Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych."— Zapis prezentacji:

1 Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych

2 Model powstawania zdarzeń wypadkowych Błędy w organizacji i zarządzaniu Awarie techniczne Niebezpieczne sytuacje lub zagrożenie Błędy ludzkie Rozwój wypadku Odpowiednie środki bezpieczeństwa ? Reakcja obronna lub działanie ASB NIE TAK Powrót do normalnej pracy Zdarzenie prawie wypadkowe TAK Wypadek NIE ASB A - automatyka S - systemu B - bezpieczeństwa

3 Wypadki przy pracy Piramida zdarzeń wypadkowych Heinricha Wypadki śmiertelne Poważne obrażenia Lekkie obrażenia Tylko straty materialne Wypadki Zdarzenia prawie wypadkowe Niebezpieczne sytuacje Zdarzenia prawie wypadkowe

4 Koszty wypadków Góra lodowa ukrytych kosztów wypadków Koszty ubezpieczone: dla zatrudnionych, produkcji, społeczeństwa, straty zdrowotne, majątkowe, środowiskowe Koszty nieubezpieczone: uszkodzenie produktów i materiałów uszkodzenie budynków i instalacji uszkodzenie wyposażenia i narzędzi wydatki sądowe wydatki na akcję ratowniczą i usuwanie szkód zwłoka produkcyjna nadgodziny i okresowe zatrudnianie czas badań strata czasu przełożonych przerwanie prac biurowych kary

5 Badania i pomiary czynników środowiska pracy Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w zakładach pracy powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż: raz na dwa lata – jeśli stężenie (natężenie) określonego czynnika podczas ostatniego badania wyniosło poniżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (natężenia), raz w roku – jeśli stwierdzono stężenie (natężenie) określonego czynnika od 0,5 do 1,0 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (natężenia), raz na 6 miesięcy: - jeśli stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia (natężenia) danego czynnika, - w razie występowania czynników rakotwórczych, - w razie narażenia pracowników na działanie kilku substancji chemicznych - jeżeli suma ilorazów średnich stężeń tych substancji do wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 1. W dwóch pierwszych przypadkach, tzn. przy przekroczeniu NDS (N) i przy występowaniu czynników rakotwórczych, pracodawca powinien w zasadzie zapewnić stałą kontrolę (monitorowanie) stężeń i natężeń czynników środowiska pracy, i tylko gdy jest to niemożliwe, powinien wykonywać badania co najmniej raz na 6 miesięcy.

6 Badania i pomiary czynników środowiska pracy Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, mogą być wykonywane przez laboratoria: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, upoważnione przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, akredytowane zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji.

7 7 8 Środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła 8 Środki ochrony zbiorowej 8 Środki organizacyjne i proceduralne 8 Środki ochrony indywidualnej Hierarchia stosowanych środków bezpieczeństwa G3/M3/37

8 Dobór środków ochrony indywidualnej Określenie rodzaju i poziomu zagrożeń występujących na stanowisku pracy Ustalenie dopuszczalnych stężeń (natężeń) czynników środowiska pracy występujących na stanowisku pracy Określenie ekspozycji na zagrożenia Stężenie (średnie ważone) lub natężenie (średnie) określonego czynnika jest większe niż NDS (N) albo występuje zagrożenie czynnikami mechanicznymi Określenie rodzaju (grupy) niezbędnych środków ochrony indywidualnej Określenie wymaganej skuteczności ochrony Tak Nie Dobór środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem

9 Dobór środków ochrony indywidualnej Dobór środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem rodzajów i poziomu czynników środowiska pracy Określenie zestawu niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla pracownika indywidualnych cech pracownika wymaganej skuteczności ochrony jednoczesnego stosowania kilku środków ochrony Stosowanie środków ochrony indywidualnej nie jest konieczne KONIEC

10 Lekka przeciwpyłowa maska higieniczna (jest wiele typów i producentów) – stosowana w warunkach poniżej NDS. Dobór środków ochrony indywidualnej Podstawowe typy masek ochronnych Półmaska filtrująca z pochłaniającym wkładem węglowym – stosowana w środowisku z pyłami nietrującymi do 4 x NDS.

11 Dobór środków ochrony indywidualnej Podstawowe typy masek ochronnych Półmaska filtrująca z wkładami pochłaniającymi. Typ wkładu zależy od rodzaju substancji występującej w środowisku pracy. Izolujący hełm powietrzny zasilany powietrzem z butli lub wężem ze źródła zewnętrznego.

12 Dobór środków ochrony indywidualnej Konstrukcja półmaski z bagnetowym mocowaniem pochłaniacza

13 ŚRODOWISKO OBIEKT TECHNICZNY CZŁOWIEK RYZYKO

14 NARZĘDZIA MASZYNY MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE ORGANIZACJA PRACY POMIESZCZENIA PRACOWNIK

15 RYZYKO ZAWODOWE prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

16 Elementy prawdopodobieństwa urazu lub utraty zdrowia

17  Sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe  Wykazanie, zarówno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jak i organom nadzoru i kontroli, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochronne  Dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy  Ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego

18 Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego Zapewnić zasoby niezbędne do prowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Wyznaczyć odpowiednie osoby do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. Określić potrzeby szkoleniowe i zapewnić szkolenie osobom przeprowadzającym ocenę ryzyka zawodowego. Zapewnić udział pracowników w ocenie ryzyka zawodowego.

19 Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego Zapewnić osobom oceniającym ryzyko zawodowe dostęp do odpowiednich informacji i zasobów (w tym potrzebnych konsultacji i usług). Przeprowadzić analizę struktury organizacyjnej w celu sporządzenia wykazu stanowisk pracy. Określić sposób informowania pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za planowanie i koordynowanie działań związanych z oceną ryzyka zawodowego w organizacji.

20 Podstawowe informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego wlokalizacja stanowiska pracy i/lub realizowane na nim zadania, wosoby pracujące na stanowisku, wśrodki pracy, materiały, operacje technologiczne, wwykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania, wzagrożenia, które już zostały zidentyfikowane, wodpowiednie wymagania przepisów prawnych i norm, wmożliwe skutki występujących zagrożeń, wstosowane środki ochronne, wwypadki, choroby zawodowe oraz inne choroby pracujących na stanowisku

21 Metodę identyfikowania zagrożeń może ustalić zespół oceniający ryzyko zawodowe, biorąc pod uwagę:  cel analizy  obiekt analizy  dostępne informacje  dostępne zasoby  czas analizy

22 Przebieg oceny ryzyka zawodowego

23

24 Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej na podstawie wartości wielkości charakteryzujących narażenie P max – wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej narażenie

25 Przebieg oceny ryzyka zawodowego Szacowanie w skali trójstopniowej ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne występujące w powietrzu na stanowiskach pracy NDSCh (30 min) NDSP Czas (godz) Stężenie (mg/m 3 )

26 26 P S, P Ch, P p Czy P s > NDS lub P Ch > NDSCH lub P p > NDSP ? Czy P s  0,5 NDS i P Ch  0,5 NDSCH lub PsPs  0,5 NDS i P p  0,5 NDSP? Tak Nie Tak Ryzyko zawodowe duże Ryzyko zawodowe średnie Ryzyko zawodowe małe Algorytm oszacowania w skali trójstopniowej ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne występujące w powietrzu Przebieg oceny ryzyka zawodowego G3/M3/25

27 27 P S, P Ch, P p Czy P s > NDS lub P Ch > NDSCH lub P p > NDSP ? Czy P s  0,5 NDS i P Ch  0,5 NDSCH lub PsPs  0,5 NDS i P p  0,5 NDSP? Tak Nie Tak Ryzyko zawodowe duże Ryzyko zawodowe średnie Ryzyko zawodowe małe Algorytm oszacowania w skali trójstopniowej ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne występujące w powietrzu Przebieg oceny ryzyka zawodowego G3/M3/25

28 Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego  Podstawowym kryterium dopuszczalności ryzyka są wymagania obowiązujących przepisów prawnych i innych dokumentów normatywnych.  W przypadku braku odpowiednich wymagań przepisów prawnych i innych zaleca się ustalanie kryteriów dopuszczalności ryzyka zawodowego z uwzględnieniem opinii ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, własnych doświadczeń, oraz opinii pracowników.

29 29 Przepisy, Normy, NDS, NDN Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące wynikających z oceny działań (skala 3- stopniowa) G3/M3/28

30 30 Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące wynikających z oceny działań (skala 5- stopniowa) G3/M3/29

31 Schemat oceny ryzyka zawodowego Analiza stanowiska pracy (procesu technologicznego, wyposażenia, organizacji pracy itp.) Przeprowadzenie badań i pomiarów czynników środowiska pracy występujących przy określonej pracy Ustalenie listy czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących przy określonej pracy Ustalenie metod badań i pomiarów czynników środowiska pracy występujących przy określonej pracy Porównywanie wyników badań i pomiarów z normatywami określonymi we właściwych przepisach i Polskich Normach (NDS, NDN i inne wymagania) Wszystkie normatywy spełnioneNormatywy niespełnione

32 Schemat oceny ryzyka zawodowego Wykonanie analizy przyczyn występujących zagrożeń oraz techniczno- -organizacyjnych możliwości ograniczenia (wyeliminowania) zagrożeń Ustalenie przedsięwzięć w celu wyeliminowania (ograniczenia) zagrożeń Ocena poziomu ryzyka związanego z wykonywaniem określonej pracy Ograniczenie (wyeliminowanie) zagrożeń nie jest możliwe Wyeliminowanie (ograniczenie) zagrożeń Wszystkie normatywy spełnioneNormatywy niespełnione Ograniczenie (wyeliminowanie) zagrożeń możliwe Poziom ryzyka akceptowanyDokonać redukcji ryzyka NIE TAK KONIEC

33 Ocena ryzyka Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy przy wykorzystaniu „Pętli Deminga” CIĄGŁE DOSKONALENIE SZBP S – system Z – zarządzania B – bezpieczeństwem P – pracy PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRACY KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA PRACY nadzór nad warunkami pracy monitoring ocena bezpieczeństwa pracy analiza ekonomiczna audyty SZBP PLANOWANIE identyfikacja zagrożeń wymagania prawne i inne cele i zadania program realizacji celów i zadań WPROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE struktura, odpowiedzialność i kompetencje szkolenie i motywacje przepływ informacji dokumentacja SZBP techniki bezpieczeństwa pracy wypadki przy pracy choroby zawodowe ochrona zdrowia

34 Osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego powinny:  znać i rozumieć zasady oceny,  posiadać wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach,  umieć ocenić szkodliwe następstwa występujących zagrożeń. Zaleca się, aby potrafiły one również: vformułować propozycje działań korygujących i/lub zapobiegawczych, voceniać ich skuteczność oraz videntyfikować te problemy, które powinny być rozwiązane z udziałem ekspertów zewnętrznych.

35 Powołanie zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego pracodawca lub jego przedstawiciel specjalista ds. bhp kierownik/mistrz nadzorujący pracę na danym stanowisku według potrzeb: technolog, lekarz, pracownik lub przedstawiciel załogi, ekspert wewnętrzny

36 Powołanie zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego Uwzględnienie specyfiki firmy METODA OCENY RYZYKA Możliwość wspomagania kompute- rowego Przejrzystość dokumentowania wyników oceny Możliwość wspomagania kompute- rowego

37 37 Okresowo Zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności : Fprzy tworzeniu nowych stanowisk pracy, Fprzy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy Fpo zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy, Fpo wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych. W jakich sytuacjach przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego? G3/M3/31

38 38 Zasady ograniczania ryzyka zawodowego G3/M3/35

39 39 Zagrożenie Z Człowiek Cz Sposób ograniczania ryzyka zawodowego Ocena skuteczności Cz Całkowita eliminacja zagrożenia Bardzo dobra ZWycofanie ludzi ze strefy zagrożenia Dobra Z CzIzolowanie zagrożeniaZadowalająca Z Cz Izolowanie człowieka Wystarczająca Z Cz Info p. Pisemne instrukcje lub ostrzeżenia Słaba Z Cz Info u. Informacje ustneNiewystarczająca Skuteczność sposobów ograniczania ryzyka zawodowego G3/M3/38

40 Ocena ryzyka „Ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujące straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy” (Dz. U. z 1998r. Nr 129 poz. 844 ze zm.) Stanowisko pracy (obszar) - przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę i się porusza (przyjmuje się na podstawie zakresu obowiązków jak również na podstawie faktycznie wykonywanej pracy). Metoda szacowania ryzyka zawodowego RISC SCORE R = S x E x P R - wartość ryzyka zawodowego S - możliwe skutki zdarzenia, straty spowodowane przez zdarzenia, E - ekspozycja na zagrożenie, P - prawdopodobieństwo wystąpienia strat

41 Tabela 1 Możliwe skutki zdarzenia, straty spowodowane przez zdarzenia. Wartość SSzacowanie stratyStraty ludzkie 100poważna katastrofawiele ofiar śmiertelnych 40katastrofakilka ofiar śmiertelnych 15bardzo dużajedna ofiara śmiertelna 7dużaciężkie uszkodzenie ciała 3średniaabsencja 1małaudzielenie pierwszej pomocy

42 Tabela 2 Ekspozycja na zagrożenie. Wartość EOpis ekspozycji 10stała 6częsta (codzienna) 3sporadyczna (raz na tydzień) 2okazyjna (raz w miesiącu) 1minimalna (kilka razy w roku) 0,5znikoma (raz w roku)

43 Tabela 3 Prawdopodobieństwo wystąpienia strat. Wartoś ć P Opis Szansa w %raz na 10bardzo prawdopodob ne 500,5 6całkiem możliwe 100,1 3praktycznie możliwe 10,01 1mało prawdopodob ne, możliwe 0,10,001 0,5tylko sporadycznie możliwe 0,010,0001 0,2możliwe do pomyślenia 0,0010,00001 0,1teoretycznie możliwe 0,00010,000001

44 Tabela 4 RISC SCORE - wartościowanie ryzyka. Wartość ryzyka R Kategoria ryzyka Działanie zapobiegawcze R <= 20pomijalnewskazana kontrola 20 < R < 70małepotrzebna kontrola 70 < R < 200 istotnepotrzebna poprawa 200 < R <= 400 dużepotrzebna natychmiastowa poprawa R > 400bardzo dużewskazane wstrzymanie pracy

45 .............................................................................................................................. (pieczęć zakładu pracy) (miejscowość, data) stanowisko - PRACOWNIK BIUROWY OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO METODĄ RISC SCORE Informacja na temat sposobu wykonania oceny ryzyka zawodowego: Na podstawie art. 226 Kodeksu pracy („Pracodawca jest obowiązany informować pracownika o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą oraz ochrony przed zagrożeniami”). Oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy dokonała Firma PRO-LEX 08-500 Ryki ul. Karola Wojtyły 1 W ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oceniono: potencjalne narażenia (czynniki / zagrożenia ) – prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie aktywności zawodowej występowanie częstości zdarzeń i wypadków przy pracy z uwzględnieniem przyczyn i ciężkości skutków występowanie chorób zawodowych spowodowanych czynnikami pracy występowanie innych specyficznych czynników i zagrożeń, np. potwierdzone NDS, NDN (wartości poniżej 0,5 – małe, od 0,5-1,0 – średnie, powyżej 1 – duże). „Ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujące straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy” (Dz. U. z 1998r. Nr 129 poz. 844 ze zm.) Stanowisko pracy (obszar) - przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę i się porusza (przyjmuje się na podstawie zakresu obowiązków jak również na podstawie faktycznie wykonywanej pracy).

46 Metoda szacowania ryzyka zawodowego RISC SCORE R = S x E x P R - wartość ryzyka zawodowego S - możliwe skutki zdarzenia, straty spowodowane przez zdarzenia, E - ekspozycja na zagrożenie, P - prawdopodobieństwo wystąpienia strat WYMAGANIA STAWIANE STANOWISKU PRACY PRACOWNIK badania lekarskie wstępne - przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem pracy (na koszt pracodawcy), okresowe - wg zaleceń lekarza i kontrolne. szkolenia BHP instruktaż ogólny - przed dopuszczeniem do pracy - minimum 2,5 h, instruktaż stanowiskowy - przed dopuszczeniem do pracy - minimum 6 h, szkolenia okresowe pierwsze w ciągu 1 roku od rozpoczęcia pracy, a następnie co 5 lat, wymagany wiek minimum 18 lat,

47 POMIESZCZENIE PRACY kubatura minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia na 1 pracownika, podłoga równa, nieśliska, łatwozmywalna, nienasiąkliwa, bez progów pomiędzy pomieszczeniami, minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi nie zajętej przez urządzenia i sprzęty na 1 pracownika. ściany łatwozmywalne, równe, nienasiąkliwe, wysokość pomieszczenia minimum 2,5 m, oświetlenie naturalne górne lub boczne (1 m2 okna na 8 m2 podłogi), oświetlenie sztuczne schody, korytarze - 50 lx, pomieszczenia sanitarne - 100 lx, pomieszczenia biurowe - 200 lx, pomieszczenia pracy przy komputerze - 500 lx, temperatura w pomieszczeniu nie mniej niż 18 °C, wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy, ogólna, naturalna - minimum 0,5 wymiany, wilgotność 35 - 85%

48 WYMAGANIA DODATKOWE pomiary instalacji elektrycznej w pomieszczeniu pracy raz na 5 lat, łatwy dostęp do apteczki pierwszej pomocy Ilość, usytuowanie i wyposażenie ustalone w porozumieniu z lekarzem, oznakowana zgodnie z Polską Normą i łatwo dostępna, łatwy dostęp do instrukcji o udzielaniu pierwszej pomocy bhp postępowania na wypadek pożaru wykazy pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy wykaz numerów alarmowych łatwy dostęp do sprzętu p-poż sprawna gaśnica dostosowana do gaszenia materiałów występujących na stanowisku pracy, koc gaśniczy, oznakowanie miejsca rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, drogi ewakuacyjne. CZAS PRACY 8 godzinny dzień pracy (w porze dnia)

49 Czynności przy których mogą występować zagrożenia na stanowisku pracy pracownika biurowego Lp.Nazwa czynności (zespołu czynności)% czasu pracy 1Prace porządkowe5 2Praca biurowa55 3Praca przy komputerze25 4Poruszanie się po terenie zakładu10 5Poruszanie się poza terenem zakładu5

50 Praca na ww. stanowisku wiąże się z występowaniem następujących zagrożeń Lp.Nazwa zagrożeniaKategoria ryzyka Akceptowalne 1Drobne urazy skaleczeniapomijalneTak 2Ergonomia – wymuszona pozycja ciałapomijalneTak 3Porażenie prądem elektrycznymmałe ryzykoTak 4Potracenie przez samochódpomijalneTak 5Pożarmałe ryzykoTak 6Upadek na równym tereniepomijalneTak 7Upadek z obrotowego fotela na kółkachpomijalneTak 8Upadek ze schodówpomijalneTak 9Wypadek podczas podróży środkami transportupomijalneTak 10Zmęczenie wzroku przy pracy z monitorem ekranowympomijalneTak 11Zarażenie chorobami zakaźnymi od personelu medycznego pomijalneTak

51 1.Drobne urazy skaleczenia Charakterystyka: Przy pracach porządkowych lub przy obsłudze, użytkowaniu różnego rodzaju urządzeń i sprzętów biurowych pracownik może się skaleczyć lub doznać drobnych urazów. Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: udzielenie pierwszej pomocy - 1 małe Maksymalne potencjalne straty materialne: (poniżej 4 tys. PLN) Ekspozycja: częsta (codziennie) – 6, znikoma (raz w roku) – 0,5 Prawdopodobieństwo: mało prawdopodobne, możliwe – 1 ( 0,1% - 1 na 1000) Wartość ryzyka : R = 1 x 6,5 x 1 = 6,5akceptowalne Kategoria ryzyka: pomijalne Stosowane środki ochrony: Zachowanie ostrożności przy obsłudze, użytkowaniu sprzętów i urządzeń biurowych. Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Prace porządkowe biuro510,51 Prace biurowebiuro551616

52 2. Ergonomia – wymuszona pozycja ciała Charakterystyka: Długotrwała praca w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym. Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: absencja – 3 średnie Maksymalne potencjalne straty materialne: (4 - 40 tys. PLN) Ekspozycja: sporadyczna (raz na tydzień) – 3 Prawdopodobieństwo: tylko sporadycznie możliwe – 0,5 ( 0,01% - 1 na 10000) Wartość ryzyka : R = 3 x 0,5 x 3 = 4,5akceptowalne Kategoria ryzyka: pomijalne Stosowane środki ochrony: Przerwy w pracy (5 – 10 min) po każdej godzinie spędzonej przed monitorem ekranowym przy pracy na komputerze. Stosowanie obrotowego krzesła z podłokietnikami i regulowaną wysokością siedziska i oparcia na stabilnej pięcioramiennej podstawie na kółkach. Stosowanie podnóżka pod stopy pracownika. Stosowanie stolika pod komputer o wysokości blatu dobranej do predyspozycji użytkownika z wysuwaną szufladą, zapewniającą minimum 10 centymetrowe oparcie dłoni pracownika przy obsłudze klawiatury. Właściwe ustawienie nachylenia monitora ekranowego względem pozycji ciała pracownika. Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Praca przy komputerze biuro25330,54,5

53 3. Porażenie prądem elektrycznym Charakterystyka: Porażenie prądem od niesprawnych elektrycznych urządzeń biurowych, sprzętów gospodarstwa domowego, uszkodzonej instalacji elektrycznej (wyrwane gniazdo, przebicie przewodów itp.,,,) Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: jedna ofiara śmiertelna – 15 bardzo duże Maksymalne potencjalne straty materialne: (4 - 40 tys. PLN) Ekspozycja: sporadyczna (raz na tydzień) – 3, okazyjnie (raz w miesiącu) – 2, Prawdopodobieństwo: tylko sporadycznie możliwe – 0,5 ( 0,01% - 1 na 10000) Wartość ryzyka : R = 15 x 7 x 0,5 = 52,5 akceptowalne Kategoria ryzyka: małe ryzyko Stosowane środki ochrony: Dobry stan osprzętu i urządzeń elektrycznych, dobry stan instalacji i przewodów elektrycznych, pomiary upływności instalacji elektrycznej maksymalnie co 5 lat, sprawdzanie sprawności urządzeń elektrycznych przed użyciem, stosowanie atestowanych i sprawnych urządzeń elektrycznych. Zachowanie szczególnej ostrożności. Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Prace biurowebiuro551520,515 Prace porządkowe biuro51520,515 Praca przy komputerze biuro251530,522,5

54 4. Potrącenie przez samochód Charakterystyka: Podczas poruszania się po drogach publicznych przy przechodzeniu przez jezdnię istnieje niebezpieczeństwo najechania przez pojazd mechaniczny. Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: jedna ofiara śmiertelna – 15 bardzo duże Maksymalne potencjalne straty materialne: (4 - 40 tys. PLN) Ekspozycja: znikoma (raz na rok) – 0,5 Prawdopodobieństwo: mało prawdopodobne, możliwe – 0,2 ( 0,001% - 1 na 100000) Wartość ryzyka : R = 15 x 0,5 x 0,2 = 1,5 akceptowalne Kategoria ryzyka: pomijalne Stosowane środki ochrony: Stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię. Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Poruszanie się poza terenem szpitala Drogi publiczne5150,50,21,5

55 5. Pożar Charakterystyka: Pożar może wybuchnąć podczas użytkowania niesprawnych urządzeń elektrycznych, używania otwartego ognia w pomieszczeniach pracy, zwłaszcza w pobliżu materiałów bądź substancji łatwopalnych, niesprawności instalacji elektrycznej itp.... Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: jedna ofiara śmiertelna – 15 bardzo duże Maksymalne potencjalne straty materialne: (4 - 40 tys. PLN) Ekspozycja: okazyjnie (raz w miesiącu) – 2, Prawdopodobieństwo: tylko sporadycznie możliwe – 0,5 ( 0,01% - 1 na 10000) Wartość ryzyka : R = 15 x 6 x 0,5 = 45 akceptowalne Kategoria ryzyka: małe ryzyko Stosowane środki ochrony: Dobry stan instalacji i urządzeń elektrycznych, łatwo dostępny podręczny sprzęt gaśniczy, porządek na stanowisku pracy, łatwo dostępna instrukcja na wypadek pożaru, wykaz telefonów alarmowych, dobrze oznakowane drogi ewakuacyjne. Zachowanie szczególnej ostrożności przy obchodzeniu się z otwartym ogniem, wyłączanie urządzeń elektrycznych grzejnych i innych, przed opuszczeniem stanowiska pracy. Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Praca przy komputerze biuro251520,515 Prace porządkowe biuro51520,515 Prace biurowebiuro551520,515

56 6. Upadek na równym terenie Charakterystyka: Podczas poruszania się po płaskiej powierzchni pracownik może potknąć się, poślizgnąć lub źle stąpnąć powodując upadek i uraz. Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: absencja – 3 średnie Maksymalne potencjalne straty materialne: (poniżej 4 tys. PLN) Ekspozycja: minimalna (kilka raz w roku) – 1 Prawdopodobieństwo: mało prawdopodobne, możliwe – 1 ( 0,1% - 1 na 1000) Wartość ryzyka : R = 3 x 2 x 1 = 6 akceptowalne Kategoria ryzyka: pomijalne Stosowane środki ochrony: Zachowanie ostrożności przy poruszaniu się. Dobry stan podłóg, obuwie dostosowane do podłoża, nieśliskie, z zapiętką, na niskim obcasie. Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Poruszanie się po terenie szpitala Szpital103113 Poruszanie się poza terenem szpitala Drogi publiczne53113

57 7. Upadek z obrotowego fotela na kółkach Charakterystyka: Szybkie zajęcie miejsca na fotelu obrotowym przy komputerze może spowodować, że fotel się odsunie na kółkach, co może skutkować upadkiem na plecy. Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: ciężkie uszkodzenie ciała – 7 duże Maksymalne potencjalne straty materialne: (4 - 40 tys. PLN) Ekspozycja: okazyjnie (raz w miesiącu) – 2, Prawdopodobieństwo: tylko sporadycznie możliwe – 0,5 ( 0,01% - 1 na 10000) Wartość ryzyka : R = 7 x 2 x 0,5 = 7 akceptowalne Kategoria ryzyka: pomijane Stosowane środki ochrony: Dobry stan podłóg, podłoża. Zachowanie ostrożności przy siadaniu na fotel. Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Praca przy komputerze biuro25720,57

58 8. Upadek ze schodów Charakterystyka: Podczas poruszania się po schodach istnieje niebezpieczeństwo potknięcia, poślizgnięcia, złego stąpnięcia i upadku na twarde podłoże. Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: ciężkie uszkodzenie ciała – 7 duże Maksymalne potencjalne straty materialne: (4 - 40 tys. PLN) Ekspozycja: okazyjnie (raz w miesiącu) – 2, minimalna (kilka razy w roku) - 1 Prawdopodobieństwo: tylko sporadycznie możliwe – 0,5 ( 0,01% - 1 na 10000) Wartość ryzyka : R = 7 x 3 x 0,5 = 10,5 akceptowalne Kategoria ryzyka: pomijane Stosowane środki ochrony: Dobry stan schodów. Zachowanie ostrożności przy poruszaniu się po schodach, używanie poręczy, nie zasłaniania stopni schodów przed sobą przenoszonymi przedmiotami o dużych gabarytach, stosowanie odpowiedniego obuwia nieśliskikego, na niskim obcasie, z zapiętką, Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Poruszanie się po terenie szpitala Szpital10720,57 Poruszanie się poza terenem szpitala Drogi publiczne5710,53,5

59 9. Wypadek podczas podróży środkami transportu Charakterystyka: W trakcie podróży służbowych środkami transportu zbiorowego, samochodem służbowym lub samochodem prywatnym wykorzystywanym do celów służbowych mogą wystąpić wypadki drogowe z różnych przyczyn. Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: jedna ofiara śmiertelna – 15 bardzo duże Maksymalne potencjalne straty materialne: (4 - 40 tys. PLN) Ekspozycja: minimalna (kilka razy w roku) - 1 Prawdopodobieństwo: tylko sporadycznie możliwe – 0,5 ( 0,01% - 1 na 10000) Wartość ryzyka : R = 15 x 1 x 0,5 = 7,5 akceptowalne Kategoria ryzyka: pomijane Stosowane środki ochrony: Dobry stan pojazdu, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zapinanie pasów bezpieczeństwa. Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Poruszanie się poza terenem szpitala Drogi publiczne51510,57,5

60 10. Zmęczenie wzroku przy pracy z monitorem ekranowym Charakterystyka: Podczas długiego wpatrywania się w monitor ekranowy następuje zmęczenie wzroku, co może być przyczyną pogarszania się wzroku. Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: absencja – 3 średnie Maksymalne potencjalne straty materialne: (4 - 40 tys. PLN) Ekspozycja: okazyjna (raz w miesiącu) – 1 Prawdopodobieństwo: mało prawdopodobne, możliwe – 1 ( 0,1% - 1 na 1000) Wartość ryzyka : R = 3 x 1 x 1 = 3akceptowalne Kategoria ryzyka: pomijalne Stosowane środki ochrony: Okresowe badania wzroku, prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy, prawidłowe ustawienie monitora, dobranie jaskrawości obrazu, prawidłowe usytuowanie monitora względem okien i lamp, stosowanie żaluzji na okna, przerwy w pracy po każdej godzinie pracy przy komputerze (5-10 minut). Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Praca przy komputerze biuro253113

61 11. Zarażenie chorobami zakaźnymi od personelu medycznego Charakterystyka: Przy załatwianiu spraw personelu medycznego, który mógł mieć kontakt z zarażonymi pacjentami, bądź przebywał w miejscach gdzie był szczególnie narażony na różnego rodzaju bakterie i wirusy chorobotwórcze może dojść do zarażenia jedną z chorób wywołanych przez bakterie i wirusy ujęte w wykazie szkodliwych czynników biologicznych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Maksymalne potencjalne skutki dla pracownika: absencja - 3 średnie Maksymalne potencjalne straty materialne: (4 - 40 tys. PLN) Ekspozycja: częsta (codziennie) – 6, minimalna (kilka razy w roku) - 1 Prawdopodobieństwo: mało prawdopodobne, możliwe – 1 ( 0,1% - 1 na 1000) Wartość ryzyka : R = 3 x 7 x 1 = 21akceptowalne Kategoria ryzyka: małe ryzyko Stosowane środki ochrony: Okresowa dezynfekcja pomieszczeń, badania okresowe, ograniczenie do minimum przebywania pracowników biurowych na oddziałach szpitala, personel medyczny przed przybyciem do biura z oddziałów szpitalnych gdzie mogą wystąpić szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne winien dokonać mycia i dezynfekcji rąk oraz zdjąć odzież ochronną pozostawiając ją na oddziale w wyznaczonym do tego miejscu. W przypadku stwierdzenia zarażenia pracownika biurowego jedną z chorób zakaźnych należy niezwłocznie odesłać poszkodowanego do szpitala zakaźnego w Rykach, dokonać dezynfekcji pomieszczeń pracy, a dodatkowo w zależności od rodzaju choroby nawet poddać osoby, które również mogły ulec zarażeniu kwarantannie. Dostępność środków do dezynfekcji rąk dla pracowników biurowych. Praca lub zadanie Miejsce lub obszarUdział % Skutki (S) Ekspozycja (E) Prawdopod. (P) RYZYKO (R) Prace biurowebiuro5536118 Poruszanie się po terenie szpitala Teren szpitala103113

62 Przyjąłem do wiadomości i zobowiązuję się do stosowania wyżej wymienionych środków ochrony. Lp.Nazwisko i imięDataPodpis pracownika 1 2 3 4 5 6 7.................................................................................................................. Kartę opracował Zatwierdzono przez


Pobierz ppt "Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google