Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(1/2) Ochrona przyrody i środowiska Nawozy a środowisko przyrodnicze Pestycydy a środowisko przyrodnicze Produkcja rolnicza a gazy cieplarniane Wpływ freonów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(1/2) Ochrona przyrody i środowiska Nawozy a środowisko przyrodnicze Pestycydy a środowisko przyrodnicze Produkcja rolnicza a gazy cieplarniane Wpływ freonów."— Zapis prezentacji:

1 (1/2) Ochrona przyrody i środowiska Nawozy a środowisko przyrodnicze Pestycydy a środowisko przyrodnicze Produkcja rolnicza a gazy cieplarniane Wpływ freonów na warstwę ozonową

2 Nawozy a środowisko przyrodnicze Rodzaje nawozów Naturalne  Organiczne: obornik, kompost, gnojowica, gnojówka, nawozy zielone, torf wysoki  Nieorganiczne: zmielone kopaliny: wapienie, kreda, dolomity, apatyty, mączka kostna Sztuczne  Azotowe: mocznik [CO(NH 2 ) 2 ], salmiak – chlorek amonu [NH 4 Cl], siarczan(VI) amonu [(NH 4 ) 2 SO 4 ], saletry – azotany(V) {amonowa [NH 4 NO 3 ], sodowa [NaNO 3 ], wapniowa [Ca(NO 3 ) 2 ], potasowa [KNO 3 ], magnezowa [Mg(NO 3 ) 2 ]  Potasowe: kainit – sól potasowa, chlorek potasu [KCl], siarczan(VI) potasu [K 2 SO 4 ], saletra potasowa [KNO 3 ],  Fosforowe: superfostat potrójny – dwuwodoroortofosforan(V) wapnia [Ca(H 2 PO 4 ) 2 ], precipitat – wodorortofosforan(V) wapnia [CaHPO 4 ]

3 Nawozy a środowisko przyrodnicze  Procentowa zwartość składników pokarmowych w nawozach – określona zawartość określonego składnika pokarmowego jest jednoznaczna z ilością składnika w 100g nawozu (w przeliczeniu na czysty składnik: N, P 2 O 5, K 2 O)  Przykłady: Mocznik – nawóz 46% N  46 kg N w 100 kg nawozu Superfosfat – nawóz 46% P 2 O 5  46 kg P 2 O 5 /100kg Kainit – nawóz 12% K 2 O  12kg K 2 O/100kg Obornik mieszany N – 0,50%; P 2 O 5 – 0,20%; K 2 O – 0,60%; CaO – 0,50%; MgO – 0,15% W 1 tonie obornika: 5kg - N; 2kg – P 2 O 5 ; 6kg – K 2 O; 5kg – CaO; 1,5kg – MgO Stosunek N : P : K  1 : 0,4 : 1,2

4 Rola składników pokarmowych Azot / NO 3 -, CO(NH 2 ) 2  niezbędnym i podstawowym makroelementem odżywczym roślin, jest składnikiem protoplazmy, wchodzi w skład białek  rośliny motylkowe żyjące w symbiozie w bakteriami brodawkowymi (Rhizobium) wykorzystują azot atmosferyczny Fosfor / PO 4 3-  jeden z składników pokarmowych, sest składnikiem związków organicznych dzięki czemu jest wykorzystywany do akumulacji energii oraz przemian zachodzących w roślinach Potas / K +  składnik regulujący gospodarkę wodną rośliny odpowiadając za utrzymanie odpowiedniego turgoru oraz sterowanie aparatami szparkowymi, odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie procesów fotosyntezy

5 Nawozy a środowisko przyrodnicze  Wpływ nawożenia na glebę:  Nawozy odkwaszające – podnoszą pH roztworu glebowego Wapniowe i magnezowe Fizjologicznie zasadowe (sole mocnych zasad i słabych kwasów (fosfaty i superfosfaty)  Fizjologicznie kwasowe – obniżają pH roztworu glebowego  Sole pochodzące od mocnych kwasów i słabych zasad sole amonowe [chlorek amonu, siarczan(VI) amonu]  Fizjologicznie obojętne - nie zmieniają pH gleby Obornik, sole mocnych kwasów i mocnych zasad [saletra sodowa, potasowa, siarczan(VI) potasu, sól potasowa]

6 Nawozy a środowisko przyrodnicze  Błędy w nawożeniu:  Nawożenie w uprawie roślin powinno być stosowane na podstawie: analizy chemicznej gleby lub materiału roślinnego potrzeb nawozowych konkretnych gatunków roślin  Nie ma możliwości przenawożenia obornikiem, jest nawozem pełnoskładnikowym, wolno działającym, składniki pokarmowe w proporcji N:P:K (1: 0,4 : 1,2) są zrównoważone  Przenawożenie prowadzi do degradacji gleb, wypłukiwanie przez opady, nawadnianie składniki (głównie aniony NO 3 - PO 4 3- ) z wodami gruntowymi dostają się do wód otwartych,  Najsłabiej ulega sorpcji NO 3 -, jest najszybciej wypłukiwany z gleby  W zbiornikach wodnych przyczyniają się do intensywnego rozwoju glonów i eutrofizacji wód (wypłycanie zbiorników, wymieranie zwierząt wodnych – ryb, skorupiaków)

7 Pestycydy a środowisko przyrodnicze  Pestycydy – syntetyczne lub naturalne substancje chemiczne stosowane do ochrony roślin, zwierząt hodowlanych, wyrobów (drewno, malowidła, preparaty biologiczne – na których mogą żerować szkodniki lub rozwijać się grzyby i bakterie) Podział pestycydów Fungicydy – grzybobójcze Zoocydy Algicydy – glonobójcze Insektycydy – owadobójcze Nematocydy – nicieniobójcze Bakteriocydy – bakteriobójcze Moluskocydy – mięczakobójcze Akaracydy – roztoczobójcze Herbicydy – chwastobójcze Rodentycydy – gryzoniobójcze Repelenty – odstraszające

8 Pestycydy a środowisko przyrodnicze  Allelopatia -szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin.  Allelopatia odnosi się głównie do substancji chemicznych wydzielanych do podłoża, które wpływają na wzrost innych organizmów w bezpośrednim otoczeniu, głównie roślin i bakterii.  Substancje mogą pobudzać lub hamować kiełkowanie, a także wzrost i rozwój innych gatunków roślin żyjących w bliskim sąsiedztwie lub zajmujących bezpośrednio po nich to samo miejsce.  Przykład allelopatii: zapach marchwi – odstrasza śmietkę cebulankę, zapach cebuli – odstrasza połyśnicę marchwiankę

9 Pestycydy a środowisko przyrodnicze  Przepisy regulujące stosowanie pestycydów:  Prewencja (okres prewencji) jest to czas, który musi upłynąć między zabiegiem z użyciem środka ochrony roślin, a pierwszym oblotem roślin kwitnących przez pszczoły, zapobiegający ich zatruciu. Okres prewencji, jeśli obowiązuje dla danego środka, jest zawsze podany w instrukcji stosowania.  Karencja jest to czas, który musi upłynąć od ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin do momentu bezpiecznego zbioru roślin przeznaczonych do spożycia (owoców lub warzyw). Okresy karencji różnią się zarówno w zależności od rodzaju rośliny jak i preparatu ochrony roślin i są zawsze podane w instrukcji stosowania.  Zarówno karencja i prewencja dotyczy nie tylko bezpośrednio opryskiwanych roślin, ale także wszystkich innych roślin (także chwastów), które mogły być przypadkowo opryskane środkiem ochrony roślin

10 Pestycydy a środowisko przyrodnicze  Klasy toksyczności pestycydów  Każdy preparat zawiera związek stanowiący substancję czyn­ną. Pod względem tok­sykologicznym najbardziej istotne znaczenie ma substancja czyn­na danego preparatu.  Zależnie od siły działania środki ochrony podzielone zostały na pięć klas określających ich toksyczność

11 Pestycydy a środowisko przyrodnicze  Przyroda na nasze działanie odpowiada kontrdziałaniami.  procesu selekcji ras odpornych agrofagów nie da się uniknąć, ale można go w istotny sposób spowalniać (opóźniać) poprzez przestrzeganie kilku ważnych zasad:  stosowanie ś.o.r. tylko wtedy kiedy jest to absolutnie konieczne (w przypadku szkodników, po przekroczeniu progów zagrożenia);  używanie pestycydów zgodnie z ustalonymi w trakcie badań dawkami;  przestrzeganie rotacji preparatów – czyli stosowanie przemiennie tych o różnym mechanizmie działania;  zaprzestanie wykonywania zabiegów środkami o podobnym mechanizmie działania jeżeli stwierdzono odporność lokalnej populacji agrofagów na związki z danej grupy chemicznej;

12 Nawozy a środowisko przyrodnicze  ochrona fauny pożytecznej, a przede wszystkim drapieżców i parazytoidów, ponieważ odgrywają one bardzo istotną rolę w ograniczaniu liczebności gatunków roślinożernych, bez względu na stopień ich odporności;  jeżeli jest to możliwe, uprawianie przede wszystkim odpornych odmiany roślin – metoda hodowlana (genetyczna);  unikanie (a wręcz wykluczanie) stosowania środków chemicznych (nie tylko ochrony roślin) stymulujących rozwój niektórych grup szkodników;  stosowanie integrowanego zwalczania agrofagów, które jest racjonalnym działaniem długofalowym minimalizującym tempo selekcji, gdyż metoda ta umożliwia zmniejszenie liczby zabiegów jak i wolumenu zużycia pestycydów, a tym samym zmniejsza presję selekcyjną.

13 Pestycydy a środowisko przyrodnicze  BI 58 - Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych i zielarskich. W roślinie działa układowo  Zawartość substancji biologicznie czynnej: dimetoat (związek z grupy fosforoorganicznych) - 400 g w 1 litrze środka. Substancje nie będące substancją biologicznie czynną: ksylen, cykloheksanon. Określenie toksyczności dla ludzi - szkodliwy dla pszczół – bardzo toksyczny dla organizmów wodnych – toksyczny. Środki ostrożności  Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów,  Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych

14 Bi – 58 (cd) ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI  Rośliny sadownicze  drzewa ziarnkowe i pestkowe.  mszyce, szpeciele, owocnice, miodówki.  Zalecana dawka: 1,5-2,25 l/ha.  Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. UWAGI:  Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15 o C.  Środka nie stosować w ogrodach działkowych i przydomowych.  Na odmianach truskawki i maliny powtarzających owocowanie nie stosować środka po pierwszym zbiorze owoców.  Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać przez 2 tygodnie zwierząt gospodarskich.  Środek bardzo szkodliwy dla owadów pożytecznych.

15 Bi – 58 (cd) UWAGI: (cd)  Środka nie stosować w roślinach stanowiących pożytek dla pszczół (nektar, pyłek, spadź) oraz w bliskim ich sąsiedztwie, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem prewencji dla pszczół. OKRES KARENCJI  okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): 21 dni porzeczka czarna (opryskiwanie) - 30 dni PREWENCJA  DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 14 dni.  DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): 48 godzin ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  (S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.  (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.  (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.  (S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.


Pobierz ppt "(1/2) Ochrona przyrody i środowiska Nawozy a środowisko przyrodnicze Pestycydy a środowisko przyrodnicze Produkcja rolnicza a gazy cieplarniane Wpływ freonów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google