Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODZIAŁ STATYSTYKI STATYSTYKA STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODZIAŁ STATYSTYKI STATYSTYKA STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA"— Zapis prezentacji:

1 PODZIAŁ STATYSTYKI STATYSTYKA STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA
OPISOWA ANALIZA STATYSTYCZNA STATYSTYKA OGÓLNA - STATYSTYKA UŻYTKOWA - STATYSTYKA PUBLICZNA

2 STATYSTYKA MATEMATYCZNA: zajmuje się teorią, opisem i analizą zjawisk masowych (zjawisk o dużej liczebności) głównie przy użyciu metod matematycznych, a szczególnie rachunku prawdopodobieństwa. STATYSTYKA OPISOWA: zajmuje się opracowaniem zebranych informacji (danych) posługując się głównie metodami opisowymi. STATYSTYKA OGÓLNA: dotyczy pozyskiwania, przechowywania i prezentowania informacji (danych) opisujących zjawiska masowe (o dużej liczebności). ANALIZA STATYSTYCZNA: dotyczy naukowych metod analizy pozyskanych informacji (danych) o zjawiskach masowych.

3 STATYSTYKA MATEMATYCZNA: zajmuje się teorią, opisem i analizą zjawisk masowych (zjawisk o dużej liczebności) głównie przy użyciu metod matematycznych, a szczególnie rachunku prawdopodobieństwa. STATYSTYKA OPISOWA: zajmuje się opracowaniem zebranych informacji (danych) posługując się głównie metodami opisowymi. STATYSTYKA OGÓLNA: dotyczy pozyskiwania, przechowywania i prezentowania informacji (danych) opisujących zjawiska masowe (o dużej liczebności). ANALIZA STATYSTYCZNA: dotyczy naukowych metod analizy pozyskanych informacji (danych) o zjawiskach masowych.

4 Podstawowe pojęcia statystyczne

5 Podstawowe pojęcia statystyczne
JEDNOSTKA STATYSTYCZNA: pojedynczy obiekt (element) poddany badaniu statystycznemu (pomiarowi lub obserwacji). ZBIOROWOŚĆ (POPULACJA) GENERALNA: wszystkie obiekty (elementy) będące przedmiotem badania. ZBIOROWOŚĆ PRÓBNA (PRÓBA): wybrany w określony sposób podzbiór populacji generalnej, będący przedmiotem badania statystycznego. Wyniki badania są uogólniane na całą populację generalną. PRÓBA REPREZENTATYWNA: składa się z elementów wybranych w sposób losowy i jest odpowiednio liczna. Pozwala z dużym prawdopodobieństwem odnosić wyniki badań statystycznych próby do wyników badań całej populacji.

6 Podstawowe pojęcia statystyczne

7 Podstawowe pojęcia statystyczne
CECHY NIEMIERZALNE (jakościowe, kwalitatywne): są to wielkości zwykle określone słownie (płeć, rozmieszczenie terytorialne, sta cywilny). Przedstawiają one często rozkład badanych zjawisk w czasie lub przestrzeni. CECHY MIERZLNE (ilościowe, kwantytatywne): są to wielkości które można zmierzyć i wyrazić za pomocą odpowiednich jednostek np. fizycznych (kg, cm , liczbie sztuk). CECHY SKOKOWE (dyskretne): są to wielkości, które przyjmują skończony lub przeliczalny zbiór na danej skali liczbowej (liczba osób w rodzinie, liczba usterek). CECHY CIĄGŁE: są to wielkości, które przyjmują każdą wartość z określonego przedziału liczbowego (a, b).

8 PODSTAWY BADAŃ STATYSTYCZNYCH BADANIE STATYSTYCZNE: proces zbierania informacji (danych) statystycznych. RODZAJE BADAŃ STATYSTYCZNYCH: - badanie pełne - badanie częściowe METODY BADAŃ PEŁNYCH: - spis statystyczny - rejestracja statystyczna - sprawozdawczość statystyczna METODY BADAŃ CZĘŚCIOWYCH: - metoda reprezentacyjna - metoda monograficzna - metoda ankietowa

9

10 Metody badań statystycznych pełnych

11

12

13

14

15 Metody badań statystycznych częściowych

16

17

18 Podstawowe pojęcia statystyczne

19

20

21 Grupowanie i porządkowanie statystyczne
Grupowanie statystyczne: jest to podział badanej zbiorowości na jednorodne części (grupy, klasy) według tych badanych cech (cechy) statystycznych, które najbardziej charakteryzują zbiorowość z punktu widzenia celu badania. grupowanie proste: polega na grupowaniu względem jednej badanej cechy statystycznej grupowanie złożone: polega na grupowaniu względem kilku badanych cech statystycznych

22 Porządkowanie statystyczne: polega na przedstawieniu danych statystycznych w postaci ciągu rosnącego (uporządkowanie rosnące) lub malejącego (uporządkowanie malejące)

23 Szereg statystyczny Dane statystyczne, uporządkowanie w kolejności rosnącej lub malejącej oraz odpowiednio pogrupowane, a następnie zaprezentowane w postaci tabelarycznej, nazywamy szeregiem statystycznym. W praktyce najczęściej stosowane są szeregi statystyczne: wyliczające rozdzielcze (strukturalne) geograficzne (terytorialne, przestrzenne) dynamiczne (czasowe, chronologiczne).

24

25

26

27

28

29 Szereg rozdzielczy Szereg rozdzielczy jest zestawieniem, w którym wartości badanej cechy statystycznej rozdzielone są na określone grupy (klasy), a każdej grupie (klasie) przyporządkowana jest liczba wartości do niej należących. Możemy stwierdzić, że szereg rozdzielczy przedstawia strukturę badanej zbiorowości.

30

31 Histogram Histogram jest wykresem słupkowym, w którym szerokości poszczególnych słupków odpowiadają długości przedziałów klasowych szeregu rozdzielczego, a wysokości liczebności tych przedziałów. Będziemy wyróżniać dwa rodzaje histogramów: histogram liczebności, gdy wysokości słupków odpowiadają liczebności przedziałów klasowych histogram częstości, gdy wysokości słupków odpowiadają częstości przedziałów klasowych


Pobierz ppt "PODZIAŁ STATYSTYKI STATYSTYKA STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google