Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 30 maja 2016 Uczę matematyki z sukcesem Opracowanie: Dariusz Borowski

3 30 maja 2016 Moduł III Skuteczne metody i formy pracy.

4 30 maja 2016 Tematyka 1.Metody i formy pracy dydaktycznej 2.Metoda czynnościowa w nauczaniu matematyki 3.Lekcja inna niż wszystkie

5 30 maja 2016 Temat 1. Metody i formy pracy dydaktycznej.

6 30 maja 2016 Proces szkolnego nauczania nie opiera się jedynie na wysiłkach i przekazywaniu wiedzy przez nauczyciela. W tym oddziaływaniu ważna jest również aktywność ucznia, czyli gotowość i chęć do uczenia się. Bardzo istotny w tym procesie jest dobór modelu nauczania i uczenia się dostosowany do wychowanków.

7 30 maja 2016 Możemy wymienić model: podający (przekazywanie wiedzy); nauczania pojęć (uczy myślenia logicznego); bezpośredni (skupia się na wiedzy proceduralnej); poszukujący ( twórcze rozwiązywanie problemów, stwarzanie sytuacji problemowych); współpracy (nauczający jak współpracować ze sobą).

8 30 maja 2016 To, jaki sposób przekazu informacji, nauczyciel wybierze zależy od jego indywidualnych predyspozycji, a także od dzieci, z którymi ma do czynienia. Warto pamiętać o różnicach indywidualnych w procesie uczenia się u każdego człowieka. Ogólnie ludzie dzielą się na 3 grupy pod względem wykazywanych skłonności w procesie uczenia się.

9 30 maja 2016 Wzrokowcy preferują wszelkiego rodzaju pokazy i demonstracje zwracają uwagę na tabele, wykresy, ilustracje często skrupulatnie i bardzo estetycznie wykonują notatki uwielbiają oglądać dzieła sztuki, eksponaty, wystawy bardzo dobrze zapamiętują ludzkie twarze preferują przekaz wizualny

10 30 maja 2016 W związku z występującymi 3 preferowanymi rodzajami przyswajania wiedzy u uczniów, nauczyciel w celu efektywnego nauczania winien dobrać zarówno metody jak i formy pracy z uczniami, które jak najpełniej wesprą ich w procesie uczenia się. Pedagog ponadto powinien mieć świadomość faktu, iż u każdego człowieka rozwinięty jest inny rodzaj inteligencji. To, że uczeń nie potrafi się ładnie, płynnie, wedle poprawnej polszczyzny wypowiadać nie znaczy, że jest nieinteligentny. Może za to w dziedzinie muzyki czy matematyki jest świetny?

11 30 maja 2016 Z. Gardner wymienia kilka rodzajów inteligencji, która może być w różnym stopniu rozwinięta u ludzi. Wyróżnia on inteligencję: lingwistyczną (Pomaga w pięknym wysławianiu się, wpływa na umiejętności językowe człowieka.); matematyczna i logiczna (Dzięki niej łatwiejsze stają się abstrakcyjne zadania matematyczne, zawikłane powiązania logiczne.); wizualna i przestrzenna ( Człowiek preferuje wtedy wszelki wizualne formy przekazu i działania. Uwielbia także poruszać się i oddziaływać na otaczającą go przestrzeń.); muzyczna (Predyspozycje muzyczne, wyczucie rytmu.); interpersonalna (Dzięki niej człowiek umie łatwo nawiązywać i utrzymywać kontakty z innymi ludźmi. Jest komunikatywny.); intrapersonalna (Pomaga w utrzymaniu wysokiego poczucia własnej wartości.); kinestetyczna (Ułatwia orientację w czasie, przestrzeni. Wpływa na zdolności manualne.).

12 30 maja 2016 By podsumować to jak różne predyspozycje mogą mieć uczniowie, warto zaprezentować "piramidę zapamiętywania" według Dale,a, która ukazuje jak wiele przeciętny człowiek zapamiętuje informacji z różnych form przekazu i aktywności. Autor na pierwszym miejscu stawia proces uczenia innych jako metodę pozwalającą na jak najpełniejsze zapamiętanie materiału, bo aż w 90 procentach. Kolejno wymienione są: praktyka i działanie (70%) gry dyskusyjne (50%) demonstracje (30%) przekaz audiowizualny (20%) czytanie (10%) wykład (5%)

13 30 maja 2016 Stożek Dale`a (piramida zapamiętywania):

14 30 maja 2016 Metoda nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów.

15 30 maja 2016 Dobór metod nauczania zależy od: wieku uczniów;wieku uczniów; treści nauczania;treści nauczania; celów i zadań pracy dydaktyczno- wychowawczej;celów i zadań pracy dydaktyczno- wychowawczej; organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel.organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel.

16 30 maja 2016 Elementy metod nauczania Każda z metod nauczania zawiera dwa elementy: przygotowanie materiału nauczania,przygotowanie materiału nauczania, praca z uczniami.praca z uczniami.

17 30 maja 2016 Klasyfikacja metod nauczania Ze względu na pojawianie się ciągle nowych metod, klasyfikacja nie jest ujednolicona.

18 30 maja 2016 Klasyfikacja metod nauczania Klasyfikacje według wybranych autorów opracowań pedagogicznych

19 30 maja 2016 Klasyfikacja metod nauczania wg Cz. Kupisiewicza metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką;metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką; metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz, pomiar;metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz, pomiar; metody oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych;metody oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych; metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa;metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa;

20 30 maja 2016 Klasyfikacja metod nauczania wg Wincentego Okonia metody asymilacji wiedzy - uczenie się przez przyswajanie: pogadanka, dyskusja, wykład, praca z książką;metody asymilacji wiedzy - uczenie się przez przyswajanie: pogadanka, dyskusja, wykład, praca z książką; metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy - uczenie się przez odkrywanie; klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów mikronauczanie, gry dydaktyczne;metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy - uczenie się przez odkrywanie; klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów mikronauczanie, gry dydaktyczne; metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie; metody impresyjne, metody ekspresyjne;metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie; metody impresyjne, metody ekspresyjne; metody praktyczne – uczenie się przez działanie; metody ćwiczebne, metody realizacji zadań wytwórczych.metody praktyczne – uczenie się przez działanie; metody ćwiczebne, metody realizacji zadań wytwórczych.

21 30 maja 2016 Klasyfikacja metod nauczania wg T. Nowackiego metody nauczania teoretycznego: wykład, pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie;metody nauczania teoretycznego: wykład, pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie; metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, inscenizacja.metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, inscenizacja.

22 30 maja 2016 Klasyfikacja metod nauczania wg K. Kruszewskiego metody słowne,metody słowne, metody oglądowe,metody oglądowe, metody praktyczne,metody praktyczne, metody gier dydaktycznych.metody gier dydaktycznych.

23 30 maja 2016 Zmodyfikowany podział metod nauczania jest to podział obecnie stosowany w opracowaniach pedagogicznych

24 30 maja 2016 Zmodyfikowany podział metod nauczania metody podające: wykład informacyjny,wykład informacyjny, pogadanka,pogadanka, opowiadanie,opowiadanie, opis,opis, prelekcja,prelekcja, anegdota,anegdota, odczyt,odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie.objaśnienie lub wyjaśnienie.

25 30 maja 2016 Zmodyfikowany podział metod nauczania Metody problemowe: wykład problemowy,wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa,klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktycznemetody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne seminarium,seminarium, dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplandyskusja dydaktyczna: związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan

26 30 maja 2016 Zmodyfikowany podział metod nauczania Metody eksponujące: film,film, sztuka teatralna,sztuka teatralna, ekspozycja,ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem.pokaz połączony z przeżyciem.

27 30 maja 2016 Zmodyfikowany podział metod nauczania Metody programowane: z użyciem komputera,z użyciem komputera, z użyciem maszyny dydaktycznej,z użyciem maszyny dydaktycznej, z użyciem podręcznika programowanego.z użyciem podręcznika programowanego.

28 30 maja 2016 Funkcje metod nauczania Metody spełniają następujące funkcje: służą zapoznaniu uczniów z nowym materiałem;służą zapoznaniu uczniów z nowym materiałem; zapewniają utrwalenie zdobytej wiedzy;zapewniają utrwalenie zdobytej wiedzy; umożliwiają kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.umożliwiają kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.

29 30 maja 2016 Metody aktywizujące

30 30 maja 2016 Metody aktywizujące Wśród tych wszystkich metod niewątpliwie najskuteczniejsze, a także najefektywniejsze w nauczaniu i uczeniu się są metody waloryzujące, a także problemowe w tym również metody aktywizujące.

31 30 maja 2016 Metody aktywizujące Metody aktywizujące to grupa metod, która ma sprawić, że nauczanie i przyswajanie wiedzy odbywa się w sposób niekonwencjonalny. Zajęcia motywować powinny ucznia do działania, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Metody aktywizujące sprawiają, że uczeń staje się osoba, która ma wpływ na to, co na lekcji będzie się działo, jest współtwórcą pracy dydaktycznej. Ta grupa metod opiera swój sens na uczeniu przez działanie, współpracę i co najważniejsze przez przeżywanie. Istotę metod aktywizujących można podsumować przysłowiem - " Powiedz, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem."

32 30 maja 2016 Metody aktywizujące Przed przystąpieniem do pracy dydaktycznej metodami aktywizującymi nauczyciel powinien wziąć pod uwagę, że nie tylko od uczniów ( specyficzny sposób pracy w grupach) będzie to wymagało innego rodzaju aktywności, ale także od niego. Będzie musiał przestawić się na inny rodzaj prowadzenia zajęć, co za tym idzie inne wymagania wobec uczniów, odmienne cele. Należy także być przygotowanym na konieczność zmienienia wyglądu klasy, ze względu na wymogi przestrzenne związane ze stosowaniem metod aktywizujących.

33 30 maja 2016 Metody aktywizujące Podczas stosowania tych metod trzeba wziąć pod uwagę 3 płaszczyzny na polu, których rozgrywa się lekcja. Pierwsza płaszczyzna o nazwie rzeczowa tyczy się samego zadania i celu, który jest do osiągnięcia poprzez stosowanie metody aktywizującej. Kolejne płaszczyzny to relacje jakie zachodzą w grupie, podczas pracy nad problemem, a także wrażenia i odczucia osobiste jakie jednostka odczuwa podczas realizacji zadania

34 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej integracyjne - Mają za zadanie wprowadzić życzliwą, miłą i przyjazną atmosferę w grupie, w celu skutecznej i efektywnej wspólnej pracy. Są to takie metody jak: "pajęczynka"( Dzieci stoją w kole i przerzucają sobie wzajemnie kłębek wełny lub nitki. Mówią jednocześnie swoje imiona, co lubią, lub witają się nawzajem. Przy przerzucaniu kłębka do kolegi można też wymagać podawania informacji dostosowanych do innych niż integracyjne cele lekcji. Efektem przerzucania kłębka jest pajęczynka.) wrzuć strach do kapelusza, graffiti, krasnoludek, kwiat grupowy, Ćwierćlandia (Dzieci dzielone są na grupy. Każda z grup wymyśla odrębny hymn, strój. Celem jednak jest pokazanie, że pomimo różnic wszyscy jesteśmy do siebie podobni.)

35 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej definiowania pojęć - Mają na celu naukę analizowania, definiowania. Uczą także elementów dyskusji, wyrażania własnej opinii, oraz przyjmowania rozumienia różnych punktów widzenia. Można tu wykorzystać takie metody jak: burza mózgów (inaczej nazywana fabryką pomysłów, giełdą pomysłów, sesją odroczonego wartościowania, metodą Osborna.), mapa pojęciowa (Inaczej zwana mapą myśli, mapą mózgu. Za twórcę tej metody uważa się T. Buzana), kula śniegowa (Inna nazwa to dyskusja piramidowa. Dzieci początkowo pracują indywidualnie, następnie w parach, czwórkach i stopniowo w całej grupie klasowej. Uczą się wypracowywać wspólne rozwiązania wykorzystując nie tylko własne doświadczenia, ale i innych).

36 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej twórczego rozwiązywania problemów – Uczą podejścia do problemów w sposób twórczy, kreatywny, niekonwencjonalny, rozwijają także w wychowankach umiejętność dyskusji. Charakterystyczne metody stosowane w tej grupie to: metoda sześciu kapeluszy (Autorem metody jest De Bono. Uczniowie w grupach zakładają kapelusze w sześciu kolorach. W zależności od kolorów, osoby noszące kapelusze muszą się dostosować do odpowiedniego rodzaju myślenia np. pesymizm, optymizm, emocje itp.),rybi szkielet, dywanik pomysłów.

37 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej dyskusyjne - Maja uczyć kulturalnej dyskusji. Zajmowania stanowiska w związku z jakimś problemem, ale szanowania też zdania odmiennego. Stosuje się tu metody o nazwie debata za i przeciw, lub akwarium.

38 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej współpracy - Kształtują u uczniów umiejętność współpracy, oraz zdolność do akceptacji różnic pomiędzy ludźmi. Znane metody stosowane w tym przypadku to zabawa na hasło, układanka,

39 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej diagnostyczne - Do technik z tej dziedziny zaliczają się metaplan, procedura "U", obcy przybysz.

40 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej rozwijające twórcze myślenie - Stosowanie tej grupy metod i technik sprzyja kształtowaniu myślenia niekonwencjonalnego. Można tu dopasować takie techniki jak fabuła z kubka, lub słowo przypadkowe.

41 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej grupowego podejmowania decyzji - Kształtują umiejętność podejmowania decyzji w grupie, uwzględniając wszystkie zbiorowe za i przeciw, a także istniejące fakty. Często w tym przypadku stosowana jest technika drzewka decyzyjnego.

42 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej planowania - Pozwalają wychowankom na podjecie pewnych planów, organizację jakichś wydarzeń. Rozwijają w nich siłę wyobraźni i zachęcają do marzeń. Metody stosowane w tym celu to np. gwiazda pytań, planowanie przyszłości.

43 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej gry dydaktyczne - Podczas, których możemy nauczyć uczniów przestrzegania pewnych reguł, zasad. Są także sposobem na okazanie jak należy radzić sobie z poczuciem przegranej, oraz jak umieć wygrywać z klasą. Proponowane metody to magiczny kalkulator, dziwne powiedzonka.

44 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej przyspieszonego uczenia - Wykorzystywane są tu techniki szybkiego czytania, haki pamięciowe, łańcuchowa metoda skojarzeń.

45 30 maja 2016 Podział metody aktywizujących wg Jadwigi Krzyżewskiej ewaluacyjne - Pozwalają na ocenę własnej pracy a także na przyjęcie krytyki. Stosuje się tu takie metody jak termometr uczuć, kosz i walizeczka, tarcza strzelecka.

46 30 maja 2016 O efektywności nauczania metodami aktywizującymi decyduje nie tylko przygotowanie merytoryczne nauczyciela, jego cechy charakteru, a także kontakty jakie ma ze swoimi uczniami. Na skuteczność metod wpływ ma także to, z kim nauczyciel pracuje, czyli predyspozycje i indywidualne cechy dzieci. Ważnym elementem wpływającym na sens i wpływ metod aktywizujących na rzeczywistość dydaktyczną maja także warunki lokalowe szkoły. Metody aktywizujące

47 30 maja 2016 Co więc zrobić, by pobudzić ucznia do aktywności? Dyskusja! Metody aktywizujące

48 30 maja 2016

49 Forma nauczania (łac. forma – kształt, postać) - termin oznaczający organizacyjną stronę nauczania w odróżnieniu od – metody nauczania, która dotyczy sposobu pracy nauczycieli i uczniów. Forma nauczania obejmuje zewnętrzne warunki tego nauczania, a więc dobór uczniów i nauczycieli, połączenie ich w odpowiednie grupy, współpracę grup i jednostek ze sobą, rodzaj zajęć oraz warunki miejsca i czasu pracy dydaktycznej. W niektórych dawnych podręcznikach dydaktyki można się spotkać z utożsamianiem metody z formą nauczania, co nie jest uzasadnione. Formy pracy

50 30 maja 2016 Zastosowane w skali makro pojęcie forma nauczania odnosi się zwykle do systemów nauczania, jak np. klasowo – lekcyjny system nauczania, system pracowniany. W skali mikro pojęcie forma nauczania kojarzy się z takimi elementami systemu, jak - lekcja (jako organizacyjna forma nauczania), -praca domowa ucznia, - wycieczka szkolna, bądź z takimi kategoriami organizacji pracy uczniów na lekcji czy poza nią, jak – praca zbiorowa (frontalna) uczniów, - praca grupowa czy – praca jednostkowa (indywidualna). Formy pracy

51 30 maja 2016 Praca indywidualna ma miejsce wówczas, gdy uczeń realizuje swoje zadanie niezależnie od pozostałych uczniów i może jedynie liczyć na pomoc nauczyciela. Walorem pracy indywidualnej jest wyrabianie w uczniu samodzielności i odpowiedzialności za wykonanie zadania, a także rozwijanie własnych umiejętności. Wymaga jednak od nauczyciela dużego nakładu pracy zarówno przygotowawczej, jak i kontrolnej. Jej atutem jest fakt, iż pozwala kształtować indywidualną aktywność ucznia oraz wyrabiać w nim wiarę we własne możliwości. Praca indywidualna może być jednolita i zróżnicowana Formy pracy

52 30 maja 2016 Praca indywidualna jednolita polega na rozwiązywaniu przez wszystkich uczniów tych samych problemów praktycznych lub teoretycznych a następnie wspólnym uzgodnieniu i usystematyzowaniu uzyskanych wyników. Praca indywidualna zróżnicowana polega na równoczesnym rozwiązywaniu różnych zadań składających się na określoną całość (przygotowanie gazetki, wystawy, przedstawienia, opracowanie twórczości pisarza itp.). Formy pracy

53 30 maja 2016 Praca zbiorowa występuje wtedy, gdy nauczyciel pracuje z całą klasą „równym frontem”. Pozwala ona nauczycielowi kierować całą klasą Mimo walorów pracy zbiorowej należy podkreślić, że sprzyja ona dominacji aktywności nauczyciela, który przypomina dyrygenta orkiestry, a uczniowie muzyków. Jedni grają częściej i dłużej partie solowe, inni stanowią tło. Wszyscy muszą być skupieni i wpatrzeni w dyrygenta. Różnica polega na tym, że nie ma partytury, a więc do głosu wyrywają się i dochodzą często uczniowie zdolniejsi, odważniejsi, pewniejsi siebie. Formy pracy

54 30 maja 2016 W tej sytuacji zmniejsza się kontakt nauczyciela z pojedynczym uczniem, bo nie wszyscy są w równym stopniu aktywni (w danej chwili można mówić tylko jeden uczeń). Słabsi uczniowie „wyłączają się”, będąc niejednokrotnie tylko obserwatorami zajęć, czy uczniami ukrywającymi się za plecami kolegów. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że każda z form organizacji pracy uczniów ma swoje walory, jak i słabości. Najczęściej w praktyce szkolnej ma miejsce przesadne wykorzystywanie pracy zbiorowej. Często występuje praca indywidualna jednolita, rzadziej natomiast praca indywidualna zróżnicowana. Formy pracy

55 30 maja 2016 Praca grupowa przez część nauczycieli stosowana jest od czasu do czasu. W opinii tych nauczycieli „praca w grupach zajmuje za dużo czasu”, „w klasie panuje szum, a nawet hałas”, „słabsi uczniowie migają się od pracy”, „uczniowie wykorzystują pracę w grupach na pogaduszki” itp. Ci nauczyciele pewniej czują się w sytuacji, gdy uczniowie pracują pod ich kierunkiem, gdy unikają, ich zdaniem „bałaganu na lekcji”. Mimo wielu trudności jakie napotykają nauczyciele, nie powinni jednak lekceważyć pracy grupowej. Uczniów trzeba do pracy w grupie przygotować, a zadania dla grup dobrze przemyśleć. Formy pracy

56 30 maja 2016 Praca grupowa polega na tym, że w skład grup wchodzi po kilku uczniów złączonych wspólnym zadaniem. Niezaprzeczalnym walorem pracy grupowej jest zwiększenie wiedzy i doświadczeń w grupie, w myśl powiedzenia: „co dwie głowy to nie jedna”. Ta forma aktywności uczniów dostarcza bodźców aktywizujących i sprzyja uspołecznieniu uczestników grupy. Praca grupowa może być jednolita lub zróżnicowana. Formy pracy

57 30 maja 2016 Praca grupowa jednolita polega na wykonywaniu takich samych zadań przez wszystkie grupy, a następnie na kontrolowaniu ich wyników. Praca grupowa zróżnicowana polega na wykonywaniu przez grupy różnych zadań, które składają się na pewną całość, a uzyskane wyniki prezentowane są na forum klasy. Formy pracy

58 30 maja 2016 Celem pracy grupowej jest: zaspokojenie potrzeb rozwojowych uczniów związanych z aktywnością poznawczą, społeczną, emocjonalną i artystyczną; uczenie się od siebie nawzajem; uczenie się podejmowania decyzji samodzielnych i uzgodnionych w wyniku negocjacji; rozwijanie umiejętności współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności; podnoszenie kultury interakcji społecznych; przeciwdziałanie izolacji niektórych uczniów; stworzenie szansy na pokonanie własnej nieśmiałości; aktywizowanie uczniów; zachęcanie do twórczych poszukiwań rozwiązywania problemów; integrowanie zespołu klasowego itd. Formy pracy

59 30 maja 2016 Korzyści dla ucznia wynikające z pracy w grupach: zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa, rozwija wiarę we własne możliwości, sprzyja podejmowaniu nowych zadań, daje więcej okazji do posługiwania się językiem jako instrumentem uczenia się (czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie), umożliwia wzajemne uczenie się uczniów, daje możliwość dzielenia się pomysłami i doświadczeniami, stwarza możliwość doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, kształci umiejętności współpracy i współdziałania, uczy pełnienia ról, uczy tolerancji, życzliwości, uwrażliwia na innych, zwiększa odpowiedzialność za siebie i innych, uczy przestrzegania przyjętych zasad. Formy pracy

60 30 maja 2016 Korzyści dla nauczyciela wynikające z pracy w grupach: ułatwia aktywizację uczniów daje możliwość zajęcia się uczniem słabym, pozwala dobrze zaplanować i wykorzystać czas na naukę uczniów, pozwala zaspokajać i rozwijać wiele potrzeb edukacyjnych uczniów, pozwala odpowiadać na zainteresowania uczniów lub rozwijać nowe, daje możliwość lepszego poznania uczniów i nawiązania z nimi bliższego kontaktu, wpływa na integrację zespołu klasowego. Formy pracy

61 30 maja 2016 Kryteria podziału na grupy W zależności od celu, dla realizacji którego organizujemy pracę z podziałem na grupy, w różny sposób możemy do nich dobierać uczniów. I – Grupy jednorodne pod względem osiągnięć szkolnych. II – Grupy o zróżnicowanym poziomie. III – Grupy koleżeńskie. Pożądane jest, aby uczniowie łączyli się w grupy koleżeńskie, ponieważ taki układ daje uczniom poczucie bezpieczeństwa. Dzieci w grupach przyjaznych pracują lepiej mimo różnic zdolności. Formy pracy

62 30 maja 2016 Kryteria podziału na grupy’ IV – Grupy doboru celowego. Np. stosujemy: dobieranie się w grupę z dziećmi, które siedzą najdalej od danego ucznia; utworzenie grupy osób, które do tej pory z sobą nie pracowały. Formy pracy

63 30 maja 2016 Kryteria podziału na grupy V – Grupy zmienne losowo. Tworzenie grup dokonuje się w sposób losowy. Można to robić w różny sposób, np.: Uczniowie losują kolorowe kartki (tyle kartek, ilu uczniów), np.: -grupę tworzą uczniowie z żółtymi kartkami, - grupę tworzą uczniowie z niebieskimi kartkami itd. Formy pracy

64 30 maja 2016 Kiedy grupa pracuje efektywnie? O grupie efektywnej mówimy gdy: uczestnicy negocjują i wspólnie podejmują decyzje, cel pracy dla uczniów jest bliski i jasno sprecyzowany, w grupie panuje przyjazna atmosfera, uczestnicy współpracują, wszyscy przestrzegają przejętych zasad, potrafią rozdzielić role i prace między sobą, zadanie jest zrozumiałe, uczniowie są zaangażowani, wszyscy wiedzą co mają robić, każdy ma prawo do wypowiadania swoich myśli. Formy pracy

65 30 maja 2016 Zasady pracy w grupie Najefektywniej pracuje się w zespole 4 -5 osobowym. Wybierzcie spośród siebie Lidera, Sekretarza oraz Sprawozdawcę. Pamiętajcie, że Lider kieruje pracą grupy, organizuje ją, a nie przewodzi, zwłaszcza nie dominuje, nie narzuca swoich poglądów, dba, by wszyscy mogli się wypowiedzieć, ale nie naraz, ustala więc kto w danej chwili mówi. Lider dba również o to, by wszyscy pracowali, by każdy miał udział w rozwiązywaniu zadania, pilnuje, aby grupa pracowała nad zadaniem – tematem, a nie poświęcała uwagi kwestiom ubocznym, nieistotnym dla osiągnięcia celu. Formy pracy

66 30 maja 2016 Zasady pracy w grupie Sekretarz – pilnuje, by nie umknęły uwadze i pamięci ciekawe pomysły zgłaszane w czasie pracy nad rozwiązywaniem problemu. Sprawozdawca – stara się wyławiać w trakcie pracy zespołu ważne ustalenia, uzgadnia z grupą stanowisko – rezultat pracy, przedstawia efekt pracy zespołu publicznie. Każdy członek zespołu – stara się pracować intensywnie, w miarę swoich możliwości, ale z dbałością o wspólny udział w osiąganiu celu; uważnie słucha, co mają inni do powiedzenia, nie przerywa wypowiedzi kolegów, czeka na swoją kolej w zgłaszaniu pomysłów i spostrzeżeń. Uwaga – ważne, by na kolejnych lekcjach zorganizowanych w grupach role zmieniały się. Niech każdy uczeń ma szansę sprawdzenia się. Formy pracy

67 30 maja 2016 O czym powinien pamiętać nauczyciel zadania dla zespołu muszą być jasno sprecyzowane, muszą zostać ustalone zasady uczestnictwa członków w pracy swojego zespołu oraz powinny zostać sprecyzowane oczekiwania nauczyciela pod adresem zespołu, powinien wdrażać do planowania, organizacji i współpracy wszystkich członków zespołu, powinien stwarzać takie sytuacje, w których każdy człowiek będzie potrzebny zespołowi ze względu na posiadane umiejętności, musi stwarzać okazje do zintegrowania się zespołu, musi przestrzegać zasad demokratycznego kierowania zespołem. Formy pracy

68 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google