Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy Kontrakty terminowe na waluty na GPW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy Kontrakty terminowe na waluty na GPW"— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy Kontrakty terminowe na waluty na GPW

2 Rynek walutowy Rynek zdecentralizowany – ceny (kursy walut) powstają praktycznie w każdej chwili w tysiącach miejsc na świecie. Rynek bez granic Największy rynek finansowy świata Uczestnicy handlu walutami: Instytucje finansowe (największe banki inwestycyjne i komercyjne) Rządy państw, banki centralne Brokerzy (hurtowi) Pozostałe instytucje finansowe (ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, banki komercyjne, brokerzy detaliczni…) Przedsiębiorstwa (głównie zabezpieczenie kursów), fundusze hegdingowe, spekulanci (inwestorzy)

3 Kontrakt terminowy Umowa między 2 stronami : nabywca i sprzedawcą
Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w przyszłości po określonej cenie Sprzedawca/wystawca zobowiązuje się do sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości po określonej cenie Kontrakty są rozliczane pieniężnie (z wyjątkiem kontraktów na obligacje) Kontrakt terminowy to inaczej zakład o to jaka będzie cena instrumentu bazowego w terminie rozliczenia kontraktu terminowego

4 Porównanie zysków/strat – gra o sumie zerowej
strata

5 Zalety kontraktów terminowych (o tym będziemy dzisiaj mówić)
Liniowy profil wypłaty Wysoka dźwignia finansowa Niskie ryzyko kredytowe (dzienne rozrachunki) Wysoka płynność, niskie koszty Gra na wzrost/spadek Zmiana ceny uzależniona od zmian cen instrumentów bazowych

6 Standard kontraktów walutowych na GPW
USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Instrumenty bazowe

7 Standard kontraktów walutowych na GPW
FXYZkrr gdzie: F – rodzaj instrumentu (futures), XYZ – skrót nazwy instrumentu bazowego (np. USD dla kursu USD/PLN oraz EUR dla kursu EUR/PLN) k – kod określający miesiąc wykonania rr – dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia Zawsze w obrocie znajdują się 3 serie wygasające w najbliższych 3 miesiącach kalendarzowych oraz 3 serie wygasające w kolejnych miesiącach kończących kwartały (zmiana od 1 kwietnia 2010) Nazwa skrócona

8 Miesiące wygasania Miesiąc Kod styczeń F luty G marzec H kwiecień J
maj K czerwiec M lipiec N sierpień Q wrzesień U październik V listopad X grudzień Z

9 Standard kontraktów walutowych na GPW
1.000 USD 1.000 EUR 1.000 CHF Np. przy kursie EUR/PLN na Poziomie 3,9020 – wartość kontraktu EUR to PLN Wartość kontraktu

10 Standard kontraktów walutowych na GPW
Dla kontraktu EUR kurs giełdowy np. 390,20 - to wartość 100 EUR w PLN Natomiast wartość kontraktu to PLN równowartość EUR w PLN Oznacza to także, że 1 EUR warte jest 3,9020 PLN Kontrakty są notowane w złotych za 100 jednostek waluty (czyli za 100 USD, CHF lub EUR) z dokładnością do 0,01 zł 1 pip (pips, punkt, tik) to najmniejsza zmiana kursu (4 miejsce po przecinku – np. zmiana kursu z 3,9020 na 3,9021 lub z 390,20 na 390,21) 1 figura to zmiana o 100 punktów (np. zmiana z 3,9020 na 3,9120 – zmiana na drugim miejscu po przecinku. Analogicznie – z 390,20 na 391,20)

11 Standard kontraktów walutowych na GPW
Dzień wygaśnięcia: Kontrakty wygasają w trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Obrót wygasającą serią kończy się o godzinie 10:30 w dniu wygaśnięcia kontraktów. Po godzinie odbywa się fixing NBP. Na jego podstawie określane są ostateczne kursy rozliczeniowe (z dokładnością do 0,01 PLN za 100 USD lub EUR). Pierwszy dzień obrotu nowej serii: Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów.

12 Zasady obrotu notowania ciągłe w godz. 8:45 – 16:50
Przyjmowanie zleceń na zamknięcie – 16:50 – 17:00 Fixing na zamknięcie – 17:00, dogrywka 17:00 – 17:05 Jednostka transakcyjna – 1 kontrakt obrót wspomagany działaniem animatorów rynku Szczegóły dotyczące obrotu opisane są w: Warunkach obrotu dla różnych par walut Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego Regulaminie Giełdy Dokumenty są dostępne na stronie internetowej giełdy

13 Kontrakty walutowe – sesja giełdowa
Widełki statyczne = +/- 6% Widełki dynamiczne = 4 zł Maksymalny wolumen zlecenia składanego do arkusza zleceń = 5000 kontraktów Transakcje pakietowe: Minimalny wolumen zlecenia = 200 kontraktów

14 TYPY ZLECEŃ 1. Zlecenia z limitem ceny (można je wykorzystać
jako zlecenie take profit) 2. Zlecenia PCR (po cenie rynkowej) 3. Zlecenia PKC (po każdej cenie) 4. Zlecenia z wielkością ujawniana, z wielkością Minimalną, zlecenia PEG 5. Zlecenia z limitem aktywacji – dzięki nim możliwa jest budowa strategii w których wykorzystujemy stop loss, stop entry.

15 Depozyty zabezpieczające
Służą zabezpieczeniu zobowiązań kupującego/sprzedającego - zabezpieczeniu ryzyka dziennej zmiany ceny kontraktu – proces bieżących rozrachunków rynkowych (tzw. równanie do rynku) Stanowią tylko część wartości kontraktu – określony % wartości Wartość depozytu liczona od ostatniego kursu rozliczeniowego Wielkość wyznaczana przez KDPW (WIG20 – średnia ważona, pozostałe – największa zmiana dzienna w ciągu ostatnich 12 miesięcy) Wpłacane na rachunek inwestora w DM KDPW określa jeden poziom depozytu - minimalny – poziom który zawsze musi być utrzymywany DM maja swobodę w określaniu depozytu wstępnego – ale w większości wyliczają go jako 1x (najczęściej) do 1,2 -1,4 x depozyt minimalny Od sierpnia 2009 do inwestowania na pochodnych trzeba mieć Numer Klasyfikacyjny Klienta (NKK) nadawany przez KDPW (poprzednio Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK))

16 Dźwignia finansowa Wartość kontraktu na EUR (kurs kontraktu terminowego 413,00 (PLN za 100EUR)*10) = zł Depozyt właściwy 5% = 206,6 zł (5% * zł) Depozyt wstępny 1,2*5%=6%= 247,9 zł (6% * zł) Dźwignia finansowa 16,7 krotna (100%/6%)= 16,7 Zmiana kursu kontraktu o 1% to 41,3 PLN (kontrakt 1.000EUR) - zysk/strata dla inwestora Stosunek zysku/straty do depozytu zabezpieczającego 41,3zł/247,6 zł= 16,7%

17 Wycena kontraktów na indeksy i na akcje
F - cena futures S - cena spot r – stopa wolna od ryzyka (w skali roku) T - liczba dni do dnia wygaśnięcia kontraktu F - cena futures S - cena spot e – podstawa logarytmu naturalnego r – stopa wolna od ryzyka (w skali roku) δ – stopa dywidendy T - liczba dni do dnia wygaśnięcia kontraktu

18 Wycena kontraktów walutowych
F - kurs odniesienia S - przemnożony przez 100 kurs średni waluty której kurs jest instrumentem bazowym wyznaczony na fixingu NBP w dniu roboczym poprzedzającym sesję, na którą jest wyznaczany kurs odniesienia N - liczba dni od dnia ostatniej sesji poprzedzającej sesję, na którą wyznaczany jest kurs odniesienia do dnia wygaśnięcia kontraktu WIBOR, LIBOR, EURIBOR. Szczegóły w SZOG (Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego)

19 OBLICZANIE KURSU TERMINOWEGO
Obliczmy kurs odniesienia dla kontraktów na USD wygasających za 3 miesiące, dane (22 IX 2009): KURS spot USD/PLN = 2,8050 STOPY PROCENTOWE 3M: WIBOR3M PLN=4,17%, LIBOR3M USD=0,2950% Jeżeli oprocentowanie waluty bazowej jest wyższe od oprocentowania waluty kwotowanej to kurs terminowy jest niższy niż kurs spot. Jeżeli oprocentowanie waluty bazowej jest niższe od oprocentowania waluty kwotowanej to kurs terminowy jest wyższy niż kurs spot (np. USD/PLN i EUR/PLN)

20 KURS TERMINOWY I KURS SPOT
Kursy terminowe wyznaczane są przez rynek na podstawie kursów spot oraz oprocentowania walut wchodzących w skład pary (punkty SWAP). Kursy spot zmieniają się a wraz z nimi zmieniają się kursy terminowe. Zmiany rynkowych stóp procentowych nie mają tak dużego (w krótkim terminie) wpływu na kurs terminowy, jak zmiany kursów spot.

21 KURS TERMINOWY I KURS SPOT
Rynek walutowy nie pozwala na długie istnienie zleceń z kursem odbiegającym od teoretycznych kursów terminowych (po niekorzystnej stronie – za wysokie kupno lub za niska sprzedaż) – jeżeli taka sytuacja zaistnieje – zostanie to wykorzystane przez rynek. Ta zasada dotyczy również animatora – czyli animator nie może składać zleceń z limitami odbiegającymi od kwotowań na innych rynkach). RYNEK EFEKTYWNY

22 KURS TERMINOWY I KURS SPOT
Jeżeli limity zleceń odbiegają od prawidłowej wyceny – zostanie to natychmiast wykorzystane przez rynek. Najlepszą gwarancją, że oferty są prawidłowe (rynkowe) – jest liczba animatorów, wysoka wartość zleceń w arkuszu oraz nieograniczony dostęp inwestorów do rynku.

23 Arbitraż Możliwości dokonania arbitrażu:
Kontrakty przewartościowane - cena rynkowa powyżej teoretycznej Sprzedaż kontraktów + kupno walut spot (lub innej serii kontraktów) Kontrakty niedowartościowane - cena rynkowa poniżej teoretycznej Kupno kontraktów + sprzedaż walut spot (lub innej serii kontraktów)

24 Ryzyko RYZYKO RYNKOWE wynika ze zmian kursu kontraktu, która zależy od zmian ceny instrumentu bazowego jest potęgowane przez efekt dźwigni - małe wahania kursów na rynku kasowym mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość depozytu zabezpieczającego może doprowadzić do poniesienia strat przekraczających wielkość pierwotnej inwestycji – straty mogą być wyższe niż pierwotnie wpłacony depozyt zabezpieczający

25 Ryzyko Ryzyko braku płynności
może wynikać z małej aktywności inwestorów i animatorów na rynku płynność może być różna na różnych seriach kontraktów terminowych zawarcie transakcji może być utrudnione lub będzie pociągać za sobą dużą zmianę kursu na rynku kontraktów walutowych animatorem jest DM BOŚ SA

26 Ryzyko Ryzyko makroekonomiczne – np. zmiany stóp procentowych
Ryzyko polityczne – niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna w państwie Ryzyko zamachu terrorystycznego (mocniej reaguje np. USD – osłabienie, kurs CHF się umacnia – waluta na trudne czasy)

27 Zabezpieczenie: kontrakt handlowy
Podpisanie kontraktu w USD eksportowego, początek roku, kurs USD/PLN = 3,4000 USD = PLN (przewidywane przychody) Marża producenta 15% - przewidywany zysk Koszty produkcji USD= PLN PLN Realizacja kontraktu, dostawa, zapłata – wrzesień 2009 roku, kurs USD/PLN = 2,8000, otrzymana kwota w USD USD Sprzedaż USD w banku po kursie 2,8000, PLN Strata na kontrakcie handlowym 9.000 PLN (zamiast zysku) Koszt zabezpieczenia – futures USD/PLN Koszty utrzymania depozytu zabezpieczającego w biurze maklerskim

28 Zabezpieczanie ryzyka
Firmy, których zyski zależą w znaczącym stopniu od kursów walut lub cen surowców, jeżeli nie zabezpieczają swoich kosztów przed wzrostem lub przychodów przed spadkiem – stają się (świadomie lub nieświadomie) spekulantem na rynku walutowym lub surowcowym. Niezabezpieczony eksporter ma (w efekcie) otwartą pozycję długą na walutowych kontraktach terminowych, importer – pozycję krótką. Najbardziej ryzykują ci, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, jakim ryzykiem są obarczone ich inwestycje w instrumenty bazowe, lub z tego, że ponoszą ryzyko kursowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Instrumenty pochodne są dla niektórych jedyną możliwością uniknięcia ryzyka rynkowego.

29 Czy kurs walut ma znaczenie przy inwestowaniu w złoto (i nie tylko)

30 3 miesiące

31 Zalety kontraktów terminowych
Liniowy profil wypłaty Wysoka dźwignia finansowa Niskie ryzyko kredytowe (dzienne rozrachunki) Wysoka płynność, niskie koszty Gra na wzrost/spadek Zmiana ceny uzależniona od zmian cen instrumentów bazowych

32 Bezpieczeństwo obrotu
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – rozliczanie i bezpieczeństwo transakcji Fundusz gwarancyjny Mark-to-Market – kontrola ryzyka Przejrzystość arkuszy zleceń Transakcje z innymi inwestorami (a nie np. tylko z właścicielem platformy CFD). GPW nigdy nie jest stroną transakcji. Anonimowość

33 Czy mają Państwo pytania ?
Dziękuję za uwagę ! Czy mają Państwo pytania ? Prosimy też o pytania na adres:


Pobierz ppt "Rynek walutowy Kontrakty terminowe na waluty na GPW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google