Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)"— Zapis prezentacji:

1 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
Październik 2011 Działanie Osoby odpowiedzialne Lekcje wychowawcze w klasach 1-6 Omówienie praw dziecka (treści z Konwencji Praw Dziecka i Statutu Szkoły) Wychowawcy klas 1-6 na podstawie scenariuszy zajęć przygotowanych przez pedagoga i psychologa Lekcje historii w klasach 4-6 (treści dotyczące Konwencji Praw Dziecka oraz Deklaracji Praw Człowieka + projekcja filmu) Nauczyciele historii Wizualizacja Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły Pedagog i psycholog

2 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
Listopad 2011 Działanie Osoby odpowiedzialne Spotkanie dla uczniów klas 4-6 (delegacje uczniów) z p.Wernerem dotyczące nauczania w czasie II wojny światowej Dyrektor Nauczyciele historii Ogłoszenie i realizacja projektu edukacyjnego „Prawa dziecka w oczach dziecka” Działania: Wylosowanie przez każdą klasę jednego z 6 wybranych praw dziecka (losowanie w 2 grupach wiekowych-osobno klasy 1-3 i klasy 4-6) p. K.Pawliczek i p.S.Jacak (koordynacja projektu)

3 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
W klasach 1-3 : formą przedstawienia wylosowanego prawa będzie poster (praca wspólna całej klasy) W klasach 4-6: każda z klas prezentuje wylosowane prawo w formie plastycznej poszczególni uczniowie zaprezentują wylosowane prawo w formie literackiej(praca indywidualna) Wychowawcy klas 1-3 Wychowawcy klas 4-6 Nauczyciele j.polskiego

4 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
Prawa dziecka wybrane do zaprezentowania: Prawo do nauki Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej Prawo do informacji Prawo do ochrony zdrowia Prawo do swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów Prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy Projekt będzie realizowany na zasadzie konkursu

5 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
Grudzień 2011 Działanie Osoby odpowiedzialne Zajęcia psychoedukacyjne : w klasach 1-3 „Co to jest tolerancja” w klasach 4-6 „Prawo do szacunku-prawo każdego człowieka” Pedagog i psycholog Styczeń 2012 Działanie Osoby odpowiedzialne Zakończenie realizacji projektu „Prawa dziecka w oczach dziecka” oraz jego podsumowanie. Koordynatorzy projektu Wychowawcy klas Luty 2012 Działanie Osoby odpowiedzialne Organizacja wystawy pokonkursowej „Prawa dziecka w oczach dziecka” Pedagog i psycholog

6 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
Kwiecień 2012 Działanie Osoby odpowiedzialne Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców ankiety ewaluacyjnej nt. znajomości i realizacji praw dziecka Wychowawcy klas 1-6 Przygotowanie ankiety i analiza wyników.... ? Sporządzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej zrealizowanego projektu Piotr Sokołowski Maj 2012 Działanie Osoby odpowiedzialne Organizacja spotkania z rodzicami w auli szkoły: a) prezentacja multimedialna b) przedstawienie wyników ankiet Koordynatorzy projektu Zajęcia psychoedukacyjne w klasach 1-6 „Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej” Wychowawcy klas I-VI na podstawie scenariuszy zajęć przygotowanych przez pedagoga i psychologa

7 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
Projekt edukacyjny „PRAWA DZIECKA W OCZACH DZIECKA” KLASY I – III Wylosowane prawo do opracowania w ramach konkursu szkolnego – międzyklasowego:

8 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
Zadaniem zespołu klasowego jest wykonanie pracy plastycznej ‑ wielkoformatowej w postaci posteru, gdzie umieszczone będą nie tylko dzieła plastyczne uczniów, ale również drobne formy literackie dostosowane do możliwości dziecka pierwszego etapu edukacyjnego. Technika – dowolna. Termin – do 5 stycznia 2012 r.

9 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
Projekt edukacyjny „PRAWA DZIECKA W OCZACH DZIECKA” KLASY IV – VI Wylosowane prawo do opracowania w ramach konkursu szkolnego:

10 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
1. Konkurs międzyklasowy Zadaniem zespołu klasowego jest wykonanie pracy plastycznej ‑ wielkoformatowej w postaci plakatu, gdzie widoczne będzie zaangażowanie wszystkich uczniów. Technika – dowolna. Termin – do 5 stycznia 2012 r. 2. Konkurs indywidualny Dodatkowo proponuje się opracowanie dowolnej formy literackiej tematycznie związanej z wylosowanym przez klasę prawem dziecka. Może to być list, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, wiersz, baśń, komiks.

11 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
PRAWO DZIECKA KLASA Prawo do nauki I a Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej III b Prawo do informacji II b Prawo do ochrony zdrowia II a Prawo do swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów I b Prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy III a

12 Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)
PRAWO DZIECKA KLASA Prawo do nauki V b Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej IV b Prawo do informacji IV a Prawo do ochrony zdrowia VI a Prawo do swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów VI b Prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy V a

13 INFORMACJA z OBSERWACJI zajęć o prawach dziecka
Cel obserwacji: ♦ prawa dziecka w szkole – zadania szkoły. Obserwacje przeprowadzono we wszystkich klasach 1-6. Osiągnięte cele: ♦ uczniowie potrafią wymienić podstawowe akty prawne regulujące prawa dziecka, ♦ uczniowie znają swoje podstawowe prawa i potrafią je właściwie zinterpretować, ♦ uczniowie znają także swoje obowiązki ; potrafią skorelować prawa z obowiązkami, ♦ uczniowie starają się być odpowiedzialni za swoje postępowanie – szacunek do siebie i innych.

14 INFORMACJA z OBSERWACJI zajęć o prawach dziecka
Umiejętności: ♦ uczniowie potrafią pracować zespołowo, ♦ potrafią właściwie rozumować i wyciągać odpowiednie wnioski, ♦ mają potrzebę niesienia pomocy innym, ♦ posiadają umiejętność oceny postępowania swojego i dorosłych w odniesieniu do praw dziecka, ♦ uczniowie potrafią nazywać i wyrażać swoje uczucia i emocje, ♦ tolerancja wobec drugiego , „innego” człowieka. Efekty pracy grupowej: ♦ gazetki tematyczne w klasach, ♦ plakaty, prace plastyczne, ♦ postery.

15 INFORMACJA z OBSERWACJI zajęć o prawach dziecka
Wnioski: ♦ cykliczne na różnorodnych zajęciach (LW, historia, j.polski, …) uwypuklać zagadnienia związane z prawami dziecka, ♦ wykorzystywać „uczniowską” znajomość praw dziecka przy rozwiązywaniu problemów i konfliktów między uczniami, ♦ eksponować zasadę, że korzystanie z praw wiąże się ze spełnianiem obowiązków.

16 INFORMACJA z podsumowania konkursu plastycznego
„Prawa dziecka w oczach dziecka” KONKURS NA PRACĘ PLASTYCZNĄ NA TEMAT PRAW DZIECKA Prawo do nauki Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej Prawo do informacji Prawo do ochrony zdrowia Prawo do swobody wypowiedzi i wyrażania poglądów Prawo do wypoczynku, czasu wolnego i zabawy WYNIKI : KL KL.4-6 1.klasa 1b 1.klasa 6a 2.klasa 2a 2.klasa 4a 3.klasa 3a 3.klasa5b

17 INFORMACJA z zajęć psychoedukacyjnych
Podsumowanie: Zajęcia zostały przeprowadzone we wszystkich klasach I – VI : a) w klasach: 1a,1b,2a,2b,4a,4b,6a zajęcia przeprowadziła pedagog, b) w klasach 3a,3b,5a,5b,6b – psycholog. Uczniowie we wszystkich klasach chętnie uczestniczyli w zajęciach, angażowali się podczas lekcji, czynnie uczestniczyli w ćwiczeniach, zadaniach i dyskusji. Uczniowie znają pojęcie tolerancji. Potrafią wyróżnić postawy, zachowania nietolerancyjne, podać przykłady takich zachowań. Uczniowie podczas zajęć sami próbowali wskazać w jaki sposób należy postępować, aby stać się bardziej tolerancyjnym. Zajęcia miały pozytywny odbiór wśród uczniów.

18 INFORMACJA z zajęć psychoedukacyjnych
Wnioski do dalszej pracy: 1. Podczas zajęć wychowawczych, psychoedukacyjnych należy: pokazywać uczniom, na czym polega tolerancja, jak można nauczyć się jej, co daje to, że jesteśmy tolerancyjni uzmysłowić dzieciom problem inności wszystkich ludzi, ich potrzeb i oczekiwań poruszać problem uprzedzeń i nietolerancji, co pomoże dzieciom w zrozumieniu przyczyn uprzedzeń uzmysławiać uczniom, skąd biorą się uprzedzenia, jakie są jego mechanizmy, do czego prowadzi zachowanie nietolerancyjne. 2. W miarę możliwości wplatać w/w treści w tok zajęć dydaktycznych 3. W rozmowach wychowawczych, psychoedukacyjnych poruszać problem nietolerancji, niewłaściwego traktowania innego człowieka, uzmysławiać dzieciom uczucia jakich doznaje nietolerowany człowiek

19 Podsumowanie ankiety – prawa dziecka
Podsumowanie ankiet dla uczniów klas I-III dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 146 Pytanie 1 Czy umiałabyś/umiałbyś wymienić kilka Praw Dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 144 nie 2 brak odpowiedzi - Pytanie 2 Czy na lekcjach w Twojej szkole rozmawiacie o Prawach Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 146 nie - brak odpowiedzi

20 Podsumowanie ankiety – prawa dziecka
Podsumowanie ankiet dla uczniów klas IV-VI dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 110 Pytanie 1 Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś wymienić kilka Praw Dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 104 nie 6 brak odpowiedzi - Pytanie 2 Czy na lekcjach w Twojej szkole poruszana jest tematyka Praw Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 104 nie 6 brak odpowiedzi -

21 Podsumowanie ankiety – prawa dziecka
Podsumowanie ankiet dla rodziców uczniów kl.I – III dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 136 Pytanie 1 Czy znane są Państwu Prawa Dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 118 nie 18 brak odpowiedzi - Pytanie 2 Czy w szkole Państwa Dziecka poruszana jest na lekcjach tematyka Praw Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 95 nie 3 nie wiem 38 brak odpowiedzi -

22 Podsumowanie ankiety – prawa dziecka
Podsumowanie ankiet dla rodziców uczniów kl.IV– VI dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 97 Pytanie 1 Czy znane są Państwu Prawa Dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 86 nie 11 brak odpowiedzi - Pytanie 2 Czy w szkole Państwa Dziecka poruszana jest na lekcjach tematyka Praw Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 75 nie 3 nie wiem 19 brak odpowiedzi -

23 Podsumowanie ankiety – prawa dziecka
Podsumowanie ankiet dla uczniów wszystkich klas PSP 29 w Opolu Ilość ankietowanych osób 256 Pytanie 1 Czy umiałabyś/umiałbyś wymienić kilka Praw Dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka? Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś wymienić kilka Praw Dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 248 nie 8 brak odpowiedzi - Pytanie 2 Czy na lekcjach w Twojej szkole rozmawiacie o Prawach Dziecka? Czy na lekcjach w Twojej szkole poruszana jest tematyka Praw Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 250 nie 6 brak odpowiedzi -

24 Podsumowanie ankiety – prawa dziecka
Podsumowanie ankiet dla rodziców uczniów wszystkich klas PSP 29 w Opolu dotyczących Praw Dziecka Ilość ankietowanych osób 233 Pytanie 1 Czy znane są Państwu Prawa Dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 204 nie 29 brak odpowiedzi - Pytanie 2 Czy w szkole Państwa Dziecka poruszana jest na lekcjach tematyka Praw Dziecka? odpowiedź Ilość osób tak 170 nie 6 nie wiem 57 brak odpowiedzi -


Pobierz ppt "Prawa Dziecka – działania w PSP nr 29 w Opolu (rok szkolny 2011/2012)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google