Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJLEPSZA GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU 2008 GRAFICZNE I TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ TELEFONICZNYCH ZREALIZOWANYCH NA ZLECENIE WARSZAWA, STYCZEŃ 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJLEPSZA GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU 2008 GRAFICZNE I TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ TELEFONICZNYCH ZREALIZOWANYCH NA ZLECENIE WARSZAWA, STYCZEŃ 2009."— Zapis prezentacji:

1

2 NAJLEPSZA GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU 2008 GRAFICZNE I TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ TELEFONICZNYCH ZREALIZOWANYCH NA ZLECENIE WARSZAWA, STYCZEŃ 2009 © 2005 Research International. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved

3 Najlepiej ocenianą spółką roku 2008 jest AMREST HOLDINGS N.V, która wyprzedziła o 0,89 punktu BANKIER.PL S.A oraz o 1,67 punktu CYFROWY POLSAT S.A. GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU WSKAŹNIK ZAGREGOWANY

4 1. WIEDZA O SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH Najlepiej rozpoznawalnymi wśród specjalistów rynków kapitałowych spółkami giełdowymi w 2008 roku jest KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Specjaliści giełdowi nieco gorzej ocenili znajomość spółek ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A oraz BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Zarówno wśród analityków giełdowych jak i doradców inwestycyjnych najlepiej znane są: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. oraz ING BANK ŚLĄSKI S.A. Maklerzy z kolei wykazują największą znajomość spółki: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. oraz BRE BANK S.A. OMÓWIENIE WYNIKÓW

5 2. KOMPETENCJE ZARZĄDU Najwyżej oceniony został zarząd CYFROWEGO POLSATU S.A, na drugim miejscu LPP S.A. Na trzecim miejscu uplasował się TVN S.A. Za najmniej kompetentne uznane zostały zarządy spółek ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO WISTIL S.A., POLCOLORIT S.A. oraz ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA S.A. 3. JAKOŚĆ OFEROWANYCH PRODUKTÓW I USŁUG Najwyżej ogół specjalistów rynkowych ocenił jakość produktów oferowanych przez TVN S.A. Nieco niższe noty uzyskały: AMREST HOLDINGS N.V. oraz BANKIER.PL S.A. Według specjalistów rynkowych produkty i usługi o relatywnie najniższej jakości oferuje SKOTAN S.A., EUROFAKTOR S.A. oraz GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. OMÓWIENIE WYNIKÓW

6 4. RELACJE Z INWESTORAMI Ogół specjalistów rynkowych najwyżej pod względem jakości i dostępności informacji dla inwestorów i akcjonariuszy oceniło spółki: TVN S.A, nieco niżej BANKIER.PL S.A., a na trzecim miejscu ING BANK ŚLĄSKI S.A. Relatywnie najgorzej relacje z inwestorami oceniono w wypadku ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO WISTIL S.A., EUROFAKTOR S.A. oraz BMP AKTIENGESELLSCHAFT S.A. 5. PERSPEKTYWY ROZWOJU Najwyżej oceniono zostały perspektywy rozwoju AMREST HOLDINGS N.V., a następnie BANKIER.PL S.A. oraz HTL – STREFA S.A. Specjaliści rynkowi relatywnie najmniejsze perspektywy rozwoju przypisali spółkom: FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A., ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA S.A. oraz PC GUARD S.A. OMÓWIENIE WYNIKÓW

7 6. SUKCES W 2008 ROKU Największy sukces w 2008 roku osiągnęła spółka AMREST HOLDINGS S.A, na drugim miejscu uplasował się CYFROWY POLSAT S.A, a na miejscu trzecim BANKIER.PL S.A. W ocenie specjalistów najmniejszy sukces w ubiegłym roku osiągnął SFINKS POLSKA S.A, a w dalszej kolejności ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA S.A. oraz POLCOLOVIT S.A. 7. ZMIANA ZARZĄDU – WPŁYW NA ZMIANĘ NOTOWAŃ SPÓŁKI NA GIEŁDZIE Zdaniem specjalistów rynków kapitałowych zmiana zarządu spowodowałaby największą poprawę giełdowych notowań spółek: PC GUARD S.A., POLCOLORIT S.A. oraz NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A. Zmiana zarządu skutkowałaby największym spadkiem wartości walorów CYFROWY POLSAT S.A. a także TVN S.A oraz AD. DRĄGOWSKI S.A. OMÓWIENIE WYNIKÓW

8 8. KONIUNKTURA GIEŁDOWA W 2009 ROKU Prognoza dotycząca koniunktury na warszawskiej giełdzie jest bardzo podobna we wszystkich grupach ekspertów objętych badaniem. Wśród ogółu pytanych dobrej lub bardzo dobrej sytuacji spodziewa się przeszło co 4 osoba (26%). Połowa przewiduje niezbyt dobry rok (52%), a co 5 pytany zły lub nawet bardzo zły okres (21%). Średnia prognoza na 2009 rok wynosi 3,0 i jest niższa w stosunku do ubiegłego roku o 0,1 i jest najgorszym wynikiem od 2002 roku, jednak spadek ocen nie był w tym roku tak drastyczny niż na początku roku 2008 – wówczas ocena koniunktury nadchodzącego roku była o 0,6 punktu niższa niż w początku roku 2007. OMÓWIENIE WYNIKÓW

9 ZAGREGOWANY WSKAŹNIK OCENY OGÓŁEM NAJLEPSZA SPÓŁKA W OPINII SPECJALISTÓW RYNKÓW FINANSOWYCH (N=180) (KOMPETENCJE ZARZĄDU, KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY, RELACJE Z INWESTORAMI, PERSPEKTYWY ROZWOJU ORAZ SUKCES ODNIESIONY W 2008 ROKU)

10 NAJLEPIEJ ZNANE SPÓŁKI GIEŁDOWE 2008 ROKU [OGÓŁEM] (N=180)

11 NAJLEPIEJ ZNANE SPÓŁKI GIEŁDOWE 2008 ROKU PRZEZ ANALITYKÓW GIEŁDOWYCH (N=54)

12 NAJLEPIEJ ZNANE SPÓŁKI GIEŁDOWE 2008 ROKU PRZEZ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH (N=74)

13 NAJLEPIEJ ZNANE SPÓŁKI GIEŁDOWE 2008 ROKU PRZEZ MAKLERÓW (N=53)

14 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2008 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: KOMPETENCJE ZARZĄDU (N=180)

15 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2008 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: JAKOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ (N=180)

16 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2008 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: RELACJE Z INWESTORAMI (N=180) (JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI DLA INWESTORÓW I AKCJONARIUSZY)

17 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2008 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI (N=180)

18 NAJLEPSZA SPÓŁKA 2008 ROKU ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM: OSIĄGNIĘTY SUKCES W 2008 ROKU (N=180)

19 GDYBY JUTRO ZMIENIŁ SIĘ ZARZĄD SPÓŁKI, TO JAKA BYŁABY ZMIANA NOTOWAŃ SPÓŁKI NA GIEŁDZIE? (N=180) [WZROST NOTOWAŃ] ŚREDNIA ODPOWIEDZI NA SKALI OD [1] ZDECYDOWANY SPADEK, DO [100] ZDECYDOWANY WZROST

20 GDYBY JUTRO ZMIENIŁ SIĘ ZARZĄD SPÓŁKI, TO JAKA BYŁABY ZMIANA NOTOWAŃ SPÓŁKI NA GIEŁDZIE? (N=180) [SPADEK NOTOWAŃ] ŚREDNIA ODPOWIEDZI NA SKALI OD [1] - ZDECYDOWANY SPADEK, DO [100] - ZDECYDOWANY WZROST

21 JAKIEJ KONIUNKTURY NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE SPODZIEWA SIĘ PAN(I) W TYM ROKU? 3.0 3.22.9Średnia: (N=180)

22 JAKIEJ KONIUNKTURY NA WGPW SPODZIEWA SIĘ PAN(I) W TYM ROKU? 3.73.63.93.63.7 3.13.0

23 Wyboru Giełdowej Spółki Roku PULSU BIZNESU dokonują specjaliści rynków kapitałowych – analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy, reprezentujący domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe, zlokalizowane na terenie całego kraju. Wyboru dokonują odpowiadając na pytania specjalnego sondażu telefonicznego, który na zlecenie redakcji przeprowadza Pentor Research International. W sondażu przeprowadzonym w drugiej połowie stycznia 2009 roku (15-30) uczestniczyło 181 respondentów - 54 analityków, 74 doradców i 53 maklerów. Obiektem ich wieloaspektowej oceny były wszystkie spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych według stanu na 31 grudnia 2008 roku. Każda ze spółek była oceniana co najmniej przez 16 specjalistów, przynajmniej po 5 z każdego segmentu. Uczestnik sondażu oceniał przeciętnie 29 spółek, wylosowanych z uniwersum wszystkich spółek. Obiektem oceny każdej spółki było siedem pojedynczych wymiarów: kompetencje zarządu, jakość oferowanych produktów i usług, relacje z inwestorami, perspektywy rozwoju, szeroko pojmowany sukces w minionym roku, skutki zmiany zarządu, rekomendowanie zakupu akcji spółki. Oceny dokonywane były na 7 punktowej skali, według zasady im korzystniejsza ocena, tym większa liczba przydzielanych spółce punktów. Wyniki sondażu były rangowane według wartości średniej ocen, a ponadto na podstawie ilorazu sumy średnich z pierwszych pięciu kryteriów opracowywano indeks ogólny, wyłaniający najlepiej ocenione spółki giełdowe. Dla większej przejrzystości podrankingów i rankingu ogólnego średnie ocen były przeliczone na skalę 100 punktową, co oznacza, że maksymalna ocena mogła wynieść 100 punktów. W ubiegłorocznej edycji rozpiętość indeksu ocen kształtowała się od 22,08 do 78,57, a w pomiarze tegorocznym między 31,75, a 75 punktów. NOTA METODOLOGICZNA

24 STRUKTURA PRÓBY RESPONDENTÓW LICZBA PROCENT OGÓŁEM:181100 SPECJALIŚCI: Analitycy giełdowi 5430 Doradcy inwestycyjni 7441 Maklerzy 5329 PŁEĆ: Kobiety 2313 Mężczyźni15887 STAŻ PRACY: Do 3 lat 4927 Powyżej 3 lat13273 REPREZENTANCI FIRM: Biura maklerskie 8446 Firmy doradcze, konsultingowe 4022 Towarzystwa ubezpieczeniowe 137 Otwarte fundusze emerytalne 157 Fundusze inwestycyjne i powiernicze 74 Departamenty kapitałowe banków 179 Domy inwestycyjne 53 CZYTELNICY PULSU BIZNESU Regularni8145 Nieregularni8648 Nie czytający148

25 Zakres tematyczny badania obejmował wieloaspektową ocenę spółek giełdowych. Główne kryteria oceny były następujące: kompetencje zarządu, jakość produktów i usług (kompleksowość oferty), relacje z inwestorami, perspektywy rozwoju, szeroko rozumiany sukces (powodzenie) odniesiony w 2008 roku. Dodatkowe kryteria oceny: poziom znajomości firmy, prognoza wzrostu lub spadku notowań po zmianie zarządu firmy, rekomendacje zakupu akcji spółki. Na podstawie pięciu głównych kryteriów opracowane zostało średnie zestawienie najlepszych, zdaniem ekspertów, spółek notowanych na GPW w 2008. Wszystkie oceny były dokonywane na 7 punktowej skali, od 1 do 7. Otrzymane średnie ocen zostały przeliczone na skalę 100 punktową wg wzoru x 100. 7 ALGORYTM OCENY

26


Pobierz ppt "NAJLEPSZA GIEŁDOWA SPÓŁKA ROKU 2008 GRAFICZNE I TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ TELEFONICZNYCH ZREALIZOWANYCH NA ZLECENIE WARSZAWA, STYCZEŃ 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google