Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013„ Szkolenie wspófinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

2  USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619)  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz.U. z 2009 nr 177 poz. 1371) wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 23 listopada 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 261 poz. 1563)  Wszystkie dokumenty i akty prawne, dotyczące 4 osi PO RYBY dostępne są na stronie www.minrol.gov.plwww.minrol.gov.pl  Inne akty prawne krajowe – ustawy: prawo budowlane, pzp, prawo wodne, ochrona środowiska, finanse publiczne, o rachunkowości, o swobodzie działalności gospodarczej….  Inne Akty prawa wspólnotowego – np. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i RadyDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Akty prawne

3 Polityki horyzontalne  Promowanie zrównoważonego rozwoju  Czy projekt jest neutralny dla środowiska lub proponuje rozwiązania w sferze ochrony i poprawy środowiska przyrodniczego wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia  Czy projekt proponuje rozwiązania w sferze ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego wykraczające poza wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia  Równość szans  i niedyskryminacja  Czy projekt jest neutralny w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych  Czy przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć  Czy projekt proponuje rozwiązania w istotny sposób przyczyniające się do realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym także dostępności dla osób niepełnosprawnych, a przyjęte rozwiązania wyróżniają się na tle innych tego rodzaju przedsięwzięć

4 Dla konkursów ogłoszonych po 4 grudnia 2011 roku mają zastosowanie zapisy: § 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia, o którym mowa w § 1, przepisy dotychczasowe stosuje się, jeżeli postępowanie zostało wszczęte w terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych operacji, a informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych operacji została podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Wpływ nowelizacji rozporządzenia z 15 października 2009r. na dokumentację konkursową

5  koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006  zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu:  zawarcia przez LGR umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – w przypadku operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d;  1 stycznia roku, na który pomoc jest przyznawana – w przypadku operacji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. e;  złożenia wniosku o dofinansowanie (OBOWIĄZUJE dla wniosków złożonych w konkursach ogłoszonych przed nowelizacją rozporządzenia)– w przypadku operacji, o której mowa w § 1 pkt 2; Koszty kwalifikowalne

6  Wniosek o dofinansowanie  Szczegółowy opis operacji  Uproszczony biznes plan  Studium wykonalności  Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych Wniosek o dofinansowanie jako podstawa przygotowania umowy o dofinasowanie

7  jest zgodna z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, zwaną dalej "LSROR",  będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR z wyjątkiem operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a-d, z wyłączeniem operacji, o których mowa w § 3 ust. 1pkt 9 i § 4 ust 1 pkt 5,(promocja, szkolenia)  spełnia inne warunki określone w rozporządzeniu;  Koszty, które mają bezpośredni związek z operacją  Koszty przyczynią się do osiągnięcia celu operacji Pomoc finansowa jest przyznawana na operację, która:

8 Wnioskodawca zobligowany jest zrealizować operację na terenie objętym LSROR, natomiast może dokonywać zakupów sprzętu od dostawców mających siedzibę poza ww. obszarem. Zalecenia dotyczące miejsca realizacji operacji

9  przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;  będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;  ma zapewnioną gospodarczą trwałość;  nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja polegająca na realizacji inwestycji:

10  stwierdza się na podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym operacji.  Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której dotyczy planowana operacja.(ZAPIS JEST OBOWIĄZUJĄCY dla konkursów ogłoszonych przed nowelizacją rozporządzenia) Powstanie trwałych korzyści gospodarczych

11  stwierdza się na podstawie:  pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji. Zapewnienie należytych gwarancji technicznych

12  W przypadku braku pozwoleń albo zgłoszenia (o których mowa wyżej), wnioskodawca składał wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności projektu dla danej operacji, przy czym warunkiem wypłaty pomocy jest złożenie przez beneficjenta tych pozwoleń albo zgłoszenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność.  W tym przypadku nie składa się planu biznesowego operacji.  Konieczność złożenia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy jako załącznika do studium wykonalności w sytuacji, gdy dla danej gminy nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. studium wykonalności projektu

13  jeżeli założono przynajmniej 10-letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz  5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego, bezpośrednio związanych z planowaną inwestycją. Operacja ma zapewnioną gospodarczą trwałość

14 1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:  a)zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,  b)ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,  c)nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu; 2)n abycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi:  a)jeżeli ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji,  b)jeżeli ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,  c)jeżeli podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi, otrzymał pomoc na jej zakup ze środków publicznych,  d)powyżej 10 % wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację; Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów

15 3 )nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji; 4)amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych; 5)pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy; 6)kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:  a)powyżej 10 % wartości netto operacji,  b)które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,  c)które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów:

16 7)związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu; 8)odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT); 9)nakładu rzeczowego wniesionego w formie:  a)gruntu, budynku lub budowli lub  b)prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a  — powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji; * dot. Przepisy po nowelizacji rozporządzenia Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów:*

17  W celu obejścia limitów finansowych  W celu obejścia limitów finansowych – ze względu na wysokość dofinansowania.  Przesłanki: a)podział jednej inwestycji na zadania w przypadku, gdy całość prac objęta jest jednym pozwoleniem, kosztorysem lub w tym samym miejscu (z wyjątkiem takiego podziału, gdzie każde zadanie zapewni osiągnięcie celu zgodnego z zapisami rozporządzenia) b)Istnieje współzależność operacji i brak uzasadnienia dla jednej z nich w przypadku niewykonania drugiej c)Realizacja kilku operacji w jednym miejscu i czasie w ramach kilku wniosków Sztuczny podział projektu

18  Operacja musi stanowić zamkniętą całość i powinna zrealizować cel. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy wnioskodawca zakłada, że osiągnięcie celu jest uzależnione od kolejnych lub innych wniosków. Są to podstawy do stwierdzenia, że dokonano sztucznego podziału operacji poprzez wydzielenie z niej niezbędnych kosztów.  Podstawa prawna art.3 lit.k rozporządzenia WE 1198/2006, art. 12 ust.1 pkt. 1 Ustawy o EFR oraz par.2 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Sztuczny podział projektu

19  W przypadku ustalenia tworzenia sztucznych warunków celem uzyskania nienależnego wsparcia, zastosowanie winny mieć przepisy wspólnotowe, tj. rozporządzenie Rady WE nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów wspólnotowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 312/1 z 23 grudnia 1995 r.). Przepis art. 4 ust. 8 ww. rozporządzenia Komisji stanowi, iż nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów w odniesieniu, do których ustalono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami danego systemu wsparcia.  Z kolei rozporządzenie Rady WE nr 2998/95 przepisem art. 4 ust. 3 wprowadziło zasadę, iż działania skierowane na pozyskanie korzyści w sposób sprzeczny z odpowiednimi celami prawa wspólnotowego mającymi zastosowanie w przypadku poprzez sztuczne stworzenie warunków w celu uzyskania tej korzyści prowadzą do nieprzyznania lub wycofania korzyści. Sztuczne tworzenie warunków celem uzyskania pomocy

20  pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, polegająca na zwrocie części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych; Zapisy umowy o dofinasowanie

21  § 3.  1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji pt ……………………., 3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:  wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,  poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,  udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług objętych zakresem rzeczowo – finansowym,  osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową  - zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją. Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo-finansowym Zapisy umowy o dofinasowanie

22  Planując operację, wnioskodawca określa cel jaki ma ona spełnić. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany celu operacji.  Osiągnięcie celu będzie przedmiotem oceny w trakcie kontroli na miejscu realizacji operacji i/lub weryfikacji wniosku o płatność końcową.  Cel musi zostać osiągnięty w przeciwnym wypadku wnioskodawcy grozi konieczność zwrotu otrzymanych środków.  Konieczne jest zachowanie celu w okresie 5 lat od płatności ostatecznej. Cel operacji

23  § 4.  Beneficjentowi zostanie wypłacona pomoc, na warunkach określonych w umowie, w wysokości:.............................. zł, jednak nie wyższej niż procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazany w załączniku nr 1 do umowy.  § 5.  2. Zaliczka zostanie wypłacona na wyodrębniony rachunek bankowy (lub subkonto), przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki,  3. Pomoc jest pomniejszana o wartość odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 2. Zapisy umowy o dofinasowanie

24  § 5.  4. W przypadku gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do kwoty wskazanej w tym zestawieniu rzeczowo-finansowym, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te mogą zostać uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy określona w § 4 ust. 1 nie może zostać zwiększona.  Zapisy umowy o dofinasowanie

25  § 6.  1. Beneficjent zobowiązuje się do:  poniesienia kosztów oraz ich udokumentowania ….;  spełniania wymagań sanitarnych, ochrony środowiska, weterynaryjnych, a także dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz warunków ochrony zwierząt, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego w odniesieniu do realizowanej operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność; Zapisy umowy o dofinasowanie

26  § 6  1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie i rozporządzeniu oraz do realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności:  Należy pamiętać, iż realizacja przedsięwzięcia stosownie do zakresu operacji lub jej etapu, obejmuje uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, certyfikatów, deklaracji zgodności, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją danej operacji, a także zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

27  § 6. Beneficjent zobowiązuje się do: w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:  Osiągnięcia i zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4, (niespełnienie warunku – zwrot pomocy w całości)  nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub niezmieniania sposobu ich wykorzystania (SW, o ile zostanie zachowany cel operacji, może wyrazić to zgodę)  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji, (niespełnienie warunku – zwrot pomocy w całości)  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta, (niespełnienie warunku – zwrot pomocy w całości) Zapisy umowy o dofinasowanie

28  § 6. w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:  niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną, z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki oraz ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności, (SW, o ile zostanie zachowany cel operacji, może wyrazić zgodę) Zapisy umowy o dofinasowanie

29  § 6.  niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta lub jego przedsiębiorstwa w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji  przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji,  stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli,  prowadzenia zestawienia danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Samorząd Województwa, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli - w przypadku gdy Beneficjent nie jest obowiązany do stosowania przepisów o rachunkowości, o których mowa w lit. k; Zapisy umowy o dofinasowanie

30 § 6.  sporządzania sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu (Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z 2010 r. Nr 110, poz. 734 oraz z 2011 Nr 246, poz. 1474);  prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki, zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr 498/2007.  Przykład:  Informacja o finansowaniu operacji z EFR na stronie internetowej Beneficjenta;  Tablica informacyjna w siedzibie Beneficjenta/w miejscu realizacji operacji;  Oznaczenie zakupionych maszyn/urządzeń;  Informacja na plakatach /ulotkach/ folderach itp. Zapisy umowy o dofinasowanie

31  § 6.  3. W przypadku operacji obejmującej organizację szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, szczegółowy harmonogram tej operacji określa załącznik nr 2 do umowy.  4. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Samorządowi Województwa pisemnych informacji o wszelkich zmianach w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem tych szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub kampanii promocyjnych. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy. Zapisy umowy o dofinasowanie

32  Beneficjent zobowiązuje się zapewnić i udokumentować, że czas wykonywania zadań związanych z realizacją operacji przez pracowników Beneficjenta nie będzie pokrywał się z czasem pracy wynikającym z umów o pracę zawartych pomiędzy tymi pracownikami a Beneficjentem.  Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy. Zapisy umowy o dofinasowanie

33  1. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć SW informację o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie:  14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia, albo  14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia niniejszej umowy  - lecz nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, w którym ujęte zostały koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapisy umowy o dofinasowanie

34  § 8.  Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio Samorządowi Województwa wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz przedstawić upoważnionemu pracownikowi Samorządu Województwa oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty poniesionych kosztów Wniosek o płatność składa się nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 r. Zapisy umowy o dofinasowanie

35  § 9.  1. W przypadku gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Zapisy umowy o dofinasowanie

36  § 10.  1. Beneficjent oświadcza, że:  1) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych;  2) jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ).  Niepotrzebne skreślić Zapisy umowy o dofinasowanie

37  § 11.  1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:  nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu do złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 8;  niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 4 rozporządzenia;  odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji lub od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy;  stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:  a) nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,  b) realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,  c) niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 6,  d) złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 10 ust. 1. Wypowiedzenie umowy o dofinasowanie

38  § 12.  1. SW żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.(wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych)  2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, f i g, pomoc podlega zwrotowi w całości. Zapisy umowy o dofinasowanie

39  § 13.  1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną. Aneksowanie umowy o dofinasowanie

40  Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:  zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, (po tym terminie wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie a SW rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy);  zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie. Aneksowanie umowy o dofinasowanie

41  Niedopuszczalne jest dokonywanie przez beneficjenta takich zmian we wniosku o aneks, które istotnie korygują elementy uprzednio ocenione przez Komitet LGR.  Wraz z wnioskiem o zmianę zestawienia rzeczowo – finansowego, beneficjent dostarcza dokumenty niezbędne do oceny racjonalności i konkurencyjności kosztów (oferty) oraz uzasadnienie zmian.  W zakresie wniosku o aneks odnoszącego się do zmiany terminów złożenia wniosków o płatność w dla wielu etapów, należy planowane zmiany rozważyć pod kątem terminów rozpatrywania wniosków o płatność pośrednią. Aneksowanie umowy

42 Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie realizacji operacji przeprowadzić badanie konkurencyjności zakupów. W tym celu dostarcza wraz z wnioskiem co najmniej dwie oferty cenowe. Oferty cenowe powinny zawierać następujące elementy:  Wskazanie sprzedawcy towaru/usługi  Podstawowe parametry techniczne sprzętu/zakres usługi  Cenę netto i brutto. Wnioskodawcy mogą dostarczać oferty cenowe w postaci: wydruków ze strony internetowej, oferty elektronicznej przesłanej przez oferenta, oryginału lub kopii katalogu branżowego. Do ofert należy dołączyć uzasadnienie wyboru kierując się następującymi zasadami - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Oferty cenowe

43  § 14  1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez SW, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika SW i złożony w dniu zawarcia umowy.  2. W przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu …. Weksle niezupełne (in blanco), deklaracje wekslowe

44  Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwrotu weksli. Samorząd Województwa zwraca Beneficjentowi dokumenty, o których mowa w ust. 1:  1) po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję;  2) w przypadku wypowiedzenia umowy;  3) w przypadku odmowy wypłaty pomocy w całości;  4) w przypadku śmierci Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Samorząd Województwa zwraca dokumenty następcy prawnemu Beneficjenta. Zwrot weksli

45 Konieczność posiadania dwóch odrębnych rachunków bankowych na potrzeby projektu: - do obsługi zaliczki - do obsługi refundacji. Transakcji z konta zaliczkowego można dokonywać tylko w formie bezgotówkowej. Płatności mogą być dokonywane dopiero po otrzymaniu środków finansowych na wyodrębniony rachunek. W sytuacji gdy podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego dla beneficjenta, wówczas zakupy są opłacane z dwóch odrębnych rachunków: kwota netto z rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi zaliczki, a kwota podatku VAT z rachunku własnego beneficjenta. Ponoszenie kosztów kwalifikowalnych objętych zaliczką

46 W przypadku osi 4 PO RYBY 2007-2013 podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej i innych instytucji prawa publicznego. Podatek jest niekwalifikowalny nawet wówczas, gdy istnieje jedynie prawdopodobieństwo, że zostanie on odzyskany przez podatnika. Kwalifikowalność podatku VAT

47  Na etapie składania wniosku o dofinansowanie dostarczano dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na której realizowana jest operacja  W sytuacji kiedy nie było możliwości zawarcia umowy na cały okres związania z celem (5 lat od momentu otrzymania płatności końcowej) sprawdzeniu podlega ciągłość prawa do dysponowania nieruchomością w omawianym okresie.  Przedstawienie ww. dokumentów nie zwalnia beneficjenta z obowiązku spełnienia pozostałych wymagań formalnych wynikających z przepisów prawa polegających na otrzymaniu odpowiednich decyzji, pozwoleń oraz opinii innych organów np. pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowę, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  W przypadku gdyby beneficjent nie potrafił przedstawić odpowiednich dokumentów obejmujących okres do dnia przeprowadzenia kontroli, SW może rozpocząć procedurę odzyskiwania należności. Konieczność udokumentowania prawa do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji

48  Tablice informacyjne, do zamieszczenia których zobligowani są beneficjenci, będą zawierały informacje o środkach finansowych z uwzględnieniem całej kwoty wynikającej z zawartej umowy o dofinansowanie.  Tablice powinny spełniać wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. oraz w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013 zamieszczonej na stronie: www.minrol.gov.plwww.  Tablice informacyjne powinny wykonane wg wzoru umieszczonego w ww. księdze wizualizacji. Należy je zamontować najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji operacji. Tablice informacyjne

49 Zadaniem Komitetu LGR jest wybór operacji, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia założeń i celów LSROR poprzez co wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa. LGR ma obowiązek kierowania wdrażaniem strategii w interesie obszaru, społeczności za które wzięła odpowiedzialność, a także w interesie swoim jako podmiotu, który otrzymał dofinansowanie Rola LGR w procesie wdrażania LSROR

50 Dziękuję za uwagę Elżbieta Siemiątkowska Szkolenie wspófinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo


Pobierz ppt "Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google