Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia."— Zapis prezentacji:

1 Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia , produkty pochodzenia zwierzęcego o tradycyjnym charakterze , produkcja podstawowa ).

2 Prawodawstwo rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych,

3 Prawodawstwo ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 173, poz. 1178) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. w sprawie projektu technologicznego zakładu w którym ma odbywać się działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r. Nr 204, poz. 1477) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 753) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz.38)

4 Prawodawstwo Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig-500-3/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu zakładów, zatwierdzaniu warunkowym oraz rejestracji zakładów sektora spożywczego, zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia zakładom, Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-2/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem Inspekcji Wet., Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-7a/09 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji nadzoru nad badaniami wykonywanymi przez podmioty produkujące środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w zakresie ich bezpieczeństwa oraz kontroli higieny procesów produkcji,

5 Podstawy prawne systemu kontroli
przepisy Unii Europejskiej (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia i decyzje Komisji); polskie przepisy: powszechnie obowiązujące - ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego, rozporządzenia wykonawcze MRiRW do tych ustaw; akty prawa wewnętrznego (mające wyłącznie zastosowanie do organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii) – instrukcje GLW

6 Procedura rejestracji zakładów
Podmiot prowadzący działalność rejestrowaną zgodnie z art. 20 ustawy oraz art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) 852/2004, za wyjątkiem zakładów opisanych w literze C pkt. 4 i 7-9 sporządza projekt technologiczny zakładu w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. w sprawie projektu technologicznego zakładu w którym ma odbywać się działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r. Nr 204, poz. 1477) i przesyła go wraz z wnioskiem o wpis do rejestru PLW

7 Procedura rejestracji zakładów
Do wniosku załącza się informacje dotyczące zakresu, wielkości produkcji oraz rodzaju produktów, które mają być produkowane w zakładzie. Projekt technologiczny (wersja uproszczona), (art. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. w sprawie projektu technologicznego zakładu w którym ma odbywać się działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r. Nr 204, poz. 1477).

8 Procedura rejestracji zakładów- Projekt technologiczny MOL
Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona powinien składać się z części opisowej oraz części graficznej. Część opisowa projektu technologicznego powinna zawierać: określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przeznaczenia produktów pochodzenia zwierzęcego, określenie rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie, szczegółowy opis procesów produkcyjnych w zakładzie, wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich przeznaczenia, powierzchni, wymaganej wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów, wykaz maszyn, urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji,

9 Procedura rejestracji zakładów- Projekt technologiczny MOL
wyszczególnienie wymaganych parametrów fizycznych w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji, w tym temperatury, wilgotności powietrza, kierunku przepływu powietrza, prędkości ruchu powietrza i wielokrotności wymiany powietrza w jednostce czasu, a także natężenia światła w miejscach przeprowadzania, badania i kontroli, określenie sytemu dostawy i dystrybucji wody, ze szczególnym uwzględnieniem jej zużycia, opis sposobu magazynowania zużytych opakowań, a także odpadów i ścieków oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, opis sposobów czyszczenia, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji, określenie tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu

10 Procedura rejestracji zakładów- Projekt technologiczny MOL
Część graficzna projektu technologicznego powinna przedstawiać: rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem stref, miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia surowców do wysyłki produktów.

11 Procedura rejestracji zakładów
Zatwierdzenie projektu technologicznego w drodze decyzji administracyjnej powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w tej sprawie.

12 Procedura rejestracji zakładów
Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności, podmiot składa wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o rejestrację zakładu, który zawiera: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, określenie rodzaju i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie, określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność.

13 Procedura rejestracji zakładów
Dokumenty dołączone do wniosku: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw (numer identyfikacyjny gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich).

14 Procedura rejestracji zakładów
Właściwy PLW: Rejestruje wniosek W ciągu 30 dni dokonuje kontroli zakładu podczas której sprawdza się czy zakład: spełnia wymagania prawa żywnościowego wynikające z przepisów UE i przepisów krajowych, posiada opracowane procedury nadzoru właścicielskiego (GMP, GHP oraz system HACCP). Wydaje decyzję administracyjną, nadaje zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny (z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 173, poz. 1178) oraz przekazuje za pośrednictwem WLW informacje o zarejestrowanym zakładzie GLW na bieżąco drogą elektroniczną ( w postaci odpowiedniego załącznika) oraz pocztą.

15 Procedura rejestracji zakładów
Weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI) składa się z następujących cyfr: pierwsza i druga oznacza symbol województwa, trzecia i czwarta symbol powiatu, piata i szósta zakres i rodzaj działalności siódma i ósma kolejny numer działalności w rejestrze powiatowego lekarza weterynarii w przypadku sprzedaży bezpośredniej jest to cyfra 56 w przypadku prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, jest to cyfra 73

16 MLO – wymagania ogólne Definicja działalności „Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej” (MLO) zawarta w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Są to zakłady detaliczne prowadzące produkcję i sprzedające produkty konsumentom końcowym oraz prowadzące dostawy części swojej produkcji wyłącznie do innych zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów końcowych (wymóg obligatoryjny). Brak możliwości prowadzenia dostaw do zakładów produkcyjnych. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753)

17 MLO – wymagania ogólne Za dostawy, zgodnie z przepisami obowiązującego rozporządzenia, uznaje się dostawy realizowane do sklepów detalicznych (odrębnych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego ), zarówno należących jak i nienależących organizacyjnie do danego podmiotu działającego na rynku spożywczym.

18 MLO – wymagania ogólne Zatwierdzenie przez PLW projektu technologicznego zakładu; Rejestracja zakładu i nadanie przez PLW weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; Mięso wołowe, wieprzowe, kozie i baranie musi być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, a mięso zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka i grubej zwierzyny łownej z zakładów obróbki dziczyzny poddane badaniu poubojowemu przez lekarza weterynarii. Inne mięsa: pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni lub w gospodarstwie, np. drób Wymagania dla prowadzenia działalności MLO regulowane przez Rozporządzenie (WE) nr 852/2004; Wymagania dotyczące kryteriów mikrobiologicznych regulowane przez Rozporządzenie Komisji 2073/2005.

19 MLO – wymagania ogólne Brak limitu w odniesieniu do sprzedaży konsumentom w miejscu produkcji, ale obowiązek prowadzenia dostaw do innych zakładów detalicznych Wielkość dostaw ograniczona do: - 1 tony/ tydz. dla świeżego mięsa, surowych wyrobów mięsnych oraz mięsa mielonego wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego i końskiego, - 0,5 tony/ tydz. dla świeżego mięsa i surowych wyrobów mięsnych drobiowych i zajęczaków, - 1,5 tony/ tydz. produktów mięsnych - 0,5 tony/ tydz. świeżego mięsa, surowych wyrobów mięsnych i mięsa mielonego ze zwierząt łownych, dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych suma wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów nie może przekroczyć najwyższego limitu

20 MLO – wymagania ogólne produkty mleczne – 0,3 tony tygodniowo
produkty rybołówstwa – 0,15 tony tygodniowo

21 MLO – wymagania ogólne Obszar działalności: województwo lub na obszarze sąsiadujących z tym województwem powiatów położonych na obszarach innych województw

22 Produkty pochodzenia zwierzęcego o tradycyjnym charakterze

23 Produkty pochodzenia zwierzęcego o tradycyjnym charakterze
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 146, poz. 1024)

24 Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze
Jeżeli dany zakład produkujący żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego powiatowy lekarz weterynarii, zgodnie z w art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia może wydać decyzję przyznającą mu indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych określonych w rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

25 Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze
Zgodnie z w art. 69 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o przyznanych przez powiatowego lekarza weterynarii indywidualnych odstępstwach dla zakładu powiadamiany jest Główny Lekarz Weterynarii, który następnie powiadamia Komisję Europejską oraz pozostałe państwa członkowskie, na zasadach określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2074/2005. Powiadomienie KE i PCz powinno: 1) nastąpić najpóźniej 12 miesięcy po przyznaniu indywidualnego odstępstwa oraz 2) zawierać: - krótki opis dostosowanych wymogów, - opis danych środków spożywczych i zakładów oraz - inne istotne informacje.

26 Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze
Przyznanie indywidualnych odstępstw jest zasadne jedynie w przypadku jeśli umożliwi stosowanie tradycyjnej metody produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, określonej: 1) we wniosku o: a) wpis produktu na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych lub b) rejestrację produktu wysłanym do Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) lub

27 Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze
2) w specyfikacji produktu, o której mowa w: a) rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z , str. 1) lub b) rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z , str. 12).

28 Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze
Przyznane odstępstwo nie może jednak negatywnie wpływać na bezpieczeństwo produkowanej żywności tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego, w szczególności nie może przyczyniać się do jej zanieczyszczenia.

29 Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze
W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów: dotyczących zapewnienia aby ściany, sufity i drzwi skonstruowane były z materiałów gładkich, nieprzepuszczalnych, niepochłaniających lub odpornych na korozję (pomieszczenia mogą mieć w szczególności naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi, np. produkcja); dotyczących rodzaju materiałów, z których wykonane są przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania zbiorczego i jednostkowego tych produktów (możliwe jest więc, np. stosowanie drewnianych lub kamiennych półek do składowania serów długo dojrzewających czy też wykorzystywanie drewnianych pieców wędzarniczych, drewnianych dębowych skrzyń do peklowania). 29

30 Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze
W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów: dotyczących środków do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz częstotliwości ich stosowania w danym zakładzie (rodzaj tych środków i częstotliwość ich stosowania powinny być dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej mikroflory w otoczeniu tych pomieszczeń). 30

31 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz. U. Nr 135, poz. 1024)

32 Odstępstwa dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze
Rozporządzenie określa wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji: - redykołki, - oscypka, - bryndzy podhalańskiej, w zakładach zlokalizowanych w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych;

33 Odstępstwa dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze
regiony o szczególnych ograniczeniach geograficznych - obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania typu górskiego oraz typu ze specyficznymi utrudnieniami, określone zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

34 tradycyjnym charakterze można:
W zakładach produkujących ww. produkty mleczne o tradycyjnym charakterze można: odstąpić od spełniania wymagań określonych w załączniku II, rozdział I, ust. 2 lit. a-b do rozporządzenia (WE) nr 852/2004, po warunkiem, że w zakładach tych stosuje się procedury gwarantujące, że wprowadzane na rynek produkty nie będą zawierały zanieczyszczeń( wyposażenie wystrój konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń); odstąpić od spełniania wymagań określonych w załączniku II w rozdziale I, ust. 3, 4 i 8 do rozporządzenia (WE) nr 852/2004, po warunkiem, że w zakładach stosuje się procedury zapewniające bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego oraz realizację celów w zakresie higieny tych produktów( odpowiednia ilość ubikacji, umywalek, urządzenia kanalizacyjne o konstrukcji eliminującej ryzyko zanieczyszczenia):

35 Wymagania dla mleka surowego pozyskiwanego do
liczba drobnoustrojów, o której mowa w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części III w ust. 3 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, jest ustalana przez wyliczenie średniej geometrycznej z okresu 2 miesięcy przy pobraniu przynajmniej jednej próbki w miesiącu; pierwsza kontrola, o której mowa w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części III w ust. 2 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 mająca na celu sprawdzenie pobranych losowo próbek surowego mleka z gospodarstwa produkującego mleko na zgodność z wymaganiami dotyczącymi pozostałości antybiotyków jest przeprowadzana przed rozpoczęciem pozyskiwania mleka surowego do produkcji. \ Wymagania dla mleka surowego pozyskiwanego do produkcji ww. produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze:

36 Sprzedaż bezpośrednia - ogólne wymagania
Zatwierdzenie przez PLW projektu technologicznego zakładu; Rejestracja zakładu i nadanie przez PLW weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; 3. Wymagania dotyczą: konstrukcji pomieszczeń produkcyjnych, zabezpieczenia przed szkodnikami, sprzętu, wentylacji, oświetlenia, stosowanej wody (lodu), temperatury mięsa, warunków higieny produkcji i personelu, usuwania odpadów. 4. Wymagania temperaturowe dla przechowywania lub transportu nie więcej niż: 40C - dla tuszek drobiowych, zajęczaków i drobnej zwierzyny łownej 70C - dla tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej 60C – dla mleka surowego i surowej śmietany 20C – dla produktów rybołówstwa

37 Sprzedaż bezpośrednia - ogólne wymagania
Podmioty zamierzające prowadzić tą działalność powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca prowadzenia działalności o zakresie , wielkości produkcji, oraz rodzaju produktów co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem produkcji. Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte wyłącznie produkty własne, wyprodukowane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

38 Sprzedaż bezpośrednia - ogólne wymagania
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona: przez producenta konsumentowi końcowemu (rolnik, koło łowieckie -konsument), na terenie gospodarstwa producenta ( za wyjątkiem jaj ) na targowiskach, do zakładów prowadzących handel detaliczny zaopatrujących konsumentów końcowych

39 Sprzedaż bezpośrednia – ogólne wymagania
Ubój dróbiu: roczna produkcja nie większa niż: indyki i gęsi sztuk, inne gatunki drobiu sztuk dozwolona wielkość sprzedaży tuszek: indyków lub gęsi – 50/tydz., innych gatunków drobiu 200/tydz. Ubój zajęczakiów: roczna produkcja - brak limitu dozwolona wielkość sprzedaży tuszek: 100 sztuk tygodniowo Zwierzęta łowne: – brak limitów sprzedaży, ale może ona dotyczyć pojedynczych nieoskórowanych tusz grubej zwierzyny łownej i niewielkich ilości tuszek drobnej zwierzyny łownej sprzedawanych konsumentowi końcowemu( SB- koło łowieckie) lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego) Myśliwy nie może sprzedać ani odstąpić upolowanej przez siebie zwierzyny łownej

40 Sprzedaż bezpośrednia – ogólne wymagania
Sprzedaż żywych ślimaków – bez limitu. Sprzedaż mleka surowego lub surowej śmietany, pozyskanych w w gospodarstwie rolnym producenta – limit – 1000 litrów tygodniowo mleka surowego, 500 litrów tygodniowo surowej śmietany. Sprzedaż produktów pszczelich( miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele) przez właściciela pasieki – bez limitu Sprzedaż jaj konsumpcyjnych- limit 350 – 2450 sztuk jaj konsumpcyjnych tygodniowo. Sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego można dokonywać ze specjalistycznych środków transportu

41 Sprzedaż bezpośrednia - ogólne wymagania
Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa i województw sąsiadujących

42 Dostępne materiały dotyczące sprzedaży bezpośredniej oraz działalności MLO
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr 7-8/2010 (139) i Nr 10-11/2010 (141), dostępne na stronie internetowej: (zakładki: Informacje branżowe → Opracowania i publikacje →; Biuletyn Informacyjny → 2010)

43 Produkcja podstawowa a Rozporządzenie 852/2004
Rozporządzenie (WE) NR. 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) NR. 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

44 Produkcja podstawowa a Rozporządzenie 852/2004
Rozporządzenie nie ma zastosowania do: a) produkcji podstawowej na własny domowy użytek; b) domowego przygotowania, przetwarzania lub składowania żywności na własny domowy użytek c) bezpośrednich dostaw, dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Państwa członkowskie ustanawiają na mocy prawa krajowego przepisy regulujące ww działalność.

45 Produkcja podstawowa a Rozporządzenie 852/2004
Termin „produkcja podstawowa” odnosi się do działalności prowadzonej w gospodarstwie rolnym i obejmuje między innymi: hodowlę zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, a także transport zwierząt do ubojni , na targ lub między gospodarstwami, hodowlę ślimaków oraz ich transport do zakładu przetwórczego, dojenie zwierząt i przechowywanie mleka w gospodarstwie, produkcję i zbiór jaj na terenie producenta z wyłączeniem pakowania jaj, hodowlę, połów oraz obróbkę ( ubój, wykrwawienie, patroszenie, usunięcie płetw , schłodzenie) ryb i transport do zakładu przetwórstwa, hodowlę pszczół , zbiór miodu oraz jego pakowanie w gospodarstwie pszczelarza, zbiór ślimaków w naturalnym środowisku i ich transport do zakładu

46 Sporadyczna obróbka, przygotowanie, przechowywanie i podawanie żywności przez osoby prywatne
Działania takie jak sporadyczna obróbka, przygotowanie, przechowywanie i podawanie żywności przez osoby prywatne podczas wydarzeń w rodzaju kiermaszy kościelnych, szkolnych lub wiejskich nie są objęte zakresem rozporządzenia. Jest to jasno określone w motywie 9 rozporządzenia (WE) nr 852/2004. „Ponadto, reguły wspólnotowe powinny mieć zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw, których specyfika działania zakłada pewną ciągłość działań oraz pewien stopień organizacji.”

47 Przejrzystość łańcucha pokarmowego - traceability
Produkcja pierwotna Transport Przetwórstwo Transport & składowanie Sprzedaż detaliczna Konsument końcowy

48 Możliwość śledzenia traceability
„traceability” - możliwość odtworzenia i śledzenia żywności, pasz, zwierząt przeznaczonych na żywność, lub substancji zamierzonych lub przeznaczonych do wprowadzenia do żywności lub pasz, poprzez wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa i dystrybucji

49 Możliwość śledzenia traceability
Podmioty działające na rynku spożywczym powinny mieć systemy i procedury, które umożliwią udostępnianie odpowiednich informacji na żądanie właściwych władz Żywność lub pasze wprowadzane na rynek powinny być stosownie etykietowane lub oznakowane w celu ułatwienia ich monitorowania, za pomocą stosownej dokumentacji lub informacji

50 Możliwość śledzenia traceability
Od stycznia 2005 wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym w EU są zobowiązane do stosowania systemu traceability. ISO 22005:2007 – Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym - Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu ISO 22005:2007 podaje wymagania dla systemu identyfikowalności – od rolnika do sklepu (od pola do stołu)

51 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google