Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 j.t. z późn. zmianami)  Prawo autorskie chroni dobra niematerialne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 j.t. z późn. zmianami)  Prawo autorskie chroni dobra niematerialne."— Zapis prezentacji:

1

2  Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 j.t. z późn. zmianami)  Prawo autorskie chroni dobra niematerialne – nie nośniki, na których zostały one utrwalone, takie jak papier nutowy, płyta CD czy DVD. Prawo autorskie chroni UTWÓR

3 Definicja utworu (art. 1 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych):  „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze” Przesłanki utworu:  Rezultat pracy człowieka;  Przejaw działalności twórczej;  Indywidualny charakter;  Ustalony w jakiejkolwiek postaci.

4  Melodia  Harmonia  Kolorystyka

5 Logiczny przebieg dźwięków o różnej wysokości i czasie trwania. - ochronie podlega także oryginalny fragment melodii tzw. „skończona myśl muzyczna”; - nie są chronione myśli muzyczne zbudowane ze struktur zamkniętych, oparte na powszechnie stosowanych schematach harmonicznych, chronione będą natomiast te, które powstały na bazie oryginalnych schematów harmonicznych; - melodia ludowa nie jest chroniona. Zawsze decyduje kryterium twórczej indywidualności.

6 Następstwo akordów.  Schemat akordowy (harmoniczny) jako idea jest elementem niechronionym utworu muzycznego;  Oryginalne następstwo akordów i twórczy sposób ich wyrażenia podlega ochronie.  Powszechnie stosowane schematy harmoniczne nie są chronione.

7 Barwa dźwięku wydobywana przez środki wykonawcze utworu, pozwala na dostrzeganie różnic między dźwiękami o tej samej wysokości zaśpiewanymi lub zagranymi przez różne instrumenty lub głosy.  Kolorystyka jako charakterystyczne brzmienie zespołu może być elementem chronionym utworu, jeżeli spełnia przesłanki twórczości ;  Instrumentacja utworu (nadanie konkretnej kolorystyki)- może być chroniona jeżeli polega na twórczym wyborze instrumentów i głosów, którym przypisuje się konkretne dźwięki;  Kolorystyka jest chroniona wraz z indywidualną melodią i harmonią utworu.

8 Prawa osobiste (nieograniczone w czasie i niezbywalne) do:  autorstwa utworu;  oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;  nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;  decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;  nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

9 Prawa majątkowe (ograniczone w czasie – zasada 70 lat od śmierci twórcy, zbywalne) do:  wyłącznego korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji;  wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

10 Utwory zależne - powstają na skutek twórczej ingerencji w cudzy utwór poprzez przejęcie twórczych elementów i stworzenie nowego utworu w którym utwór pierwotny jest świadomie rozpoznawalny (np. opracowanie, adaptacja, modyfikacja, przeróbka) - prawo samoistne, ale rozporządzanie i korzystanie z utworu zależnego zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego. Utwory inspirowane – powstają jako nawiązanie do cudzej twórczości np. poprzez „tworzenie w stylu”, „wariacje” nie przejmują jednak elementów twórczych z utworu inspirującego, który stanowi wyłącznie artystyczną podnietę do stworzenia utworu zainspirowanego.

11  Naruszenie prawa do autorstwa utworu poprzez przypisanie sobie autorstwa utworu lub wprowadzenie w błąd co do autorstwa całego utworu lub jego chronionych elementów.  Abstrakcyjność i trudność w zdefiniowaniu pojęć „działalność twórcza o indywidualnym charakterze” sprawia, iż sprawy o plagiat czyli naruszenie praw autorskich do utworów muzycznych wymagają bardzo często opinii biegłych muzykologów.

12 Inspiracja ? Opracowanie ? Plagiat ?

13 To aranżacja, interpretacja istniejącego utworu muzycznego odtwarzana przez wykonawcę, który nie jest jego pierwotnym, znanym wykonawcą.  czy cover podlega ochronie? – tak, jeżeli ma twórczy charakter (twórcza aranżacja, instrumentalizacja) i prowadzi do powstania opracowania, nie, jeżeli utwór muzyczny nie zostaje zmieniony a jedynie wykonany przez innego wykonawcę.

14 To użycie fragmentu wcześniej dokonanego nagrania muzycznego, zwanego samplem jako elementu tworzonego utworu, najczęściej przy użyciu komputera, często sample stanowią pojedyncze dźwięki instrumentów naturalnych (np. sample perkusyjne) lub odpowiednio wycięte części innych utworów.  Jeżeli sampel dotyczy chronionych elementów utworu muzycznego, artystycznego wykonania lub fonogramu - konieczne jest uzyskanie zgody podmiotów uprawnionych (twórcy utworu, artysty wykonawcy, producenta fonogramu) chyba, że możliwe jest korzystanie w ramach dozwolonego użytku

15 ” Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości” art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

16  Stworzenie własnego utworu stanowiącego samoistną całość,  Zachowanie podrzędnej roli cytatu w stosunku do stworzonego utworu,  Korzystanie z cytatu w celu: wyjaśniania, analizy krytycznej, nauczania, lub gdy przemawiają za tym „prawa gatunku twórczości”,  Prawidłowe oznaczenie cytatu,  Zakaz naruszania normalnego korzystania z utworu lub godzenia w słuszne interesy twórcy.

17  włączenie do własnego utworu muzycznego, urywka, niewielkiego fragmentu, utworu muzycznego wcześniej już istniejącego i znanego publiczności.  dopuszczalna modyfikacja w zakresie instrumentacji i harmonii, przejmowana jest najczęściej melod ia.

18  Twórca utworów muzycznych lub słowno-muzycznych stworzonych do utworu audiowizualnego jest jego współtwórcą. art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  Współtwórcy utworu audiowizualnego mają prawo do niezbywalnego wynagrodzenia m.in. za wyświetlanie filmu w kinach, nadawanie go w telewizji czy tworzenie kopii przeznaczonych do własnego użytku osobistego. art. 70 ust. 2 (1) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

19 Przełomowy wyrok SN z dnia 17.09.2014 r. (sygn. akt I CSK 621/13).  Prawo do tantiem audiowizualnych ma charakter szczególny, jest niezależne od tego, czy producent nabył prawo do wykorzystania utworów wkładowych w utworze audiowizualnym, roszczenie o tantiemy audiowizualne jest niezbywalne i niepodlegające zrzeczeniu się,  Do dochodzenia tantiem audiowizualnych uprawniona jest wyłącznie właściwa organizacja zbiorowego zarządzania ZAIKS na podstawie udzielonego jej zezwolenia na zbiorowe zarządzanie.

20


Pobierz ppt " Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 j.t. z późn. zmianami)  Prawo autorskie chroni dobra niematerialne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google