Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA MAGAZYNOWA"— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA MAGAZYNOWA
AUTOR: SYLWIA KONECKA

2 GOSPODARKA MAGAZYNOWA TO
Działalność obejmująca zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych. Przez zapas magazynowy rozumie się taką ilość dóbr materialnych, które gromadzone w magazynie zapewniają prawidłową i rytmiczną działalność handlową, usługową czy produkcyjną.

3 GOSPODARKA MAGAZYNOWA
MAGAZYN TO Jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Według polskiej normy PN-84/N-01800

4 MAGAZYNOWANIE TO Zespół czynności związany z czasowym przyjmowaniem,
GOSPODARKA MAGAZYNOWA MAGAZYNOWANIE TO Zespół czynności związany z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem dóbr materialnych (zapasów), realizowanych przez etatowych pracowników magazynu, w przystosowanych do tego poszczególnych strefach magazynu i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych procesu magazynowego.

5 GOSPODARKA MAGAZYNOWA
DWA PODSTAWOWE CELE: Maksymalizacja wykorzystania przestrzeni składowej, Minimalizacja operacji – manipulacji wewnętrznych.

6 PODZIAŁ MAGAZYNÓW – MOŻLIWE PODEJŚCIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA PODZIAŁ MAGAZYNÓW – MOŻLIWE PODEJŚCIA Ze względu na wpływ otoczenia magazyny dzielimy na: budowle otwarte, budowle półotwarte, budowle zamknięte. Ze względu na mobilność: magazyny stacjonarne, magazyny ruchome (polowe). Ze względu na wymogi składowania: magazyny materiałów niebezpiecznych, magazyny specjalistyczne.

7 PODZIAŁ MAGAZYNÓW – MOŻLIWE PODEJŚCIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA PODZIAŁ MAGAZYNÓW – MOŻLIWE PODEJŚCIA Ze względu na postaci ładunków: magazyny jednostek ładunkowych, magazyny ładunków zbiornikowych, place składowe. Ze względu na przeznaczenie rozróżniamy: magazyny przemysłowe, magazyny sieci dystrybucyjnych, magazyny usługowe, magazyny rolnicze, magazyny spedycyjne, magazyny celne, magazyny rezerw państwowych.

8 PODZIAŁ MAGAZYNÓW – MOŻLIWE PODEJŚCIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA PODZIAŁ MAGAZYNÓW – MOŻLIWE PODEJŚCIA Ze względu na rodzaj zapasów: magazyny surowcowe, magazyny produkcyjne, magazyny produktów produkcji w toku, magazyny części zamiennych, magazyny materiałów pomocniczych, magazyny ubiorów ochronnych i sprzętu ochrony osobistej, magazyny wyrobów handlowych, magazyny opakowań, magazyny odpadów i inne.

9 TYPY MAGAZYNÓW ZE WZGLĘDU NA UKŁAD TECHNOLOGICZNY
GOSPODARKA MAGAZYNOWA TYPY MAGAZYNÓW ZE WZGLĘDU NA UKŁAD TECHNOLOGICZNY przepływie prostym = przelotowy, przepływie powrotnym = workowy lub typu U, przepływie kątowym: lewoskrętny lub prawoskrętny wejście wyjście wejście wyjście wyjście wejście wejście wyjście

10 FAZY MAGAZYNOWANIA przyjmowanie, składowanie, kompletacja, wydawanie.
GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA przyjmowanie, składowanie, kompletacja, wydawanie. O możliwości realizacji tych czterech podstawowych faz magazynowania decyduje struktura magazynu.

11 PRZYKŁADOWA STRUKTURA MAGAZYNU
GOSPODARKA MAGAZYNOWA PRZYKŁADOWA STRUKTURA MAGAZYNU 8 8 11 1 2 9 9 3 4 10 5 5 6 7 1 - rejon składowania 2 - rejon kompletacji 3 - rejon przyjmowania 4 - rejon wydawania 5 - rejon administracyjno - socjalny 6 - rejon ładowania akumulatorów rejon postoju środków transportu rejon ppoż rampa droga główna drogi technologiczne

12 Przyjmowanie obejmuje:
GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA Przyjmowanie obejmuje: rozładunek środków transportu, sortowanie, identyfikację, kontrolę ilościową i jakościową, przygotowanie towarów do składowania, przekazywanie dostawy do strefy składowania.

13 Składowanie obejmuje:
GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA Składowanie obejmuje: odbiór towarów ze strefy przyjęć, rozmieszczenie towarów w strefach składowych podzielonych w zależności od: - typu jednostki ładunkowej w składowaniu, - wielkości obrotu grupy asortymentowej, - wymogów przechowalniczych, przekazanie towarów do strefy kompletacji.

14 FAZY MAGAZYNOWANIA Kompletacja to:
GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA Kompletacja to: przygotowanie jednostek ładunkowych dla potrzeb kompletacji, kompletowanie według zamówień, kontrola ilościowa, przemieszczenie do strefy wydań.

15 FAZY MAGAZYNOWANIA Wydawanie
GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA Wydawanie pakowanie i formowanie jednostek transportowych, kontrola wydania, przygotowanie do wysyłki, załadunek środków transportu.

16 METODY KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ
GOSPODARKA MAGAZYNOWA METODY KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ „kompletujący do asortymentu” polega na gromadzeniu obok siebie poszczególnych asortymentów uczestniczących w procesie kompletacji, a pracownik kompletujący przechodzi od asortymentu do asortymentu, pobierając odpowiednie ilości zgodnie ze zleceniem oraz układa je na palecie lub w pojemniku zbiorczym Po zrealizowaniu całego zlecenia paleta lub pojemnik zbiorczy są przemieszczane do strefy wydań.

17 METODY KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ
GOSPODARKA MAGAZYNOWA METODY KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ „asortyment do kompletującego” polega na rozmieszczeniu w strefie kompletacyjnej stałych stanowisk kompletacyjnych wyposażonych w wózki o prowadzeniu ręcznym lub automatycznym, a poszczególne asortymenty uczestniczące w procesie kompletacji są systematycznie dostarczane do stanowisk kompletacyjnych.

18 WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA Różne zasady lokowania towarów w magazynie: według grup asortymentowych, według częstotliwości wydań i przyjęć, według ciężaru i gabarytów, według dostawców i odbiorców, według przynależności do kompletów.

19 WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA System stałych lokalizacji składowania - lokalizacje składowania są przypisane do konkretnego towaru.  przejrzystość magazynu, uproszczenie ewidencji materiałowej  nieoptymalne wykorzystanie przestrzeni. System zmiennych lokalizacji składowania – lokalizacje składowania są przypisywane ad hoc do składowanych towarów losowo lub według zdefiniowanych reguł.  optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynu,  konieczność prowadzenia skomplikowanej ewidencji materiałowej uwzględniającej lokalizacje (adresy) składowanego towaru.

20 WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA Mieszany system składowania – to połączenie obu powyższych metod polegające na luźnym przyporządkowywaniu lokalizacji do towaru ale w ramach wybranych sektorów przeznaczonych pod konkretne grupy towarowe. Grupa towarowa powinna być w miarę jednolita pod względem takich cech jak: rotacja, warunki przeładunku i transportu, gabaryty, masa, postać fizyczna i sposób pakowania, warunki przechowywania.

21 TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH
GOSPODARKA MAGAZYNOWA TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA STATYCZNEGO TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA DYNAMICZNEGO SKŁADOWANIE REGAŁOWE W REGAŁACH: PÓŁKOWYCH WJEZDNYCH WSPORNIKOWYCH W REGAŁACH: PRZESUWNYCH PRZEPŁYWOWYCH SKŁADOWANIE W STOSACH: RZĘDOWYCH BLOKOWYCH UKOŚNYCH NA ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH

22 SKŁADOWANIE W STOSACH rzędowych blokowych ukośnych
GOSPODARKA MAGAZYNOWA SKŁADOWANIE W STOSACH rzędowych blokowych ukośnych

23 CELE I ZASADY ROZPLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MAGAZYNU
GOSPODARKA MAGAZYNOWA CELE I ZASADY ROZPLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MAGAZYNU możliwie krótkie przepływy materiałowe po linii prostej, unikanie niepotrzebnego powtarzania czynności (np. segregowanie przesyłek), optymalne wykorzystanie przestrzeni i pracochłonność i koszt, elastyczność magazynu, efektywny system składowania, minimalizacja przestrzeni potrzebnej na przejęcia/przejazdy, maksymalne wykorzystanie wysokości budynku dostosowanie liczby miejsc załadunku/rozładunku do potrzeb.

24 ZADANIE 1 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZADANIE 1 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA Dane wejściowe Typ jednostki ładunkowej Wymiary jednostki ładunkowej w metrach Liczba jednostek ładunkowych Dopuszczalna liczba warstw w stosie (nw) Szerokość [m] Długość [m] Wysokość [m] EUR 0,80 1,20 0,97 120 6 80 4 X 1,60 200 5 Y 1,00 2,30 50 2

25 ZADANIE 1 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZADANIE 1 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA Typ j.ł. Wymiary jednostki ładunkowej w metrach Powierzchnia jednostki ładunkowej w m2 Kubatura jednostki ładunkowej w m3 Szerokość [m] Długość [m] Wysokość [m] EUR 0,80 1,20 0,97 0,96 0,93 1,15 X 1,60 1,92 1,54 Y 1,00 2,30 2,76 j.ł.- jednostka ładunkowa

26 ZADANIE 1 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZADANIE 1 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA Powierzchnie i kubatury stosów zblokowanych Typ jł Powierzchnia wszystkich jł w jednej warstwie w m2 Powierzchnia stosu zblokowanego ze wszystkich jł w m2 Kubatura wszystkich jł w m3 EUR 115,20 19,20 111,74 76,80 92,16 X 384,00 307,20 Y 60,00 30,00 138,00 Razem 636,00 145,20 649,10

27 GOSPODARKA MAGAZYNOWA
ZADANIE 2 POLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA (FAKTYCZNIE ZAJMOWANĄ PRZEZ TOWAR) NA PODSTAWIE DANYCH Z TABELI Typ jednostki ładunkowej Wymiary jednostki ładunkowej w metrach Liczba jednostek ładunkowych Dopuszczalna liczba warstw w stosie (nw) Szerokość [m] Długość [m] Wysokość [m] EUR 0,8 1,2 0,97 220 4 380 X 1,6 200 8 Y 1,0 2,3 550 5

28 MODUŁ MAGAZYNOWY M = (2d + G) • L [m2] d G d l b
GOSPODARKA MAGAZYNOWA MODUŁ MAGAZYNOWY M = (2d + G) • L [m2] To podstawowa jednostka projektowa w strefie składowej magazynu. Obejmuje on powierzchnię dwóch rzędów jednostek ładunkowych wraz z luzami manipulacyjnymi przy składowaniu w stosach (szerokość gniazda regałowego przy składowaniu w regałach) oraz szerokość drogi manipulacyjnej pomiędzy nimi. Pomaga on w ustaleniu normatywów dwuwymiarowych, jak i trójwymiarowych Gdzie: M – powierzchnia modułu magazynowego, d – długość lub szerokość palety z luzem manipulacyjnym, b – moduł szerokości magazynu, l – moduł długości magazynu, G – szerokość drogi manipulacyjnej (między regałowej) zależy od zastosowanych technik i środków do obsługi pól odkładczych w stosach lub regałach d G d l b

29 GOSPODARKA MAGAZYNOWA
MODUŁ MAGAZYNOWY Jeżeli bierzemy pod uwagę długość lub szerokość jednostki ładunkowej z luzem manipulacyjnym tzn., że oprócz faktycznych wymiarów długości i szerokości mamy do czynienia z wymiarami o 100 mm powiększonymi (40 mm na przewis i 60 mm na manipulacje). Jeżeli moduł jest rozpatrywany w trzech wymiarach to należy brać pod uwagę normatywy ograniczające manipulacyjne i konstrukcyjne. 400 mm – h0 minimalna odległość pomiędzy najniższym punktem podciągu a górną powierzchnią stosu lub regału 200 mm 100 mm – luz manipulacyjny 100 mm – belka 100 mm 75 mm

30 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWĄ MAGAZYNU
GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZADANIE 3 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWĄ MAGAZYNU Wiemy, że towary są piętrzone bezpośrednio przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących norm, stosy są obsługiwane przez wózek z widłami czołowymi wysuwnymi (G = 2500 mm), paletowe jednostki ładunkowe w stosach ułożone są poprzecznie (krótszym bokiem do drogi). Składowanych ma być: 1200 palet EUR o wymiarach: szer. 0,8 m, dł. 1,2 m, wys. 0,97 m, (nw=6); 800 palet EUR o wymiarach: szer. 0,8 m, dł. 1,2 m, wys. 1,2 m, (nw=4); 500 jednostek ładunkowych Y o wymiarach: szer. 1 m, dł. 1,2 m, wys. 2,3 m, (nw=2);

31 Wymiary miejsca paletowego
GOSPODARKA MAGAZYNOWA ROZWIĄZANIE Wymiary miejsca paletowego Jedna warstwa Szer. [m] Dł. [m] Wys. [m] 0,90 1,30 0,97 4,59 4,45 600 100 459,00 2670,00 6,22 1,20 5,51 400 2204,00 5,20 1,10 2,30 5,61 12,91 250 125 701,25 32270,50 5,00 Kubatury spiętrzonych modułów magazynowych [m3] Powierzchnie spiętrzonych modułów magazynowych [m2] Wysokość modułów z luzem [m] Powierzchnia modułu [m2] Kubatura modułu [m3] Liczba modułów Liczba modułów spiętrzonych

32 Polecane filmy dydaktyczne
Kanał WSL na film zatytułowany: Budowa magazynu oraz Urządzenia wykorzystywane w magazynach

33 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 61-755 POZNAŃ UL. E. ESTKOWSKIEGO 6
Rektorat tel Dziekanat tel Księgowość tel Kadry tel fax DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "GOSPODARKA MAGAZYNOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google