Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców

2 STRUKTURA SPRAWDZIANU Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzone są w formie pisemnej. CZĘŚĆ 1 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI. W niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych - samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut (wydłużony czas – 120 minut).

3 CZĘŚĆ 2 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA OBCEGO. Będzie to język angielski, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. We wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W drugiej części sprawdzianu, następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut (wydłużony czas - 70 minut).

4 Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1, a częścią 2 będzie krótka przerwa na odpoczynek.

5 RODZAJE ZADAŃ NA NOWYM SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY W zadaniach zamkniętych uczeń - spośród kilku odpowiedzi - wskazuje jedną poprawną, np. spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania - wybiera jeden spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.

6 W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np. odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania Większość tych umiejętności nauczyciele ćwiczą na lekcjach i zajęciach przygotowujacych do sprawdzianu po klasie VI. Można ćwiczyć je również w testach szóstoklasisty online.testach szóstoklasisty online

7 TERMIN SPRAWDZIANU Termin sprawdzianu: 5 kwiecień 2016r. Dodatkowy termin: 2 czerwca 2016 roku

8 WYNIKI SPRAWDZIANU Wyniki sprawdzianu w procentach obejmują: - wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z j. polskiego - i matematyki; - wynik z części drugiej czyli z języka angielskiego. Uczniowie wyniki sprawdzianu poznają 27 maja 2016r. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu otrzymują za pośrednictwem szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły 24 czerwca 2016r.

9 Uczeń zgłasza się na sprawdzian w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

10 5 kwietnia 2016 r. o godz. 8:30 uczniowie ustawiają się przed salą pojedynczo i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Obowiązuje strój galowy! Ważna legitymacja szkolna!

11 D O SALI EGZAMINACYJNEJ MOŻNA WNIEŚĆ WYŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE PRZYBORY : a) w przypadku części pierwszej sprawdzianu – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę b) w przypadku części drugiej sprawdzianu – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem. c) Uczniowie mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. Nie wolno korzystać z korektora! Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np.

12 Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających, odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

13 S PRAWDZIAN ROZPOCZYNA SIĘ 5 KWIETNIA 2016 R. O GODZ. 9.00 OD ROZDANIA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej / za wyjątkiem szczególnych okoliczności i zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych/. Dodatkowy termin – 2 czerwca 2015r.

14 PRACA Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek: zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;

15

16 sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny tzn. czy ma wszystkie strony /czy zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi/ i czy są one wyraźnie wydrukowane. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian i otrzymują kompletne zestawy. sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz sposób kodowania arkusza egzaminacyjnego /dotyczy zdających, którzy robią to samodzielnie/

17 zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. W przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego UCZEŃ NIE PODPISUJE ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO!

18

19 C ZAS TRWANIA SPRAWDZIANU liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio: w części pierwszej - 80 minut (przedłużony nie więcej niż 120min) w części drugiej – 45minut (przedłużony nie więcej niż 70 minut)

20 W CZASIE TRWANIA SPRAWDZIANU : zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności: Nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej ),

21 Nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca, W żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, Nie wypowiada uwag i komentarzy, Nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, Nie korzysta z żadnych środków łączności.

22 UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI SPRAWDZIANU W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

23 przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia, unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.

24 Z DAJĄCY, KTÓRY UKOŃCZYŁ PRACĘ PRZED WYZNACZONYM CZASEM zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki, zamyka swój zestaw egzaminacyjny i odkłada na brzegu stolika.

25 Nauczyciel – członek zespołu nadzorującego sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych i naniesienie odpowiedzi w karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń odpowiedzi poleca zdającemu wykonanie tej czynności. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

26 Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę, przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie mają 5 dodatkowych minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę.

27

28 D RUGA CZĘŚĆ SPRAWDZIANU rozpoczyna się w tym samym dniu, po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami przedstawionymi wcześniej. Jedyna różnica to odtworzenie płyty CD z tekstami w języku angielskim i instrukcjami w języku polskim dotyczącymi rozwiązywania zadań.

29 Stanowczo zaleca się uczniom wykorzystanie na pracę z arkuszem egzaminacyjnym całego czasu przeznaczonego na sprawdzian, w tym dokładne sprawdzenie poprawności udzielonych odpowiedzi.

30 P O ZAKOŃCZENIU PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM : członkowie zespołu nadzorującego zbierają i sprawdzają w obecności uczniów prace. uczeń - przedstawiciel zdających jest obecny w sali do momentu zamknięcia kopert zwrotnych z materiałami egzaminacyjnymi.

31 Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

32 P RZERWANIE PRACY Z ARKUSZEM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH 1. Jeżeli podczas sprawdzianu uczeń przerywa pracę z arkuszem, jego praca jest dołączana do protokołu przebiegu sprawdzianu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu lub części sprawdzianu w terminie dodatkowym. 2. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy maja prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE w Jaworznie.

33 3. Jeżeli sytuacja opisana wcześniej ma miejsce podczas sprawdzianu przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

34 INSRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera …. stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. W wyznaczonych miejscach (część1) : - zeszyt zadań - karta rozwiązań zadań otwartych z j. polskiego - karta rozwiązań zadań otwartych z matematyki - karta odpowiedzi

35 INSRUKCJA DLA UCZNIA KOD, np. A01, B10 PESEL 99050705178 Wklej naklejki OKE

36

37 J AK ZAZNACZAĆ ODPOWIEDZI NA KARCIE ?

38

39 W YNIKI SPRAWDZIANU W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach, cztery wyniki: - wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki) - wynik z części drugiej (z języka angielskiego). WYNIKI EGZAMINACYJNE SĄ OSTATECZNE.

40 UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD I KONKURSÓW Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

41 I NFORMACJE O SPRAWDZIANIE Szczegółowe informacje o harmonogramie sprawdzianu, zasadach jego organizowania i przeprowadzania oraz przykładowe arkusze są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl)www.cke.edu.pl Najważniejsze informacje dla uczniów zawiera film, który można obejrzeć na stronie YouTube CKE: (https://www.youtube.com/ckeedupl).

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google