Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Java vs C# Michał Prządka Tomasz Nowak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Java vs C# Michał Prządka Tomasz Nowak"— Zapis prezentacji:

1 Java vs C# Michał Prządka Tomasz Nowak

2 KONSPEKT 1. Rys historyczny 2. Charakterystyka platformy Java i .NET
3. Hello world 4. Przegląd konstrukcji języków 5. Środowiska programistyczne 6. Rynki zbytu 7. Podsumowanie

3 Rys historyczny Java: powstaje w 1990 – projekt Oak (Sun)
Pierwsza dostępna implementacja: 1995 (Java 1.0) obecnie: Java 6 C#: powstaje w 2000 głowny architektem jest Anders Hejlsberg silne nawiązania do Javy, C++, Smalltalka i Delphi obecnie: C# 2.0 Sourceforge.net (21 stycznia 2007): # projektów w Javie: # projektów w C#:

4 Charakterystyka platformy Java i .NET

5 JVM vs CLR

6 Automatyczne zarządzanie pamięcią

7 Wielosystemowość vs Monosystemowość

8 Hello world - made by Java
class Hello { public static void main(String[] args) System.out.println("Hello world"); }

9 Przegląd konstrukcji języków

10 Podobieństwa

11 Składnia i słowa kluczowe
Wszystko jest obiektem Brak metod globalnych Wielodziedziczenie Obsługa wyjątków Enumeratory Szablony Dokumentowanie kodu

12 Różnice ! ( C# == JAVA )

13 switch - case switch(foo) { case "A": Console.WriteLine("A seen");
break; case "B": case "C": Console.WriteLine("B or C seen"); case "D": Console.WriteLine("D seen"); case "E": Console.WriteLine("E seen"); break; }

14 Pakiety package Company; import java.util.*;
import Carnage4life.MyOtherClass; { public class MyClass int x; void doStuff(){} } Jako katalog Jako plik Zdefiniowana w osobnym pliku (w innym pakiecie/katalogu)

15 Przestrzenie nazw using System; namespace Company {
public class MyClass int x; void doStuff(){} } namespace Carnage4life public class MyOtherClass int y; void doOtherStuff(){} public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hey, I can nest namespaces"); }

16 Metody wirtualne public class Parent { public void DoStuff(string str)
{ Console.WriteLine("In Parent.DoStuff: " + str); } } public class Child: Parent { Console.WriteLine("In Child.DoStuff: " + str); } Child ch = new Child(); ch.DoStuff("Test"); ((Parent) ch).DoStuff("Second Test");

17 ( czyli czego brakuje w Javie )
Wish you were here ( czyli czego brakuje w Javie )

18 Parametry ref i out public static void ChangeMe(out string s)
{ s = "Changed"; } public static void Swap(ref int x, ref int y) { int z = x; x = y; y = z; } public static void Main(string[] args) { int a = 5, b = 10; string s; Swap(ref a, ref b); ChangeMe(out s); Console.WriteLine("a := " + a + ", b := " + b + ", s = " + s); }

19 Włączenie/wyłączenie sprawdzania poprawności
public static void Main(string[ ] args) { int num = 5000; byte a = (byte) num; checked byte b = (byte) num; } unchecked byte c = (byte) num;

20 Właściwości class Woman … private int age; public int Age {
get { return age - 10; } set { age = value; } } w.Age = 35; Console.Writeln( w.Age );

21 Indeksatory public class Stack { public object this[int index]
get { return GetNode(index).Value; } set { GetNode(index).Value = value; } } Stack s= new Stack(); s[0]=10; Console.WriteLine(s[0]);

22 Operatory class MyNumber { private int value;
public MyNumber(int value) this.value = value; } public static MyNumber operator+(MyNumber n1, MyNumber n2) return new MyNumber(n1.value + n2.value);

23 Wskaźniki int[] array = {9, 1, 3, 6, 11, 99, 37, 17, 0, 12};
fixed( int* iptr = array ) { Sort(iptr, array.Length); }

24 Wskaźniki public static unsafe void Swap(int* a, int*b) {
int temp = *a; *a = *b; *b = temp; } public static unsafe void Sort(int* array, int size) for(int i= 0; i < size - 1; i++) for(int j = i + 1; j < size; j++) if(array[i] > array[j]) Swap(&array[i], &array[j]);

25 Struktury struct Point { public int x; public int y;
public Point( int x, int y) { this.x = x; this.y = y; } public static void Main(string[] args) Point start = new Point(5, 9); }

26 Zdarzenia, delegety class EvenNumberEvent : EventArgs {
internal int number; public EvenNumberEvent(int number) : base() { this.number = number; } }

27 class Publisher { public delegate void EvenNumberSeenHandler(object sender, EventArgs e); public event EvenNumberSeenHandler EvenNumHandler; protected void OnEvenNumberSeen(int num) if(EvenNumHandler!= null) EvenNumHandler(this, new EvenNumberEvent(num)); } public void RunNumbers() Random r = new Random((int) DateTime.Now.Ticks); for(int i=0; i < 20; i++) int current = (int) r.Next(20); Console.WriteLine("Current number is:" + current); if((current % 2) == 0) OnEvenNumberSeen(current);

28 public class EventTest
{ public static void EventHandler(object sender, EventArgs e) Console.WriteLine("\t\tEven Number Seen:" ((EvenNumberEvent)e).number); } public static void Main(string[] args) Publisher pub = new Publisher(); pub.EvenNumHandler += new Publisher.EvenNumberSeenHandler(EventHandler); pub.RunNumbers(); pub.EvenNumHandler -= new Publisher.EvenNumberSeenHandler(EventHandler);

29 ( czyli czego brakuje w C# )
Wish you were here ( czyli czego brakuje w C# )

30 Klasy anonimowe (w C# - metody anonimowe)
To klasy lokalne, które nie mają nazwy... Button buttonC = new Button("C"); buttonC.addMouseListener( new MouseListener() { public void windowClosing(WindowEvent e){ System.out.println( "Close button clicked"); System.exit(0); }//end windowClosing }//end class definition );//end addWindowListener

31 Wyjątki typu checked public void readFile() throws IOException {
Wyjątki, które muszą być obsłużone – albo przez try i catch albo przez throws w sygnaturze metody – np. IOException public void readFile() throws IOException { File f = new ... ... } Przykłady wyjątków nie-checked – wszystkie typu RuntimeException – np. NullPointerException, ArrayOutOfBounds

32 Rynki zbytu Desktop Web Mobile

33 Środowiska programistyczne
Java C#

34 Last but not least

35 Bibliografia http://www.25hoursaday.com/CsharpVsJava.html

36 Podsumowanie


Pobierz ppt "Java vs C# Michał Prządka Tomasz Nowak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google