Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Camerimage Forum 2014 Opera Nova Bydgoszcz, 20 listopada 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Camerimage Forum 2014 Opera Nova Bydgoszcz, 20 listopada 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Camerimage Forum 2014 Opera Nova Bydgoszcz, 20 listopada 2014 r.

2 Link a prawa autorskie do filmu w internecie radca prawny Michał Trowski © 2014

3 Internet: - media społecznościowe, - łatwość dystrybucji wytworów intelektu.

4 © 2014 Konieczna zmiana paradygmatu prawa autorskiego

5 © 2014 Linki: - deep linking - embedding

6 Umieszczanie linków powinno być oceniane bez oderwania od konkretnych okoliczności. Linki mogą być kwalifikowane jako różne zdarzenia prawne. © 2014

7 LINK rozumiany jako: - tylko oznaczenie utworu - jako substytut utworu

8 © 2014 Potencjalne ryzyka: - odpowiedzialność cywilna odszkodowawcza - odpowiedzialność z tytułu naruszenie dóbr osobistych - odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji - odpowiedzialność karna

9 © 2014 Regulamin Facebook: Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie Facebook i może określać sposób udostępniania ich poprzez ustawienia prywatności oraz ustawienia aplikacji.

10 © 2014 użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich Treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez Niego w ramach serwisu Facebook lub w związku z nim. Licencja wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

11 © 2014 Zabronione jest publikowanie na Facebooku treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.

12 © 2014 W przypadku zgłoszenia przez kogokolwiek roszczeń wobec nas w związku z działaniami, treściami lub informacjami opublikowanymi na Facebooku przez użytkownika, użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się zabezpieczyć nas przed stratami wynikającymi z odszkodowań, strat i wydatków jakiegokolwiek rodzaju (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) dotyczących takiego roszczenia. Klauzula niedozwolona ?

13 © 2014 Co mogę zrobić, jeżeli chcę opublikować treść na Facebooku, ale nie mam pewności, czy nie naruszę tym samym czyichś praw autorskich? Jeżeli nie masz pewności, czy możesz legalnie umieścić materiał na Facebooku, nie publikuj go. Jeśli materiał taki już został przez Ciebie dodany, usuń go. :-)

14 © 2014 Regulamin portalu YouTube.com: YouTube prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich w przypadku Treści, co do których twierdzi się, że naruszają prawa autorskie osoby trzeciej. W ramach polityki YouTube dotyczącej praw autorskich YouTube uniemożliwi użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Usług w przypadku stwierdzenia, że użytkownik ten dopuścił się wielokrotnych naruszeń.

15 © 2014 Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony YouTube: Zabronione wykorzystywanie do celów komercyjnych nie obejmuje (i)umieszczania na stronie oryginalnych nagrań wideo na YouTube, (ii)utrzymywania oryginalnego kanału na Witrynie Internetowej w celu promowania artystycznego lub innego przedsiębiorstwa oraz (iii) pokazywania wideo YouTube za pośrednictwem Odtwarzacza YouTube lub w inny sposób na blogu lub witrynie internetowej uaktywnionych przez reklamę (…).

16 © 2014 Przesyłając do YouTube lub zamieszczając w jego witrynach Treści, użytkownik udziela: nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności YouTube, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału; licencja

17 © 2014 każdemu użytkownikowi Usług nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Usług oraz na korzystanie z takich Treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Usługi (…). licencja

18 © 2014 YOUTUBERZY Wrzuta.pl Youtube Sylwester Wardęga Facebook Player

19 © 2014 Warunki oraz relacja pomiędzy użytkownikiem a YouTube na podstawie Warunków podlegają przepisom prawa polskiego. Użytkownik i YouTube zgodnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z Warunków. Niezależnie od powyższego użytkownik zgadza się, aby YouTube przysługiwało prawo występowania o środki zabezpieczenia tymczasowego (lub inne równoważne im doraźne środki prawne) w każdej jurysdykcji.

20 © 2014 Czy linkowanie jest “legalne”? ORZECZENIE C-466/12 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

21 © 2014 Artykuł 3 dyrektywy 2001/29/WE Prawo do publicznego udostępniania utworów i prawo podawania do publicznej wiadomości innych przedmiotów objętych ochroną 1.Państwa Członkowskie powinny zapewnić autorom wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek publiczne udostępnianie ich utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, włączając podawanie do publicznej wiadomości ich utworów w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. 2. Państwa Członkowskie powinny przewidzieć wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek podawanie do publicznej wiadomości utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie: a) dla artystów wykonawców — w odniesieniu do utrwaleń ich przedstawień; b) dla producentów fonogramów — w odniesieniu do ich fonogramów; c) dla producentów pierwszych utrwaleń filmów — w odniesieniu do oryginału i kopii ich filmów; d) dla organizacji radiowych i telewizyjnych — w odniesieniu do utrwaleń ich programów,

22 © 2014 Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że: -posługiwanie się linkiem jest równoznaczne z udostępnianiem -takie udostępnianie jest możliwe bez zgody autorów.

23 © 2014 Nie stanowi czynności publicznego udostępnienia, Udostępnienie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć, odsyłających do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej. krtyterium NOWEJ PUBLICZNOŚCI też: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2012 r. C-135/10

24 © 2014 Link prowadzący do strony, na której utwór został zamieszczony bezprawnie zawsze będzie stanowił naruszenie praw autorskich.

25 © 2014 (...) należy stwierdzić, że udostępnienie odnośnych utworów za pośrednictwem linku, na który można kliknąć, takiego jak w postępowaniu głównym, nie prowadzi do udostępnienia odnośnych utworów nowej publiczności.

26 © 2014 Jak do problemu odnoszą się sądy polskie?

27 © 2014 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 lipca 2004 r. (I ACa 564/04)

28 © 2014 Zamieszczenie „głębokiego” linku prowadzi do zwiększenia zbiorowości osób, które mogą zapoznać się z zawartością witryny, do której link odsyła; gdyby taki link nie został zamieszczony, dostęp do witryny, której dotyczyło odesłanie, wymagałby znajomości adresu tej witryny i podjęcia przez użytkownika Internetu odpowiednich czynności „wyszukiwawczych”.

29 © 2014 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. I ACa 1663/13

30 © 2014 Utwór nie był udostępniony jedynie osobom oznaczonym przez pozwanego jako „Znajomi”, a dostępny był bez ograniczeń. (…) gdyby dostęp do utworu ograniczony został jedynie do zamkniętego kręgu użytkowników, to również nie powodowałoby to wprost oddalenia powództwa. W tym zakresie należałoby bowiem odnieść się do instytucji dozwolonego użytku, w szczególności art23 UPrAut, której stosowanie co do zasady wymaga wykazania osobistych związków.

31 © 2014 “Umknęło bowiem uwadze Sądu Okręgowego, że nie mamy tu do czynienia z „montażem”, a z powstaniem nowego utworu audiowizualnego”.

32 © 2014 Sąd przyjął, iż nie można przyjąć, że doszło do naruszenia praw autorskich do utworu (...), pozwany bowiem korzystał z utworu audiowizualnego nieznanego autora, który umieszczony był na portalu (...) i co do którego nie zgłoszono zarzutów o naruszenie praw autorskich.

33 © 2014 Specyfika korzystania z utworów w sieci Internet spowodowała wyodrębnienie nowego pola eksploatacji, najczęściej określanego mianem prawa elektronicznego komunikowania dzieła publiczności. Komunikowanie dzieła odbywa się w ten sposób, że odbiorca sam decyduje o fakcie i czasie odbioru dzieła.

34 © 2014 Udostępnieniem utworu jest wstawienie odnośnika - linku, którego kliknięcie powoduje przeniesienie do lokalizacji internetowej, w której utwór się znajduje i odtworzenie utworu. nie można się w tej części zgodzić z rozumowaniem Trybunału, a co za tym idzie - nie można przyjąć, iż w każdym wypadku umieszczanie odwołań (linków) nie narusza monopolu autorskiego. przesądzające o ewentualnym naruszeniu praw autorskich jest nie tyle umieszczenie linku, czy to głębokiego, czy też innego, lecz efekt użycia linku

35 © 2014 Dla uznania, iż doszło do eksploatacji na wskazanym w art. 50 PrAut polu udostępniania, wystarczy zamieszczenie linku, który powoduje odtworzenie utworu. Mamy bowiem do czynienia zarówno z aktem woli, ale także z transmisją.

36 © 2014 Jednak w sprawie niniejszej kluczowe jest stwierdzenie, że powód nie obalił domniemania, iż producent utworu audiowizualnego, którego częścią składową jest fragment piosenki (...), zamieścił go w Internecie zgodnie z prawem

37 © 2014 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r. (V ACa 524/13)

38 © 2014 Odpowiedzialność ponieść można za każde zamieszczenie linku - linki są czymś więcej aniżeli tylko zwykłym oznaczenie źródła i stanowią rozpowszechnianie.

39 © 2014 prawo cytatu ? Nie jest to więc, jak chce powód, materiał własny pozwanego lecz sytuację taką można przyrównać do tej, w której materiał prasowy powołuje się na inny materiał w drodze cytatu, bez zmiany ingerencji w treść tego innego materiału.

40 © 2014 Link stanowi element publikacji zbliżony do cytatu - dokonując rozpowszechnienia, odpowiada za zawartość znajdującą się pod linkiem.

41 © 2014 Wyrok Best Water TSUE z 21.X.2014 C-348/13 Orzecznictwo europejskie podąża w zupełnie innym kierunku…

42 © 2014 Zamieszczenie linku do filmu udostępnionego publicznie na YouTube nie jest w świetle prawa korzystaniem z utworu, a jeżeli nie jest to korzystanie, nie ma znaczenia, czy utwór znalazł się na portalu legalnie.

43 © 2014 Art. 23 UPrAut Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Art. 35 UPrAut Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy Art. 34 UPrAut Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

44 © 2014 PRAWO CYTATU Art. 29 UPrAut Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. LUB Art. 25 UPrAut 1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: 1) już rozpowszechnione: a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie; (…) 5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

45 Kancelaria Radców Prawnych Dziękujemy za uwagę.

46 © 2014 Wszystkie ikony i zdjęcia użyte w tej prezentacji objęte są wolną licencją (CC by 0, 2.0, 3.0). Źródła ilustracji: Flaticon.com FreePik.com Flickr.com Autorzy: SimpleIcon Scott de Longe Dave Gandy Yannik Dave Bruce Iimaoscarjuliet


Pobierz ppt "Camerimage Forum 2014 Opera Nova Bydgoszcz, 20 listopada 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google