Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE SĄDOWE. Elementy pozwu: 1) oznaczenie adresata – sądu do którego jest kierowany, 2) oznaczenie stron procesu – w tym adres, 3) oznaczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE SĄDOWE. Elementy pozwu: 1) oznaczenie adresata – sądu do którego jest kierowany, 2) oznaczenie stron procesu – w tym adres, 3) oznaczenie."— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE SĄDOWE

2 Elementy pozwu: 1) oznaczenie adresata – sądu do którego jest kierowany, 2) oznaczenie stron procesu – w tym adres, 3) oznaczenie przedmiotu procesu – żądania, które jest wysuwane pod adresem drugiej strony, 4) uzasadnienie zawierające także przywołanie dowodów, 5) podpis. POZEW

3 Niedopuszczalne są jakiekolwiek wątpliwości co do oznaczenia stron oraz żądania pozwu. W szczególności: 1) strony muszą posiadać zdolność sądową i procesową, 2) należy podać aktualny adres zamieszkania (nie zameldowania) stron, 3) należy jasno i precyzyjnie wskazać czego żądamy – niedopuszczalne jest żądanie „słusznego zadośćuczynienia”, „kwoty wg uznania”, 4) niedopuszczalne jest także przedstawienie wyliczeń bez ich skonkludowania. POZEW

4 Oprócz tego do pozwu należy dołączyć: 1) tyle odpisów, ile osób występuje po przeciwnej stronie, 2) załączniki na które powołujemy się w pozwie, 3) odpisy załączników dla strony przeciwnej, 4) ewentualnie pełnomocnictwo, 5) opłatę od pozwu. POZEW

5 Ile wynosi opłata od pozwu? Co do zasady 5% wartości przedmiotu sporu. Niektóre wyjątki: 1) rozwód – 600 złotych, 2) zniesienie współwłasności majątkowej między małżonkami – 1.000 złotych, 3) eksmisja – 200 złotych, 4) wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – 50 złotych. Opłaty wnosimy także od apelacji (w takiej samej wysokości, jak od pozwu), zażaleń i innych środków zaskarżenia. KOSZTY SĄDOWE

6 Jan (zamieszkały w Krakowie) zawarł z Piotrem (zamieszkałym w Katowicach) umowę pożyczki. Po upływie terminu zwrotu Jan wniósł pozew przeciwko Piotrowi do sądu w Warszawie. Jaki będzie dalszy tok czynności? Właściwość ogólna. Właściwość przemienna. Właściwość wyłączna. ACTOR SEQUITUR FORUM REI

7 Aleksander P. wniósł do sądu pozew przeciwko Tomaszowi G. pozew o zapłatę 1.000.000 złotych. Tomasz G. ostrzeżony przez listonosza przezornie nie odebrał jednak korespondencji z sądu. Przesyłka po dwukrotnym awizowaniu wróciła więc do sądu. Jaki będzie dalszy bieg wypadków? Anna K. dostała pewnego dnia pismo, które nie było opatrzone żadnym podpisem, ani pieczątką. Stanowiło ono wydruk rozpoczynający się od słów „nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym”. Z pisma tego wynikało, iż ma zapłacić na rzecz nieznanej jej spółki kwotę 2.000 złotych wraz z odsetkami. Jako, iż Anna K. dostawała dużo różnego rodzaju reklam i pism, potraktowała pismo jako próbę wyłudzenia i wrzuciła do kosza. SI IN IUS VOCATO, ITO!

8 Maria P. i Jan P. byli w toku sprawy o podział majątku. Maria P. żądała, aby Jan P. zwrócił jej równowartość połowy wartości złotych monet, które zabrał ze sobą wyprowadzając się. Wskazała przy tym szczegółowo jakie to były monety i jakiej wartości. Jan P. wskazał natomiast, że żadne monety nigdy nie istniały. Maria domaga się zatem, aby udowodnił to. Zenon R. wniósł przeciwko Markowi P. pozew o zapłatę 23 tysięcy złotych z tytułu udzielonej pożyczki. Do pozwu dołączył pisemną umowę oraz wezwanie do zapłaty tej kwoty. Marek P. stawił się na rozprawę, zaprzeczył, aby kiedykolwiek zawarł z Zenonem R. jakąkolwiek umowę. Stwierdził, że jego podpis po umową jest sfałszowany. Marek P. nie podjął jakiejkolwiek innej aktywności. Pomimo tego sąd I instancji wydał wyrok uwzględniający roszczenie. EI INCUMBIT PROBATIO, QUI DICIT, NON EI, QUI NEGAT

9 Spółka S. wniosła o zasądzenie od Ireny K. na swoją rzecz 20 tysięcy złotych, tytułem nierozliczenia należnych spółce kwot pobranych z jej kasy. Po przeprowadzeniu postępowania żądanie spółki zostało uwzględnione w całości, bowiem sąd nie dał wiary wyjaśnieniom pozwanej, iż pobrana przez nią kwota została przeznaczona na wypłaty dla pracowników. W apelacji pozwana podniosła, że nie mogła udowodnić swoich twierdzeń, gdyż Wojciech P. i Radosław M., którzy mogli potwierdzić jej wersję, odmówili prośbie wystąpienia w charakterze świadków, bojąc się o swoje posady w spółce S., dlatego pozwana nie wnioskowała o ich przesłuchanie. Irena K. podniosła, że nie mogła tej okoliczności udowodnić w inny sposób, gdyż nie ma dostępu do dokumentacji kasowej spółki. Nadto Irena K. wskazała, że jeżeli sąd I instancji uznał jej twierdzenia za nieudowodnione powinien wskazać jakich dokumentów od niej żąda albo samemu zwrócić się o te dokumenty. EI INCUMBIT PROBATIO, QUI DICIT, NON EI, QUI NEGAT

10 Zenon K. pozwał Jolantę P. o zapłatę kwoty 10.000 złotych z tytułu zapłaty za samochód, który pozwana mu uszkodziła. Zenon, pomimo prawidłowego wezwania nie stawił się jednak na pierwszą rozprawę, ponieważ akurat urodziła mu się córka. Dopiero po roku, zbulwersowany bezczynnością sądu, dowiedział się, że jego powództwo na pierwszej rozprawie zostało oddalone, jako nieudowodnione. Postanowił zatem ponownie wnieść pozew przeciwko Jolancie. Anna K. i Piotr K. w 2009 r. uzyskali rozwód. W wyroku rozwodowym ustalono wysokość alimentów na 500 zł na każde z dwójki dzieci, pozostałych pod opieką Piotra K. Wyroku nie zaskarżyła żadna ze stron. Piotr K. po upływie miesiąca od dnia wyroku doszedł jednak do wniosku, że bardzo trudno utrzymać dzieci za zasądzone kwoty i wytoczył przeciwko Annie K. – w imieniu dzieci – powództwo o podwyższenie alimentów. BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO

11 Zenon R. wniósł przeciwko Markowi P. pozew o zapłatę 23 tysięcy złotych z tytułu udzielonej pożyczki. Do pozwu dołączył pisemną umowę oraz wezwanie do zapłaty tej kwoty. Na pierwszej rozprawie pozwany złożył oświadczenie, że uznaje powództwo w całości. Na tej podstawie został wydany wyrok uwzględniający powództwo w całości. Od wyroku tego apelację wniósł Marek P., podnosząc, że nie przeprowadzano jakiegokolwiek postępowania dowodowego, a on wycofuje się, ze złożonego oświadczenia. Do apelacji Marek P. dołączył dowody, które niezbicie wykazały, iż kwota pożyczki została w całości zwrócona. CONFESSUS PRO IUDICATO EST

12 Anna K. wniosła o zasądzenie od swojego męża alimentów za rzecz dzieci pozostających pod jej opieką w wysokości po 400 złotych na każde z trojga dzieci. W toku postępowania ustalono, że usprawiedliwione potrzeby każdego z dziecka wynoszą co najmniej 1.200 złotych miesięcznie, a Piotr K. zarabia miesięcznie co najmniej 12.000 złotych. Czy sąd może zasądzić na rzecz dzieci po 600 złotych tytułem alimentów. Jan K. wniósł w 2009 r. o zasądzenie od Piotra P. kwoty 10.000 złotych tytułem umowy pożyczki, której termin wymagalności przypadał w 2004 r. Sprawa w I instancji zakończyła się dopiero w 2014 r. wygraną Jana K., który był jednakowoż oburzony, gdyż pomimo spadku wartości pieniądza nie zasądzono na jego rzecz odsetek. Na tym też oparł swoją apelację, podnosząc, iż choć nie wskazał tego w pozwie oczywistym powinno być, że skoro może, to się ich domaga. NE EAT IUDEX ULTRA PETITA PARTIUM

13 Wyrokiem z dnia 1 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozwiązał przez rozwód małżeństwo Piotra K. i Joanny K. z winy obu stron. Od tego wyroku apelację wniósł Piotr K. żądając uznania wyłącznej winy Joanna K. Joanna K. była tym zbulwersowana, bowiem było to złamanie wcześniejszych ustaleń poczynionych nieoficjalnie z Piotrem. Dlatego też na rozprawie apelacyjnej oświadczyła, że żąda orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy Piotra K., bowiem znęcał się nad nią psychicznie, zdradzał, w końcu porzucił dla kochanki. REFORMATIO IN PEIUS IUDICI APPELLATO NON LICET

14 IUS CIVILE VIGILANTIBUS SCRIPTUM EST

15 1) wyrok sądu, 2) nakaz zapłaty, 3) ugoda, 4) bankowy tytuł egzekucyjny, 5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji. PODSTAWY EGZEKUCJI

16 Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym  Wydaje się go bez zawiadamiania drugiej strony o wniesieniu pozwu.  Pozew doręcza się dopiero wraz z nakazem zapłaty.  Po doręczeniu nakazu pozwany ma 2 tygodnie na wniesienie od niego sprzeciwu. Sprzeciw jest wolny od opłat i wymaga tylko wyartykułowania, iż pozwany nie zgadza się z nakazem.  Niezaskarżony nakaz ma takie same skutki jak wyrok. NAKAZ ZAPŁATY

17 Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym  W większości przypadków dotyczy dłużników wekslowych.  Doręcza się dopiero wraz z nakazem zapłaty.  Po doręczeniu nakazu pozwany ma 2 tygodnie na wniesienie od niego zarzutów.  Od zarzutów należy uiścić opłatę w wysokości 3,75% wartości przedmiotu sporu. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla jest natychmiast wykonalny, tzw. nie trzeba czekać ani na prawomocność, ani też nawet na wydanie wyroku. NAKAZ ZAPŁATY

18  Ugoda zawarta przed sądem ma takie same skutki, jak wyrok.  Bankowy tytuł egzekucyjny - jest wystawiany przez bank w stosunku do klientów, którzy podpisali dokument o poddaniu się egzekucji.  Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – musi być złożone w formie aktu notarialnego. INNE TYTUŁU EGZEKUCYJNE

19 Powódka: Anna K. ul. Podgórska 6 30-008 Kraków Pozwany: Andrzej K ul. Podgórska 6 30-008 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Przy Rondzie 7 Kraków Wnoszę o rozwiązanie przez rozwód mojego małżeństwa z pozwanym Andrzejem K. Nasze pożycie już od wielu lat nie układa się dobrze, co więcej pozwany znęca się nade mną oraz nad naszymi dziećmi, o czym zaświadczy moja matka Aldona M. Ponadto wnoszę o zwolnienie od kosztów sądowym, bowiem nie pracuje, gdyż muszę zajmować się opieką nad dziećmi: 17-letnim Kacprem oraz 16-letnią Moniką. Utrzymuję się z opieki społecznej. Wnoszę o zasądzenie alimentów na czas trwania postępowania w wysokości po 500 złotych na dzieci i 300 złotych na mnie. PRZYKŁADOWY „ZŁY” POZEW

20 Może być prowadzone przez komornika albo przez organ administracyjny. Co do zasady jest wszczynane i prowadzone na wniosek. Egzekucję można prowadzić z ruchomości, wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, nieruchomości i innych składników majątkowych. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

21 Egzekucję prowadzi:  Komornik sądowy  Organ administracyjny (Urząd Skarbowy, ZUS, Izba Celna, wójt, starosta). Co do zasady egzekucja jest wszczynana i prowadzona na wniosek. W przypadku należności pieniężnych komornik nie pobiera już od wierzyciela zaliczki na swoje wynagrodzenie. Uiszcza się jedynie zaliczkę na wydatki jakie mogą powstać w toku postępowania. Nie istnieje już także rejonizacja. Jak wygląda typowe postępowanie egzekucyjne? POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

22 Wolne od zajęcia są: 1.emerytury i renty podlegają zajęciu do 25 proc. swojej wysokości (kwotę wolna od zajęcia, która równa się 50 proc. najniższej emerytury lub renty – w 2015 r. ok. 440 zł netto). 2.świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, 3.sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele, 4.nie więcej niż 50% wynagrodzenia za pracę albo 60% w przypadku świadczeń alimentacyjnych, jednak dłużnikowi nie może pozostawać mniej niż minimalna pensja, 5.trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgromadzone na rachunku bankowym. Można natomiast w całości zajmować wynagrodznie uzyskane na podstawie innych niż umo EGZEKUCJA KOMORNICZA

23 Sprzedaż egzekucyjna: w przypadku ruchomości, pierwsza licytacja – 75% wartości, druga licytacja – 50% wartości. w przypadku nieruchomości, pierwsza licytacja – 75% wartości, druga licytacja – 66% wartości. Obwieszczenia o licytacjach: http://www.licytacje.komornik.pl/ EGZEKUCJA PRZEZ SPRZEDAŻ

24 1.skarga na czynność komornika, 2.powództwo przeciwegzekucyjne. Jan B. pożyczył Mieczysławowi F. samochód osobowy, nie wiedząc o tym, że Mieczysław F. ma długi. Jakież było jego zdziwienie, kiedy spostrzegł, pragnąc odebrać swój samochód, iż został on oznaczony przez komornika jako zajęty. Jan B. nie był jednak w ciemię bity i jeszcze tego samego dnia złożył skargę na czynność komornika oraz wezwał dziennikarzu Polsatu. Tenże sam Mieczysław F. oświadczył, że co prawda miał on dług w wysokości 100 złotych – w tej sprawie przegrał już prawomocnie sprawę w sądzie, ale zapłacił go dobrowolnie, jeszcze przed najściem komornika. Będąc pod wrażeniem mądrości Jana B. również złożył skargę na czynności komornika, polegające na wszczęciu wobec niego egzekucji. ŚRODKI ZWALCZANIA EGZEKUCJI

25 Hipolit S. był bezrobotny, utrzymywał się z pracy na czarno, ponadto prowadził niewielkie gospodarstwo rolne, mieszkał z mamą, swój samochód zarejestrował na dziadka, nie płacił alimentów, rat kredytów i pożyczek. Jakież było jego zbulwersowanie, kiedy pewnego dnia naszedł go komornik, który zabrał telewizor – pomimo jego oświadczeń, że stanowi on własność matki, co udokumentował fakturą VAT, a co gorsze – samochód, którym jeździł. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu (art. 845 § 2 k.p.c.). Komornik może przyjąć, że jeżeli rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to - gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub niewątpliwych szczególnych okoliczności - jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co już upoważnia komornika do jej zajęcia. EGZEKUCJA KOMORNICZA

26 Różnica między przedawnieniem w prawie karnym, a w prawie cywilnym. Jan P. i Piotr J. zawarli w 1980 r. umowę pożyczki, której termin zwrotu przypadał w roku 1981 r. Pomimo tego Piotr J. nie zwrócił pożyczki Janowi, gdyż ten wyjechał do Australii. Jan P. zmarł w Sydney w 2015 r. Porządkując jego papiery córka Zofia natknęła się na umowę pożyczki, postanowiła zatem pozwać Piotra J. Okazało się, że ten również nie żyje, żyją natomiast jego spadkobiercy córki: Eliza, Elżbieta i Ewa. Zofia pozwała więc trzy córki, które przekonane o absurdalności żądania, stwierdziły, że nic nie wiedzą o żadnej pożyczce, a już w szczególności nie zamierzają jej płacić. PRZEDAWNIENIE

27 Bieg terminu przedawnienia zawiesza każda czynność przed organem sądowym lub egzekucyjnym bezpośrednio zmierzająca do zaspokojenia roszczenia. Termin przedawnienia rozpoczyna się wtedy na nowo. Termin przedawnienia nie biegnie w czasie kiedy toczy się postępowanie zmierzające bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. Przykłady: 1)wniesienie pozwu, 2)wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, 3)zgłoszenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika do wniesienia pozwu, 4)zgłoszenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, 5)złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, 6)wszczęcie mediacji, 7)uznanie roszczenia. PRZEDAWNIENIE

28 Roszczenia okresowe (czynsz, alimenty) – 3 lata, Odsetki – 3 lata, Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, Roszczenia z tytułu rachunku bankowego – 2 lata, Roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych – 3 lata, od kiedy dowiedzieliśmy się o sprawcy, nie więcej jednak niż 10 lat, Roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych będących przestępstwami – 20 lat, Roszczenia ze stosunku pracy – 3 lata, Roszczenia z umowy przewozu – 1 rok, Roszczenia związane z prawem spadkowym – 5 lat, Roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata. Wszystkie inne – 10 lat. Jeżeli były stwierdzone prawomocnym wyrokiem – 10 lat. TERMINY PRZEDAWNIENIA


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE SĄDOWE. Elementy pozwu: 1) oznaczenie adresata – sądu do którego jest kierowany, 2) oznaczenie stron procesu – w tym adres, 3) oznaczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google