Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustawach podatkowych na rok 2016 oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dot. przedsiębiorców al. Niepodległości 60 43-100 Tychy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustawach podatkowych na rok 2016 oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dot. przedsiębiorców al. Niepodległości 60 43-100 Tychy."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawach podatkowych na rok 2016 oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dot. przedsiębiorców al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 Urząd Skarbowy w Tychach

2 VAT – zmiany od 1.01.2016 r. al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 Urząd Skarbowy w Tychach

3 1.Właściwość miejscowa 2.Preproporcja Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59

4 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Ustawa z 10.09 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Do ustalenia US właściwego dla rozliczeń VAT należy stosować art. 17 OP → Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2. Właściwość miejscowa w VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r.

5 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Ustawa o VAT od 1.01.2016 r. reguluje zasady ustalania właściwości US w dwóch przypadkach: Gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski → Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście (w przypadku gdy podmiot nie ma siedziby działalności gospodarczej, ale ma stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce właściwym będzie naczelnik US ze względu na to miejsce prowadzenia działalności → rozporządzenie wykonawcze w sprawie właściwości organów podatkowych), Gdy podatnik mający siedzibę na terytorium UE i podmiot zagraniczny, który na terytorium UE takiej siedziby nie ma, zostanie zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej MOSS w Polsce jako państwie członkowskim konsumpcji → Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Właściwość miejscowa w VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r.

6 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Załatwianie spraw w okresie przejściowym Postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy podatkowe w zakresie VAT rozpoczęte i niezakończone do 1 stycznia 2016 r. podlegają załatwieniu przez naczelników US właściwych na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2015 r. (czyli przez dotychczasowy urząd) Zwroty niedokonane do 1 stycznia 2016 r. będą dokonywane przez US właściwe do końca 2015 r. Właściwość miejscowa w VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r.

7 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605) oraz rozporządzeniami wykonawczymi. VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r.

8 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. Zasady odliczania podatku VAT w przypadku czynności mieszanych – zasady obowiązujące do końca 2015 r.  art. 86 ust. 1 ustawy o VAT  zasady wyrażone w orzecznictwie TSUE: brak prawa do odliczenia w przypadku wykonywania czynności pozostających poza sferą opodatkowania VAT  w przypadku zakupu nieruchomości stanowiącej majątek przedsiębiorstwa zasady odliczania i korekt reguluje art. 86 ust. 7b oraz art. 90a ustawy o VAT  art. 86 ust. 7b ma dwie unijne podstawy prawne – art. 168a dyrektywy 2006/112/UE oraz orzecznictwo TSUE (np. C- 437/06 Securenta) podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej

9 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. Zakupy wykorzystywane zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jaki i czynności innych niż opodatkowane (w tym niepodlegających opodatkowaniu) do końca 2015 r. → metoda polegająca na częściowym odliczeniu podatku naliczonego w oparciu o proporcję obowiązującą danego podatnika (art. 90 ust. 2-10 ustawy o VAT).

10 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. Zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą  dodano ust. 2a-2h w art. 86 i art. 90c, zmodyfikowano w art. 86 ust. 7b, zmodyfikowano art. 90a, dodano przepis przejściowy – art. 6 ustawy zmieniającej  pełniejsze dostosowanie do wyroków TSUE:  doprecyzowanie, że w przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności gospodarczej oraz celów spoza VAT), jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, który powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć

11 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r.  wprowadzenie przykładowych metod służących odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych  doprecyzowanie zasad postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT (zasady dokonywania w tym przypadku korekty)

12 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. ZASADA OGÓLNA  podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim zakupy te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 i 9 ustawy o VAT  celem zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik jest obowiązany do bezpośredniego przyporządkowania dokonanych zakupów do wskazanych wyżej czynności (dających prawo do odliczenia)

13 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. SPOSÓB OKREŚLANIA PROPORCJI – art. 86 ust. 2a W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art.7 ust. 2 i art. 8 ust 2 oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5), gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do celów działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu będzie się obliczać zgodnie ze sposobem określania wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. + art. 90 ust. 2 ustawy o VAT

14 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. Przykład Instytucja kultury prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz działalność niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT. Do obu rodzajów działalności instytucja kultury wykorzystuje użyczony jej przez gminę budynek. Od początku 2016 r. z faktur dokumentujących zakupy dotyczące tego budynku, których przypisanie do jednego z rodzajów prowadzonej działalności nie jest możliwe, instytucja będzie obowiązana ustalać kwotę podatku naliczonego z uwzględnieniem prewspółczynnika.

15 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. Zasady proporcjonalnego odliczenia znajdują zastosowanie:  w przypadku wykonywania czynności pozostających poza sferą VAT – zasady wskazane w art. 86 ust. 2a-2h i art. 90c ustawy o VAT oraz w rozporządzeniu w sprawie proporcji  w przypadku wykorzystywania nieruchomości, włączonej do majątku przedsiębiorstwa, na cele prywatne – zasady wskazane w art. 86 ust. 7b i art. 90a ustawy o VAT  w przypadku czynności zwolnionych z VAT – zasady wskazane w art. 90 i art. 91 ustawy o VAT  w przypadku wykonywania przez podatnika jednego, dwóch lub wszystkich z opisanych czynności zastosowanie znajdzie każdy z przypisanych do danych czynności sposobów odliczania proporcjonalnego. W pierwszej kolejności zastosowanie znajdą zasady wskazane w art. 86 ust. 2a-2h, następnie zasady wskazane w art. 86 ust. 7b i ostatnie w kolejności zasady wskazane w art. 90 ustawy o VAT Po zakończeniu roku podatkowego należy dokonać korekty na podstawie art. 90c i art. 91, natomiast korekta wskazana w art. 90a dokonywana będzie w sytuacji wystąpienia zmiany w sposobie używania nieruchomości.

16 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. Preproporcja - warunki zastosowania Podatnik nabywa towary lub usługi wykorzystywane zarówno do celów wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Nabyte towary lub usługi nie są wykorzystywane do celów osobistych, które podlegają opodatkowaniu jako nieodpłatne dostawy towarów (na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy) lub nieodpłatne świadczenia usług (na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT) Nabyte towary lub usługi nie są wykorzystywane do nieodpłatnego użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, które nie podlega opodatkowaniu VAT ze względu na brzmienie art. 8 ust. 5 ustawy o VAT Przypisanie nabytych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe

17 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. SPOSÓB OKREŚLANIA PROPORCJI – art. 86 ust. 2a WYBÓR METODY należy do podatnika ale… Preproporcję należy ustalić przy uwzględnieniu specyfiki wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej i dokonywanych nabyć.

18 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r. PRZYKŁADOWE SPOSOBY OKREŚLANIA PROPORCJI Można wykorzystać w szczególność następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza ta działalnością średnioroczną liczę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczej i poza ta działalnością roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartości dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonanej przez tego podatnika działalności innej niż działalność gospodarcza średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza ta działalnością

19 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa

20 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika Katalog zasad załatwiania spraw podatkowych poszerzył się od 1 stycznia 2016 r o klauzulę rozstrzygania niejasności po myśli podatnika. Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów podatkowych organy podatkowe mają rozstrzygać na korzyść podatnika. Klauzula zawarta jest w art. 2a.

21 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Wspólny organ Od 1 stycznia 2016 roku istnieje możliwość wyznaczenia jednego organu podatkowego do prowadzenia kilku spraw należących do właściwości wielu organów podatkowych. Przewiduje to art. 18c Ordynacji podatkowej. Minister Finansów, dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej mogą w celu usprawnienia i przyspieszenia kontroli lub postępowania podatkowego, wyznaczyć odpowiednio nadzorowanego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego jako właściwego do przeprowadzenia tych kontroli lub postępowań w sprawach dotyczących podatników pozostających w zakresie właściwości miejscowych różnych nadzorowanych naczelników.

22 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Wyznaczonym organem podatkowym może być wyłącznie organ właściwy przynajmniej dla jednego z podatników. Przesłankami zastosowania tego rozwiązania jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

23 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Stawki odsetek od zaległości podatkowych Obecnie obowiązują trzy stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: podstawowa, obniżona oraz podwyższona. Stawka podstawowa jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami NBP, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

24 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Obniżona stawka odsetek podatkowych to 50% stawki podstawowej. Preferencyjną stawkę podatkową stosuje się w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku autokorekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Całą zaległość przy tym należy uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

25 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Stawka podwyższona w wysokości 150% stawki podstawowej stosowana jest w przypadku zaległości podatkowych powstałych począwszy od 1 stycznia 2016 roku w podatku VAT oraz akcyzie. Z wyższą kwotą odsetek trzeba się liczyć w następujących sytuacjach: - gdy organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postepowania podatkowego albo organ kontroli skarbowej stwierdzi nie złożenie wymaganej deklaracji lub niezapłacenie podatku. - w przypadku ujawnienia w toku kontroli, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku - w przypadku wykazania uszczupleń w korekcie deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających lub złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego.

26 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Korekta deklaracji podatkowej Błędy w deklaracji podatkowej, np. w wyliczeniu podstawy opodatkowania, można usunąć w trybie korekty. Korekty dokonuje się poprzez złożenie – w formie papierowej lub elektronicznej – wyłącznie deklaracji korygującej. Nie dołącza się uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Korekta deklaracji może być również dokonana przez urzędników. Zakres jednak takiej korekty jest ograniczony. Od 1 stycznia 2016 roku wolno im dokonywać poprawek lub uzupełnień, o ile zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, straty, nadpłaty, zwrotu podatki lub kwota nadwyżki podatku do przeniesienia nie przekroczy 5 tys. zł. (do 31.12.2015 była to kwota 1000 zł).

27 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Zmiany w reprezentowaniu podatników przez pełnomocników Wyróżnia się trzy kategorie pełnomocnictwa: ogólne, szczególne i do doręczeń. Przepisy o pełnomocnictwie ogólnym (art. 138d) wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Pełnomocnictwo to będzie uprawniało do działania we wszystkich sprawach należących do właściwości organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Takie upoważnienie nie będzie jednak skutkowało możliwością podpisywania w imieniu podatnika deklaracji podatkowych.

28 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Pełnomocnictwo ogólne, a także jego odwołanie, zmiana lub wypowiedzenie, będzie składane w formie dokumentu elektronicznego. Wersja pisemna tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych. Wszystkie dane trafią do Centralnego Rejestry Pełnomocnictw Ogólnych. Zniknie więc konieczność przedkładania pełnomocnictwa do każdej sprawy.

29 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Natomiast od stycznia obowiązują już przepisy dotyczące pełnomocnictwa szczególnego (art. 138e). Takie pełnomocnictwo uprawnia daną osobę do działania w imieniu podatnika w konkretnej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. Zgodnie z art. 138f podatnik ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego. Obowiązek ten występuje w sytuacji gdy: podatnik zmienia adres zamieszkania lub pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej oraz gdy nie ma miejsca zamieszkania w Polsce lub innym państwie członkowskim i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono mu postanowienie o wszczęciu takiego postępowania.

30 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Organy podatkowe mają możliwość ustanowienia tymczasowego pełnomocnika szczególnego (art.138l) w sprawach niecierpiących zwłoki. Taki pełnomocnik jest wyznaczany dla osoby fizycznej, z którą nie ma kontaktu. Pełnomocnikiem może być członek rodziny, a gdy nikt z najbliższych się nie zgodzi – na tymczasowego pełnomocnika wyznaczany jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. Tymczasowy pełnomocnik działa do czasu ustalenia kuratora przez sąd.

31 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Dla osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych ustanawia się pełnomocnika tymczasowego w przypadku, gdy podmiot nie posiada organów lub nie można ustalić adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub adresów zamieszkania osób upoważnionych do prowadzenia jego spraw.

32 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych

33 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 24 września 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa wprowadza w: -ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), -ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) -ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.) rozwiązanie polegające na tym, że fakty mające wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozpoznawane ze skutkiem „wstecz", lecz rozliczane będą w bieżącym okresie rozliczeniowym.

34 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Korekty przychodów, podatnicy dokonywać będą w miesiącu wystawienia faktury korygującej, poprzez zmniejszenie/zwiększenie przychodów osiągniętych w tym samym miesiącu (art. 14 ust. 1m -1p PIT, art. 12 ust. 3j-3m CIT oraz art. 6 ust. 1e i 1f u.z.p.d.). Natomiast korekty kosztów uzyskania przychodów podatnicy będą dokonywać w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą. Korekta kosztów polegała będzie na zmniejszeniu/zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym miesiącu (art. 22 ust.7c-7f PIT, art. 15 ust. 4i -4l CIT).

35 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Nowe zasady korekty będą miały zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. W przypadku korekty spowodowanej błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, obowiązywać będą dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem „wstecz”. Opisywane zasady weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., i mają zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych od tego dnia. Na podstawie przepisu przejściowego, nowe regulacje będą miały zastosowanie również do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu.

36 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Przykład Podatnik w marcu 2016 r. otrzyma zwrot towaru, w związku z czym skoryguje fakturę dokumentującą sprzedaż tego towaru, wystawioną w sierpniu 2015 r. Zgodnie z nowymi regulacjami, podatnik dokona korekty przychodów osiągniętych w marcu 2016 r., czyli w miesiącu, w którym wystawi fakturę korygującą.

37 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Ulga na nowe technologie zastąpiona odliczaniem kosztów na działalność badawczo-rozwojową Z dniem 1 stycznia 2016 roku został uchylony art. 18b ustawy o PDOP oraz art. 26c ustawy PDOF, co oznacza likwidację ulgi na nowe technologie. Jednak podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2016 nabyli prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, zachowują prawo do tych odliczeń po 31 grudnia 2015 na dotychczasowych zasadach. Ulgę na nowe technologie zastąpiła możliwość odliczania od podstawy opodatkowania, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Koszty te zostały nazwane kosztami kwalifikowanymi.

38 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Ulgę na nowe technologie zastąpiła możliwość odliczania od podstawy opodatkowania, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Koszty te zostały nazwane kosztami kwalifikowanymi. Szczegóły dotyczące odliczania kosztów kwalifikowanych zostały określone w art. 26e ustawy o PDOF oraz 18d ustawy O PDOP

39 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Ulga podatkowa dla pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola Istotą zmian jest wprowadzenie rozwiązań podatkowych skierowanych do pracodawców: - tworzących zakładowe żłobki, kluby dziecięce lub przedszkola albo - wspierających pracowników w zapewnieniu dziecku opieki w innej formie, np. poprzez dofinansowanie pobytu w placówce innej niż zakładowa.

40 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Pracodawcy tworzący zakładowy żłobek, klub dziecięcy albo przedszkole zaliczą do kosztów uzyskania przychodów (bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne) koszty poniesione na utworzenie takiej placówki. Natomiast koszty związane z jej prowadzeniem podlegać będą zaliczeniu do kosztów podatkowych do określonej w przepisach wysokości – 400 zł miesięcznie na jedno dziecko pracownika uczęszczające do zakładowego żłobka (klubu dziecięcego) lub 200 zł – w przypadku przedszkola.

41 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Koszty ponoszone z tytułu utworzenia lub prowadzenia placówki zakładowej i świadczenia w postaci dofinansowania dla pracowników, będą podlegały zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli nie zostaną pracodawcy w jakiejkolwiek formie sfinansowane lub zwrócone. Również sfinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów, o których mowa powyżej, wyłączy możliwość skorzystania z nowych regulacji prawnych. Nowe rozwiązania przewidują także, iż na analogicznych zasadach, jak prowadzenie własnej placówki zakładowej, będzie traktowane odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku pracownika, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu.

42 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 W przypadku pracowników, przepisy zwalniają z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia: -które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka opieką dziennego opiekuna lub uczęszczania do żłobka (klubu dziecięcego) – do kwoty 400 zł miesięcznie, lub przedszkola – do kwoty 200 zł miesięcznie, -otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (obecnie zwolnieniem tym objęte są jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych).

43 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

44 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893) wprowadzono zmiany do ustawy:Dz. U. z 2015 r., poz. 1893

45 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 1.Z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn.zm.) – art. 1 ustawy zmieniającej - mające na celu, m.in.:  uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG  uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG,  poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG,

46 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431  ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej,  ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG,  umożliwienie „rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,  rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy SDG – w części dotyczącej dokonywania wpisów do CEIDG,

47 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Zmiany w art. 25 ust. 5 ustawy SDG mają na celu zamieszczenie w ustawie podstawy prawnej do zawarcia we wniosku o wpis do CEIDG danych dotyczących formy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej oraz danych podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy, które są integralną częścią wniosku/oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

48 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 W art. 31 rozszerzony został katalog danych i informacji wpisywanych do CEIDG z urzędu. Dodano w art. 35 ust. 1a, 2a i 2b umożliwiający wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z CEIDG, jeżeli mimo wezwania Ministra Gospodarki do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w zakresie adresu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy SDG, dotyczącego nieruchomości, do którego nie posiada tytułu prawnego, przedsiębiorca nie dokona takiej zmiany.

49 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 2.W wyniku nowelizacji art. 9a ustawy o PDOF oraz art. 9 ust. 1 i ar. 29 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, nie tylko podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, ale także ci kontynuujący będą mogli dokonać zgłoszenia wyboru formy podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za pośrednictwem CEIDG podatnik będzie mógł również zawiadomić o prowadzeniu ksiąg i o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie księgi, oraz zmian tych informacji.

50 Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax :+48 32 325 11 59 www.isnet.katowice.pl/us/2431 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w ustawach podatkowych na rok 2016 oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dot. przedsiębiorców al. Niepodległości 60 43-100 Tychy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google