Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

tworzenie połączeń sieciowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "tworzenie połączeń sieciowych"— Zapis prezentacji:

1 tworzenie połączeń sieciowych
NETWORKING tworzenie połączeń sieciowych ·       gniazda UDP, TCP ·       klasy transportowe ·       klasy protokółów ·       programowanie asynchroniczne

2 ·       gniazda UDP - odbiorca Socket listener = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint localEP = // adres odbiorcy new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5001); listener.Bind(localEP);

3 IPEndPoint tempRemoteEP = // adres nadawcy
new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5002); EndPoint trEP = (EndPoint)tempRemoteEP; listener.Poll(-1, SelectMode.SelectRead); listener.ReceiveFrom(buffer, ref trEP);

4 - nadawca string listener = "localhost"; Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); IPEndPoint localEP = // adres nadawcy new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5002); client.Bind(localEP);

5 buffer = Encoding.ASCII.GetBytes(message);
ipaddress = Dns.GetHostEntry(listener).AddressList[0]; IPEndPoint remoteEP = // adres odbiorcy new IPEndPoint(ipaddress, 5001); client.SendTo(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, remoteEP); UDPSocket

6 · gniazda TCP - odbiorca
Socket GetListenerSocket(string host, int port) { Socket s = null, ts; IPEndPoint lep; IPHostEntry iphe = Dns.GetHostEntry(host); foreach(IPAddress ipa in iphe.AddressList) lep = new IPEndPoint(ipa, port); ts = new Socket(lep.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

7 try { ts.Bind(lep); ts.Listen(2); // max 2 waiting connections s = ts; break; } catch ( ) { } return s;

8 Socket server = GetListenerSocket("localhost", 5010);
Socket s = server.Accept(); byte[] responseData = new byte[128]; int bytesRead; try { bytesRead = s.Receive(responseData); . . . } catch . . . ...

9 - nadawca Socket GetSocket(string host, int port) { Socket s = null, ts; IPEndPoint ipe; IPHostEntry iphe = ns.GetHostEntry(host); foreach(IPAddress ipa in iphe.AddressList) ipe = new IPEndPoint(ipa, port); ts = new Socket(ipe.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

10 try { ts.Connect(ipe); s = ts; break; } catch ( . . .) { . . .} } return s; Socket s = GetSocket("localhost", 5010); if(s == null) return; s.Send(buffer); TCPSocket

11 ·       klasa transportowa UDP UdpClient
- odbiorca UdpClient listener = new UdpClient(port); IPEndPoint remoteEp = new IPEndPoint(IPAddress.Any, port); byte[] buffer = listener.Receive(ref remoteEp);

12 - nadawca UdpClient client = new UdpClient(port); byte[] buffer = Encoding.ASCII.GetBytes(message); client.Send(buffer, buffer.Length, listener, port); client.Close(); UDPClass

13 ·       klasy transportowe TCP TcpListener TcpClient
- odbiorca TcpListener listener = new TcpListener(port); listener.Start(); if (listener.Pending()) { TcpClient s = listener.AcceptTcpClient(); NetworkStream stream = s.GetStream(); } // int bytesRead = stream.Read(responseData, 0, responseData.Length); // byte[]

14 TcpClient client = new TcpClient(); client.Connect(listener, port);
- nadawca TcpClient client = new TcpClient(); client.Connect(listener, port); NetworkStream stream = client.GetStream(); stream.Write(buffer, 0, buffer.Length); // if (stream.DataAvailable) bytesRead = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length); TCPClasses

15 ·       przesyłanie z wykorzystaniem protokółu SOAP
- odbiorca NetworkStream ns = tcpclient.GetStream(); SoapFormatter channel = new SoapFormatter(); message = (string)channel.Deserialize(ns); - nadawca channel.Serialize(tcpclient.GetStream(), message); TCPSOAP

16 · klasy protokółów - FTP - klasa WebClient
Uri libra = new Uri if (libra.Scheme != Uri.UriSchemeFtp) return; WebClient request = new WebClient(); request.Credentials = new NetworkCredential(name, pass); // request.DownloadFile(libra.ToString(), @"Nowy.txt"); request.UploadFile(libra.ToString(), @"Nowy.txt"); Get1

17 - klasy FtpWebRequest FtpWebResponse
Uri libra = new FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(libra); request.Credentials = new NetworkCredential(name, pass); request.UseBinary = false; request.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectory; FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse(); Stream responseStream = response.GetResponseStream(); Get2

18 ·       klasy protokółów - HTTP, HTTPS, FILE
- WebClient string address = @" WebClient wc = new WebClient(); // Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString (wc.DownloadData(address))); wc.DownloadFile(address, "HTcopy.html"); Get1

19 - WebRequest WebResponse
string address = @" WebRequest request = WebRequest.Create(address); WebResponse response = request.GetResponse(); StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.ASCII); Console.WriteLine(reader.ReadToEnd()); Get2, HTTPpage

20 ·       programowanie asynchroniczne
- TCP Socket Server ManualResetEvent AcceptEvent = new ManualResetEvent(false); // ManualResetEvent ReceiveEvent = new ManualResetEvent(false); // synchronizacja wątków za pomocą zgłaszania // zdarzeń i oczekiwania na zdarzenia: // .WaitOne() .Set() .Reset()

21 void Start() { Socket srv = GetLisSocket ("localhost", port); AcceptEvent.Reset(); ReceiveEvent.Reset(); srv.BeginAccept( new AsyncCallback(AcceptCallback), srv); AcceptEvent.WaitOne(); // oczekiwanie na sygnał }

22 void AcceptCallback(IAsyncResult result)
{Socket temp = (Socket) result.AsyncState; Socket a = temp.EndAccept(result); asyncData.socket = a; IAsyncResult recres = a.BeginReceive(ad.RecBytes, 0, 256, 0, new AsyncCallback(ReceiveCallback), ad);  ReceiveEvent.WaitOne(); // oczekiwanie AcceptEvent.Set(); // sygnał dla Start }

23 void ReceiveCallback(IAsyncResult result)
{ int bytes = ad.socket.EndReceive(result); if (bytes > 0) { string data = Encoding.ASCII.GetString(ad.RecBytes, , bytes); Console.WriteLine("Odebrano: [" + data "]\n"); } ReceiveEvent.Set(); // sygnał dla AcceptCallback AsyTCP

24 - HTTP string address WebRequest request = WebRequest.Create(address); AsyncResponseData ad = new AsyncResponseData(request); IAsyncResult responseResult = request.BeginGetResponse (new AsyncCallback(ResponseCallback), ad);

25 void ResponseCallback(IAsyncResult result)
{AsyncResponseData ar = (AsyncResponseData)result.AsyncState; WebRequest request = ar.Request; WebResponse response = request.EndGetResponse(result); Stream stream = response.GetResponseStream(); AsyncReadData ad = new AsyncReadData(stream); IAsyncResult readResult = stream.BeginRead(ad.Buffer, 0, ad.Buffer.Length, new AsyncCallback(ReadCallback), ad); } AsyPage


Pobierz ppt "tworzenie połączeń sieciowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google