Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, 8 stycznia 2016 r. Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, 8 stycznia 2016 r. Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, 8 stycznia 2016 r. Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2016/2017

2 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) od roku szkolnego 2016/2017 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rekrutacji do szkół. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2014 poz. 7) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2016 r. również zmiany w sposobie rekrutacji do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego. 2

3 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 Zgodnie z art. 20h ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) o systemie oświaty do publicznego oddziału sportowego lub mistrzostwa sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale. 3

4 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 Zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015, poz. 1942) dyrektorzy szkół do końca lutego 2016 r. zobowiązani są do podania do publicznej wiadomości informacji o dyscyplinie sportu, w której będzie odbywało się szkolenie w danej szkole oraz o zasadach rekrutacji. terminy rekrutacji właściwej oraz uzupełniającej są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz w zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty (w oczekiwaniu) 4

5 Oddziały sportowe SZKOŁY PODSTAWOWE: zasadniczym kryterium branym pod uwagę będą szczególne predyspozycje uczniów, w tym przypadku wynik próby sprawności fizycznej przeprowadzonej przez szkołę na warunkach ustalonych przez dany związek sportowy W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe: - wielodzietność rodziny kandydata, - niepełnosprawność kandydata, - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, - samotne wychowanie kandydata w rodzinie, - objęcie kandydata pieczą zastępczą. 5

6 Oddziały sportowe GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: zasadniczym kryterium branym pod uwagę będą szczególne predyspozycje uczniów, w tym przypadku wynik próby sprawności fizycznej przeprowadzonej przez szkołę na warunkach ustalonych przez dany związek sportowy W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania niż liczba miejsc będą uwzględniane na drugim etapie wyniki ze sprawdzianu po klasie VI/egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe: - wielodzietność rodziny kandydata, - niepełnosprawność kandydata, - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, - samotne wychowanie kandydata w rodzinie, - objęcie kandydata pieczą zastępczą. 6

7 Procedura ustalania zasad próby sprawności fizycznej ze związkami sportowymi Zebrano wykaz dyscyplin sportowych ze szkół z oddziałami sportowymi i mistrzostwa sportowego w poszczególnych typach szkół. Wysłano pismo do Związków Sportowych z prośbą o określenie: - do 31.01 br. jednolitych warunków przeprowadzania próby sprawności fizycznej dla danej dyscypliny sportu w poszczególnych typach szkół (tj. sportowych, mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami sportowymi) oraz dla danego etapu edukacyjnego (szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne), - liczby punktów wymaganych do zaliczenia próby sprawności fizycznej (tzw. progu punktowego) przy założeniu, że maksymalna liczba punktów za próbę wynosi 100. Zwrotna informacja w tej sprawie zostanie przekazana do szkół za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania 7


Pobierz ppt "Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, 8 stycznia 2016 r. Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google