Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1) ustalenie i ujęcie stanu obowiązującego (wyznaczeń), 2) ustalenie i ujęcie stanu rzeczywistego (wykonań), 3) porównanie wykonań z wyznaczeniami w celu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1) ustalenie i ujęcie stanu obowiązującego (wyznaczeń), 2) ustalenie i ujęcie stanu rzeczywistego (wykonań), 3) porównanie wykonań z wyznaczeniami w celu."— Zapis prezentacji:

1 1) ustalenie i ujęcie stanu obowiązującego (wyznaczeń), 2) ustalenie i ujęcie stanu rzeczywistego (wykonań), 3) porównanie wykonań z wyznaczeniami w celu ustalenia ich zgodności lub niezgodności, 4) wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej zgodności lub niezgodności między wykonaniami i wyznaczeniami, przy czym wyjaśnienie przyczyn tych relacji obejmuje także formułowanie ocen i wniosków co do sposobów usunięcia stwierdzonych niezgodności. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

2 Podstawę prawną działania organów kontroli stanowią: Ordynacja podatkowa (O.p.), ustawa o kontroli skarbowej (u.o.k.s.), ustawa o Służbie Celnej (u.s.cel.) oraz ustawy nakładające obowiązek podatkowy. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

3 Trzy pierwsze ustawy – O.p., u.o.k.s. i u.s.cel. – precyzują: a) rodzaje (formy prawne) kontroli w zakresie zobowiązań podatkowych, b) ich cele, c) zakres przedmiotowy i podmiotowy, d) kryteria, e) organy i jednostki organizacyjne realizujące kontrolę oraz f) procedurę kontroli (zasady prowadzonego postępowania kontrolnego), g) prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących, a także h) postanowienia odnoszące się do wyniku kontroli. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

4 W Dziale VI OrdPU ustawodawca uregulował podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli podatkowej (art. 281 § 1 i 3), podmioty podlegające kontroli (art. 281 § 1), cel kontroli (art. 281 § 2) oraz procedurę kontroli podatkowej, którą określają art. 282–292 Mocą obowiązującego od dnia 7.3.2009 r. art. 291c OrdPU do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się również przepisy rozdziału 5 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

5 Ustawy nakładające obowiązek podatkowy stanowią punkt odniesienia do ustalenia stanu obowiązującego w danym zakresie (wyznaczeń). Wyznaczenia te (wzorce) noszą nazwę obowiązku podatkowego (stosunku prawnego obowiązku podatkowego) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

6 Stosunek prawno- podatkowy PodmiotPrzedmiot Podstawa opodatkowania Stawka podatkowa UlgaZwolnienie Rys. 1 Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

7 Stosunek prawno- podatkowy PodmiotPrzedmiot Podstawa opodatkowania Stawka podatkowa UlgaZwolnienie Obowiązek podatkowy art. 4 o.p. Zobowiązanie podatkowe art. 5 o.p. == (+ -) = Rys. 1 Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

8 Wymiar zobowiązania podatkowego. Inaczej: powstanie stosunku prawnego zobowiązania podatkowego (art. 5 o.p. w związku z przepisami o samowymiarze i wymiarze przez wydanie decyzji). Obowiązek zapłaty Prawo egzekucji Rys. 6 Kontrola Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

9 Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a więc z ustaw podatkowych, postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także wydanych na podstawie delegacji ustawowych przepisów wykonawczych (por. art. 3 pkt 2 OrdPU). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

10 Organami uprawnionymi do kontroli są organy skarbowe, wśród których wyróżnić należy: 1. organy podatkowe oraz 2. organy kontroli skarbowej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

11 Do organów podatkowych o.p. zalicza: naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb skarbowych, dyrektorów izb celnych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), starostów, marszałków województw, samorządowe kolegia odwoławcze. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

12 Organy kontroli skarbowej zostały powołane do życia u.o.k.s. Organami kontroli skarbowej ustawodawca ustanowił: a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych (naczelny organ kontroli skarbowej), b) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, c) dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

13 Właściwość rzeczowa organów kontroli skarbowej obejmuje kontrole prawa podatkowego, prawa o finansach publicznych, gospodarowania mieniem państwowym, przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w prawie dewizowym, stosowania cen urzędowych i marż handlowych urzędowych. Do zakresu kontroli skarbowej należy również kontrola oświadczeń majątkowych, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

14  Przedmiotowy zakres kontroli skarbowej, uregulowany jest ustawą z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.). W zakresie zobowiązań podatkowych może obejmować ono zarówno podatki, które stanowią dochód budżetu państwa (art. 2 ust. 1 pkt 1 KontrSkU), jak i podatki samorządowe (art. 2 ust. 2 KontrSkU) Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

15 W zakresie zagadnień podatkowych kontrola skarbowa obejmuje: 1. kontrolę podstaw opodatkowania oraz obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a więc podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem opłacanego w formie karty podatkowej, podatku tonażowego, 2. ujawnianie i kontrolę niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, 3. kontrolę źródeł pochodzenia majątku, 4. ujawnianie i kontrolę dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, 5. badanie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego, a więc podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

16 a) wywiązywanie się podatników z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier, b) przestrzeganie przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, c) prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego i podatku od gier, d) zapewnienie przez podatnika warunków i środków do wykonywania przez organy Służby Celnej kontroli w zakresie określonym w art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 1 u.s.cel. (por. art. 64 ust. 1 1 u.s.cel.).

17 Podmiotami objętymi kontrolą są: 1 Podatnicy 2 Płatnicy 3 Inkasenci 4 Następcy prawni czyli podmioty zobowiązane do ponoszenia ciężarów podatkowych i wypełniania obowiązków umożliwiających ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

18  Minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadza kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

19 Obowiązki rejestracyjne Obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji i dokumentacji podatkowej – Prowadzenie ksiąg podatkowych, – Obowiązki w zakresie wystawiania faktur i rachunków – Pozostałe obowiązki dokumentacyjne, odnoszące się do zdarzeń mających znaczenie dla celów podatkowych Obowiązki rozliczeniowe – Wymiar podatku przez podatnika – Regulowanie zobowiązań podatkowych Obowiązki sprawozdawcze Obowiązki informacyjne Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

20 – Zakres obowiązków płatników Obowiązki rejestracyjne Obowiązki dokumentacyjno-ewidencyjne Obowiązki rozliczeniowe Obowiązki informacyjno-sprawozdawcze – Zakres obowiązków inkasentów Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

21 Kontrola podatkowa może być prowadzona samoistnie, bez wszczęcia postępowania podatkowego, jak również może stanowić etap wszczętego postępowania podatkowego. W wyroku NSA z 7.12.2000 r. (sygn. akt I SA/Ka 1580/99, Lex Polonica nr 363577) podkreślono, że: „Dział VI (art. 281-292 ustawy Ordynacja podatkowa) reguluje szczególny tryb postępowania podatkowego, który może łączyć się z postępowaniem wymiarowym, lecz nie jest to w każdym przypadku konieczne. Co więcej postępowanie to może nawet być całkowicie niezależne od postępowania wymiarowego”. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

22 Czynności sprawdzające Kontrola podatkowa Postępowanie podatkowe Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

23 Kontrola 1 Kontrola 2 Kontrola 3 Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

24 Plan kontroli K1K2K4K3 Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

25 Kontrola podatkowa Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

26 Art. 31 KontrSkU przewiduje, że do postępowań kontrolnych prowadzonych przez inspektorów kontroli skarbowej stosuje się również odpowiednio przepisy dotyczące kontroli podatkowej. „Czynności, o których mowa w przepisach działu VI Ordynacji podatkowej (czynności kontroli podatkowej) stanowią tylko pewną fazę postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej. Również po zakończeniu czynności kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej może podejmować czynności wyjaśniające i dowodowe” (wyrok WSA z dnia 14.11.2007 r., sygn. akt I SA/Bk 498/07, LEX nr 374737).. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

27  Art. 282. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

28  Tryby zwykły - z upoważnienia  Tryb nadzwyczajny – „na legitymację” Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

29 Art. 282b. § 1. Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 282c. § 2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. § 3. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

30 Art. 282b § 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera: 1) oznaczenie organu; 2) datę i miejsce wystawienia; 3) oznaczenie kontrolowanego; 4) wskazanie zakresu kontroli; 5) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji; 6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

31 Art. 284a § 1. Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla: a) przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub b) wykroczenia skarbowego lub c) zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

32 Art. 284a § 2. W przypadkach, o którym mowa w § 1 i § 1a, kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2, należy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. § 3. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w § 2, nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

33 W przypadku przedsiębiorców dopuszczalność wszczęcia kontroli wyłącznie za okazaniem legitymacji służbowej wynika z art. 79a ust. 1 SGospU, który przewiduje, że w przypadku, gdy przepisy szczególne (takie jak art. 284a OrdPU) umożliwiają podjęcie kontroli po okazaniu legitymacji, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli (co pozostaje w zgodzie z art. 284a § 2 OrdPU). Jednocześnie norma z art. 79 ust. 9 SGospU zawiera postanowienia analogiczne do regulacji z art. 284a § 1a, zgodnie z którymi dopuszczalne jest wszczęcie kontroli po okazaniu legitymacji pracownikowi kontrolowanego (spełniającemu określone warunki) lub w obecności świadka (będącego funkcjonariuszem publicznym). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

34 Art. 281a. § 1. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby, przepis art. 145 § 3 stosuje się odpowiednio. § 2. Jeżeli upoważnienie nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że osoba wyznaczona jest uprawniona do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, wyrażenia zgody, o której mowa w art. 282b § 3, odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, zakończenia kontroli podatkowej, złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wszystkich czynności kontrolnych. ` § 3. Przepisy działu dotyczące kontrolowanego stosuje się również do osoby wyznaczonej, z wyłączeniem art. 282c § 1 pkt 2 i art. 285a § 3. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

35 Art. 284a § 1a. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a, albo osoby wymienionej w art. 284 § 2, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu prowadzącego kontrolę. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

36 Art. 284a § 3. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w § 2, nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym. § 5. Organ podatkowy może zawiesić kontrolę podatkową, jeżeli w okresie 30 dni od dnia jej wszczęcia nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego. § 5a. Zawieszona kontrola podatkowa może być podjęta w każdym czasie, gdy zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego. § 5b. Zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu, jeżeli w ciągu 5 lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego. § 5c. Przepisów § 5-5b nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy. § 6. Postanowienie o zawieszeniu kontroli oraz postanowienie o umorzeniu kontroli pozostawia się w aktach sprawy. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

37 Stosownie do art. 284a § 5c OrdPU przepisów dotyczących zawieszenia, podjęcia oraz umorzenia kontroli (art. 284a § 5-5bOrdPU) nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy. Powodem jest to, że wobec przedsiębiorcy można pod jego nieobecność zarówno wszcząć (art. 79a ust. 9 SGospU) jak i prowadzić kontrolę (art. 80 ust. 1 oraz art. 80 ust. 5 SGospU), natomiast jeśli jego nieobecność (lub nieobecności osoby upoważnionej) stanowi przeszkodę w przeprowadzaniu czynności kontrolnych - wówczas do czasu trwania kontroli nie wlicza się czasu nieobecności kontrolowanego (osoby upoważnionej). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

38 Art. 284b § 1. Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa w art. 283. Czas trwania kontroli podatkowej nie jest sprecyzowany przez ustawodawcę, tak jak czyni on to w stosunku do postępowania podatkowego. Maksymalny termin zakończenia kontroli wyznacza organ podatkowy przeprowadzający kontrolę w wydanym upoważnieniu do kontroli, jednak pracownik wykonujący kontrolę winien kierować się przede wszystkim dyrektywą zakończenia kontroli bez zbędnej zwłoki, a następnie terminem ważności upoważnienia. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

39 W przypadku kontroli przedsiębiorców stosuje się art. 83 ust. 1 SGospU, zgodnie z którym czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych; 2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych; 3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych; 4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

40 Jednocześnie ustawodawca przewidział szereg następujących przypadków, w których nie stosuje się powyższych ograniczeń (art. 83 ust. 2 SGospU): 1) ratyfikowane umowy międzynarodowe tak stanowią; 2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 3) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego o ochronie konkurencji i konsumentów; 4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego; 5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu; 6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 7) kontrola dotyczy podmiotów, którym wydano decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale tylko w zakresie związanym z jej wykonaniem (od 1.9.2005 r.); 8) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

41  Przedłużenie czasu trwania kontroli działalności przedsiębiorcy jest możliwe z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Okres przedłużenia czasu trwania kontroli nie może przekraczać podstawowego maksymalnego okresu kontroli u danego przedsiębiorcy wynikającego z art. 83 ust. 1 SGospU (art. 83 ust. 3 SGospU). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

42 Okres kontroli może ulec wydłużeniu również w przypadku, gdy w jej trakcie zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10 % kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku (art. 83 ust. 3a SGospU). W takiej sytuacji organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o ujawnionych okolicznościach, wskazując zgromadzony materiał dowodowy, natomiast czas kontroli w takim przypadku nie może spowodować przekroczenia dwukrotności podstawowego czasu kontroli właściwego dla danego przedsiębiorcy (art. 83 ust. 3c SGospU). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

43  Ponadto w przypadku, gdy wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się w takim przypadku do ogólnego czasu trwania wszystkich kontroli w danym roku kalendarzowym (art. 83 ust. 4 SGospU). Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

44  Art. 284b § 2. O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa w art. 283, kontrolujący obowiązany jest zawiadomić na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

45  Art. 284b § 3. Dokumenty dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upływie tego terminu nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym, chyba że został wskazany nowy termin zakończenia kontroli. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

46 Art. 282a. § 1. W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta, z zastrzeżeniem § 2. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w: 1) sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną; 2) związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki

47 1) rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 2) prawidłowość obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 3)rzetelności deklarowanych podstaw obliczania innych niż podatkowe należności budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, 4)prawidłowości obliczania i wpłacania innych niż podatkowe należności budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, 5)obejmującym niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, 6)obejmującym dochody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytet Łódzki


Pobierz ppt "1) ustalenie i ujęcie stanu obowiązującego (wyznaczeń), 2) ustalenie i ujęcie stanu rzeczywistego (wykonań), 3) porównanie wykonań z wyznaczeniami w celu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google