Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowanie wydatków w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowanie wydatków w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowanie wydatków w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2 1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”, 2.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146z późn. zm.), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”. 3.Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, zwane dalej „wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”. 4.Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 5.Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Szczegółowe regulacje dot. kwalifikowania wydatków dla projektów realizowanych w ramach Konkursu Regulacje Rozporządzenie ogólneUstawa wdrożeniowaWytyczne horyzontalneWytyczne PO IiŚWytyczne sektorowe

3 Każdy zainteresowany podmiot może zwrócić się do Instytucji Pośredniczącej dla IX Osi priorytetowej, tj. do Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia z wnioskiem o dokonanie interpretacji postanowień regulacji w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. Interpretacje

4 1.Ocena kwalifikowalności projektu następuje na etapie oceny wniosku o dofinansowanie i polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot dofinansowania w ramach POIiŚ 2.Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach POIiŚ nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione podczas jego realizacji będą uznane za kwalifikowalne. 3.W przypadku projektów konkursowych dodatkowym warunkiem kwalifikowalności jest zachowanie przez beneficjenta ścieżki audytu z fazy naboru projektów do celów kontroli i audytu, w tym wszystkich dokumentów, co do których beneficjent załączał oświadczenie o ich posiadaniu przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Ocena kwalifikowalności projektu

5 1.Zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury (środków trwałych). 2.Trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy musi być zachowana przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 3.Za datę płatności końcowej, uznaje się: a)w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi przekazywane są środki - datę dokonania przelewu na rachunek bankowy beneficjenta, b)w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. Trwałość projektu (1)

6 1.Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek: a)zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia POIiŚ, b)nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, c)nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. 2.Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości. Trwałość projektu (2)

7 Ramy czasowe kwalifikowalności 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2023 r. Daty wskazane w umowie o dofinansowanie * Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ/IP/IW wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane.

8 Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Konkursu jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: 1.został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie z zachowaniem ram czasowych kwalifikowania wydatków określonych dla PO IIŚ 2014- 2020; 2.jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie, 3.jest zgodny z PO IiŚ i SZOOP, 4.został poniesiony zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020; 5.został uwzględniony w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, 6.został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, Zasady szczegółowe (1)

9 7.jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, 8.został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 9.został należycie udokumentowany, 10.został wykazany we wniosku o płatność beneficjenta, 11.dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców, 12.jest zgodny z warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w regulacjach stanowiących załącznik do Regulaminu Konkursu Zasady szczegółowe (2)

10 Kwalifikowalność VAT Podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowalny w projektach realizowanych w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jest kwalifikowalny, chyba że IZ PO ograniczy możliwość jego kwalifikowania w wytycznych programowych w ramach danego PO. Dopuszcza się sytuację, w której VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części projektu. W takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny.

11 KATEGORIA: Zarządzanie projektem 5 grup wydatków: 1.Wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi 2.Koszty ogólne 3.Wydatki osobowe 4.Koszty związane z wykorzystaniem informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie 5.Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. Suma z pkt 2-5 musi spełniać jednocześnie dwie nierówności: a)x ≤ 250 000 PLN + 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, b)x ≤ 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

12 Kwalifikować można wydatki poniesione na wykonanie prac budowlanych wyłącznie w obszarach wchodzących w skład szpitalnego oddziału ratunkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zakres robót musi być zgodny z definicjami „budowa”, „przebudowa”, „remont” w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póżn. zm.) KATEGORIA: Roboty budowlane (1) Puszczykowo

13 Kwalifikować można wydatki związane z budową nowego obiektu na potrzeby SOR. Zasadność przyjęcia takiego rozwiązania będzie musiała jednakże wynikać z przeprowadzonych analiz i ekspertyz, przedstawionych w dokumentacji projektowej (np. w studium wykonalności), potwierdzających, że budowa nowego obiektu jest rozwiązaniem najlepszym, biorąc pod uwagę aspekty: instytucjonalny, techniczny i środowiskowy, a także najbardziej uzasadnionym z punktu widzenia efektywności kosztowej i ekonomicznej. KATEGORIA: Roboty budowlane (2) Giżycko

14 Wydatki związane z budową/remontem infrastruktury wspólnej związanej z SOR, tj. m. in. dachu, piwnic, klatek schodowych, wind, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku, w którym zlokalizowany jest/będzie SOR, będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne jedynie w proporcji równej udziałowi powierzchni SOR w całości powierzchni budynku, w którym znajduje się SOR. KATEGORIA: Roboty budowlane (3) Nowa Sól

15 KATEGORIA: Roboty budowlane (4) Za kwalifikowalne nie będą uznane wydatki związane z budową/remontem miejsc parkingowych (z wyłączeniem miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów specjalnych, w tym zlokalizowanych przy lądowisku/lotnisku przyszpitalnym), a także dróg, chodników prowadzących z drogi publicznej do SOR lub z drogi publicznej do lądowiska/lotniska oraz innej infrastruktury, która nie jest bezpośrednio związana z SOR i nie jest niezbędna dla realizacji celu projektu. Poznań

16 KATEGORIA: Przyłącza mediów W przypadku wydatków związanych z budową lub modernizacją sieci, instalacji i urządzeń zapewniających możliwość użytkowania infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. m. in. telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych lub elektroenergetycznych, za kwalifikowalne mogą zostać uznane wyłącznie wydatki związane z budową/modernizacją ww. sieci na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego. W przypadku, kiedy prace te będą realizowane również na potrzeby innych jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego, wydatki będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne jedynie w proporcji równej udziałowi powierzchni SOR w powierzchni budynku, której dotyczą prace. W przypadku gdy budowa/modernizacja ww. sieci na potrzeby SOR wymagać będzie realizacji prac poza SOR, wydatki poniesione na budowę/modernizację ww. sieci poza SOR nie będą kwalifikowalne.

17 KATEGORIA: Lądowisko/lotnisko przyszpitalne (1) Za kwalifikowalne w ramach Konkursu będą mogły zostać uznane wydatki związane z budową lub remontem lądowiska/lotniska, którego lokalizacja i warunki techniczne będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zarejestrowanego do realizacji operacji w dzień i w nocy przez 7 dni w tygodniu, wpisanego do ewidencji lotnisk/lądowisk prowadzonej przez Prezesa ULC oraz Instrukcji Operacyjnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gdańsk

18 KATEGORIA: Lądowisko/lotnisko przyszpitalne (2) Wydatki związane z budową/remontem infrastruktury towarzyszącej (np. droga łącząca SOR z lądowiskiem/lotniskiem, plac manewrowy, szlabany oddzielające strefę lądowiska/lotniska, system monitoringu, winda oraz klatki schodowe (w przypadku lądowisk/lotnisk wyniesionych), obiekty małej infrastruktury niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lądowiska/lotniska, miejsca postojowe dla pojazdów specjalnych) mogą zostać uznane za kwalifikowalne po spełnieniu następujących warunków: 1.są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu; 2.zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu; 3.zostaną zaakceptowane przez IP oraz wskazane w umowie o dofinansowanie. Inowrocław

19 KATEGORIA: Infrastruktura towarzysząca SOR Wydatki związane z budową bądź remontem infrastruktury towarzyszącej dla SOR, tj. infrastruktury nie wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (np. wiaty, garaże dla ambulansów) mogą zostać uznane za kwalifikowalne po spełnieniu następujących warunków: 1.są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu; 2.zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu; 3.zostaną zaakceptowane przez IP oraz wskazane w umowie o dofinansowanie; 4.szpitalny oddział ratunkowy ma w swojej strukturze zespoły ratownictwa medycznego. Cieszyn Sanok

20 KATEGORIA: Wyroby medyczne oraz wyposażenie wyrobu medycznego (1) WIM Warszawa Wydatki na nabycie środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu, będą wydatkami kwalifikowalnymi, pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego określa minimalne wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego, wskazując wprost określone wyroby medyczne (np. przyłóżkowy zestaw rtg, przewoźny ultrasonograf) lub definiując w sposób funkcjonalny jej zakres (np. wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające monitorowanie rytmu serca i oddechu). W związku z powyższym, za kwalifikowalne będą mogły zostać uznane wyroby medyczne zaliczające się do każdej z ww. kategorii.

21 KATEGORIA: Wyroby medyczne oraz wyposażenie wyrobu medycznego (2) W przypadku uwzględnienia we Wniosku o dofinansowanie wyrobów medycznych nie wskazanych wprost w ww. rozporządzeniu, konieczne jest przedstawienie we Wniosku o dofinansowanie uzasadnienia dla ich zakupu w kontekście świadczeń, jakie przy ich wykorzystaniu będą udzielane, z odwołaniem się do odpowiedniego przepisu z ww. rozporządzenia. SPSK Nr 4 w Lublinie

22 KATEGORIA: Wyroby medyczne oraz wyposażenie wyrobu medycznego (3) WIM Warszawa Zakupione w ramach Konkursu wyroby medyczne powinny być zlokalizowane na SOR, w obszarze określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli warunki techniczne uniemożliwiają instalację zakupionych wyrobów medycznych (np. tomografu komputerowego) na obszarze szpitalnego oddziału ratunkowego (instalacja sprzętu wiąże się ze zmianą kubatury bądź powierzchni zabudowy obiektu), istnieje możliwość instalacji zakupionych wyrobów poza obszarem szpitalnego oddziału ratunkowego, w miejscu umożliwiającym natychmiastowy i całodobowy dostęp do badania. Wówczas we wniosku o dofinansowanie należy podać uzasadnienie przyjętego rozwiązania

23 KATEGORIA: Wyroby medyczne oraz wyposażenie wyrobu medycznego (4) Legnica Dopuszczalna jest sytuacja, w której zakupione wyroby medyczne na potrzeby SOR wykorzystywane będą również na potrzeby innych oddziałów, w których realizowane są świadczenia gwarantowane w ramach umów z NFZ, pod warunkiem że wykorzystywanie zakupionych na potrzeby SOR wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom hospitalizowanym na innych oddziałach nie będzie kolidować z ich wykorzystywaniem do udzielania świadczeń pacjentom SOR. W takim przypadku, za kwalifikowalny może zostać uznany wyłącznie wydatek odpowiadający procentowi wykorzystywania zakupionych wyrobów na potrzeby SOR.

24 KATEGORIA: Wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz produkty lecznicze Za kwalifikowane nie mogą zostać uznane wydatki poniesione na zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz produktów leczniczych

25 KATEGORIA: Wyposażenie socjalno – bytowe (1) Kraków Wyposażenie bytowe to takie, które ma na celu poprawienie warunków niezbędnych do funkcjonowania oddziałów szpitalnych zarówno dla pacjentów, np. szafki przyłóżkowe, krzesła, wieszaki, umywalki, dozowniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi, oraz pojemniki na zużyte ręczniki, jak i personelu medycznego, np. wyposażenie dla pomieszczeń gospodarczych oraz socjalnych typu np. dyżurka pielęgniarek, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, porządkowych, śluz umywalkowo-fartuchowych czy szatniowych. Wydatki związane z zakupem wyposażenia socjalno-bytowego będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne po spełnieniu następujących warunków: 1.są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu; 2.zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu; 3.zostaną zaakceptowane przez IP oraz wskazane w umowie o dofinansowanie. 4.wydatki na wyposażenie socjalno-bytowe nie mogą stanowić więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

26 KATEGORIA: Wyposażenie socjalno – bytowe (2) LPR Wydatki związane z zakupem sprzętu AGD jako wyposażenia pomieszczeń socjalnych na SOR (m. in. lodówka, kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza, czajnik elektryczny), będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne po spełnieniu następujących warunków: 1) są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu; 2) zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu; 3) zostaną zaakceptowane przez IP oraz wskazane w umowie o dofinansowanie. Za kwalifikowalne nie będą uznane wydatki poniesione na zakup m. in. telewizorów, sprzętu grającego, kin domowych i innego wyposażenia, które nie jest niezbędne dla realizacji celu projektu oraz dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu.

27 KATEGORIA: Wyposażenie biurowe/administracyjne Wydatki związane z zakupem wyposażenia biurowego/administracyjnego na SOR, mogą zostać uznane za kwalifikowalne po spełnieniu następujących warunków: 1.są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu; 2.zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu; 3.zostaną zaakceptowane przez IP oraz wskazane w umowie o dofinansowanie; 4.wydatki na wyposażenie biurowe/administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 5% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Biała Podlaska Opole

28 KATEGORIA: Urządzenia/instalacje przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej Za kwalifikowalne w ramach projektu mogą zostać uznane wydatki związane z realizacją działań przyjaznych środowisku przyrodniczemu (nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych) przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej, w szczególności do obniżenia zużycia energii lub efektywniejszego jej wykorzystywania/zmniejszenia energochłonności obiektu i uzasadnionych z punktu widzenia efektywności kosztowej podmiotu leczniczego, w szczególności wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, zakup urządzeń i technologii energooszczędnych, zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania. Działania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej nie mogą stanowić głównego celu projektu realizowanego w ramach Konkursu i mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie do głównego celu (jako element projektu).

29 KATEGORIA: Infrastruktura do odbierania danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki związane z zakupem i montażem infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego (ambulansów), które zainstalowane będą w podmiocie leczniczym na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego. Wydatki związane z zakupem urządzeń z możliwością teletransmisji danych stanowiących wyposażenie środków transportu sanitarnego (ambulansów) nie są kwalifikowalne.

30 KATEGORIA: Urządzenia do prowadzenia monitoringu Lesko Wydatki związane z zakupem i montażem urządzeń do prowadzenia monitoringu mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne po spełnieniu następujących warunków: 1.są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu; 2.zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu i montażu; 3.zostaną zaakceptowane przez IP oraz wskazane w umowie o dofinansowanie. W przypadku, gdy działania związane z zakupem i zamontowaniem monitoringu odnoszą się do całego podmiotu leczniczego, za kwalifikowalne mogą zostać uznane wyłącznie wydatki poniesione na zakup i montaż urządzeń służących do prowadzenia monitoringu infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego.

31 Wykorzystywanie infrastruktury wytworzonej/nabytej w ramach projektu Infrastruktura wytworzona w ramach projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 może być wykorzystywana przez beneficjentów wyłącznie na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych środków publicznych w rodzaju odpowiadającym zakresowi projektu. Dopuszczalne są przy tym sytuacje, w których beneficjent udziela świadczeń zdrowotnych jako podwykonawca podmiotu będącego stroną kontraktu z NFZ, bądź na podstawie umowy cywilno-prawnej. Jednocześnie, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez kontrahenta beneficjenta projektu powinny być również finansowane w ramach umowy z NFZ, a umowa pomiędzy beneficjentem a kontrahentem powinna obejmować wyłącznie zwrot kosztów eksploatacyjnych.

32 KATEGORIA: Szkolenia dla personelu obsługującego infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu Wydatki na sprawdzanie projektu i jego wyposażenia oraz na szkolenie personelu obsługującego infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu, niezbędne dla realizacji projektu, mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach właściwej kategorii wydatków, z którą są związane (m.in. roboty budowlane, sprzęt i wyposażenie), na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

33 KATEGORIA: Infrastruktura dotycząca informatyzacji podmiotów leczniczych Za kwalifikowalne w ramach Konkursu nie będą uznane wydatki związanie z zakupem infrastruktury informatycznej (rozwiązania usprawniające zarządzanie, komunikację i pracę podmiotów leczniczych, takie jak m. in.: e-rejestracja, e-archiwizacja, elektroniczny system dozowania i wydawania leków, komputery, serwery, urządzenia sieciowe, oprogramowania).

34 Dziękuję za uwagę Jarosław Kieszek Departament Infrastruktury i e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia


Pobierz ppt "Kwalifikowanie wydatków w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google