Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Brwinów, 13-14 marca 2013 r. Zgłoszenia z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich wpływ na płatności po kontrolach wzajemnej zgodności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Brwinów, 13-14 marca 2013 r. Zgłoszenia z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich wpływ na płatności po kontrolach wzajemnej zgodności."— Zapis prezentacji:

1 Brwinów, 13-14 marca 2013 r. Zgłoszenia z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich wpływ na płatności po kontrolach wzajemnej zgodności.

2 Zasada wzajemnej zgodności Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów. art. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 - rolnik ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich zobowiązany jest do przestrzegania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku II oraz do przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, o której mowa w załączniku III.

3 Zasada wzajemnej zgodności w zakresie IRZ - Zestawienie wymogów i dyrektyw Identyfikacja i rejestracja zwierząt Akt prawa unijnegoWymóg Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz. Urz. UE L 213 z 8.8.2008, str. 31—36). Wymóg 6: Identyfikacja i rejestracja świń Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. U. WE nr L 204, z 11.08.2000 r., z późn. zm.). Wymóg 7: Identyfikacja i rejestracja bydła Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji zwierząt z gatunku owiec lub kóz i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1782/2003 i Dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5, z 9.1.2004 r., z późn.zm.). Wymóg 8: Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

4 Zasada wzajemnej zgodności W Polsce wymogi z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązują od 1 stycznia 2009 roku. Lista wymogów obowiązujących rolnika w zakresie wzajemnej zgodności została ogłoszona, w drodze obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 17, poz. 224 z późn. zm. )

5 Kontrole wymogów w zakresie IRZ – wymóg 6 Lista wymogów: Rolnik posiada numer siedziby stada (nie dotyczy posiadacza zwierzęcia utrzymującego nie więcej niż jedną świnię, z przeznaczeniem na własne potrzeby). Rolnik prowadzi aktualną księgę rejestracji świń dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Księga rejestracji świń w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U Nr 151, poz.1268, z 2007 Nr 18, poz.106, 2011 Nr 8 poz. 37). Rolnik obowiązany jest do udostępniania osobie upoważnionej do dokonywania czynności kontrolnych: pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, danych informatycznych. Dane zawarte w księdze rejestracji świń przechowywane są przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Rolnik jest obowiązany oznakować świnie bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem przez świnie siedziby stada, za pomocą kolczyka założonego na lewą małżowinę uszną lub tatuażu umieszczonego w sposób czytelny i trwały w obu małżowinach usznych świni albo na jej grzbiecie, zawierających numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego.

6 Kontrole wymogów w zakresie IRZ – wymóg 7 Lista wymogów: Rolnik posiada numer siedziby stada bydła. Rolnik prowadzi aktualną księgę rejestracji bydła dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu (tj. w przypadku: dokonywania przywozów z i do gospodarstwa, wystąpienia narodzin bądź śmierci zwierząt w gospodarstwie). Posiadacze bydła zgłaszają fakt urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia. W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszporty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 772). W paszporcie zamieszcza się wymagane dane natychmiast po przywiezieniu zwierzęcia do hodowli i bezpośrednio przed jego wywiezieniem. Rolnik obowiązany jest przedstawiać, na żądanie Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa oraz organom Inspekcji Weterynaryjnej, informacje dotyczące pochodzenia, identyfikacji lub przeznaczenia bydła.

7 Kontrole wymogów w zakresie IRZ – wymóg 7 Lista wymogów cd: Rolnik prowadzi księgę rejestracji bydła w formie papierowej lub w formie elektronicznej i przechowuje dane zawarte w księdze rejestracji bydła przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Księga rejestracji bydła w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz. Księga rejestracji bydła jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych. W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła są znakowane poprzez umieszczenie na obu uszach kolczyków w terminie 7 dni od dnia urodzenia lub dnia kontroli granicznej w przypadku bydła przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od czasu przejścia takiej kontroli), jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w którym się urodziły. Zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego zachowuje swoje oryginalne kolczyki. W siedzibie stada wszystkie sztuki owiec lub kóz są właściwie znakowane za pomocą kolczyków, w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej w przypadku owiec lub kóz przywożonych z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, a ubój został dokonany w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej), nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w którym się urodziły. Zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego zachowuje swoje oryginalne oznakowanie.

8 Kontrole wymogów w zakresie IRZ – wymóg 8 Lista wymogów: Rolnik posiada numer siedziby stada. Rolnik prowadzi aktualną księgę rejestracji stada owiec lub księgę rejestracji kóz dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Rolnik prowadzi księgę rejestracji owiec lub księgę rejestracji kóz w formie papierowej lub w formie elektronicznej i przechowuje dane zawarte w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz, przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz. Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

9 Kontrole wymogów w zakresie IRZ – wymóg 8 Lista wymogów cd: Rolnik dostarcza, na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej, wszystkie informacje na temat pochodzenia, identyfikacji i ewentualnego miejsca przeznaczenia owiec lub kóz, które hodowca posiadał, przechowywał, transportował, sprzedawał lub poddawał ubojowi w okresie trzech ostatnich lat. W siedzibie stada wszystkie sztuki owiec lub kóz są właściwie znakowane za pomocą kolczyków, w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej w przypadku owiec lub kóz przywożonych z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia a ubój został dokonany w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej), nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w którym się urodziły. Zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego zachowują swoje oryginalne oznakowanie.

10 Kontrole wymogów w zakresie IRZ – wymóg 8 Lista wymogów cd: W przypadku przewozu owiec i kóz w obrębie terytorium państwa zwierzętom tym towarzyszą dokumenty przewozowe, które powinny być zgodne ze wzorem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz oraz powinny być przechowywane przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia. Kopie dokumentów przewozowych dla owiec i kóz są dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. Spisu owiec lub kóz dokonuje się w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu jesiennego przeglądu stada.

11 Właściwe władze kontrolne Zgodnie z art. 31a ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 z późn. zm.) organem właściwym do przeprowadzenia kontroli wymogów wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Z przeprowadzonych kontroli wymogów pracownik Inspekcji Weterynaryjnej sporządza raport. Raport sporządzany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje beneficjent, jeden zatrzymuje kontrolujący i jeden przekazywany jest do kierownika biura powiatowego, właściwego w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec.

12 Ocena wagi stwierdzonych niezgodności Jeżeli na obszarze kontrolowanego gospodarstwa zostanie stwierdzona niezgodność w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, wówczas w Raporcie z kontroli dokonywana jest ocena wagi stwierdzonych niezgodności pod względem kryteriów: „zasięgu”, „dotkliwości”, „trwałości”.

13 Ocena wagi stwierdzonych niezgodności Zgodnie z rozporządzeniem r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434) stwierdzonemu w toku kontroli na miejscu każdemu naruszeniu (kilka naruszeń w ramach jednej niezgodności), w raporcie z czynności kontrolnych, przypisuje się liczbę punktów w ramach oceny wagi w zakresie zasięgu, dotkliwości i trwałości w tym również w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności lub celowej niezgodności. W przypadku stwierdzenia więcej niż jednego naruszenia w ramach jednej niezgodności, niezgodności tej przypisuje się liczbę punktów przypisaną naruszeniu, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, a w przypadku równej liczby punktów – liczbę punktów przypisaną jednemu z tych naruszeń. Procentową wartość zmniejszenia dla danej niezgodności ustala się w zależności od liczby punktów ustalonych dla danej niezgodności, na zasadach określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie liczby punktów (…).

14 Wyrażona w procentach wielkość zmniejszenia płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom SUMA PUNKTÓW% ZMNIEJSZENIA 31% 5 7 93% 113% 135% 155 %

15 Ocena wagi stwierdzonych niezgodności W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej niezgodności, zostaje ona w raporcie z kontroli również oceniona pod względem zasięgu dotkliwości i trwałości. Ustalenia procentowej obniżki kwoty płatności w przypadku stwierdzenia celowej niezgodności dokonuje się, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434), w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.

16 Wyrażona w procentach wielkość zmniejszenia płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom – w przypadku celowej niezgodności SUMA PUNKTÓW% ZMNIEJSZENIA 315% 5 720% 9 1120% 1325% 1525% - 100 %

17  Art. 24 rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 - państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy z uwagi na swój rozmiar, zasięg i trwałość, przypadek niezgodności może być uważany za drobny,  przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność oraz liczbę punktów, jaką się jej przypisuje zostały określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego,  w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności powiatowy lekarz weterynarii w raporcie z czynności kontrolnych określa: –działania naprawcze dla stwierdzonych drobnych niezgodności, –termin realizacji działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzone drobne niezgodności,  rolnik, który zrealizował wskazane w raporcie działania naprawcze, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do kierownika biura powiatowego Agencji. Drobna niezgodność

18 Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji świń, dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Księga rejestracji świń w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz - wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego niedokonania wpisów w księdze rejestracji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji bydła, dokonując wpisów do księgi rejestracji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji stada owiec lub księgi rejestracji kóz, dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

19 Drobna niezgodność W siedzibie stada nie wszystkie świnie zostały oznakowane bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem przez nie siedziby stada, za pomocą kolczyka umieszczonego na lewej małżowinie usznej lub tatuażu umieszczonego w sposób czytelny i trwały w obu małżowinach usznych świni albo na jej grzbiecie, zawierających numer identyfikacyjny - wyłącznie w zakresie naruszenia: tatuaż w małżowinach usznych lub na grzbiecie nie jest czytelny lub zwierzę zgubiło kolczyk - widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku i rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka. W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła zostały oznakowane za pomocą kolczyków umieszczonych na obu małżowinach usznych w terminie 7 dni - od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia takiej kontroli) nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w którym się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada oryginalnych kolczyków - wyłącznie w zakresie naruszenia: brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.

20 Drobna niezgodność W siedzibie stada nie wszystkie sztuki owiec lub kóz są właściwie oznakowane za pomocą kolczyków, w terminie 180 dni od urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej), nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada oryginalnego oznakowania - wyłącznie w zakresie naruszenia: 1) tatuaż nie jest czytelny lub zwierzę zgubiło kolczyk (widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku) i rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka lub 2) brak jednego znaku identyfikacyjnego: a) jest jeden kolczyk i brak drugiego albo tatuażu (owce nieprzeznaczone do handlu) albo opaski na pęcinę (kozy), b) jest tatuaż i brak kolczyka (owce nieprzeznaczone do handlu), c) jest opaska na pęcinie i brak kolczyka (kozy) - przy czym jest ślad po kolczyku na małżowinie usznej, ale rolnik nie złożył do dnia kontroli wniosku o duplikat kolczyka lub opaski na pęcinie, lub 3) brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.

21 Drobna niezgodność W decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Kierownik Biura Powiatowego obligatoryjnie, na podstawie informacji zawartej w raporcie z czynności kontrolnych: –podaje informacje o niezastosowaniu zmniejszenia z powodu stwierdzenia drobnej niezgodności, –nakazuje realizację określonych działań naprawczych –określa termin realizacji działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzonych drobnych niezgodności Jeżeli rolnik nie zrealizuje działań naprawczych (nie usunie drobnej niezgodności) w terminie określonym w decyzji w sprawie przyznania płatności, wobec rolnika stosuje się zmniejszenie lub wykluczenie.

22 Odstąpienie od zmniejszeń z tytułu nieprzestrzegania norm i wymogów (100 euro) Art. 37a ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, stanowi: zmniejszenia lub wykluczenia, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009, nie stosuje się, jeżeli łączna kwota zmniejszenia albo wykluczenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich, płatności do pomidorów oraz płatności cukrowej wynosi nie więcej niż równowartość kwoty 100 euro przeliczonej na złote według ostatniego kursu wymiany walut, ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku dla którego pomoc została przyznana. W Decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego podaje się informacje o:  niezastosowaniu zmniejszenia lub wykluczenia,  objęciu stwierdzonej niezgodności kontrolą na miejscu w roku następnym,  nakazuje realizację w wyznaczonym terminie określonych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności (obligatoryjnie podaje się działania naprawcze oraz termin do ich podjęcia).

23 Gdy rolnik nie zrealizuje działań naprawczych w terminie określonym w decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wobec rolnika stosuje się zmniejszenie lub wykluczenie. Odstąpiona kwota zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania norm i wymogów będzie podlegała odzyskaniu. Odstąpienie od zmniejszeń z tytułu nieprzestrzegania norm i wymogów (100 euro)

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Brwinów, 13-14 marca 2013 r. Zgłoszenia z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich wpływ na płatności po kontrolach wzajemnej zgodności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google