Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 Jachranka, 25 stycznia 2005 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL WNIOSEK O PŁATNOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 Jachranka, 25 stycznia 2005 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL WNIOSEK O PŁATNOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 Jachranka, 25 stycznia 2005 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

2 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 2 Plan prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Wniosek o zaliczkę. 3. Wniosek o płatność pośrednią.

3 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 3 Podstawy prawne  Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju  Rozporządzenie Komisji (448/2004/WE) z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 wprowadzające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych i unieważniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2003.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

4 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 4 Podstawy prawne  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego — PIW EQUAL  Umowa pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy”a Partnerstwem na Rzecz Rozwoju  Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz 591. z późn.zm.).

5 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 5 Wniosek beneficjenta o płatność (BOP) Rozliczanie na poziomie Działania  Zaliczka — 20% wartości projektu po podpisaniu umowy dofinansowania  Kolejna płatność — po przedstawieniu wniosku rozliczającego co najmniej 80% poprzedniej płatności — cyklicznie  Płatność końcowa — rozliczenie projektu

6 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 6 Przepływ dokumentów Wniosek BOPInformacja do PRR KSW – akceptacja wniosku Zbiorcze zestawienie płatności dla IZ (według tematu, informacje do wykorzystania w sprawozdaniu) Wniosek IZ do lP o refundację EFS

7 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 7 Instrukcja do wniosku o płatność 1.Beneficjent wypełnia wniosek w PLN. 2.Beneficjant wypełnia tylko pola oznaczone białym tłem. 3.Beneficjent składa wniosek zgodnie z przysłanym w Umowie harmonogramem. 4.Beneficjent nie wypełnia punktu 6.

8 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 8 Wniosek o płatność – zaliczka Wypełniamy pozycje od: 1–5, 7–19 oraz 25–27 Przykład: poz. 1. Okres za jaki składany jest wniosek. Okres trwania Działania 1 (zgodnie z par. 5 umowy) poz. 2. Europejski Fundusz Społeczny poz. 3. Program operacyjny: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 poz. 4. Priorytet: Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy

9 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 9 Wniosek o płatność – zaliczka c.d. poz. 5. Działanie: Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich poz. 7. Tytuł projektu tożsamy z tytułem umowy o dofinansowanie poz. 8. Numer Partnerstwa określony we wniosku/umowie o dofinansowanie poz. 9,10. Numer, datę podpisania umowy poz. 11. Procent kwoty z Działania 1 tj. 20% poz. 12. Okres określony w umowie

10 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 10 Wniosek o płatność – zaliczka c.d. poz. 13. Płatność pierwsza poz. 14. Wpisujemy 0 poz. 15. Kwota obliczona jako 20% wydatków obejmujących Działanie 1 poz. 16. Wpisujemy 0 poz. 17. Wpisujemy dane Partnerstwa (Lidera) uprawnionego do podpisania umowy poz. 18. Dane osoby, która sporządzała wniosek i będzie w stanie udzielić wyjaśnień poz. 19. Nr rachunku bankowego zgodnie z umową

11 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 11 Wniosek o płatność – zaliczka c.d. poz. 25. Miejsce przechowywania dokumentacji poz. 26. Nie dotyczy zaliczki poz. 27. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania partnerstwa na Rzecz Rozwoju

12 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 12 Cechy dokumentów załączonych do wniosku o płatność  dokumenty ( faktury, rachunki, noty debetowe, listy płac itp. muszą być ponumerowane zgodnie z zasadą ewidencji księgowej ( numer kolejny, rok )  dokumenty opisane na odwrocie muszą zawierać:  Numer umowy  Tytuł projektu  Rodzaj wydatku  Oznaczenie pozycji w budżecie Działania1  Akceptację formalną i merytoryczną osób odpowiedzialnych w danej jednostce  Poświadczenie za zgodność z oryginałem

13 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 13 Zestawienie zbiorcze – załączniki  obustronne kopie dokumentów – poświadczone za zgodność z oryginałem  układ dokumentów zgodny z kategoriami budżetu Działania 1  dokumenty ponumerowane w sekwencji rosnącej zgodnie z liczbą porządkową ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW (numeracja wewnętrzna w obrębie pozycji)  dokumenty jedynie wydatków poniesionych w całości (kopie wyciągów bankowych, dowodów kasowych lub dowodów płatności kartą)

14 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 14 Wniosek o płatność pośrednią składamy rozliczając co najmniej 80% poprzedniej płatności (zaliczki)  poz. 1 okres od daty otrzymania wiadomości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku do dania następnej płatności zgodnie z harmonogramem ujętym w umowie  poz. 2 do poz. 5 oraz od poz. 7 do poz.10, jak również poz. 12, poz. od 17 do poz. 19 oraz od poz. 25 do poz. 27 wypełniamy tak jak przy wniosku o zaliczkę  poz. 11 obliczony procent kwoty wnioskowanej (objętej wnioskiem) w Działaniu 1 Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią

15 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 15  poz.13 wpisujemy płatność pośrednią  poz.14 wpisujemy Sumę ogółem z poz. 20  poz.15 podajemy kwotę wynikającą z harmonogramu płatności  poz.16 wpisujemy kwotę otrzymaną w zaliczce Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.

16 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 16 Zestawienie dokumentów – wypełniamy według kategorii zatwierdzonego budżetu  Kolumna 1 – numer dokumentu (Faktury, Rozliczenia delegacji służbowej, Oświadczenia, Listy płac)  Kolumna 2 – data wystawienia dokumentu  Kolumna 3 – Dekretacja z ksiąg rachunkowych  Kolumna 4 – nie wypełniamy  Kolumna 5 – Kategoria interwencji wynikająca z Uzupełnienia do Programu (Rozdz. II)  Kolumna 6 – data faktycznej zapłaty ( na podstawie wyciągu bankowego, dowodu zapłaty z kasy lub karty)  Kolumna 7– forma zapłaty: gotówka, przelew, karta Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.

17 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 17  Kolumna 8 – nazwa towaru lub usługi na przykład koszt druku materiałów reklamowych)  Kolumna 9 – NIP wystawcy dokumentu  Kolumna 10 – całkowita kwota dokumentu brutto  Kolumna 11 – kwota netto z dokumentu  Kolumna 12 – kwota wydatku kwalifikowanego – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 448/2004 z dnia 10.03.2004 r. w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych oraz z przepisami krajowymi i dokumentami programowymi.  Kolumna 13 – kwota VAT wykazana na fakturze jeśli VAT jest kosztem kwalifikowalnym Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.

18 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 18  poz. 21 nie wypełniamy  poz. 22 należy wskazać każdy przychód otrzymany w ramach realizowanego Działania 1 na przykład otrzymane odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym  poz. 23 należy opisać maksymalnie w 15 wierszach stopień zaawansowania Działania 1 pod względem osiągnięcia planowanych rezultatów danym okresie rozliczeniowym  poz. 24 należy zakreślić pola wskazując zgodność wydatków i postępu prac z umową o dofinansowanie Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.

19 Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 19 Niekompletność Wniosku o płatność, na przykład brak załącznika, powoduje wadliwość formalną Wniosku i skutkuje zwrotem Wniosku do uzupełnienia w odpowiednim terminie Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.


Pobierz ppt "Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 Jachranka, 25 stycznia 2005 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL WNIOSEK O PŁATNOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google