Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 Jachranka, 25 stycznia 2005 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL WNIOSEK O PŁATNOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 Jachranka, 25 stycznia 2005 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL WNIOSEK O PŁATNOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Współpracy 1 Jachranka, 25 stycznia 2005 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

2 Fundusz Współpracy 2 Plan prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Wniosek o zaliczkę. 3. Wniosek o płatność pośrednią.

3 Fundusz Współpracy 3 Podstawy prawne  Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju  Rozporządzenie Komisji (448/2004/WE) z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 wprowadzające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych i unieważniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2003.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

4 Fundusz Współpracy 4 Podstawy prawne  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego — PIW EQUAL  Umowa pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy”a Partnerstwem na Rzecz Rozwoju  Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz 591. z późn.zm.).

5 Fundusz Współpracy 5 Wniosek beneficjenta o płatność (BOP) Rozliczanie na poziomie Działania  Zaliczka — 20% wartości projektu po podpisaniu umowy dofinansowania  Kolejna płatność — po przedstawieniu wniosku rozliczającego co najmniej 80% poprzedniej płatności — cyklicznie  Płatność końcowa — rozliczenie projektu

6 Fundusz Współpracy 6 Przepływ dokumentów Wniosek BOPInformacja do PRR KSW – akceptacja wniosku Zbiorcze zestawienie płatności dla IZ (według tematu, informacje do wykorzystania w sprawozdaniu) Wniosek IZ do lP o refundację EFS

7 Fundusz Współpracy 7 Instrukcja do wniosku o płatność 1.Beneficjent wypełnia wniosek w PLN. 2.Beneficjant wypełnia tylko pola oznaczone białym tłem. 3.Beneficjent składa wniosek zgodnie z przysłanym w Umowie harmonogramem. 4.Beneficjent nie wypełnia punktu 6.

8 Fundusz Współpracy 8 Wniosek o płatność – zaliczka Wypełniamy pozycje od: 1–5, 7–19 oraz 25–27 Przykład: poz. 1. Okres za jaki składany jest wniosek. Okres trwania Działania 1 (zgodnie z par. 5 umowy) poz. 2. Europejski Fundusz Społeczny poz. 3. Program operacyjny: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski poz. 4. Priorytet: Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy

9 Fundusz Współpracy 9 Wniosek o płatność – zaliczka c.d. poz. 5. Działanie: Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich poz. 7. Tytuł projektu tożsamy z tytułem umowy o dofinansowanie poz. 8. Numer Partnerstwa określony we wniosku/umowie o dofinansowanie poz. 9,10. Numer, datę podpisania umowy poz. 11. Procent kwoty z Działania 1 tj. 20% poz. 12. Okres określony w umowie

10 Fundusz Współpracy 10 Wniosek o płatność – zaliczka c.d. poz. 13. Płatność pierwsza poz. 14. Wpisujemy 0 poz. 15. Kwota obliczona jako 20% wydatków obejmujących Działanie 1 poz. 16. Wpisujemy 0 poz. 17. Wpisujemy dane Partnerstwa (Lidera) uprawnionego do podpisania umowy poz. 18. Dane osoby, która sporządzała wniosek i będzie w stanie udzielić wyjaśnień poz. 19. Nr rachunku bankowego zgodnie z umową

11 Fundusz Współpracy 11 Wniosek o płatność – zaliczka c.d. poz. 25. Miejsce przechowywania dokumentacji poz. 26. Nie dotyczy zaliczki poz. 27. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania partnerstwa na Rzecz Rozwoju

12 Fundusz Współpracy 12 Cechy dokumentów załączonych do wniosku o płatność  dokumenty ( faktury, rachunki, noty debetowe, listy płac itp. muszą być ponumerowane zgodnie z zasadą ewidencji księgowej ( numer kolejny, rok )  dokumenty opisane na odwrocie muszą zawierać:  Numer umowy  Tytuł projektu  Rodzaj wydatku  Oznaczenie pozycji w budżecie Działania1  Akceptację formalną i merytoryczną osób odpowiedzialnych w danej jednostce  Poświadczenie za zgodność z oryginałem

13 Fundusz Współpracy 13 Zestawienie zbiorcze – załączniki  obustronne kopie dokumentów – poświadczone za zgodność z oryginałem  układ dokumentów zgodny z kategoriami budżetu Działania 1  dokumenty ponumerowane w sekwencji rosnącej zgodnie z liczbą porządkową ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW (numeracja wewnętrzna w obrębie pozycji)  dokumenty jedynie wydatków poniesionych w całości (kopie wyciągów bankowych, dowodów kasowych lub dowodów płatności kartą)

14 Fundusz Współpracy 14 Wniosek o płatność pośrednią składamy rozliczając co najmniej 80% poprzedniej płatności (zaliczki)  poz. 1 okres od daty otrzymania wiadomości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku do dania następnej płatności zgodnie z harmonogramem ujętym w umowie  poz. 2 do poz. 5 oraz od poz. 7 do poz.10, jak również poz. 12, poz. od 17 do poz. 19 oraz od poz. 25 do poz. 27 wypełniamy tak jak przy wniosku o zaliczkę  poz. 11 obliczony procent kwoty wnioskowanej (objętej wnioskiem) w Działaniu 1 Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią

15 Fundusz Współpracy 15  poz.13 wpisujemy płatność pośrednią  poz.14 wpisujemy Sumę ogółem z poz. 20  poz.15 podajemy kwotę wynikającą z harmonogramu płatności  poz.16 wpisujemy kwotę otrzymaną w zaliczce Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.

16 Fundusz Współpracy 16 Zestawienie dokumentów – wypełniamy według kategorii zatwierdzonego budżetu  Kolumna 1 – numer dokumentu (Faktury, Rozliczenia delegacji służbowej, Oświadczenia, Listy płac)  Kolumna 2 – data wystawienia dokumentu  Kolumna 3 – Dekretacja z ksiąg rachunkowych  Kolumna 4 – nie wypełniamy  Kolumna 5 – Kategoria interwencji wynikająca z Uzupełnienia do Programu (Rozdz. II)  Kolumna 6 – data faktycznej zapłaty ( na podstawie wyciągu bankowego, dowodu zapłaty z kasy lub karty)  Kolumna 7– forma zapłaty: gotówka, przelew, karta Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.

17 Fundusz Współpracy 17  Kolumna 8 – nazwa towaru lub usługi na przykład koszt druku materiałów reklamowych)  Kolumna 9 – NIP wystawcy dokumentu  Kolumna 10 – całkowita kwota dokumentu brutto  Kolumna 11 – kwota netto z dokumentu  Kolumna 12 – kwota wydatku kwalifikowanego – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 448/2004 z dnia r. w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych oraz z przepisami krajowymi i dokumentami programowymi.  Kolumna 13 – kwota VAT wykazana na fakturze jeśli VAT jest kosztem kwalifikowalnym Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.

18 Fundusz Współpracy 18  poz. 21 nie wypełniamy  poz. 22 należy wskazać każdy przychód otrzymany w ramach realizowanego Działania 1 na przykład otrzymane odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym  poz. 23 należy opisać maksymalnie w 15 wierszach stopień zaawansowania Działania 1 pod względem osiągnięcia planowanych rezultatów danym okresie rozliczeniowym  poz. 24 należy zakreślić pola wskazując zgodność wydatków i postępu prac z umową o dofinansowanie Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.

19 Fundusz Współpracy 19 Niekompletność Wniosku o płatność, na przykład brak załącznika, powoduje wadliwość formalną Wniosku i skutkuje zwrotem Wniosku do uzupełnienia w odpowiednim terminie Sposób wypełnienia wniosku o płatność pośrednią c.d.


Pobierz ppt "Fundusz Współpracy www.bkkk-cofund.org.pl 1 Jachranka, 25 stycznia 2005 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL WNIOSEK O PŁATNOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google