Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83 www.kapitalludzki.p.lodz.pl 1

2 Podział języka SQL DDL (Data Definition Language) – polecenia CREATE, DROP, TRUNCATE, ALTER DML (Data Manipulation Language) – polecenia INSERT, UPDATE DCL (Data Control Language) – polecenia GRANT i REVOKE Zapytania (Query)

3 Polecenie INSERT Wykorzystując polecenie INSERT można dodać nowe wiersze do tabeli INSERT INTO tabela VALUES (val1,val2,...) Lista wartości musi być podana w takiej samej kolejności jak kolumny tabeli, ciągi znaków oraz daty muszą być ujęte w pojedyncze cudzysłowy

4 Polecenie INSERT Polecenie INSERT można wykorzystać do wstawienia wartości części kolumn INSERT INTO tabela (col1,col2) VALUES (v1,v2) Nieuzupełnione kolumny będą wypełnione wartościami domyślnymi Należy wpisać wartości do kolumn typu NOT NULL nie posiadających wartości domyślnej

5 Polecenie UPDATE UPDATE – uaktualnianie istniejących wierszy nowymi danymi UPDATE tabela SET kol1=val1,kol2=val2 WHERE warunek

6 Tabele Utworzenie tabeli http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14200 /statements_7002.htm

7 Tabele Tabelę można utworzyć na podstawie wyniku zapytania na innych tabelach CREATE TABLE pracownicy_bez_pensji AS SELECT id,imie,nazwisko FROM pracownicy; CREATE TABLE imiona AS SELECT id,UPPER(imie) FROM pracownicy;

8 Tabela z kluczem głównym

9 Tabela z kompozytowym kluczem Przykład: Kluczem w tabeli jest zestawienie trzech kolumn

10 Dodawanie klucza Dodawanie klucza do istniejącej tabeli ALTER TABLE tabela ADD CONSTRAINT nazwa_klucza PRIMARY KEY (col1, col2, col3,...); Usuwanie klucza ALTER TABLE tabela drop CONSTRAINT nazwa_klucza

11 Dodawanie klucza obcego Dodawanie klucza obcego do istniejącej tabeli ALTER TABLE tabela ADD CONSTRAINT nazwa_klucza FOREIGN KEY (col1,col2,col3,...) REFERENCES tabela2 (col1, col2, col3,...);

12 Usuwanie tabeli DROP TABLE pracownicy Usunięcie tabeli może się nie udać – mogą istnieć inne tabele z danymi, które wskazują na obecną tabelę relacją klucza obcego

13 Indeksy Indeks – struktura w bazie danych pozwalająca na szybsze odnalezienie wierszy posiadających określone w zapytaniu wartości kolumn Jeżeli dana kolumna nie posiada indeksu, aby sprawdzić czy dany wiersz spełnia określone kryteria, należy odczytać wartość kolumny z dysku/bufora i porównać ją z wartością szukaną Operacja taka nosi nazwę pełnego skanowania tabeli (Full Table Scan)

14 Indeksy Kluczowym pojęciem w przypadku stosowania indeksów jest tzw: liczność zbioru (ang: Cardinality) Liczność określa ilość unikatowych wartości w danej kolumnie w odniesieniu do wartości kolumny we wszystkich wierszach tabeli Np: dla 1000000 wierszy 100 unikatowych wartości – mniejsza liczność 300000 unikatowych wartości – większa liczność

15 Index B-Tree Indeks podobny do postaci drzewa binarnego (jednak B w nazwie nie oznacza Binary) Pozwala na szybkie wyszukiwanie znanej wartości lub jej części Pozwala na automatyczne sortowanie wyników

16 Index B-Tree Indeks można utworzyć na kilku kolumnach, każda kolumna może mieć inny kierunek sortowania CREATE INDEX imie_pensja_idx ON osoby (imie ASC, pensja DESC); Utworzenie indeksu na kilku kolumnach wykorzystywanych w klauzuli WHERE pozwala zmniejszyć liczbę operacji I/O przy wyszukiwaniu

17 Index typu B-Tree Indeks tego typu warto zastosować dla kolumn, które posiadają często powtarzające się wartości Dla kolumn, które są unikatowe zastosowanie indeksu typu B-Tree może nawet spowolnić wykonanie zapytania – konieczność przetworzenia drzewa o dużej głębokości W większości baz danych indeksowanie kolumn sekwencyjnych (np: id) prowadzi do złego zbalansowania indeksu – Implementacja Oracle nie posiada tej wady (większość indeksów osiąga maksymalnie głębokość 3, w bardzo rzadkich przypadkach 4, teoretycznie głębokość może być jednak większa)

18 Indeks typu B-Tree Przebudowanie indeksu ALTER INDEX imie_pensja_idx REBUILD Kiedy warto przebudować indeks? Po dużych operacjach typu INSERT (np: po wykonaniu operacji typu ETL) Jeżeli w tabeli została usunięta duża liczba wierszy Oracle nie udostępnia wolnego miejsca powstałego po usunięciu wiersza, jedyny przypadek to taki, gdy wstawiana wartość jest identyczna z poprzednio usuniętą W przypadku usunięcia dużej ilości wpisów z jednego liścia drzewa, istnieje mała szansa na ponowne wykorzystanie powstałego pustego miejsca

19 Index typu Bitmap Indeks ma formę dwuwymiarowej tablicy Kolumnami tablicy są unikatowe wartości indeksowanej kolumny Wierszami są wszystkie wiersze z danej tabeli (ROWID) Indeks przetrzymywany jest w postaci skompresowanej, zostaje rozpakowany do pamięci operacyjnej przy pierwszym użyciu – ogranicza to liczbę operacji I/O przy odczytaniu indeksu

20 Bitmap index Ze względu na swoją strukturę indeksy bitmapowe powinny być wykorzystywane w przypadkach, gdy dana kolumna nie posiada dużo unikatowych wartości Rozmiar indeksu powiększa się z każdym nowym unikatowym wpisem

21 Bitmap index Przykład: Firma produkująca samochody, tabela z 10 milionami wierszy Kolumny: rok produkcji, kolor, model posiadają często powtarzające się wartości (przy 10mln wierszy) SELECT * FROM cars WHERE prod_year=1998 AND car_color='Yellow' AND car_model='Ford Mustang'

22 Bitmap Index Kiedy warto stosować indeks typu Bitmap? Kolumna posiada niewiele wartości unikatowych w porównaniu do całkowitej liczby wierszy W zapytaniach wykorzystywane są wartości dokładne (operator =) W zapytaniach występuje kilka warunków wykorzystujących operator = połączonych operatorami OR lub AND

23 Bitmap Index Kiedy NIE wypada stosować indeksu typu Bitmap W kolumnie występuje dużo unikatowych wartości – rozmiar indeksu będzie zbyt duży, konieczność czytania wielu bloków z dysku, oraz wykonywania operacji typu AND lub OR na dużej ilości danych W warunkach wykorzystywane są inne operatory niż = np: > lub <, w takich przypadkach indeks typu Bitmap nie zostanie wykorzystany Tabela nie jest często modyfikowana (niewielka ilość DML, lub czas wykonania operacji DML nie jest kwestią kluczową)

24 Indeks Bitmap Join Podobny do indeksu typu Bitmap, wykorzystywany do łączenia tabel Dla każdej wartości danej kolumny w indeksie przechowywane są wartości ROWID dla drugiej tabeli wykorzystywanej przy klauzuli JOIN spełniające dany warunek Indeks tego typu działa tylko w przypadkach kiedy warunek połączenia tabel korzysta z dokładnego porównania (operator =)

25 Indeksy funkcyjne Indeks utworzony na wyniku funkcji wykonanej na danej kolumnie CREATE INDEX prac_nazwisko_idx on pracownicy (UPPER(nazwisko)) SELECT * FROM pracownicy WHERE UPPER(nazwisko) = 'KOWALSKI';

26 Tabele typu IOT W przypadku gdy wszystkie kolumny w danej tabeli posiadają indeks, lub część kolumn posiada indeksy, a średnia długość wiersza jest względnie mała można pominąć przechowywanie tabeli w oddzielnym miejscu na dysku IOT (Index Organized Table) – tabela przechowuje dane wierszy razem z danymi indeksu Brak konieczności wykonywania oddzielnego odczytu w celu pobrania wartości z danego wiersza Tabele IOT muszą posiadać klucz główny

27 Tabele typu IOT

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83 www.kapitalludzki.p.lodz.pl 28


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google