Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka Metody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka Metody"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka Metody
GEOWŁÓKNINY Charakterystyka Metody Zastosowanie geowłókniny jako wzmocnienia polega na wbudowaniu w korpus nasypu jednej, lub w szczególnie niekorzystnych warunkach większej ilości warstw geowłókniny Pierwsza warstwa geowłókniny powinna być ułożona na powierzchni naturalnego podłoża lub na podsypce z gruntu niespoistego. Szczególnie wskazane jest wykorzystanie geowłókniny w przypadku występowania w podłożu gruntów o wyraźnie zróżnicowanych właściwościach wytrzymałościowych i odkształceniowych Geowłóknina powinna zabezpieczyć nasyp przed lokalnymi osuwiskami i zmniejszyć poziome odkształcenie korpusu Geowłóknina rozdziela także słabe grunty występujące w podłożu od gruntów wbudowanych w korpus nasypu, oraz ułatwia i przyspiesza konsolidację podłoża

2 Warunki Techniczne Wbudowania Geowłókniny
Rozkładanie geowłókniny odbywa się prostopadle do osi nasypu, pasami na zakład o szerokości około 0,3-0,5 m. Długość ułożonych pasów geowłókniny powinna być większa o około 2 m od szerokości podstawy nasypu. Wbudowywanie gruntu należy rozpocząć od wykonania wzdłuż krawędzi nasypu ciągłych grobelek z piasku o wysokości około 0,5 m. Pozostający na zewnątrz odcinek geowłókniny należy zawinąć w kierunku osi nasypu i na całej szerokości trasy przykryć pierwszą warstwą gruntu przeznaczonego do budowy nasypu. Łączenie pasów geowłókniny może być wykonane przez zszycie krawędzi nićmi o wysokiej wytrzymałości: szef powinien znajdować się co najmniej 0,2 m od brzegu geowłókniny. Dla nasypów o wysokości mniejszej od 2,5 m dopuszcza się połączenie pasów geowłókniny za pomocą klamer metalowych lub kołków drewnianych. W przypadku, kiedy geowłóknina nie spełnia funkcji wzmocnienia a tylko np. rozdziela grunt od podłoża, pasów geowłókniny można nie łączyć, układając je na zakład, o szerokości nie mniejszej niż 0,3 m.

3 Schemat zakotwienia geowłóknin
Teoretyczny, nieskończenie szeroki profil Typowy otrzymany w praktyce

4 Wstępne badania przed wbudowaniem geowłókniny powinny obejmować:
Badania Kontrolne Wstępne badania przed wbudowaniem geowłókniny powinny obejmować: 1 2 3 Sprawdzenie metryk identyfikacyjnych z informacjami dotyczącymi handlowej nazwy, typu geowłókniny, polimeru i ciężaru rolki Sprawdzenie ciężaru i grubości geowłókniny Wizję terenową w celu ustalenia odcinków, na których geowłóknina może być narażona na uszkodzenia i wytypowanie odcinków do badań kontrolnych Zasadnicze badania w czasie budowy nasypu powinny obejmować badania wytrzymałości geowłókniny na rozciąganie i badania tarcia styku geowłókniny z gruntem nasypu. W przypadku, gdy geowłóknina spełnia również inne niż wzmocnienie funkcje należy przeprowadzać badania jej przepuszczalności, porowatości i kolmatacji.

5 Schematy możliwości stosowania geotekstyliów do zbrojenia gruntu

6 Syntetyczna mata antyerozyjna
Geomembrany

7

8 Geosyntetyki Ubezpieczenie skarp (geowłóknina)

9 Kolumny Żwirowe i Kamienne (wibrowymiana)
Charakterystyka Metody Metoda wzmacniania podłoża przy pomocy wibrowymiany polega na uformowaniu (przy użyciu sprzętu wibroflotacyjnego lub wiertniczego) dobrze zagęszczonych kolumn z gruboziarnistych frakcji: żwirowej lub kamienistej. Kolumny żwirowe i kamienne istotnie zwiększają nośność podłoża oraz ograniczają jego osiadanie. Dzięki znacznej przepuszczalności wpływają one również na przyspieszenie konsolidacji podłoża słabonośnego. Wymagania Dotyczące Wykonania Podczas wykonywania kolumn należy na bieżąco kontrolować i rejestrować następujące informacje: lokalizację w planie wykonanych kolumn, głębokość kolumn, rodzaj i ilość gruntu wbudowanego na 1 mb kolumny, osiadanie lub wypiętrzanie powierzchni terenu.

10 Wykonywanie Próbnych Kolumn
Badania Kontrolne Celem ich jest określenie uzyskanego efektu wzmocnienia. Mogą być przeprowadzone przy pomocy sondowań statycznych lub presjometru. Badania kontrolne należy przeprowadzić w kilku pionach pomiędzy kolumnami, przy czym jeden z pionów powinien być wykonany w bezpośrednim sąsiedztwie kolumny. Wskazane jest również wykonanie badań w pionie przechodzącym przez środek kolumny. Wykonywanie Próbnych Kolumn Przed przystąpieniem do właściwego instalowania kolumn zaleca się wykonanie próbnych kolumn w przypadku: wykonywania znacznej ilości kolumn, braku miarodajnych danych oraz gdy konieczne jest sprawdzenie spodziewanego efektu wzmocnienia. Wykonanie próbnych kolumn ma na celu określenie lub sprawdzenie: rozstawy kolumn, wpływu rodzaju dostarczanego gruntu na uzyskany efekt wzmocnienia w warunkach in situ, najbardziej odpowiedniej techniki wykonania.

11

12 Wibrowymiana

13 Geowłókniny Wibrowymiana

14 Kolumny Wapienne Wykonywane są poprzez zmieszanie wapna palonego z gruntem słabonośnym przy pomocy ślimakowego urządzenia wiertniczego Wzmacnianie słabonośnych podłoży przy pomocy kolumn wapiennych zalecane jest dla gruntów o zawartości części organicznych mniejszej od 6% oraz wilgotności naturalnej mniejszej od 120%. Najlepsze efekty wzmocnienia uzyskuje się w przypadku glin nieorganicznych o wilgotności naturalnej 40-80%. Przed rozpoczęciem robót należy zwrócić szczególną uwagę na usunięcie występujących w warstwie powierzchniowej kamieni, otoczaków, gruzu oraz karczy drzew i krzaków. Formowanie kolumny wapiennej należy zakończyć na 0,5 m poniżej powierzchni terenu. Przy występowaniu na powierzchni warstwy o znacznie mniejszej wilgotności naturalnej instalowanie kolumny wapiennej należy zakończyć nie przekraczając spągu warstwy przesuszonej.

15 W trakcie wykonywania kolumny wapiennej należy kontrolować i rejestrować następujące informacje:
lokalizację w planie wykonanych kolumn; dopuszczalne odchylenie rozstawy kolumn wapiennych  10% projektowanej rozstawy mierzonej pomiędzy środkami kolumn, długość kolumn; dopuszczalne odchylenie długości  0,2 m przy kolumnach zawieszonych oraz 0 m dla kolumn posadowionych na warstwie nośnej, odchylenie kolumn od pionu; maksymalne odchylenie od pionu nie powinno przekraczać 10o (0,01 m/mb) przy długości kolumny do 10 m oraz 5o (0,005 m/mb) przy długości kolumny do 15 m, jakość wapna; wapno palone o wymiarach cząstek < 0,2 mm, zawartość CaCO3 > 80%, ilość wapna w kg/mb; dopuszczalne odchylenie  2 kg/mb.

16 Urządzenie do wykonania kolumn wapiennych

17 Kolumny cementowo - wapienne

18 Badania Kontrolne Głównym celem badań kontrolnych jest określenie
wilgotności naturalnej wzmacnianego gruntu (umożliwia ewentualną weryfikację ilości dodawanego wapna) wytrzymałości na ścinanie kolumny wapiennej (można wykonać na podstawie badania sondą CPT) wielkości i przebiegu osiadań (ma na celu dostarczenie informacji umożliwiających porównanie wyników pomiarów z wartościami obliczonymi w projekcie)

19 Wykonanie Próbnych Kolumn
Przed przystąpieniem do właściwych robót zaleca się wykonanie próbnych kolumn wapiennych w przypadku Wykonania znacznej liczby kolumn Braku miarodajnych danych oraz gdy konieczne jest sprawdzenie spodziewanego efektu wzmocnienia Wykonanie próbnych kolumn wapiennych ma na celu Wyjaśnienie problemów występujących podczas wiercenia otworów i formowania kolumn wapiennych Sprawdzenie w warunkach in situ efektu wzmocnienia dla przyjętej ilości dostarczanego wapna

20 Wzmacnianie gruntów Zbrojenie gruntów
gwoździowanie mikropale

21 Zbrojenie skarp - georuszt
Zbrojenie podłoża - georuszt

22 Zbrojenie skarp Geosiatka komórkowa

23 Przykłady gruntu zbrojonego

24 Geokrata


Pobierz ppt "Charakterystyka Metody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google