2001 r. zatytułowanym Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz rekomendacjom liczących się instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem językowym, zgodnie z potrzebami uczelni, studentów i rynku pracy. Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie. Jolanta Urbanikowa, UW22

23 SzJO - strategia Celem strategicznym Szkoły Języków Obcych jest doskonalenie usług dydaktycznych i sposobów nauczania i uczenia się studentów tak, aby odpowiadały misji Uniwersytetu Warszawskiego, misji SzJO, potrzebom akademickim, zawodowym i osobistym studentów i doktorantów oraz wymaganiom rynku pracy, przez doskonalenie kompetencji nauczycieli SzJO oraz warunków, w jakich przebiega kształcenie, jak również przez dokonywanie cyklicznych przeglądów i aktualizacji procedur, zasad i zaleceń związanych z nauczaniem i uczeniem się. Jolanta Urbanikowa, UW23

24 SzJO - strategia Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są:  sprawne funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia umożliwiające jak najlepsze kształcenie językowe,  dbałość o podnoszenie umiejętności nauczycieli i pracowników administracji,  ulepszanie infrastruktury dydaktycznej,  zapewnienie mechanizmów motywacyjnych dla kadry dydaktycznej i pozostałych pracowników Jolanta Urbanikowa, UW24

25 SzJO – koncepcja kształcenia  Koncepcja kształcenia językowego studentów UW na lektoratach, prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych, opisanego w Uchwale Senatu nr 119, oraz zgodnie z aktualnym podejściem w nauczaniu języków obcych, opiera się na efektach kształcenia, opracowanych przez SzJO dla wszystkich lektoratów języków obcych w naszej uczelni.  Efekty kształcenia zostały zdefiniowane zgodnie z deskryptorami poziomów biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących efektów kształcenia w obszarach kształcenia przedstawionych w rozporządzeniu MNiSW w sprawie Krajowych Ram Kształcenia dla szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. Jolanta Urbanikowa, UW25

26 REGULACJE PAŃSTWOWE  Ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym, 2005 – nowelizacja 2011 Efekty kształcenia ECTS ESOKJ Kształcenie zorientowane na studenta Zatrudnialność Jolanta Urbanikowa, UW26

27 REGULACJE PAŃSTWOWE  Polska Rama Kwalifikacji, 2013 (zgodna z European Framework of Qualifications for lifelong learning, 2008): opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji, służący większej przejrzystości, dostępności i jakości kwalifikacji stworzony dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności zawiera on opis hierarchii poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów. Każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom ERK.  Deskryptor poziomu: ogólne stwierdzenia określające zakładane efekty kształcenia zdefiniowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Jolanta Urbanikowa, UW27

28 POLSKA RAMA KWALIFKACJI  Poziom 6 – …potrafi komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko  Poziom 7 - … potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać swoje stanowisko  Poziom 8 - …potrafi uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei Jolanta Urbanikowa, UW28

29 RAMA KWALIFIKACJI –SZ.W.  Poziom 6 – … potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 ESOKJ  Poziom 7 - … potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+  Poziom 8 - …potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym Jolanta Urbanikowa, UW29

30 RAMA - 8 OBSZARÓW KSZTAŁ.  Rozporządzenie MNiSW z 2011 Poziom 6 – B2 ESOKJ Poziom 7 – B2+ ESOKJ profil praktyczny i ogólnoakademicki  Efekty kształcenia dla programu kształcenia na kierunku zgodne z Ramą kwalifikacji dla obszarów kształcenia  Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów: aby uzyskać dyplom student musi opanować wszystkie efekty kształcenia dla przewidziane dla kierunku studiów – w tym językowe Jolanta Urbanikowa, UW30

31 ZMIANA STANU  Zorientowanie na efekt (nie proces)  Większa autonomia programowa i strukturalna uczelni (odejście od standardów)  Nacisk na jakość i efektywność  Labilna sytuacja studiów języków obcych Efektywność  Zapewnienie jakości Jolanta Urbanikowa, UW31

32 INNE REGULACJE  Rekomendacje Rady Europy  Rekomendacje Komisji Europejskiej  Zalecenia stowarzyszeń i organizacji Jolanta Urbanikowa, UW32

33 Erasmus+  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Mobilność Partnerstwa strategiczne Jolanta Urbanikowa, UW33

34 CONCLUSIONS on multilingualism and the development of language competences, Council of the EU (2014): -Assessment of language competences -To help promote multilingualism and effective teaching and learning languages -Age 15 – 16, independent user, B1 Jolanta Urbanikowa, UW34

35 EU HIGH LEVEL GROUP on modernisation of higher education (2013): Recommendations for improving quality in teaching and learning: 12. HEIs should develop and implement holistic internationalisation strategies as an integral part of their overall mission and functions. Increased mobility of students and staff, international dimension of curricula, international experience of faculty, with a sufficient command of English and a second foreign language and intercultural competences, transnational delivery of courses and degrees, and international alliances should become indispensable components of higher education in Europe and beyond. Jolanta Urbanikowa, UW35

36 EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO Cel i zobowiązanie zarówno dla studentów i instytucji szkolnictwa wyższego Jolanta Urbanikowa, UW36

37 Jolanta Urbanikowa, UW37

38 SUKCES  JAKOŚĆ  MOTYWACJA Jolanta Urbanikowa, UW38

39 JAKOŚĆ,,[…] jakość jest jak miłość. Każdy o niej mówi i wie, o czym mówi. Każdy wie i czuje, kiedy przychodzi. Jeśli jednak spróbuje zdefiniować to pojęcie, pozostaje z pustymi rękami” A. I. Vroenstijn, 1995 Jolanta Urbanikowa, UW39

40 JAKOŚĆ JEDNA Z DEFINICJI: Dopasowanie do celu (fitness for purpose) w odniesieniu do wizji, misji, strategii (uczelni)  Jawność W aspekcie celów, procesu, wyników ewaluacji  Przejrzystość Otwartość, jednoznaczność, uczciwość  Porównywalność Efektów kształcenia Jolanta Urbanikowa, UW40

41 JAKOŚĆ  Jeśli celem kształcenia jest opanowanie wskazanych efektów  Jeśli oferowany program/sylabus prowadzi do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia  Jeśli instytucja potrafi to udowodnić to jest JAKOŚĆ Jolanta Urbanikowa, UW41

42 MODEL EDWARDSa DEMINGA Zapewniania jakości: 1.PLAN 2.DO 3.CHECK 4.ACT Jolanta Urbanikowa, UW42

43 LANQUA Akademicka sieć na rzecz zapewniania jakości w kształceniu językowym: http://www.lanqua.eu/ Jolanta Urbanikowa, UW43

44 Jolanta Urbanikowa, UW44

45 www.Lanqua.eu Jolanta Urbanikowa, UW45

46 REFLEKSYJNY PRAKTYK NAUCZYCIEL Jolanta Urbanikowa, UW46

47

48 MOTYWACJA „Stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, lub wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian” J.Reykowski, 1995 Jolanta Urbanikowa, UW48

49 MOTIVATION „Motivation in second language acquisition refers to the attempt and desire to learn a language and positive attitudes toward learning it.” Dőrnyei, 1994 Jolanta Urbanikowa, UW49

50 MOLAN (2007 – 2010): Networks of good practice that serve to motivate language learners Odpowiedź na wnioski płynące z High Level Group on Multilingualism (2006- 2007), EU multilingualism agenda: Motivation is a key, if not the key, to successful language learning. Enhancing learner motivation is the crucial element in achieving the desired breakthrough in language learning across Europe Jolanta Urbanikowa, UW50

51 MOLAN http://molan.elsner-elsner- hosting.de/home Jolanta Urbanikowa, UW51

52 Jolanta Urbanikowa, UW52

53 SUCCESS FACTORS  Motivating language learners through innovative teaching and learning practices,  Motivating language learners through language policy  Motivation of language learners as a result of co- operation with other partners and stakeholders,  Motivating language learners through integration, accreditation and certification of language learning Oraz czynniki horyzontalne  Extracurricular activities  Language learning and language use linked to ICT  Independent and collaborative learning  Content and Language Integrated Learning (CLIL) SIC! Jolanta Urbanikowa, UW53

54 MOTYWOWANIE DZIĘKI POLITYCE JĘZYKOWEJ:  Wczesne nauczanie języków  Inicjatywy dotyczące języków mniejszości  Uniwersyteckie polityki językowe Jolanta Urbanikowa, UW54

55 USNJO UW Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych – języki dla wszystkich Czynniki wspierające osiągnięcie sukcesu:  Polityka językowa i finansowanie  Współpraca i koordynacja  Bogata i zróżnicowana oferta, autonomiczne decyzje studentów  Certyfikacja Jolanta Urbanikowa, UW55

56 CZYNNIKI MOTYWUJĄCE  Stosowanie ESOKJ – narzędzie porównywalności i przejrzystości  Punkty ECTS za zewnętrzne certyfikaty językowe – motywacja do nauki innego języka na UW  Rada Programowa z udziałem interesariuszy – wpływ na ofertę i jakość; integracja ze środowiskiem, współpraca,  Certyfikacja przez Radę ds. Certyfikacji biegłości językowej – uznawalność certyfikatu, wpływ na kształcenie;  Koordynacja systemu – spójność oferty i wymagań;  Zapewnianie jakości poprzez wewnętrzny uczelniany system zapewniania i doskonalenia jakości – ankiety, hospitacje etc;  Przygotowanie do mobilności;  Wykorzystanie TIK – e-lektoraty i lektoraty hybrydowe (Moodle)  USOS - rejestracja elektroniczna, śledzenie wyników;  Oferta (ca 50 języków) bezpłatna i/lub po cenach niższych niż rynkowe  Względ nie szybka reakcja na zapotrzebowanie Jolanta Urbanikowa, UW56

57 WSKAŹNIKI SUKCESU  Tylko ca 50% studentów uczy się języka angielskiego  Zdawalność egzaminów certyfikacyjnych na poziomie 80%  Uznawalność i rozpoznawalność certyfikatu UW  Wyróżnienie USNJO w konkursie Komisji Europejskiej European Language Label of the Labels 2012 z okazji 10-lecia konkursu Jolanta Urbanikowa, UW57

58 PRAWA Jolanta Urbanikowa, UW58

59 INTERESARIUSZE  Uczelnia  Studenci  Nauczyciele  Pracodawcy  Europejski rynek pracy Jolanta Urbanikowa, UW59

60 ZOBOWIĄZANIA Jolanta Urbanikowa, UW60

61 OŚRODEK KSZTAŁCENIA JĘZ.  Kształcenie i ocenianie Najwyższej jakości (wspólne standardy) Stosowne O odpowiednim znaczeniu (relevance) Zapewnienie infrastruktury (zasobów) Efektywne ESOKJ ECTS Jolanta Urbanikowa, UW61

62 WYZWANIA Jolanta Urbanikowa, UW62

63 KSZTAŁCENIE ZORIENTOWANE NA STUDENTA  Odpowiednia oferta  Potrzeby interesariuszy  Sylabusy  Efekty kształcenia  ECTS – nakład pracy  Podejście komunikacyjne (+konstruktywizm) Podejście zadaniowe/problemowe  LO-LA-LA  Nauczyciel – facylitator  Ocenianie formujące vs. sumujące – rozwiązania alternatywne Jolanta Urbanikowa, UW63

64 ZASADY SCL OPARCIE KSZTAŁCENIA NA EFEKTACH KSZTAŁCENIA 1.SCL wymaga ciągłej refleksji (ze strony uczącego się i uczącego) 2.Nie ma jednej recepty 3.Studenci mają różne style uczenia się 4.Studenci mają różne potrzeby 5.Wybór ma kluczowe znaczenie dla efektywnego uczenia się 6.Studenci cechują się różnym doświadczeniem i wiedzą 7.Studenci winni mieć kontrolę nad swoim uczeniem się 8.SCL oznacza ‘umożliwianie’ (enabling) a nie ‘przekazywanie’ (telling) 9.SCL wymaga współpracy nauczycieli i uczących się (SCL Toolkit, ESU 2012) Jolanta Urbanikowa, UW64

65 POŻYTKI DLA STUDENTÓW Motywacja –Własność procesu i efektów kształcenia –Autentyczne potrzeby (umiejętność uczenia się przez całe życie – umiejętności transwersalne) –Indywidualizacja Efektywność –Innowacyjne podejście –Współpraca i porozumienie Poważne traktowanie - odpowiedzialność Studenci integralną częścią społeczności akademickiej Jolanta Urbanikowa, UW65

66 POŻYTKI DLA NAUCZYCIELI Nowa rola nauczyciela Sposób na umasowienie i zróżnicowanie Lepsze wykorzystanie czasu pracy Rozwój zawodowy i osobisty Pociecha ze studentów Jolanta Urbanikowa, UW66

67 Teacher-centredStudent-centred Wybór studenta niewielki Student bierny Nauczyciel zarządza i kontroluje Inicjatywa po stronie nauczyciela Nauczyciel ‘fontanną wiedzy’, wzorcem, sędzia Hierarchia, arbitralność Wybór studenta znaczący Student aktywny Student upodmiotowiony i odpowiedzialny Inicjatywa po stronie studenta Nauczyciel doradcą, facylitatorem, organizatorem Współzależność, wzajemny szacunek, Jolanta Urbanikowa, UW67

68 SYLABUS  Word.doc >>>>  Efekty kształcenia Taksonomia Blooma ESOKJ Jolanta Urbanikowa, UW68

69 EFEKTY KSZTAŁCENIA ‘A statement of what a learner is expected to know, understand and/or be able to demonstrate at the end of a period of learning.’ ‘Learning outcomes (are) statements of what a learner is expected to know, understand and/or be able to demonstrate after a completion of a process of learning. ‘Statements of what a learner can be expected to know, understand and/or do as a result of a learning experience.’ ‘Student learning outcomes are properly defined in terms of knowledge, skills, and abilities that a student has attained at the end (or as a result) of his or her engagement in a particular set of higher education experiences. ‘Learning outcomes are statements that specify what a learner will know or be able to do as a result of a learning activity. Outcomes are usually expressed as knowledge, skills, or attitudes.’ ‘Learning outcomes (are) specific measurable achievements. A learning outcome is a statement of what competences a student is expected to possess as a result of the learning process.’ ‘Learning outcome statements are content standards for the provincial education system. Learning outcomes are statements of what students are expected to know and to do at an indicated grade, they comprise the prescribed curriculum.’ źródło: S. Adam, „An introduction to learning outcomes”, Bologna Handbook, 2007 Jolanta Urbanikowa, UW69

70 Jolanta Urbanikowa, UW ATRYBUTY EFEKTÓW  obserwowalne  osiągalne  mierzalne  jasno i prosto zdefiniowane  nie lista „pobożnych życzeń”  Stwierdzenia: „po zakończeniu kształcenia/kursu/programu uczący będzie + czasownik w stronie czynnej 70

71 Taksonomia celów edukacyjnych (1956) 1. Wiedza 2. Rozumienie 3. Zastosowanie 4.Analiza 5. Synteza 6. Ocena Domena kognitywna Jolanta Urbanikowa, UW71

72 KORZYŚCI Z EFEKTÓW  Studenci wiedzą jakie są wobec nich oczekiwania  Nauczyciele koncentrują się na tych elementach, które studenci winni opanować  Łatwiej sformułować formy pomiaru dydaktycznego i kryteria oceny  Pracodawcy lepiej są zorientowani co do wiedzy i umiejętności absolwentów  Pomagają zachować ciągłość i spójność pomiędzy różnymi poziomami kształcenia Jolanta Urbanikowa, UW72

73 Jolanta Urbanikowa, UW POMIAR DYDAKTYCZNY  Zbadanie czy efekty zostały osiągnięte  Dopasowanie metody pomiaru do efektów  Ocena kształtująca (formative) For learning Feedback wspomaganie  Ocena podsumowująca (summative) Of learning Wystawienie oceny Tylko niektóre efekty kształcenia są mierzone  Ocenianie ciągłe (continuous) Kombinacja dwóch powyższych Na ogół częsta ocena podsumowująca 73

74 7474 Perspektywa nauczyciela: cele > efekty uczenia >strategia i formy nauczania > pomiar Perspektywa studenta: pomiar> strategia i formy uczenia się >efekty uczenia się Jolanta Urbanikowa, UW

75 75 1. Zdefiniować cele 2. Sformułować efekty 3. Opracować strategię i formy kształcenia, tak aby student osiągnął efekty 4. Zaplanować pomiar dydaktyczny stosownie do zakładanych efektów 5. Zmodyfikować treści nauczania lub pomiar zgodnie z feedbackiem Jolanta Urbanikowa, UW

76 ZAPEWNIANIE JAKOŚCI  Wewnętrzny, uczelniany system zapewnienia jakości Ankiety Hospitacje Obserwacje koleżeńskie Refleksja i samoocena Doskonalenie językowe i metodyczne  Wspólne standardy (harmonizacja czy ujednolicenie?) Sylabusy Opis wymagań Kryteria oceniania Dokumentowanie osiągnięć  Przejrzystość i dostępność informacji Jolanta Urbanikowa, UW76

77 CECHY DOBREJ LEKCJI Jolanta Urbanikowa, UW77

78 DOBRA LEKCJA  Tworzenie przyjaznego środowiska uczenia się  Uczenie zorientowane na uczącego się  Planowanie i doskonalenie (monitorowanie, ewaluacja, rewizja) (CREATING EFFECTIVE LANGUAGE LESSONS, Jack C. Richards & David Bohlke, CUP 2011) Jolanta Urbanikowa, UW78

79 CECHY DOBREJ LEKCJI  Odzwierciedla wysoki profesjonalizm nauczyciela  Realizuje zasady kształcenia językowego  Dotyczy istotnych efektów kształcenia  Umożliwia uczącym się wykorzystanie języka w znaczący dla nich sposób  Skutecznie zarządzana  Stanowi spójną sekwencję stanowiących całość działań  Stanowi motywację do uczenia się i stwarza okazję do odniesienia sukcesu  Odzwierciedla własną filozofię nauczania nauczyciela Jolanta Urbanikowa, UW79

80 SAMOOCENA LECKJI Jolanta Urbanikowa, UW80

81 Jolanta Urbanikowa, UW81

82 CERTYFIKACJA  Czy i jak? Razem czy osobno Biegłość czy osiągnięcia Komercyjna czy własna Jolanta Urbanikowa, UW82

83 UZNAWALNOŚĆ  Certyfikaty zewnętrzne  Recognition of prior learning – uznawanie efektów spoza kształcenia formalnego  Poradnictwo i doradztwo Jolanta Urbanikowa, UW83

84 INTERNACJONALIZACJA  Wymagania  CLIL  Programy i zajęcia w językach obcych  Kształcenie nauczycieli języków  Kompetencje językowe nauczycieli akademickich  Języki dla administracji Jolanta Urbanikowa, UW84

85 Jolanta Urbanikowa, UW85

86 Dziękuję za uwagę Jolanta.Urbanik@adm.uw.edu.pl 86


Pobierz ppt "SUKCES W KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM PRAWA, ZOBOWIĄZANIA, WYZWANIA Jolanta Urbanikowa Pełnomocnik Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych i realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google