Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI (KOMPENDIUM)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI (KOMPENDIUM)"— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI (KOMPENDIUM)
WIESŁAW KOTARBA* OCHRONA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI (KOMPENDIUM) Wybrane (20%) ilustracje do wykładów: - Informacja patentowa - Dobra niematerialne w gospodarce - Ochrona własności przemysłowej - Ochrona własności intelektualnej - Zarządzanie wiedzą chronioną wrzesień 2007 r. CC *prof. dr hab. inż. Kierownik Zakładu Innowacji i Przedsiębiorczości Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej; Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne

2 LITERATURA 1. Kotarba W. Red. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. PWE Warszawa 2006. 2. Kotarba W.: Ochrona wiedzy w Polsce. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ". Warszawa 2005. 3. Kotarba W.: Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ". Warszawa 2001. 4. Kwieciński M.: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1999 r. 7. Probst G., Raub S., Rohmhard K. Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna ekonomiczna Kraków 2002. 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej ( Dz. U. z  2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68,  Nr 163, poz i Nr 167, poz. 1398 z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,  1218 i Nr 208, poz oraz z 2007 r. Nr 136, poz.958. 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843. 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 2004 r. Nr 162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804, z Nr 10, poz.68.

3 Informacja patentowa to:
informacja o rodzajach wiedzy podlegającej ochronie, informacja o zakresie ochrony, informacja o procedurach uzyskiwania ochrony, informacja o stanie prawnym ochrony, Źródło: Opracowanie własne

4 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Źródło: Art. 551 K.c.

5 FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA
marketing badania i analizy rynku polityka cen kojarzenie sprzedaży z serwisem systemy sprzedaży i dostaw produktów (usług) innowacje - WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH AKTYWNOŚCI, w tym nowe produkty i usługi ulepszenia Źródło: Drucker F., P. Praktyka zarządzania. Czytelnik, Akademia Ekonomiczna. Kraków 1998., s. 52 i dalsze.

6 STRATEGIA ORGANIZACJI
ANALIZA STRATEGICZNA PROGNOZY TECHNICZNE PROGNOZY RYNKOWE BADANIE STANU TECHNIKI BADANIE STANU RYNKU BADANIE TRENDÓW ROZWOJU TECHNIKI BADANIE TRENDÓW RYNKU WŁASNE INNOWACJE (PATENTY) MARKETING (w tym dystrybucja) STRATEGIE OCHRONY WIEDZY STRATEGIE MARKETINGOWE POZYSKIWANIE Z ZEWNĄTRZ I WYMIANA INNOWACJI WSPÓŁPRACA NA RYNKU (POWIĄZANIA RYNKOWE) Analizy i badania patentowe w analizie strategicznej W.K

7 Wiedza jako czynnik produkcji.
CZYNNIKI PRODUKCJI MATERIALNE NIEMATERIALNE (WIEDZA - TECHNOLOGIE) OGRANICZAJĄCE energia surowce budynki maszyny ziemia kapitał praca metodyczne techniczne (zarządzania) (wytwarzania) społ. - polityczne prawne: pozwolenia, koncesje, ochrona wł. Intelekt. ogólne funkcjonalne planowania organizowania motywowania kontroli zaopatrzenia magazynowania produkcji zbytu Źródło: Opracowanie W. Kotarba, R. Rogala, w części oparte o: Täger U. C. Uhlmann Der Technologietransfer in der BRD, Berlin - München 1984, s. 37.

8 KANAŁY TRANSFERU TECHNOLOGII
B C NAUKA B + R PRZEMYSŁ (GOSPODARKA) IV 2 3 1 III II I KANAŁY PODSTAWOWE - A,B,C KANAŁY WEWNĘTRZNE - 1, 2, 3 KANAŁY WTÓRNE - I, II, III, IV Źródło: Opracowanie Kotarba W., Rogala R.

9 Kapitał intelektualny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Edvinsson L., Malone M. S. Kapitał intelektualny. PWN 2001., s. 17 i dalsze.

10 MODEL WARTOŚCI RYNKOWEJ SKANDII
WARTOŚĆ RYNKOWA kapitał intelektualny kapitał finansowy kapitał ludzki kapitał strukturalny Wiedza chroniona kapitał kliencki kapitał organizacyjny Kapitał innowacji kapitał procesów Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Edvinsson L., Malone M. S. Kapitał intelektualny. PWN 2001., s. 34 i dalsze.

11 WARTOŚĆ (KAPITAŁ) ORGANIZACJI KAPITAŁ KAPITAŁ KAPITAŁ KAPITAŁ
RZECZOWY FINANSOWY INTELEKTUALNY KLIENCKI zasoby płynność wielkość i charakterystyka rynku perspektywy utrzymania pozycji rynkowej - energia - surowce - budynki, budowle, instalacje - maszyny - ziemia - wiedza pracowników - wiedza organizacji Źródło: Opracowanie własne

12 KAPITAŁ INTELEKTUALNY GENERATOR WIEDZY – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
Kapitał intelektualny a „zarządzanie wiedzą”. KAPITAŁ INTELEKTUALNY ORGANIZACJI WIEDZA PRACOWNIKÓW WIEDZA ORGANIZACJI (własność pracobiorców) (własność organizacji) KOMPETENCJE wiedza wyuczona doświadczenia przedsiębiorczość WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (utwory, wynalazki, wzory, wiedza ukryta) METODYCZNA TECHNICZNA STRUKTURY, PROCEDURY, NORMY SYSTEMY DOSKONALENIA KOMPETENCJI STYLE KIEROWANIA I MOTYWOWANIA KONTAKTY Z OTOCZENIEM WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (utwory, know how, znaki towarowe) MODEL ZARZĄDZANIA WIEDZĄ KONSTRUKCJE TECHNOLOGIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (wynalazki, wzory, know – how) GENERATOR WIEDZY – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ (GENEROWANIE ZMIAN POTENCJAŁU I NATĘŻENIA WIEDZY) Źródło: Opracowanie własne.

13 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
(samochód rajdowy) WIEDZA: wolna, jawna chroniona, utajniona,ukryta o zasobach, o otoczeniu, o celach paliwo PILOT ZARZĄDZANIE WIEDZĄ POZYSKIWANIE, OCHRONA, PRZETWARZANIE, UDOSTĘPNIANIE możliwości, rodzaje, celowość działań ZASOBY: ludzkie, rzeczowe, finansowe, organizacyjne KIEROWCA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI silnik PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE MOTYWOWANIE, WDRAŻANIE, KONTROLA wskaźniki, czujniki, sprzęgło, hamulec, „gaz” Źródło: Opracowanie własne

14 Charakterystyczne cechy wiedzy:
zmieniająca się postać – w innej powstaje, w innej jest przetwarzana, przesyłana czy składowana, prezentowana, wykorzystywana, ulotność – wiedza powstaje i zanika, wymaga przypomnienia, rozwój - wiedza wcześniejsza stanowi podstawę wiedzy późniejszej – wiedzy wyższego poziomu, suma wiedzy jednostek to mniej niż zbiorowa wiedza, w wymianie wiedzy zawsze uczestniczą dawca i biorca wiedzy, użyteczność, tylko wówczas, gdy jest przyswojona w wystarczającej wielkości i jakości, dewaluacja, starzenie się, adaptacyjność nieograniczona (potencjalnie) dostępność, skuteczność, gdy jest użyta na czas, trafna (aktualna, dobrana, wyselekcjonowana, wiarygodna), Źródło: Opracowanie własne

15 OGÓLNY MODEL „ZARZĄDZANIA WIEDZĄ”
(The Knowledge Warehouse Model - KWM) - określenie zakresu pojęcia „zarządzanie wiedzą”, - określenie zakresu pojęcia „wiedzy” jako przedmiotu zarządzania oraz przyjęcie topologii wiedzy dla potrzeb „zarządzania wiedzą”, - wyróżnienie podstawowych elementów „zarządzania wiedzą” i określenie powiązań pomiędzy nimi – przedstawienie schematu modelu „zarządzania wiedzą”. Źródło: Opracowanie W. Kotarba, M. Kotarba

16 Charakterystyczne cechy wiedzy:
zmieniająca się postać – w innej powstaje, w innej jest przetwarzana, przesyłana czy składowana, prezentowana, wykorzystywana, ulotność – wiedza powstaje i zanika, wymaga przypomnienia, rozwój - wiedza wcześniejsza stanowi podstawę wiedzy późniejszej – wiedzy wyższego poziomu, suma wiedzy jednostek to mniej niż zbiorowa wiedza, w wymianie wiedzy zawsze uczestniczą dawca i biorca wiedzy, użyteczność, tylko wówczas, gdy jest przyswojona w wystarczającej wielkości i jakości, dewaluacja, starzenie się, adaptacyjność nieograniczona (potencjalnie) dostępność, skuteczność, gdy jest użyta na czas, trafna (aktualna, dobrana, wyselekcjonowana, wiarygodna), Źródło: Opracowanie własne

17 Dla potrzeb ZW za składniki wiedzy, należy uznać w szczególności:
- dane, banki danych, - informacje, banki informacji, - opinie, raporty, publikacje, - wiedzę wyuczoną, - doświadczenia, intuicje. Źródło: Opracowanie własne

18 Elementy schematu modelu zarządzania wiedzą
(The Knowledge Warehouse Model – KWM) A. IDENTYFIKACJA zasobów wiedzy w organizacji B. BADANIE PRZYDATNOŚCI wiedzy C. OCENA POTRZEB w zakresie wiedzy D. ADRESOWANIE wiedzy E. POZYSKIWANIE wiedzy F. PRZETWARZANIE wiedzy G. KORZYSTANIE z wiedzy Źródło: Opracowanie W. Kotarba, M. Kotarba

19 F. 1.Tradycyjne F. 2. Komputerowe
WIEDZA ZEWNĘTRZNA A. IDENTYFIKACJA ZASOBÓW WIEDZY POZIOM I B. BADANIE PRZYDATNOŚCI C. OCENA POTRZEB D. ADRESOWANIE E. POZYSKIWANIE F. PRZETWARZANIE POZIOM II F. 1.Tradycyjne F. 2. Komputerowe G. KORZYSTANIE WIEDZA Z E W N Ę T R NA STRATEGIE I CELE ORGANIZACJI SCHEMAT MODELU (KWM) Źródło: W. Kotarba, M. Kotarba

20

21 Wartość fałszywych produktów w świecie szacuje się na 450 mld. $,
- Na ponad 100 mld dolarów szacuje USA swoje straty - technologie i programy komputerowe USA są przedmiotem zainteresowań (wg CIA) głównie Francji, Niemiec, Korei Południowej, Japonii, Chin. Wartość podróbek w Polsce 2 mld. zł rocznie, policja przechwytuje za ok. 41 mln., najwyższa grzywna wymierzona przez sąd 1, 8 tys zł (Dziennik Polski 19/2003), - Rocznie w Polsce, Policja zatrzymuje prawie 1 mln nielegalnych płyt kompaktowych z muzyką, filmami i programami komputerowymi, - 90% towaru (pochodzi zza wschodniej granicy – Ukraina, Rosja ale także Czechy, Daleki Wschód - Francuski sąd ukarał, kwotą euro, Google za używanie chronionych znaków towarowych w linkach sponsorowanych ---- jeśli podaje się nazwę firmy to powinna ukazać się tylko informacja z tej firmy, a nie (opłacone) informacje o innych firmach (konkurencyjnych).

22 Towary podrobione: towary, łącznie z ich opakowaniem, oznaczone, znakiem towarowym umieszczonym w szczególności: na etykiecie, prospekcie, w broszurze, w instrukcji użytkowania, w logo, na dokumencie gwarancji lub naklejce, który nie może być odróżniony od zarejestrowanego znaku towarowego, - towary opatrzone oznaczeniami geograficznymi, które naruszają oznaczenia geograficzne chronione w kraju lub za granicą, - towary naruszające patenty, prawa do topografii układów scalonych.

23 Towary pirackie towary będące kopiami lub zawierające kopie, wykonane bez zgody osoby uprawnionej z tytułu prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa do wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego, zarejestrowanych lub nie, w wypadku, gdy wytwarzanie takich kopii stanowi naruszenie praw.

24 Towary podrobione lub pirackie to również:
formy lub matryce, które są przeznaczone lub przystosowane do wytwarzania podrabianych znaków towarowych, towarów oznaczonych takimi znakami, towarów pirackich lub towarów naruszających patenty oraz oznaczenia geograficzne chronione w kraju lub za granica.

25

26 RODZAJE WIEDZY CHRONIONEJ WYKORZYSTYWANEJ W ORGANIZACJI
Wiedza chroniona Wiedza jawna chroniona Wiedza utajniona + ukryta Źródło: Opracowanie własne

27 UZYSKIWANIE OCHRONY WIEDZY JAWNEJ
Przy zastosowaniu procedur rejestracyjnych – wydanie świadectwa potwierdzającego uzyskanie ochrony 1.1. z badaniem 1.2. bez badań 2. Bez potrzeby spełnienia jakichkolwiek formalności

28 RODZAJE WIEDZY

29 ZGŁOSZENIA NA 1MLN POPULACJI (wybrane kraje)
Francja 230 Szwajcaria 220 Rosja 165 Słowenia 161 Holandia 135 Mołdawia 89 Chorwacja 82 Ukraina 75 Chiny 72 Hiszpania 70 Węgry Czechy 57 Polska 53 Rumunia 42 Bułgaria 33 Słowacja 29 Estonia 17 Portugalia 15 Japonia 2875 Korea 2530 USA 701 Niemcy 586 Finlandia 349 Dania 306 W. Brytania 296 Szwecja 279 Austria 276 Norwegia 247

30 2005 (opracowanie własne na bazie danych Raportu WIPO 2007, Raportu UP Niemiec i Raportu EUP) Kraj (Urząd Patent.) Zgłoszenia podmiotów krajowych w urzędzie krajowym zagranicznych do urzędu danego kraju Faza krajowa PCT Zgłoszenia PCT Udzielone patenty dla rezydentów Udzielone patenty dla podmiotów zagranicznych Japonia 359382 22120 45576 26420 111088 11856 USA 202776 149661 38296 49439 74637 69169 Korea Płd. 121942 14218 24761 5919 53419 20093 Chiny 93172 40022 40133 3826 20705 32600 Niemcy * 47537 10214 2471 2337 13084 3979 Francja 31990 2950 -- 3854 9070 1890 Rosja 23588 2250 6415 654 19447 3943 W. Bryt 17488 8704 1796 5237 3751 6408 Australia 8630 4583 17979 2010 1163 9816 Kanada 3942 7577 28369 2156 1511 14005 Hiszpania 3027 236 90 919 2327 442 POLSKA 69994 2028 199 4356 96 1054 1468 Austria 1904 200 401 543 771 167 Czechy 586 99 145 349 1202 * = wyznaczenia w EUP ( ) =

31 Patenty udzielone w 2005 r. na terytoriach:
USA Japonia Korea Niemcy (EUP) = Francja (EUP) = W. Bryt (EUP) = Chiny Hiszpania = Austria = Rosja Kanada Australia Czechy = POLSKA = (późne przystąpienie) W roku 2006 już 2935 patentów (więcej niż w trybie krajowym w 2005)

32 2005 r. Udzielono ponad 600 000 patentów.
Najwięcej z Urzędów Patentowych: USA, Japonii, Chin, i EPO Najwięcej zgłaszali obywatele Japonii, USA, Korei Płd., Niemiec i Francji. Zgłoszeń ok

33 ROZMIAR WIEDZY JAWNEJ CHRONIONEJ W ŚWIECIE
ROCZNA ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW: 1,6 mln CZYNNE PATENTY – 5,6 mln., ROCZNA ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ WZORÓW UŻYTKOWYCH: CZYNNYCH PRAW: 0, 7 mln. ROCZNA ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH: ROCZNA ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH I USŁUGOWYCH: 0, 8 mln. CZYNNYCH PRAW: 15 mln. Źródło: Opracowanie własne

34 Zgłoszenia do UPRP w 2005 roku Zgłoszenia z Polski poprzez UP
ŁĄCZNIE: tryb krajowy ; notyfikacje Wynalazki: tryb krajowy (z kraju 2028, z zagranicy 199) —spadek 20% faza krajowa (łącznie z zagranicy 4565, w tym USA 1267, Niemcy 1009) wyznaczenia Wzory użytkowe: 640 (krajowe 600) Wzory przemysłowe: 1895 (z kraju 1773; z zagr. 122) Znaki towarowe: tryb krajowy – (z kraju-13864; zagr. 948) notyfikacje – spadek21% Zgłoszenia z Polski poprzez UP 512 – porozumienie madryckie 100 – znak wspólnotowy 89 – PCT 40 patent europejski

35 Prawa wyłączne w mocy w Polsce ()
(w tys.) stan na patenty , 8 tys. 14,6 (w tym12 europ.) prawa ochronne na wzory użytkowe , 5 tys. 2,5 prawa z rejestracji wzorów zdobniczych , 2 tys. 1,1 prawa z rejestracji wzorów przemysłowych , 1 tys. 8,9 prawa z rejestracji znaków towarowych , 4 tys. 193,3 tryb krajowy , 1 tys. 92,5 tryb międzynarodowy , 3 tys. 100,8 Prawa z rejestracji topografii szt szt. Źródło: Opracowanie własne

36

37 RODZAJE WYNALAZKÓW WYNALAZKI W SZEROKIM (POTOCZNYM) ZNACZENIU
WYNALAZKI SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ WYNALAZKI WYŁĄCZONE Z OPATENTOWANIA Źródło: Opracowanie własne

38 Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są:
nowe, posiadają poziom wynalazczy nadają się do przemysłowego stosowania.

39 Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.
Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie: pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

40 Poziom wynalazczy Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli: nie wynika on dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. zaskoczenie dla znawców przedmiotu, ocena przy wykorzystaniu poziomu przeciętnej wiedzy

41 Przemysłowe stosowanie
Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Przedmioty wynalazku: wytwór sposób (wytwór) wytwór i sposób Potencjalna gotowość do realizacji Możliwość powtarzalnego urzeczywistnienia.

42 Źródło: Opracowanie własne

43 Nie uznaje się za wynalazki w szczególności:
odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, programów dla maszyn cyfrowych, przedstawienia informacji.

44 Wynalazki wyłączone z ochrony
których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, lub dobrymi obyczajami: nie uważa się jednak za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystania z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo, dotyczące odmian roślin i ras zwierząt oraz czysto biologicznych sposobów hodowli roślin i zwierząt (z wyłączeniem sposobów mikrobiologicznych i wytworów uzyskiwanych takimi sposobami), dotyczące sposobów leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi i terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach (nie dotyczy produktów np. substancji, mieszanin stosowanych w leczeniu lub diagnostyce).

45 WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE WYŁĄCZONE Z OCHRONY
ciało ludzkie w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłe odkrycie jednego z jednych jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, moralnością: klonowanie ludzi modyfikacje tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych i handlowych modyfikacje tożsamości genetycznej zwierząt mogące powodować u nich cierpienia nie przynosząc istotnych korzyści medycznych zwierzęta powstałe w wyniku modyfikacji tożsamości genetycznej

46

47 Wzór użytkowy nowość, użyteczność,
rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, porównanie cech wynalazku i wzoru użytkowego, rozwiązania nie uznawane za wzory użytkowe, wzory wyłączone z ochrony.

48 Źródło: Opracowanie własne

49 Wzór przemysłowy nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych, wytwór złożony (z wymienialnych części) część składowa widoczna w wytworze złożonym część składowa - jako przedmiot samodzielnego obrotu Jeżeli w sposób oczywisty brak nowości lub indywidualnego charakteru odmawia się ochrony

50 NOWOŚĆ WZORU PRZEMYSŁOWEGO
nie został ujawniony publicznie ALE: ULGA W NOWOSCI jeżeli: ujawnienie nie spowodowało dotarcia do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy ujawnienie nastąpiło osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności ujawnienie nastąpiło w ciągu 12 miesięcy przed datą pierwszeństwa jeżeli zostało dokonane: przez twórcę następcę prawnego twórcy za zgodą uprawnionego przez osobę trzecią w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego

51 INDYWIDUALNY CHARAKTER WZORU PRZEMYSŁOWEGO
jeżeli OGÓLNE WRAŻENIE, jakie wzór wywołuje NA ZORIENTOWANYM UŻYTKOWNIKU, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą pierwszeństwa (6 m-cy) przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowaniu wzoru

52 CECHY WZORU PRZEMYSŁOWEGO
POSTAĆ WYTWORU nowa o indywidualnym odtwarzalna charakterze (w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy) nieujawniona twórcza Źródło: Opracowanie własne

53 Wzory przemysłowe wyłączone z ochrony
Wyłączenia bezwzględne: wzory sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami naruszają prawa osobiste lub majątkowe innych osób zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, w zakresie w jakim obrażałoby to uczucia religijne, poczucie patriotyzmu lub tradycję narodową, zawierające wyłącznie cechy wynikające z funkcji technicznej wzoru Wyłączenia względne (m. in.): Wzory zawierające nazwy lub herby miast, reprodukcje orderów, odznaczeń bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, zawierające urzędowo uznane oznaczenia.

54 Topografie układów scalonych
Topografią układu scalonego jest: rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Ochronie podlegają topografie, które są: oryginalne, co oznacza, że są wynikiem pracy intelektualnej twórcy, nie są powszechnie znane w chwili ich powstania. Nie są chronione topografie, które: były wykorzystywane jawnie w celach handlowych dłużej niż w ciągu dwóch lat, które wynikają z funkcji układu scalonego, w którym są stosowane, topografie dokonane i utrwalone w dowolnej formie i nie wykorzystywane w celach handlowych po upływie 15 lat.

55 Know - how parametry technologiczne, receptury, instrukcje, modele, wzorce, umiejętności, doświadczenia, metody kontroli, nie opatentowane wynalazki, wynalazki nie posiadające zdolności patentowej, ulepszenia i udoskonalenia, informacje handlowe. START - UP - niezbędne przy wdrożeniu FOLLOW - UP- nagromadzone w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia

56 Poufność informacji Art. 100 K. pracy Pracownik jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. art. 72¹.Kodeks cywilny. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa wyżej, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści.

57 Art. 265 Kk. [Ujawnienie tajemnicy państwowej]
§ 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę państwową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli informację określoną w § 1 ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Kto nieumyślnie ujawnia informację określoną w § 1, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 266Kk. [Ujawnienie tajemnicy zawodowej] § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

58 PROJEKT RACJONALIZATORSKI
za projekt racjonalizatorski może być uznane każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, nie będące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego jakie rozwiązania i przez kogo dokonane są uznawane za projekt racjonalizatorski określa samodzielnie przedsiębiorca w regulaminie przykład: wszelkie rozwiązania (usprawnienia) dokonane poza obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy (lub innej umowy) dotyczące podstawowego procesu produkcyjnego

59

60 Źródło: Opracowanie własne

61 MARKA A ZNAK TOWAROWY MARKA (IMAGE, WIZERUNEK, WARTOŚĆ) WYWOŁUJE
preferowanie przez klientów wyrobów (usług) ze względu na wymierne i/lub niewymierne korzyści (prestiż,moda) PRZYSPARZA PRZEDSIĘBIORSTWU - stałych klientów co oznacza: - wymierne efekty bieżące, - umacnianie pozycji na rynku, - zabezpieczanie przyszłości WIZUALIZACJA, ODWZOROWANIE MARKI ZNACZNIKI, IDENTYFIKATORY, SYMBOLE MARKI: nazwy, logo, kolory, melodie, slogany, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne ROZPOZNAWANIE MARKI Źródło: Opracowanie własne

62 Źródło: Opracowanie własne

63 Znak towarowy podlegający rejestracji
każde graficzne oznaczenie lub takie, które daje się przedstawić graficznie pod warunkiem, że: nadaje się ono do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw, nie jest wyłączone z ochrony w szczególności: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy

64 Nadawanie się znaku do odróżniania towarów
Nie nadają się do odróżniania towarów: nazwy własne (rodzajowe) oznaczenia wskazujące na rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład,funkcji, przydatności itp. oznaczenia zwyczajowo lub potocznie używane znaki podobne do: zarejestrowanego oznaczenia geograficznego (dla towarów tego samego rodzaju) znaku powszechnie znanego (dla towarów tego samego rodzaju) zarejestrowanego znaku renomowanego (dla jakichkolwiek towarów), jeśli powoduje niezasłużone korzyści lub szkodzi renomie znaku

65 Znaki towarowe wyłączone z ochrony
Wyłączenia bezwzględne dotyczą znaków, które: zostały zgłoszone w złej wierze, naruszają prawa osobiste lub majątkowe innych osób są sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna dla uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru. zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, w zakresie w jakim obrażałoby to uczucia religijne, poczucie patriotyzmu lub tradycję narodową, Wyłączenia względne dotyczą znaków, które m. in.: zawierają nazwy lub herby miast, reprodukcje orderów, odznaczeń bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, zawierają urzędowo uznane oznaczenia.

66 Oznaczenia geograficzne
identyfikują towary poprzez wskazanie ich pochodzenia z danego terenu wyróżniają: jakość, dobrą opinię lub inne cechy towaru zawdzięczane pochodzeniu geograficznemu. Nazwy regionalne (czynniki naturalne i ludzkie). Oznaczenia pochodzenia (czynniki naturalne). W Unii dla produktów żywnościowych (bez alkoholi) wprowadzono: Ochronę nazw pochodzenia – odpowiednik oznaczeń pochodzenia, Ochronę oznaczeń geograficznych – dla produktów, których choć jeden etap wytwarzania posiada odniesienie geograficzne

67 NAZWY HANDLOWE Nazwa handlowa firma oznaczenie przedsiębiorcy
oznaczenie przedsiębiorstwa to oznaczenia pod którymi prowadzona jest działalność gospodarcza i które służą odróżnianiu w obrocie jednego podmiotu gospodarczego od innych podmiotów NAZWA HANDLOWA CZĘSTO STANOWI ELEMENT ZNAKU TOWAROWEGO W Polsce jest 26 sądów rejestrowych, KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (nie ma tu spółek cywilnych - osób fizycznych, których działalność gospodarczą rejestrują gminy – ponad 2000) Działa w Ministerstwie Sprawiedliwości – Centrala Rejestru Zastawów i KRS

68 KONSTRUKCJE NAZW HANDLOWYCH SPÓŁEK
FORMA PRAWNA NAZWA DODATKOWE (obligatoryjnie) OZNACZENIE Spółka akcyjna dowolna SA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z o.o. Sp. z o. o. Spółka jawna Nazwisko lub firma (nazwa) jednego, kilku lub wszystkich wspólników Sp. j. Spółka komandytowa Nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy Sp. k. Spółka komandytowo - akcyjna SKA Spółka partnerska Nazwisko co najmniej jednego partnera, określenie wolnego zawodu Sp. p. Źródło: Opracowanie własne

69 Utwór opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, projekcja intelektu twórcy, osobista interpretacja, „piętno twórcy”. dzieło oryginalne, indywidualne, niepowtarzalne Wyjątki: - akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe. - pieniądze. Program komputerowy, opis wynalazku - utwór. Wynalazek - charakter techniczny, powtarzalny, przewidywalny.

70 W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), 2) plastyczne, 3) fotograficzne, 4) lutnicze, 5) wzornictwa przemysłowego, 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, 7) muzyczne i słowno-muzyczne, 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, 9) audiowizualne ([w tym wizualne i audialne] <w tym filmowe>). (od )

71 PROGRAMY KOMPUTEROWE PODLEGAJĄCE OCHRONIE
W komputerze współdziałają programy: oprogramowania firmowego (mikroprogramy) , oprogramowania systemowego, oprogramowania użytkowego. 1. System operacyjny 2. Programy tłumaczące (translatory) 3. Programy narzędziowe (software tools) 4. Programy usługowe (utilities) 5. Programy komunikacyjne (interfejsy obsługi w sieci) Kody źródłowe – know- how Źródło: Opracowanie własne

72

73 MKP (IPC) B 62 B 5/00 B - RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
DZIAŁ KLASA PODKLASA GRUPA (PODGRUPA) B 62 B 5/00 B - RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT B 62 - POJAZDY LĄDOWE PORUSZAJĄCE SIĘ INACZEJ NIŻ PO SZYNACH B 62 B - POJAZDY NAPEDZANE RĘCZNIE, np.. Wózki ręczne, wózki dziecinne, sanie B62 B 7/00 - WÓZKI DZIECINNE, WOZKI DLA LALEK 7/O2 - z więcej niż jedną osią

74 DZIAŁY MKP (1954 r.) A Podstawowe potrzeby ludzkie
B Różne procesy przemysłowe; transport C Chemia i metalurgia D Włókiennictwo i papiernictwo E Budownictwo, Górnictwo; Konstrukcje zespolone F Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika Minerska G Fizyka H Elektrotechnika

75 Typowe badania prowadzone w literaturze patentowej:
badanie stanu techniki w określonej dziedzinie, badanie zdolności patentowej rozwiązań "przeznaczonych" do ochrony, badanie czystości patentowej rozwiązań wprowadzanych na rynek.

76 BADANIE „ZDOLNOŚCI” PATENTOWEJ
analiza istoty rozwiązania dla którego ma być przeprowadzone badanie sprawdzenie, czy wynalazek nie podlega wyłączeniu z opatentowania określenie dziedziny techniki wg. MKP badanie stanu techniki w: literaturze patentowej literaturze niepatentowej analiza wyszukanych „podobnych” rozwiązań porównanie „podobnych” rozwiązań z rozwiązaniem dla którego badana jest „zdolność” ocena i wykazanie poziomu wynalazczego - np. poprzez porównanie z podobnymi rozwiązaniami ocena przemysłowej „stosowalności” opracowanie sprawozdania i wniosków z badania

77 BADANIE „CZYSTOŚCI” PATENTOWEJ
analiza istoty rozwiązania dla którego ma być przeprowadzone badanie określenie dziedziny techniki wg. MKP określenie zakresu terytorialnego badania ustalenie zakresu ograniczeń i „rozszerzeń” systemu patentowego obowiązującego na danym terytorium badanie w literaturze patentowej analiza wyszukanych „podobnych” rozwiązań porównanie „podobnych” rozwiązań z rozwiązaniem dla którego badana jest „czystość” badanie ewentualnych „kolizji” z innymi prawami własności intelektualnej opracowanie sprawozdania i wniosków z badania

78 Źródło: Opracowanie L. Żurawowicz

79 Cele wykorzystania informacji patentowej w poszczególnych etapach procesu innowacyjnego
Źródło: L. Żurawowicz

80 KATEGORIE IP ETAPY KATEGORIE IP
Model procesu innowacyjnego uwzględniający informację patentową I P o stanie IP o konkurencji IP o stanie IP o systemach IP o trendach techniki prawnym patentowych KATEGORIE IP ETAPY Prace Dokonanie Ochrona Wdrożenie Modernizacja badawczo - - rozwiązania wiedzy i produkcja rozwojowe IP o kooperacji KATEGORIE IP Monitoring technologii Monitoring IP do zbadania IP do zbadania technologii zdolności patentowej czystości patentowej Źródło: L.Żurawowicz

81

82 Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu.
Istota patentu: -- patent to wyłączność korzystania z rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku poprzez możliwość zakazania: - wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzaniu do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku - stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu.

83 Ograniczenia patentu czasowe, terytorialne (wyczerpanie patentu),
działania nie powodujące naruszenia patentu: korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, korzystanie z wynalazku dla celów państwowych, stosowania wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania, korzystania z wynalazku dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty, korzystania w chwili stanowiącej o pierwszeństwie, zakaz nadużywania patentu. Źródło: Opracowanie własne

84 Istota prawa ochronnego na wzór użytkowy:
Prawo ochronne na wzór użytkowy Istota prawa ochronnego na wzór użytkowy: możliwość zakazania: wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży, sprzedawania lub importowania dla tych celów produktów zawierających wzór użytkowy. Czas ochrony 10 lat

85 Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
ISTOTA: możliwość zakazania przez właściciela prawa z rejestracji: wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowania takiego wytworu dla takich celów Czas ochrony: 5 x 5 lat Problem: wzór przemysłowy a utwór

86 Prawo z rejestracji topografii układów scalonych
istota prawa z rejestracji topografii: narusza osoba, która bez zgody uprawnionego: reprodukuje w całości lub części chronioną topografię, z wyjątkiem reprodukowania tej części, która nie spełnia wymogu oryginalności, importuje, sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposób wprowadza do obrotu kopię chronionej topografii, układy scalone wytworzone przy użyciu takiej kopii, a także wyroby zawierające takie układy scalone. ograniczenia prawa z rejestracji topografii.

87

88 Prawo ochronne na znak towarowy
to wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Państwa

89 Wspólne prawo, wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny
Wspólne prawo ochronne - współwłasność Wspólny znak towarowy - wspólne (równoczesne ) używanie znaku - może uzyskać organizacja z osobowością prawną powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, zasady używania określa regulamin znaku przykład – Melinda 5200 członkow spółdzielni produkujacych we Włoszech jabłka Wspólny znak gwarancyjny - może uzyskać organizacja z osobowością prawną, na znak przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie podlegających w tym zakresie jej kontroli przykład – Woolmark (wełna 100%) - chroniony w 140 krajach, licencje w 67 krajach Prawo ochronne może być przeniesione jako wspólny znak towarowy albo wspólny znak towarowy gwarancyjny albo jako wspólne prawo ochronne

90 Prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych
istota prawa z rejestracji: zakaz używania oznaczenia przez osoby, których towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji, używanie oznaczenia geograficznego, ograniczenia praw z rejestracji.

91 CELE OCHRONY AUTORSKIEJ
stymulowanie twórczości ochrona wartości kulturalnych (przed zniekształceniem, przywłaszczeniem) kształtowanie kultury społeczeństwa wzrost obrotu gospodarczego W 2006 roku amerykańskie serwisy z muzyką cyfrową sprzedały pojedyncze utwory (nie licząc całych albumów) za kwotę 582 milionów dolarów. („Rzepa” lipiec 2007) Przychody ze sprzedaży muzyki cyfrowej wytwórni Universal i EMI wyniosły w 2006 roku 780 mln dol. W lipcu 2007 roku 42 procent udziału w światowym rynku fonograficznym „Rzepa” USA zarobiły w 2001 r. 61 mld. $ na eksporcie praw autorskich do programów komputerowych, gdy eksport filmów i programów telewizyjnych dał 14,5 (Halbersztadt w Polityce).

92 ISTOTA PRAWA WYŁACZNEGO
Prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Ochroną objęty jest wyłącznie sposób wyrażenia Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne FORMA TREŚĆ (art. 23 i 24 K.c.) Treść jedynie poprzez formę Utwór nadaje indywidualny charakter fabule. Fabuła nie jest chroniona

93 Czas trwania praw autorskich i pokrewnych
Autorskie prawa majątkowe TWÓRCÓW lat od śmierci twórcy (który przeżył pozostałych), w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej osoby: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki Prawa ARTYSTÓW WYKONAWCÓW aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy, mimów lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalono. Jeżeli jednak w tym czasie nastąpiła publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy się od tych zdarzeń, a gdy miały miejsce obydwa - od tego z nich, które miało miejsce wcześniej. Prawa PRODUCENTA fonogramu lub wideogramu lat następujących po roku, w którym został sporządzony. Prawa ORGANIZACJI RADIOWEJ LUB TELEWIZYJNEJ do nadań swoich programów lat następujących po roku pierwszego nadania programu. Prawa WYDAWCY pierwszych wydań utworów dla, których ochrona minęła lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia Prawa WYDAWCY wydań krytycznych lub naukowych, nie będącym utworami a dotyczących utworów już nie chronionych lat od daty publikacji. Rozpowszechnianie korespondencji, w okresie 20 lat od śmierci adresata, wymaga zezwolenia małżonka, a w jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa. Źródło: Opracowanie własne

94

95 POLA EKSPLOATACJI UTWORÓW
1) utrwalanie, 2) zwielokrotnianie, w tym techniką graficzną, drukarską, fotograficzną, kserograficzną, cyfrową, 3) wprowadzanie do obrotu, 4) wprowadzanie do pamięci komputera, 5) publiczne wykonanie, 6) publiczne odtwarzanie, 7) wyświetlanie, 8) wystawianie, 9) użyczenie, najem, dzierżawa, 10) nadanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, 11) nadanie za pośrednictwem satelity, 12) równoczesne i integralne nadanie utworu i artystycznego wykonania nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną 13) reemisja, 14) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. POLA EKSPLOATACJI UTWORÓW

96 SIC! Programy komputerowe
OGRANICZENIA PRAW Z OCHRONY UTWORU DOZWOLONY UŻYTEK Użytek własny (osobisty), Użytek publiczny - Prasa, radio, telewizja - Instytucje naukowe i oświatowe - Biblioteki, archiwa, szkoły - Ośrodki informacji lub dokumentacji - Prawo cytatu SIC! Programy komputerowe

97 Dozwolony użytek własny (osobisty)
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez: krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności: - pokrewieństwa, - powinowactwa lub - stosunku towarzyskiego. NIE DOTYCZY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

98 Dozwolony użytek publiczny (1)
Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: 1) już rozpowszechnione: a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione (wynagrodzenie) c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie (wynagrodzenie) 2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, (pkt 1 lit. a i b), 3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych, 4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; (bez możliwości publikacji zbiorów mów jednej osoby), 5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

99 Dozwolony użytek publiczny (2)
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu. Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: - udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych, sporządzać pojedyncze egzemplarzy utworów rozpowszechnionych, w celu uzupełniania, zachowania lub ochrony własnych swoich zbiorów. udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.

100 Dozwolony użytek publiczny (3)
Ośrodki informacji lub dokumentacji mogą sporządzać i rozpowszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów (wynagrodzenie)

101 Dozwolony użytek publiczny (4)
PRAWO CYTATU 1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. 2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. 3. Warunek: wymienienie imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. 4. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

102 Prawa instytucji naukowej – jako pracodawcy
JEŚLI UMOWA NIE STANOWI INACZEJ - autorskie prawa majątkowe (i osobiste) zostają przy twórcy Instytucja ma prawo: - pierwszeństwa do opublikowania utworu stworzonego w ramach obowiązków, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia, - jeśli w 6 miesięcy zawarto umowę wydawniczą albo - w ciągu 2 lat od przyjęcia utworu, jeśli utwór nie został przez twórcę opublikowany - korzystania z materiału naukowego dla celów badawczych i dydaktycznych, Twórca ma prawo korzystania z utworu na innych polach eksploatacji

103 CECHY OCHRONY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
- chroniony jest kod programu jako forma wyrazu a nie zasady stanowiące podstawę programu. Patent chroni techniczną realizację określonej idei. - wzmocnienie pozycji pracodawcy, - radykalne ograniczenie praw osobistych, - odmienne uregulowanie ograniczeń prawa (dozwolonego użytku) - brak ustawowej licencji na rzecz użytku prywatnego, - sporządzenie adaptacji wymaga zgody uprawnionego,

104 (free software, open source software)
WOLNE OPROGRAMOWANIE (free software, open source software) - R. Stallman założył w USA Free Software Foundation (FSF) - „program komputerowy powinien być wolny jak powietrze” - udostępniane bezpłatnie wraz z kodem źródłowym, swoboda kopiowania, rozpowszechniania, przerabiania - General Public License (GNU) - oprogramowania: Linux, UNIX, Apache, Netscape Navigator ..., - licencje w zakresie modyfikacji programów: Copyleft - swoboda dostępu Non - copyleft - możliwość uznania przez programistę, czy modyfikacje mają posiadać „status własnościowy” Freeware - rodzaj licencji umożliwiający darmowe rozprowadzanie programów komputerowych bez ujawnienia ich kodu źródłowego. Często oznacza również aplikacje, których darmowe używanie jest ograniczone, np. tylko do domowego użytku.

105 PROBLEMY OCHRONY TWÓRCZOŚCI AUTORSKIEJ
rozwój techniki - swobodna rejestracja i reprodukcja twórczości autorskiej – problemy rzeczywistej ochrony praw zjawisko lawinowego wykorzystywania twórczości, wobec, którego trudno jest stosować tradycyjne formy licencjonowania chęć objęcia ochroną wszelkich przejawów działalności intelektualnej noszącej znamiona osobowości twórcy, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia wpłaty producentów aparatury i czystych nośników służących do reprodukcji obrazu i dźwięku organizacje ochrony twórców, artystów wykonawców, producentów - organizacje zbiorowego zarządzania prawami (polskie w 2001 r. zainkasowały za wykonania utworów muzycznych euro, niemieckie euro czas trwania ochrony

106 WYNALAZEK UTWÓR Cechy wynalazku i utworu podlegających ochronie
Przedmiot ochrony rozwiązanie techniczne wyłącznie sposób wyrażenia każdego przejawu twórczości Poziom twórczości nieoczywistość każdy Stosowalność przemysłowa wymagana bez znaczenia Nowość Indywidualny charakter w skali światowej wynikająca z indywidualnego charakteru utworu efekt nowości i nieoczywistości „projekcja intelektu twórcy” Postać konkretna jakakolwiek Wartość minimum poznawcza bez znaczenia Przeznaczenie konkretne bez znaczenia UZYSKIWANIE OCHRONY bez spełnienia jakichkolwiek formalności - w momencie powstania (ustalenia) rejestracja po badaniu Źródło: Opracowanie własne

107 TAK NIE bezpłatne używanie w działalności gospodarczej wynalazek
Opłaty na rzecz twórców bezpłatne używanie w działalności gospodarczej bezpłatne używanie przez dowolną osobę wynagrodzenie za pola eksploatacji wynagrodzenie od producenta wynalazek TAK NIE utwór w formie pisemnej (tylko własny użytek) utwór muzyczny, audio –wizualny program komputerowy (tylko jednorazowy własny użytek) Źródło; Opracowanie własne

108

109 Licencje licencje zwykłe (umowne), ograniczone, pełne, wyłączne,
niewyłączne, licencja otwarta, licencja dorozumiana, licencja przymusowa.

110 Przedmiotem licencji zwykłej może być:
korzystanie z rozwiązania chronionego prawami wyłącznymi, korzystanie z rozwiązania zgłoszonego do ochrony, korzystanie z rozwiązania nie zgłoszonego do ochrony, stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, używanie znaku towarowego chronionego prawem ochronnym, używanie znaku towarowego zgłoszonego do ochrony Treść umowy licencyjnej Niedopuszczalne klauzule Sublicencje Opłaty licencyjne

111 Opłata licencyjna : max: 10% korzyści Opłaty okresowe w wysokości 50%
Licencja otwarta Może być udzielona na podstawie oświadczenia w przypadku patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Jest pełna i niewyłączna. Opłata licencyjna : max: 10% korzyści Opłaty okresowe w wysokości 50%

112 Licencja przymusowa Może być udzielona w przypadkach:
- konieczności zapobiegania lub usuwania stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, - konieczności eliminowania nadużywania praw wyłącznych oraz - konieczności umożliwienia korzystania z prawa wyłącznego, które jest zależne od wcześniejszego prawa wyłącznego. Jest zezwoleniem na korzystanie bez zgody uprawnionego z chronionego: - wynalazku, - wzoru użytkowego, - topografii układu scalonego Jest niewyłączna. Warunki ustala Urząd Patentowy w trybie spornym. Kontrola NSA.

113 Współwłasność możliwość korzystania z chronionych rozwiązań, oznaczeń i utworów, możliwość dochodzenia roszczeń, przeniesienie udziału we wspólnym prawie podział korzyści.

114 Przeniesienie praw prawa do prawa wyłącznego,
prawa do pierwszeństwa do prawa wyłącznego, prawa z prawa wyłącznego. Prawa te są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Przeniesienie wymaga formy pisemnej.

115 Unieważnienie praw unieważnienie w całości lub w części,
interes prawny, interes publiczny wykazanie że udzielenie praw dokonane zostało przy braku spełnienia ustawowych warunków, unieważnienie praw uzyskanych przez osobę nieuprawnioną, przypadki braku możliwości unieważnienia, rejestr, WUP. Postępowanie sporne

116 Prawa wyłączne wygasają na skutek:
Wygaśnięcie praw Prawa wyłączne wygasają na skutek: 1) upływu okresu, na który zostały udzielone, 2) zrzeczenia się prawa wyłącznego przez uprawnionego, za zgodą osób, którym służą prawa z praw wyłącznych, 3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej. Prawo ochronne na znak towarowy może wygasnąć również (tryb sporny) na skutek: 1) nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego 2) utraty przez znak znamion odróżniających. Rejestr, WUP

117 Formy korzystania z chronionych rozwiązań
Strategie „biorcy” Strategie „dawcy” Stosowanie u siebie Stosowanie u siebie lub Stosowanie + licencja niewyłączna Stosowanie + licencja wyłączna lub licencja Sublicencja ? lub licencja sprzedaż zamrożenie sprzedaż Formy korzystania z chronionych rozwiązań Źródło: Opracowanie własne.

118 Źródło: Opracowanie własne

119 Źródło: Opracowanie własne

120 Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej.Po upływie 5 lat, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nie oznaczony.

121 Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na wskazanym terytorium, z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia. Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia.

122

123 Procedury krajowe, regionalne, międzynarodowe
procedury krajowe: przed urzędami patentowymi poszczególnych krajów, procedury regionalne: przed urzędami krajów danego regionu świata, patent europejski, patent Wspólnoty, patent euroazjatycki, OAPI, ESARIPO/ARIPO, znak Wspólnoty, procedury międzynarodowe: w oparciu o porozumienia międzynarodowe, PCT, Euro - PCT, Euroazjatycka - PCT, OAPI - PCT, porozumienie madryckie. PROCEDURY REGIONALNE I MIĘDZYNARODOWE SĄ DOSTEPNE DLA ZGŁASZAJĄCYCH Z CAŁEGO ŚWIATA – NIE TYLKO DLA POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW CZŁONKOWSKICH

124 Procedury udzielania ochrony w systemie badawczym
Zgłoszenie wynalazku wzoru użytkowego, znaku nie Poprawki Czy prawidłowe ? Ogłoszenie o zgłoszeniu- wynalazek (wzór): w 18 m - cy od daty pierwszeństwa, znak: w 3 m - ce od daty zgłoszenia Zbieranie uwag osób trzecich przez cały czas postępowania Stanowisko zgłaszającego DECYZJA W SPRAWIE UDZIELENIA OCHRONY Badanie zdolności ochronnej Źródło: Opracowanie własne

125 PROCEDURA UDZIELANIA PATENTU W POLSCE
ZGŁOSZENIE w UPRP BADANIE FORMALNO - PRAWNE BADANIE STANU TECHNIKI - RAPORT OGŁOSZENIE DECYZJA POZYTYWNA (warunkowa) DECYZJA NEGATYWNA BADANIE ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ OPŁATA ODMOWA PUBLIKACJA OPISU PATENTOWEGO Źródło: Opracowanie własne

126 Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie: - 12 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych; - 6 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

127 (1) (3) (2) Zgłoszenie dwa dni przed upływem 12 miesięcy
Udzielenie od daty pierwszeństwa w ok. 3,5 roku Ogłoszenie w 6 miesięcy (2)

128 Sprawozdanie o stanie techniki
dotyczy wynalazków i wzorów użytkowych, jest to wykaz publikacji będący efektem badania polegającego na porównaniu zgłoszonego rozwiązania do rozwiązań już istniejących, służy zgłaszającemu dla oceny możliwości uzyskania patentu (prawa ochronnego), sprawozdania będą publikowane równocześnie z ogłoszeniem o zgłoszeniu. Holandia w 1964 r. wprowadziła: - przyspieszoną publikację (w 18 miesięcy) wraz z sprawozdaniem z poszukiwania w stanie techniki, - odroczone badanie na okres 7 lat (na wniosek zgłaszającego lub osoby trzeciej) System ten przejęły Niemcy i Japonia oraz EPO w zakresie sprawozdań.

129 Wspólne zasady dokonywania zgłoszeń
formy: papier; telefaks; Internet konieczność prawidłowego dokonania zgłoszenia, data zgłoszenia a data pierwszeństwa, obowiązek zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego przez obywatela polskiego najpierw w Polsce obowiązek zgłoszenia w Polsce europejskiego zgłoszenia przez obywatela polskiego i osoby zagraniczne zamieszkałe lub posiadające siedzibę w Polsce (chyba, że zgłoszono poprzez UP) jednolitość zgłoszenia.

130 Opis wynalazku, wzoru użytkowego, zastrzeżenia
Opis wynalazku powinien: przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określać dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, określać znany zgłaszającemu stan techniki, przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, przedstawiać przykłady realizacji bądź stosowania wynalazku. zastrzeżenia zależne i niezależne

131 Zgłaszanie oznaczenia geograficznego
Zgłoszenie powinno zawierać: dokładne określenie oznaczenia geograficznego oraz elementów, z którymi będzie ono używane w obrocie, jak etykiety i opakowania, wskazanie towarów, dla których jest przeznaczone oznaczenie geograficzne, dokładne określenie granic terenu, do którego się ono odnosi, określenie szczególnych cech lub właściwości towarów, jako pochodzących z danego terenu, warunki korzystania z oznaczenia geograficznego obejmujące: sposób wytwarzania, szczególne cechy lub właściwości towarów, jeżeli jest to wymagane, metody kontroli, wskazanie przedsiębiorców, którzy używają lub będą używać tego oznaczenia (wskazanie to nie musi być kompletne).

132 Zgłaszanie znaku towarowego
nie ma żadnego wymogu, aby zgłoszenie zawierało oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, znak może być zarejestrowany dla aktualnie wytwarzanych towarów (usług), znak może być zarejestrowany dla towarów (usług), które mają być w przyszłości wytwarzane, na rejestrację znaku nie ma żadnego wpływu rodzaj towarów lub usług, rejestrację znaku towarowego może uzyskać nie tylko producent określonego towaru, ale każda osoba prowadząca szeroko pojętą działalność gospodarczą, np. tylko handlową, rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może stanowić warunku dla zgłoszenia wniosku o jego rejestrację.

133 Zgłaszanie topografii układu scalonego
Zgłoszenie powinno zawierać: materiał identyfikujący topografię, zawierający niezbędne dane do jednoznacznego określenia topografii, oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii do obrotu, jeżeli miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania ochrony.

134 Wspólne zasady rozpatrywania zgłoszeń
przyjęcie zgłoszenia, postanowienia, decyzje, terminy, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarga do sądu administracyjnego, dokonywanie zmian w zgłoszeniu przez zgłaszającego, dokonywanie zmian w zgłoszeniu przez Urząd Patentowy.

135 Przepisów Kpa nie stosuje się do terminów rozpatrywania zgłoszeń.
Terminy W toku postępowania wyznaczane są terminy nie krótsze niż: miesiąc, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, dwa miesięce, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. W uzasadnionych przypadkach: wyznaczany jest odpowiednio dłuższy termin, lecz nie więcej niż o trzy miesiące. Przepisów Kpa nie stosuje się do terminów rozpatrywania zgłoszeń.

136 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarga
ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd możliwe jest na wniosek, terminy do złożenia wniosku (liczony od dnia doręczenia decyzji lub postanowienia): w sprawie zakończonej decyzją - dwa miesiące, w sprawie zakończonej postanowieniem - jeden miesiąc, wnioski rozpatrywane są w Izbie Odwoławczej, skarga do NSA.

137 Dokonywanie zmian w zgłoszeniu:
PRZEZ ZGŁASZAJĄCEGO Wynalazek, wzór użytkowy, topografia zmiana rozszerzająca zastrzeżenia (lecz nie poza to, co zostało ujawnione) - do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu: zmiany zawężające zakres ochrony są dopuszczalne aż do decyzji, Wzór przemysłowy, znak towarowy uzupełnienia i poprawki aż do decyzji (z wyłączeniem samego wzoru i jego odmian; z wyłączeniem zmiany istoty znaku towarowego i rozszerzenia wykazu towarów), PRZEZ URZĄD PATENTOWY poprawki w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych, a w zgłoszeniach znaków również poprawienie wykazu towarów. Źródło: Opracowanie własne

138 Udostępnianie akt zgłoszenia.
Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu oraz udostępnia akta zgłoszenia w każdym stadium postępowania: 1) zgłaszającemu i jego pełnomocnikowi, 2) organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości - w związku z prowadzonymi przez nie sprawami, 3) innym osobom, które przedstawią na piśmie zgodę zgłaszającego. Informacja o dokonanych zgłoszeniach staje się ogólnie dostępna w różnym czasie w zależności od przedmiotu zgłoszenia.

139 Dostęp do informacji o zgłoszeniach
Po publikacji w „BUP" ogłoszenia o zgłoszeniu: wynalazki, wzory użytkowe (18 miesięcy), znaki towarowe (3 miesięcy). Po udzieleniu ochrony: wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Materiał identyfikujący topografię nie jest ujawniany bez zgody uprawnionego także po udzieleniu prawa z rejestracji. Źródło: Opracowanie własne

140

141 Oznaczenia informujące o uzyskanych prawach
Patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego: pozostawiono uprawnionym pełną swobodę wyboru rodzaju oznaczenia np.: "patent nr..., wzór nr..." albo "zastrzeżono w Urzędzie Patentowym". Prawo ochronne na znak towarowy: umieszczenie, w sąsiedztwie znaku towarowego, litery "R" wpisanej w okrąg - ®. Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne: umieszczenie na towarze określenia: "Zarejestrowane oznaczenie geograficzne" albo litery "G" wpisanej w okrąg w sąsiedztwie tego oznaczenia Prawo z rejestracji topografii: umieszczenie na topografii lub produkcie zawierającym chronioną topografię litery "T" wpisanej w okrąg - G T

142 Potwierdzenie udzielenia ochrony
wynalazek: dokument patentowy wzór użytkowy świadectwo ochronne znak towarowy wzór przemysłowy oznaczenie geograficzne świadectwo rejestracji topografie wpisy do rejestrów, publikacje w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". Źródło: Opracowanie własne

143 Terminy wnoszenia opłat i zwolnienia z opłat
Opłaty jednorazowe szczególnie za: zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych, wnioski (np. o ponowne rozpatrzenie sprawy, wydanie decyzji w postępowaniu spornym, wpis do rejestru, przywrócenie terminu), związane z utrzymaniem ochrony: jednorazowe za ochronę topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych, za pierwszy okres ochronny wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, za kolejne (poza pierwszym) okresy ochronne wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych. Terminy wnoszenia opłat i zwolnienia z opłat

144

145 Od 1 marca 2004 r. Polska jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej,
Otwarcie EUP nastąpiło w 1977r., Przy tworzeniu idei EOP (w 1972r.) zakładano, że europejskich zgłoszeń patentowych będzie rocznie maksymalnie Aktualnie liczba ta przekroczyła

146 Stan na 31państw

147 WIĄZKA PATENTÓW (max. 36)*
Patent europejski Konwencja o udzielaniu patentów europejskich podpisana w Monachium 5 października 1973 r. Początkowo członkami EOP było 7 państw. Europejska Organizacja Patentowa (EPO), Europejski Urząd Patentowy (EUP). WIĄZKA PATENTÓW (max. 36)* Szacuje się, że krajowe zgłoszenia (głównie z zagranicy) spadły od 60 do 90% W pierwszym roku Polskę wyznaczono w 43 tys. zgłoszeń PATENT EUROPEJSKI zgłoszenie 125 euro, wyznaczenie 75, maksymalnie 525 euro. * stan na

148 Prawo konwencyjne, poza procedurą postępowania (w tym odwoławczą) przed Europejskim Urzędem Patentowym, reguluje takie kwestie jak: - czas trwania patentu europejskiego (20 lat), - zakres ochrony wynikającej z patentu europejskiego brany pod uwagę przy orzekaniu o naruszeniu patentu, - podstawy do złożenia sprzeciwu w stosunku do udzielonej ochrony patentowej, - zasadę, że uchylenie patentu europejskiego w wyniku sprzeciwu wywiera skutki na terytorium wszystkich wyznaczonych przez zgłaszającego państw oraz - przesłanki na podstawie, których może nastąpić orzeczenie o nieważności patentu europejskiego.

149 Patent wspólnoty w 1975 r. dziewięć krajów EWG podpisało porozumienie o nowym systemie ochrony patentowej, system ten jak dotychczas nie wszedł w życie, Patent Wspólnoty stanie się trzecim rodzajem patentów jakie będą funkcjonować w Unii Europejskiej

150 Patent euroazjatycki, OAPI, ESARIPO/ARIPO
w 1995 r. weszła w życie Konwencja o patencie euroazjatyckim, powołana została Euroazjatycka Organizacja Patentowa oraz Euroazjatycki Urząd Patentowy, Konwencję ratyfikowały jako pierwsze: Rosja, Białoruś, Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, Kirgizja, Mołdowa, Tadżykistan i Turkmenia, Euroazjatycki patent skutkuje we wszystkich krajach. W 1977 r. powołano do życia Afrykańską Organizację Własności Intelektualnej (OAPI), W 1976 r. powstała Organizacja Własności Przemysłowej Afryki Anglofońskiej (ESARIPO/ARIPO).

151

152 Stan na

153

154 W roku 2006 zgłoszono w trybie PCT 147 500 wynalazków

155 Procedura PCT Układ o współpracy patentowej (PCT) powstał w 1970 r., aktualnie do PCT należy ponad 120 krajów (Polska od grudnia 1990 r.), urzędy przyjmujące: krajowe urzędy patentowe, organizacje międzynarodowe (np. Europejski Urząd Patentowy) oraz Międzynarodowe Biuro w OMPI, międzynarodowy organ poszukiwań (w przypadku Polski Europejski Urząd Patentowy), międzynarodowe badanie wstępne, faza krajowa procedury PCT, procedura Euro - PCT, procedura Euroazjatycko - PCT, procedura OAPI – PCT Od lutego 2004 r. możliwe elektroniczne zgłaszanie w WIPO

156

157

158 Ochrona znaków za granicą
System krajowy – w danym urzędzie Systemy regionalne - OHIM - BTO (Beneluks) - ARIPO - OAPI System międzynarodowy - WIPO

159 Znak Wspólnoty zgłoszenia można dokonać w jednym z języków krajów Unii: w Urzędzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, w urzędzie patentowym jednego z krajów Unii Europejskiej, w Urzędzie Beneluksu do spraw znaków towarowych. OHIM posługuje się językami: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, Ochrona – 10 lat Komisja Odwoławcza, sąd krajowy, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu - opłata za zgłoszenie 900 Euro (750 gdy elektronicznie) za 3 klasy - opłata za rejestrację 850 Euro - dochodzenie naruszeń tylko przed jednym sądem krajowym (wyznaczonym w państwach członkowskich)

160 Porozumienie madryckie
Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków r., należy ponad 50 krajów, Polska od 1991 r., język: francuski, warunek: rejestracja krajowa, Protokół do porozumienia madryckiego r., przystąpiło ponad 50 krajów, języki: francuski i angielski, warunek: zgłoszenie lub rejestracja krajowa

161 ® TM (towary), SM (usługi), Oznaczenia europejskie amerykańskie
(nie oznaczają istnienia ochrony) wspólne ©

162

163 nienaruszalności treści i formy utworu (rozwiązania)
PRAWA OSOBISTE chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się więź twórcy z rozwiązaniem lub utworem, a w szczególności prawo do: autorstwa nienaruszalności treści i formy utworu (rozwiązania) nadzoru nad korzystaniem z utworu (rozwiązania)

164 PRAWA MAJĄTKOWE ROZWIĄZANIA UTWORY - do wynagrodzenia
- do odszkodowania z tytułu naruszenia praw do odszkodowania - partycypacji w funduszach (rozwiązania tajne) twórców

165 PRAWO DO UTWORÓW I ROZWIĄZAŃ POWSTALYCH W WYNIKU WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW ZE STOSUNKU PRACY
Jeśli umowa nie stanowi inaczej, prawo przysługuje PRACODAWCY umowa o pracę, regulaminy pracy, układy zbiorowe, zakresy obowiązków Gdy są ogólne to kierować się przepisami prawa cywilnego (art. 56 i 65 k. c.): - cel umowy, - zgodny zamiar stron, - zwyczaje w danym zakładzie pracy Nie można sugerować się: - miejscem stworzenia dzieła (bo w pracy, bo w domu), - środkami technicznymi (bo komputer w pracy, bo w domu) POLECENIA SŁUŻBOWE NIE MOGĄ BYĆ WYDAWANE DOWOLNIE, ICH GRANICE STANOWI CEL ZATRUDNIENIA Źródło: Opracowanie własne

166 Prawo do wyłączności Rozwiązania zasada generalna TWÓRCA wyjątki
pracodawca (obowiązek pracownika) pracodawca i pracownik (umowa) pracownik jeśli uzyskano pomoc pracodawcy W UE dyskutuje się nad jednolitymi klauzulami w umowach o pracę w zakresie wynalazczości pracowniczej Źródło: Opracowanie własne.

167 Prawo do rozwiązań Rozwiązanie dokonane:
w wyniku obowiązków służbowych w wyniku realizacji zamówienia przy pomocy przedsiębiorcy prawo twórcy prawo pracodawcy

168 Prawo do wynagrodzenia
Rozwiązanie dokonane: w wyniku obowiązków służbowych w wyniku realizacji zamówienia przy pomocy przedsiębiorcy prawo twórcy prawo pracodawcy zapłata wynagrodzenie

169 Wynagradzanie indywidualne umowy, regulamin wynagradzania,
kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia: skala nowości rozwiązania, przypuszczalny zakres i okres utrzymania się wartości ekonomicznej, możliwość łatwego i szybkiego wdrożenia, zakres wykorzystania (rozmiar produkcji), możliwość eksportu, zakres pomocy udzielonej przy dokonywaniu rozwiązania, pozycja twórcy i związany z tym zakres obowiązków i odpowiedzialności. słuszna proporcja do korzyści.

170 ROSZCZENIA DOTYCZĄCE NARUSZEŃ PRAW WYŁĄCZNYCH
ŻĄDANIE: zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa, zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, naprawienia szkody na zasadach ogólnych, ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia, zapłaty odpowiedniej kwoty na rzecz organizacji wspierającej ochronę wiedzy. (Art. 48 K.k. Nawiązkę orzeka się w wysokości do złotych). Źródło: opracowanie własne

171

172 Prawo do utworów Utwór dokonany: w wyniku obowiązków służbowych
w wyniku realizacji zamówienia prawo twórcy prawo pracodawcy

173 Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z np. utworu. Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych spełniającej cechy utworu, dokonane przez legalnego użytkownika bazy danych lub jej kopii, nie wymaga zezwolenia autora bazy danych, jeśli jest ono konieczne dla dostępu do zawartości bazy danych i normalnego korzystania z jej zawartości. Jeżeli użytkownik jest upoważniony do korzystania tylko z części bazy danych, niniejsze postanowienie odnosi się tylko do tej części.

174 Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Uprawniony może domagać się od użytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń programu.

175 ROSZCZENIA DOTYCZĄCE NARUSZEŃ PRAW WYŁĄCZNYCH
POWTÓRZONE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE NARUSZEŃ PRAW WYŁĄCZNYCH ŻĄDANIE: zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa, zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, naprawienia szkody na zasadach ogólnych, ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia, zapłaty odpowiedniej kwoty na rzecz organizacji wspierającej ochronę wiedzy. (Art. 48 K.k. Nawiązkę orzeka się w wysokości do złotych). Źródło: opracowanie własne

176 Twórca utworu może żądać:
zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione.

177 Rzeczywiste straty Utracone (potencjalne) korzyści
POWTÓRZONE NAPRAWIENIE SZKODY Rzeczywiste straty Utracone (potencjalne) korzyści spadek sprzedaży konieczność obniżenia cen towarów - modernizacja wyrobu opracowanie nowego wyrobu koszty reklamy poprzedniego i/lub nowego wyrobu itp. - szanse utrzymania się na rynku szanse rozwoju rynku itp. Źródło: opracowanie własne

178

179 Grzywnie podlega: osoba, która działając nieumyślnie, ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo o cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, sprawca, który działając nieumyślnie oznacza towary podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, wprowadzający do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony.

180 Grzywnie lub karze aresztu podlega:
ten kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza przedmioty nie chronione patentem, prawem ochronnym na wzór użytkowy lub prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, lub oznaczenia geograficznego, napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, ten kto przedmioty wymienione wyżej, z wiedzą o mylnym ich oznaczeniu wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób podaje wiadomości mające wywołać mniemanie, że przedmioty te korzystają z ochrony prawnej.

181 Grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku grożą za:
przypisywanie sobie autorstwa albo wprowadzanie w błąd innej osoby co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób naruszanie prawa twórcy projektu wynalazczego.

182 Grzywnie, ograniczeniu wolności albo pozbawieniu wolności do lat 2 podlega ten kto:
przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inne osoby co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego mając na celu osiągnięcie korzyści majątkowej lub osobistej, nie będąc uprawnionym do uzyskania prawa wyłącznego zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub cudzą topografię układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu.

183 Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega Kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

184 Karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 podlega:
sprawca, który uczynił sobie z popełnienia przestępstwa polegającego na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości

185 Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.

186 Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku . Jeśli w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - pozbawienie wolności do lat 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

187 Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których wyżej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

188 Przepadek mienia Jeżeli sprawca, uczynił sobie z popełnienia przestępstwa polegającego na: oznaczaniu towarów podrobionym znakiem w celu wprowadzenia ich do obrotu lub na wprowadzaniu oznaczonych takim znakiem towarów do obrotu, stałe źródło dochodu albo dopuszczał się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa towarów pochodzących z przestępstwa oraz materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. W innych przypadkach sąd może orzec przepadek mienia. W wypadku skazania za czyny naruszające prawa autorskie i pokrewne sąd orzeka lub może orzec przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

189 Ściganie sprawców Na wniosek pokrzywdzonego w przypadku przestępstw polegających na: przypisywaniu sobie autorstwa albo wprowadzaniu w błąd innych osób co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób naruszaniu praw twórcy projektu wynalazczego, naruszaniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej praw twórcy projektu wynalazczego, zgłaszaniu nie będąc do tego uprawnionym, cudzego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, ujawnianiu informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwianiu uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, oznaczaniu towarów podrobionych znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu lub na wprowadzaniu oznaczonych takim znakiem towarów do obrotu.

190 Ściganie z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego możliwe jest:
w stosunku do sprawcy, który uczynił sobie z popełnienia przestępstwa, polegającego na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym, stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, w stosunku do osób, które w celu wprowadzenia do obrotu oznaczają towary w sposób mający wywołać mniemanie, że przedmioty te korzystają z ochrony, w stosunku do osób, które wprowadzają do obrotu towary oznaczone w taki sposób, który sugeruje, że korzystają one z ochrony prawnej.

191

192 MODEL ZARZĄDZANIA WIEDZĄ CHRONIONĄ
STRATEGIE ORGANIZACJI IDENTYFIKACJA WIEDZY (CHRONIONEJ I DO OCHRONY) OCENA ZDOLNOŚCI OCHRONNEJ (WIEDZY PRZEZNACZONEJ DO OCHRONY) KREOWANIE WIEDZY OCENA CELOWOŚCI UZYSKANIA OCHRONY OCENA CELOWOŚCI UTRZYMANIA OCHRONY UZYSKIWANIE OCHRONY OCENA korzystania z ochrony wiedzy KORZYSTANIE Z OCHRONY WIEDZY Źródło: opracowanie własne

193 UPROSZCZONY MODEL ZARZĄDZANIA WIEDZA CHRONIONĄ
IDENTYFIKACJA WIEDZY BADANIE ZDOLNOŚCI OCHRONNEJ OCENA POZYSKIWANIE WIEDZY CHRONIONEJ KORZYSTANIE Z OCHRONY WIEDZY Źródło: opracowanie wlasne

194 STRATEGIE ORGANIZACJI
STRATEGIA OGÓLNA OCHRONY WIEDZY STRATEGIE SZCZEGÓŁOWE OCHRONY WIEDZY STRATEGIE UZYSKIWANIA OCHRONY STRATEGIE UTRZYMANIA I/LUB POWIĘKSZANIA MONOPOLU NA WIEDZĘ pasywne obronne ekspansji Źródło: opracowanie własne

195 Źródło: Opracowanie własne

196 Źródło: Opracowanie własne

197 Źródło: Opracowanie własne

198 Strategie obrony przed istniejącą wiedzą chronioną
Badanie czystości ochronnej Wywiad gospodarczy Stwierdzenie przeszkody Wybór taktyk (i) Taktyki współpracy Taktyki walki Obejście ochrony Zakup licencji Korzystanie zaraz po wygaśnięciu ochrony Zakup praw Korzystanie poza terytorium ochrony Franchising Licencje krzyżowe Licencja przymus. Unieważnienie Nielegalne korzystanie Strategie obrony przed cudzą (istniejącą) wiedzą chronioną - strategie obronne Źródło: Opracowanie własne

199 Strategie cząstkowe ekspansji (ataku)
Badanie zgłoszeń konkurenta Wywiad gospodarczy Stwierdzenie potencjalnej przeszkody Wybór taktyk (i) Taktyki współpracy Taktyki walki Udzielenie licencji Pozorne zgłoszenia Sprzedaż praw Patenty papierowe Franchising Ochrona drzewiasta Skupowanie wiedzy Utrudnianie ochrony Licencje krzyżowe Wyprzedzanie „Sieci” praw Strategie obrony przed cudzą mogącą podlegać ochronie - strategie ekspansji (ataku) Źródło: Opracowanie własne

200 Źródło: Opracowanie własne

201

202

203 Zakres przedmiotowy SPU
PRZEDMIOTY SYSTEMU PROPOZYCJI USPRAWNIEŃ (SPU) IDEE POSTULATY POMYSŁY ROZWIĄZANIA PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ

204 Kluczowe elementy SPU INICJOWANIE OCENA KORZYSTANIE WYNAGRADZANIE

205

206

207

208 KOMÓRKA OCHRONY WIEDZY
SEKCJA POLITYKI OCHRONY WIEDZY SEKCJA POZYSKIWANIA WIEDZY CHRONIONEJ SEKCJA ADRESOWANIA I ZABEZPIECZANIA WIEDZY CHRONIONEJ Źródło: Opracowanie własne

209 Informatyczny System Wsparcia Działalności Innowacyjnej (ISWDI).
Przygotowanie systemu wymaga: - ujednolicenia dokumentacji i jej obiegu, - ujednolicenia symboli dokumentów - opracowania dokładnych założeń, z uwzględnieniem wymagań użytkowników

210 Odpowiedzialność za naruszanie praw
W przypadku jednostek organizacyjnych za: naruszanie przez tę jednostkę praw twórców projektów wynalazczych, zgłaszanie przez tę jednostkę cudzych rozwiązań do ochrony, ujawnianie uzyskanych poufnie informacji o cudzym rozwiązaniu, oznaczanie towarów znakiem towarowym podrobionym w celu wprowadzenia ich do obrotu, wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym podrobionym, oznaczanie w celu wprowadzenia do obrotu przedmiotów nie chronionych napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, wprowadzanie do obrotu przedmiotów wiedząc, że są one mylnie oznaczone albo też przygotowywanie lub przechowywanie takich towarów do celów obrotu, bądź też za podawanie w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mających wywołać mniemanie, że te przedmioty korzystają z ochrony prawnej, wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, odpowiedzialność ponosi: osoba prowadząca lub kierująca jednostką organizacyjną, (chyba że z podziału kompetencji wynika to inaczej).

211 SIC ! KONIEC


Pobierz ppt "OCHRONA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI (KOMPENDIUM)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google