Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miasto i Gmina Stary Sącz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miasto i Gmina Stary Sącz"— Zapis prezentacji:

1 Miasto i Gmina Stary Sącz
Burmistrz Marian Cycoń

2 Obszar oddziaływania planowanego lotniska

3

4 Obszar oddziaływania Odległość połączenia drogowego do 50 km
Czas dojazdu do 45 minut 6 uzdrowisk grupujących prawie 30% krajowego potencjału uzdrowiskowego: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Żegiestów, Szczawnica, Wysowa 6 znaczących ośrodków sportów zimowych oraz kolka planowanych, między innymi projekt „Siedem Dolin” Krynica, jako Centrum Kongresowe (Polskie DAVOS) 3 parki narodowe: Pieniński, Gorczański i Magurski W promieniu 60 km cztery (spośród 17-stu) polskich zabytków wpisanych na listę UNESCO Atrakcyjne pasma górskie do uprawiania turystyki aktywnej: Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Gorce, Beskid Wyspowy Inne unikalne atrakcje turystyczne: spływ Dunajcem, kultura regionalna, Jeziora Czorsztyńskie i Rożnowskie

5

6

7 Ilość bezpośrednich połączeń na dobę
Połączenia Nowego Sącza z Warszawą Środek lokomocji Ilość bezpośrednich połączeń na dobę Czas przejazdu PKP Ekspress 1 6h PKP inne 6-11 h Linie autobusowe 4 7h 20m Samochód osobowy Nd. 5-7 h

8 Prognoza demograficzna obszaru oddziaływania (w tysiącach osób)
Powiaty Rok 20045 Rok 2010 Rok 2020 Rok 2030 Wskaźnik /2004 % m. Nowy Sącz 84.3 84.5 82.7 77.5 Nowosądecki 197.3 204.9 218.6 227.7 Limanowski 121.5 125.3 131.8 136.1 Gorlicki 106.5 107.0 108.2 106.9 Nowotarski (5 gmin) 37.4 38.6 40.2 40.8 RAZEM 547.0 560.3 581.5 589.0 Źródło: GUS Opracowanie: własne

9 Szkolnictwo Wyższe Nazwa uczelni Liczba studentów RAZEM 8965
Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu WSB-NLU 3964 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 3811 Sądecka Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 500 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Filie: Nowy Sącz i Limanowa 210 Akademia Pedagogiczna w Krakowie Filia Nowy Sącz 480 RAZEM 8965

10 Szacunkowa liczba turystów w ciągu roku 2,5 mln osób
Ruch turystyczny i baza noclegowa na terenie pow. nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego m. Nowy Sącz, Szczawnicy i Krościenku Szacunkowa liczba turystów w ciągu roku 2,5 mln osób Liczba miejsc noclegowych Liczba udzielonych noclegów ogółem Liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym Z najnowszych informacji otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Krynicy – Zdrój w roku 2007 z miejsc noclegowych skorzystało osób (ilość miejsc noclegowych w gminie Krynica – Zdrój – około ) Źródło: GUS Opracowanie: własne

11 Turyści odwiedzający Stary Sącz (rok 2007)
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania przy „Ołtarzu Papieskim” odwiedza 250 do 350 tysięcy osób Klasztor Sióstr Klarysek ok. 650 tyś. osób

12 Główne stacje narciarskie w obszarze oddziaływania lotniska

13 Podmioty gospodarcze działające na obszarze oddziaływania
30047 podmiotów gospodarczych tj. 10.4% podmiotów zarejestrowanych w woj. małopolskim sektor publiczny – 1783 podmioty sektor prywatny – podmiotów w tym podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne Potentaci: Fakro, Koral, OPTIMUS S.A, Gold Drop, Glinik, Dako, Wiśniowski, Konspol, Nowomag

14 podmiotów/tysiąc mieszkańców
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

15 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

16 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

17

18 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

19 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2006”

20 Czego oczekujemy: Znaczącego złagodzenia bariery rozwojowej subregionu - słabej dostępności komunikacyjnej Lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego obszaru Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez: realizacji projektu „Miasteczko multimedialne”     - rozwój i ekspansję istniejących firm     - przyciągnięcie inwestycji krajowych i zagranicznych     - zwiększenie napływu turystów (również zagranicznych)     - „otwarcie” naszych uzdrowisk na potrzeby starzejącego się społeczeństwa Europy – usługi lecznice, farmy piękności, SPA, itp. - miejsca pracy związane z funkcjonowaniem lotniska – usługi lotniskowe cargo, okołolotniskowe Ułatwienie utrzymania kontaktów z rodziną potężnej grupie mieszkańców regionu pracujących w dużych ośrodkach w Polsce i za granicą

21 Informacje o lotniskach komunikacyjnych w wybranych państwach europejskich
Państwo Liczba lotnisk komunikacyjnych* Powierzchnia kraju (tys. km2) Ludność (mln) Ilość lotnisk w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców Liczba lotnisk w przeliczeniu na 100 tys. km2 powierzchni Liczba mieszkańców przypadających na jedno lotnisko (tys.) Dania 18 43 5,3 3,4 41,9 294 Irlandia 21 70 3,7 5,7 30,0 176 Polska 13 312 38 0,3 4,2 2 923 Portugalia 23 92 9,9 2,3 25,0 430 Słowacja 7 49 5,4 1,3 14,3 771 Hiszpania 48 506 40 1,2 9,5 833 Niemcy 73 357 82 0,9 20,4 1 123 Francja 111 551 58,7 1,9 20,1 529 * liczba lotnisk na podstawie wykazu możliwych destynacji lotniczych portalu

22

23

24 Dotychczasowy rozwój i prognoza Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca liczby pasażerów korzystających z transportu lotniczego w polskich portach lotniczych do roku 2030 Rok Całkowita liczba pasażerów 2003 - 2004 2005 2006 2007 2008 2020 2030

25 Bilety linii regularnych
Działający w Nowym Sączu jedyny agent IATA BT Gromada prowadzący sprzedaż biletów na linie lotnicze wykazuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży Rok Bilety linii regularnych Tanie linie lotnicze Imprezy turystyczne Razem 2004 1 750 220 370 2 340 2005 1.990 580 440 3 010 2006 2 420 1 050 4 050

26 W roku 2006 na zlecenie Powiatu Nowosądeckiego i gmin tworzących partnerstwo dla wspólnej realizacji projektu budowy lotniska Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. w Warszawie wykonała „Analizę możliwości wykonania lotniska komunikacyjnego na terenie Sądecczyzny z elementami koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

27 Lokalizacje lotniska komunikacyjnego na terenie Sądecczyzny wg opracowanej analizy
Łososina Dolna Stary Sącz – Piaski Brzezna Stary Sącz – Kamieniec I Stary Sącz – Kamieniec II

28

29

30 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego ŁOSOSINA DOLNA

31 Uwarunkowania negatywne:
brak możliwości pozyskania terenu o odpowiedniej szerokości dla usytuowania równoległej drogi kołowania występowanie wzniesień pokrytych lasami i napowietrznymi liniami wysokiego napięcia o przewyższeniach m w stosunku do terenu lotniska w odl. 2-3 tyś. m

32 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego w Łososinie Dolnej

33 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego STARY SĄCZ - PIASKI

34 Uwarunkowania eliminujące budowę lotniska w tej lokalizacji:
likwidacja dwóch ulic z układu komunikacyjnego miasta linie wysokiego (6) i średniego (2) napięcia wzniesienie o wysokości 353 m n.p.m. usytuowane w osi podejścia w odległości 2000 – 3000m istniejąca zabudowa przemysłowa i ołtarz papieski niski przelot nad osiedlami mieszkalnymi

35 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego Stary Sącz - Piaski

36 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego BRZEZNA

37 Ograniczenia: liczne napowietrzne linie wysokiego i średniego napięcia usytuowane w trzech poziomach istniejąca ferma drobiu odcięcie dojazdu do cmentarza, przecięcie drogi łączącej miejscowości Podrzecze i Chochorowice Lokalizacja możliwa, ale zdecydowanie mniej korzystna niż Stary Sącz – Kamieniec II

38 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego Brzezna

39 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego STARY SĄCZ – KAMIENIEC I

40

41 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego Stary Sącz – Kamieniec I

42 Lokalizacja lotniska komunikacyjnego STARY SĄCZ – KAMIENIEC II

43

44 Walory lokalizacji: brak przeciwwskazań dotyczących warunków nawigacyjno – ruchowych (uwarunkowanie wysokościowe) usytuowanie na terenie nie zagospodarowanym w niewielkiej odległości od Starego Sącza i Nowego Sącza dobre powiązanie komunikacyjne poprzez budowę obwodnicy Starego Sącza i most na Dunajcu możliwa lokalizacja drogi startowej 1500 m z późniejszym wydłużeniem do 1800 m Problemy: jedna napowietrzna linia wysokiego napięcia konieczność wybilansowania złóż żwirów zaliczonych do zasobów surowców mineralnych bliskość ujęć wody

45 Profil podłużny dla lokalizacji lotniska komunikacyjnego Stary Sącz – Kamieniec II

46 Projekt budowy lotniska posiada:
pisemne deklaracje poparcia 43 gmin oraz Zarządów 3 powiatów poparcie Marszałka Województwa Małopolskiego wyrażone w piśmie do Ministra Transportu z dnia 18 października 2007r. poparcie społeczne mieszkańców subregionu zdecydowane poparcie środowisk związanych z zarządzaniem turystyką i lecznictwem uzdrowiskowym liczne artykuły prasowe (ponad 50 od powstania pomysłu) wyrażające aprobatę dla projektu

47 Aktualnie realizowane są następujące przedsięwzięcia
Wybilansowanie złóż surowców mineralnych Zmiana ”studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz” Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Stary Sącz plan nr 1 Zawarte porozumienie między: miastem Nowy Sącz, Powiatem Nowosądeckim, gminami Stary Sącz, Krynica, Rytro dotyczące sfinansowania szczegółowego studium wykonalności lotniska z lokalizacją w Starym Sączu – Kamieniec – wariant II W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie studium Sygnatariusze porozumienia prowadzą rozmowy z Ministrem Infrastruktury dotyczące wpisana lotniska do „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” Wniosek taki wystosowało także XX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w dniu 8 października 2007r.

48 Finalizowanie jest zawarcie umowy z mgr inż
Finalizowanie jest zawarcie umowy z mgr inż. Czesławem Jaroszem specjalistą z zakresu budowy lotnisk, Dyrektorem i Prezesem Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie – Balicach w latach 1991 – 2005 na usługi eksperckie dotyczące oceny opracowań, które będzie zawierać szczegółowe studium wykonalności. W szczególności usługi te będą dotyczyć: Opiniowania i uzupełnienia części szczegółowej SWIZ, Udział w pracach Komisji przetargowej, Opiniowanie lokalizacji i wielkości planowanych obiektów, Weryfikacje nakładów i harmonogram inwestycji, Opiniowanie prognozy ruchu lotniczego, kosztów i przychodów lotniska, zatrudnienia i wyników ekonomicznych

49 Miasto i Gmina Stary Sącz
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Miasto i Gmina Stary Sącz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google