Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia nowego programu studiów II stopnia przygotowanego przez Komisję ds. Planów Studiów i Programów Kształcenia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia nowego programu studiów II stopnia przygotowanego przez Komisję ds. Planów Studiów i Programów Kształcenia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu."— Zapis prezentacji:

1 Założenia nowego programu studiów II stopnia przygotowanego przez Komisję ds. Planów Studiów i Programów Kształcenia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Ewa Nasalska (przewodnicząca), dr Marta Bucholc, dr Maciej Gdula, dr Małgorzata Głowacka - Grajper, dr Jacek Haman, dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, dr Sławomir Mandes, dr Paweł Poławski. 1

2 Praktyczne efekty kształcenia realizowane w ścisłym związku z efektami akademickimi – studia rozwijają umiejętności analityczne, warsztatowe i matematyczne, ale bez zaniedbywania humanistycznej formacji. 2

3 Studia II stopnia mają zapewniać studentom kompetencje pogłębione/rozszerzone, stąd zwiększenie w programie proporcji zajęć zorientowanych na samodzielne rozwiązywanie problemów. Położono nacisk na: – większą intensywność pracy w znacznie zmniejszonych grupach oraz intensywność kontroli efektów kształcenia (systematyczność sprawdzania efektów kształcenia przez powiązanie punktacji ECTS z formą weryfikacji efektów kształcenia i w zależności od nakładu pracy studenta); – samodzielną pracę studenta pod nadzorem prowadzących, służącą rozwinięciu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, co w praktyce oznacza analizę i dyskusję lektur, prace pisemne (eseje), przygotowywanie prezentacji, analizy danych, przygotowywanie projektów badawczych; – umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów w socjologiczny sposób, kształtowanie wyobraźni socjologicznej – kompetencje i umiejętności wykorzystania właściwej naukom społecznym metodologii w połączeniu z teoriami socjologicznymi; – kształtowanie postawy krytycznej, umiejętność demaskowania założeń kryjących się za rozmaitymi rutynami i konwencjami – w życiu codziennym, polityce i różnych politykach, praktyce społecznej. 3

4 Nacisk na zajęcia mające walor praktyczny, warsztatowy i zorientowany na rozwiązywanie konkretnych problemów (uczenie się przez działanie). Wymuszona przez nie indywidualna praca, praktyczna orientacja i silne osadzenie badań w teoriach są wyróżnikiem studiów w IS – wprowadzenie, obok rozlicznych zajęć kształtujących warsztat pracy socjologa, warsztatów badawczych – zajęć, na których studenci w grupach realizują pod opieką osoby prowadzącej zajęcia własne projekty badawcze zakończone pisemnym raportem, prezentacją i dyskusją wyników. – rezygnacja z części zajęć, które miały walor ogólnikowy lub podstawowy (np. Semiotyka logiczna) – znaczne zwiększenie puli zajęć w językach obcych - wprowadzenie 60 h zajęć obowiązkowych z języków obcych 4

5 W programie studiów, obok dużego udziału zajęć praktycznych i warsztatowych, obecne są formy typowo akademickie (konwersatoria, wykłady, seminaria, ćwiczenia), a nacisk w kształceniu kładziony jest na pracę studenta polegającą na lekturze, analizie tekstów, systematycznym przygotowywaniu prac pisemnych, prezentacji i raportów oraz uczestnictwie w dyskusjach i pracy grupowej, a także przygotowaniu do realizacji własnych przedsięwzięć badawczych. 5

6 Atutem IS jest bogata oferta zajęć fakultatywnych, pozwalających studentom w sposób swobodny, ale i przemyślany kształtować swój profil badawczy i zawodowy; zajęcia te muszą stanowić co najmniej 30% w ogólnej puli ECTS programu zajęć. – Zajęcia są zgrupowane w ścieżki specjalizacyjne, np. Kapitał ludzki – rynek pracy – sprawy publiczne, Socjologia polityki, państwa i życia publicznego, Socjologia i antropologia kultury, Wspólnoty i zróżnicowanie społeczne, Metody badań społecznych i rynkowych Studenci uzyskali również możliwość dokonywania wyboru wśród zajęć obligatoryjnych, zgrupowanych w moduły (np. Centralne Problemy Socjologii, Teorie w analizach i badaniach socjologicznych), poprzez wybranie konkretnych zajęć spośród kilku zgłoszonych w danym roku. 6

7 Ułatwienie mobilności krajowej i międzynarodowej studenta: – wszystkie zajęcia na studiach II stopnia są semestralne – pozwala to studentom w bardziej elastyczny sposób planować udział w programach wyjazdowych i stypendialnych – wszystkie zajęcia obligatoryjne oferowane są zarówno w I jak i w II semestrze roku akademickiego, żeby umożliwić studentom korzystającym z programów wyjazdowych ich zaliczenie. 7


Pobierz ppt "Założenia nowego programu studiów II stopnia przygotowanego przez Komisję ds. Planów Studiów i Programów Kształcenia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google