Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH UDZIAŁ W Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie DANE ZOSTAŁY POGRUPOWANE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH UDZIAŁ W Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie DANE ZOSTAŁY POGRUPOWANE."— Zapis prezentacji:

1 1 W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH UDZIAŁ W Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie DANE ZOSTAŁY POGRUPOWANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM N R 7 DOTYCZĄCYM MONITOROWANIA PROGRAMU RODZINA BEZ PRZEMOCY RODZINA BEZ PRZEMOCY W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH UDZIAŁ W Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie DANE ZOSTAŁY POGRUPOWANE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM N R 7 DOTYCZĄCYM MONITOROWANIA PROGRAMU RODZINA BEZ PRZEMOCY RODZINA BEZ PRZEMOCY 1

2 1. Działania uprzedzające: diagnozujące a) Badania ankietowe Przeprowadzono badanie ankietowe w 10 Dzielnicowych Zespołach Interwencji Kryzysowej: p rzebadano 118 osób - Członków DZIK, poznano opinie dot. skuteczności oraz zadowolenia z pracy w Zespołach, pojawiające się problemy, pomysły na usprawnienie pracy Zespołów Przeprowadzono badanie ankietowe Filarów GSPPwR pod kątem planowania pracy systemowej w 2009r.: przebadano ok. 57 osób, zbadano zapotrzebowanie w/w grupy na podjęcie w 2009r. niezbędnych działań. 2

3 Dzielnicowe Zespoły Interwencji Kryzysowej w Olsztynie 3

4 4

5 5

6 1. Działania uprzedzające: informacyjne a) Broszury i ulotki Opracowanie i wydanie ulotki wręczanej przez Policjantów interweniujących w sytuacji przemocy w rodzinie. Ulotka zawiera apel wystosowany przez uczestniczki grupy psychoedukacyjnej SOW do osób doświadczających przemocy – 1500 szt. Opracowanie i wydanie ulotki informacyjno-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Wsparcia MZPiTU – 500 szt. Zakup i rozpropagowanie materiałów do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki nadużyć seksualnych wobec najmłodszych dzieci – 150 szt. Zamówienie i rozpropagowanie specjalistycznych niezbędników, wydanych przez Centrum Praw Kobiet – 100 szt. 6

7 1. Działania uprzedzające: informacyjne b) Kampania Przerwij milczenie. To nie może być tajemnica rodzinna Kampania była skierowana do świadków przemocy w rodzinie Cel: podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Olsztyna dotyczącej instytucji zajmujących się interwencją i pomocą w sytuacji przemocy w rodzinie oraz zachęcenie mieszkańców do reagowania i zgłaszania podejrzenia występowania przemocy w najbliższym środowisku np. u sąsiadów. Czas kampanii: 29.09.08r. – 31.10.08r., działania medialne do końca lutego`09r. 7

8 Przerwij milczenie. To nie może być tajemnica rodzinna 8

9 1. Działania uprzedzające: informacyjne b) Kampania Przerwij milczenie. To nie może być tajemnica rodzinna c.d. Kampania była promowana poprzez następujące działania: pozyskanie twarzy Kampanii – p. Iwony Pavlović, emisję na antenie TVP Olsztyn 5 programów na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie (każdy program emitowany był trzy razy w danym miesiącu), emisję spotów i audycji na temat przemocy w rodzinie na antenie TVP Olsztyn, Radia Olsztyn, Wa-Ma, publikacje w lokalnej prasie, umieszczenie plakatów inform. w autobusach komunikacji miejskiej – 60 autobox-ów, umieszczenie billboardu Kampanii w centrum Olsztyna – budynek Społem, przemarsz przez centrum miasta osób solidaryzujących się z Kampanią – udział wzięło 350 osób, 9

10 1. Działania uprzedzające: informacyjne b) Kampania Przerwij milczenie. To nie może być tajemnica rodzinna c.d. zorganizowanie występu Teatru Studenckiego Cezar i atrakcji artystycznych dla mieszkańców Olsztyna na olsztyńskiej Starówce, wystawę prac plastycznych w ramach konkursu Przemoc widziana oczami młodego człowieka, we współpracy z olsztyńskim Liceum Plastycznym – nagrodzono 7 prac, spotkanie autorskie z p. Marylą Ścibor-Marchocką autorką książki Taniec z gronostajem – bohaterka książki to os. doświadczająca przemocy w rodzinie – uczestniczyło 15 klientek GOW i SOW oraz os. zaproszone, promowanie Kampanii poprzez: ulotki, plakaty, gumowe bransoletki, teczki na materiały, torby ekologiczne, długopisy, balony. 10

11 1) Działania uprzedzające: edukacyjne a) Spotkania systemowe oraz promujące działania systemowe Filary – liczba spotkań 6, Liderzy – liczba spotkań z GOW MZPiTU - 3, Podsumowanie rocznej pracy: uroczyste spotkanie w Izbie Lekarskiej z osobami, instytucjami współtworzącymi GSPPwR, Współpraca z PCPR Olsztyn – wprowadzanie rozwiązań systemowych na powiaty Olsztyna, Przyjęcie delegacji: Warszawa Wola, Francja, Spotkanie z dyrektorami olsztyńskich szkół, Zapoznanie Radnych Miasta Olsztyn: Komisji Prawa i Samorządności oraz Rodziny z działaniami systemowymi. 11

12 1) Działania uprzedzające: edukacyjne b) wpracowane procedury Wypracowywanie efektywności procedury NK -KMP Olsztyn od marca 2008r. Podjęcie działań zmierzających do połączenia procedury NK z działaniami DZIK, rozpropagowano ideę spotkań interwencyjnych. Opracowano procedurę dotyczącą umieszczania w IW/AdN osób nietrzeźwych w związku z awanturą domową, połączoną z procedurą NK Policji. Opracowano procedurę informowania Policji o klientach MZPiTU w związku z procedurą NK. 12

13 Dane dotyczące procedury Niebieska Karta – 2008r. 13

14 Dane dotyczące procedury Niebieska Karta – 2007r. 14

15 Dane szczegółowe dot. procedury NK KMP w Olsztynie: założono ok. 703 NK w mieście Olsztyn, tj. około 75 % z wszystkich NK założonych na terenie działania KMP w Olsztynie. Odnotowano 427% wzrost liczby założonych NK, w porównaniu z 2007r. MZPiTU: od lipca 2008r. do GOW MZPiTU wpłynęło 433 powiadomień dot. założenia NK z prośbą o udzielenie informacji o klientach będących w bazie danych MZPiTU. 15

16 Dane GOW MZPiTU – załącznik IW/AdN i NK 16

17 1) Działania uprzedzające: edukacyjne c) szkolenia: wspieranie w pracy interdyscyplinarnej Zespołów DZIK P rzeszkolono 10 zespołów, łącznie 140 osób. Tematyka szkolenia obejmowała: metody zespołowej diagnozy problemu, ocenę źródeł problemu, tworzenie hierarchii problemów, zespołowe podejmowanie decyzji, generowanie długo i krótkofalowych celów pracy z klientem, ustalanie hierarchii celów. Przeszkolono Liderów oraz ich Zastępców (20 os.) w tematyce dot. aspektów prawnych pracy DZIK oraz proponowanych zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 17

18 1) Działania uprzedzające: edukacyjne c) szkolenia: dla grup zawodowych zorganizowane przez GOW MZPiTU w 2008r. 18

19 1) Działania uprzedzające: edukacyjne d) superwizja Superwizowano pracę realizatorów programów korekcyjno- edukacyjnych, prowadzonych według modelu Duluth – 1 spotkanie dla 8 os. Superwizowano pracę Liderów DZIK - 1 spotkanie dla 10 os. 19

20 1) Działania uprzedzające: edukacyjne e) programy profilaktyczno-edukacyjne w związku z przemocą wobec dzieci MZPiTU: Rozpoznanie i pierwsza interwencja w przypadkach wykorzystania seksualnego dziecka – 3 spotkania szkoleniowe dla ok. 80 osób (pracowników socjalnych i pedagogów oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich). PP-P Nr 1: Przemoc wobec dziecka. O dotykaniu, pomaganiu, odmawianiu – czyli jak dziecko może skutecznie bronić się przed przemocą fizyczną i seksualną – 66 spotkania dla 377 uczniów. Warsztaty oraz spotkania informacyjne dla rodziców na temat przemocy wobec dziecka – 6 spotkań dla 144 rodziców. 20

21 1) Działania uprzedzające: edukacyjne e) programy pomocowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz dla sprawców przemocy w rodzinie MZPiTU: zrealizowano 82-godzinny program wsparcia dla kobiet po doświadczeniach traumy seksualnej. W zajęciach uczestniczyło 9 kobiet, zajęcia były prowadzone przez specjalistę psychiatrę - seksuologa. SOW: odbyły się 3 edycje grupy psychoedukacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie, w których wzięło udział łącznie 40 osób. MZPiTU: zrealizowano 3 edycje programu korekcyjno- edukacyjego, w oparciu o model Duluth, dla sprawców przemocy w rodzinie (2 grupy męskie i 1 kobiecą), w programach wzięło udział 17 – m i 7 – k. 21

22 2. Działania interwencyjne: pomocowe 3. Działania powstrzymujące: terapeutyczne 4. Działania korekcyjno-edukacyjne : skierowane do sprawców przemocy W/w działania opracowano na podstawie danych statystycznych uzyskanych od: Gminnego Ośrodka Wsparcia MZPiTU Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie Stowarzyszenia Caritas Towarzystwa Powrót z U Stowarzyszenia Arka Dzielnicowych Zespołów Interwencji Kryzysowej Prokuratury Olsztyn-Południe, Olsztyn-Północ Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego 22

23 Gminny Ośrodek Wsparcia MZPiTU 23

24 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie – wybrana statystyka 24

25 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie – wybrana statystyka 25

26 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie – wybrana statystyka 26

27 Wybrane dane PP-P Nr 1 – 2008r. 27

28 Organizacje pozarządowe – wybrane dane 2008r. 28

29 Organizacje pozarządowe – wybrane dane 2008r. 29

30 Dane Prokuratury Olsztyn-Południe oraz Olsztyn-Północ -2008r. 30

31 Dane Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KMP w Olsztynie – 2008r. 31

32 Działalność Dzielnicowych Zespołów Interwencji Kryzysowej w Olsztynie (bez 2 DZIK-ów) L.p.Rodzaj zgłaszanego problemuLiczba rodzin objętych pomocą 1.Przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie, ekonomiczna) 203 2.Problem alkoholowy oraz narkotykowy50 3.Niewydolność wychowawcza39 4.Trudności szkolno-wychowawcze36 5.Podejrzenie występowania przemocy6 6.Nieprzystosowanie społeczne2 7.Problemy wychowawcze6 8.Przemoc rówieśnicza6 9.Ograniczenie władzy rodzicielskiej3 10.Konflikt rodzinny5 11.Nieludzkie warunki mieszkaniowe4 32

33 Działalność Dzielnicowych Zespołów Interwencji Kryzysowej w Olsztynie L.p.Rodzaj podjętych działańIlość 1.Niebieska Karta - omówienie działań142 2.Pomoc socjalna129 3.Skierowanie na poradę prawną86 4.Pomoc finansowa61 5.Poradnictwo socjalne37 6.Skierowanie na terapię w związku z problemem alkoholowym/narkotykami31 7.Pomoc psychologiczna26 8.Skierowanie na konsultację terapeutyczną20 9. Zapewnienie opieki, org. zajęć, warsztatów, pomoc szkolno-wych.20 10.Wniosek do Sądu (o wgląd w sytuację rodziny, o zmianę postanowienia dot. ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej) 13 11.Skierowanie do programu korekcyjno-edukacyjnego10 12.Skierowanie na zajęcia alternatywne (plastyczne, arteterapia, muzykoterapia, socjoterapia) 8 33

34 Działalność Dzielnicowych Zespołów Interwencji Kryzysowej w Olsztynie L.p.Rodzaj podjętych działańIlość 13.Wizyty oraz wywiady w środowisku9 14.Nadzór kuratora9 15.Skierowanie do PP-P1 16.Skierowanie sprawy do Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej1 17.Zapewnienie przez SOW schronienia1r. (5os.) 18.Złożenie wniosku go GKRPA o przymusowe leczenie3 19.Interwencja służb w środowisku (także pedagoga i psychologa)5 20.Pomoc w sporządzeniu pism procesowych3 21.Organizacja wypoczynku letniego dzieciom2 22.Pomoc żywnościowa1 23. Umieszczenie dzieci w placówce wychowawczej3 34

35 Działalność Dzielnicowych Zespołów Interwencji Kryzysowej w Olsztynie 35

36 Działalność Dzielnicowych Zespołów Interwencji Kryzysowej w Olsztynie – statystyka klientów 36

37 Niebieski Pokój przesłuchania sądowo-prokuratorskie: 2008r. - 16, 2007r - 6. 37

38 Koszty MZPiTU związane z podejmowaniem działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2008r. GPPiRPA oraz PN`08r.: 180 tyś. Dotacja celowa`08r.: 12 tyś. 38

39 Plany na 2009r. Stworzenie regulaminów działalności DZIK-ów. Wsparcie w pracy interdyscyplinarnej DZIK: spotkania z przedstawicielami Prokuratury oraz Sądu – w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie, cykliczne spotkania z Liderami. Propagowanie idei działań systemowych oraz adaptowanie dobrych praktyk na poziom powiatów Olsztyna. Zorganizowanie szkoleń dla: dyżurnych miasta, duchownych - II etap, ratowników medycznych, Przedstawicieli Filarów (w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie). 39

40 Plany na 2009r. c.d. Zorganizowanie w grudniu ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń dotyczących działań systemowych podejmowanych w związku z przemocą w rodzinie. Dalsze wypracowywanie współpracy. Wydanie kolejnej edycji broszury Procedury GSPPwR. Aplikacja wniosku do funduszu EFS - program pomocowy dla osób dośw. przemocy w rodzinie. Podjęcie działań na rzecz powstania w Olsztynie: Poradni Rodzinnej, Hostelu dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej dla Krzywdzonych Dzieci. 40


Pobierz ppt "1 W SPRAWOZDANIU UWZGLĘDNIONO DANE INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ BIORĄCYCH UDZIAŁ W Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie DANE ZOSTAŁY POGRUPOWANE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google